Blog

14.03.2012Mikroprávo

Dôvody novelizácie zákona o verejnom obstarávaní

Sudcovské kladivko, putá, peniaze

Predkladaná novela predstavuje transpozíciu právnej úpravy, ktorá je priamo determinovaná smernicou Európskeho Parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES.

08.03.2012Mikroprávo

Člen a zapisovateľ volebnej komisie a sociálne poistenie

SVK-mapa-znak_300x200.jpg

Člen a zapisovateľ okrskovej volebnej komisie má v deň konania volieb nárok na odmenu. Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení účinnom od 1. januára 2011 zamestnanec na účely dôchodkového poistenia je fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na nepravidelný príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, okrem člena volebnej komisie.

05.03.2012Mikroprávo

Voliť môže aj vyše 9600 obvinených a odsúdených

panáčik udiera sudcovským kladivkom

Volebné právo si 10. marca môže uplatniť 1312 obvinených a 8325 odsúdených. Zbor väzenskej a justičnej stráže je pripravený na priebeh volieb do parlamentu v ústavoch na výkon trestu aj výkon väzby. Podľa zákona o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky právo voliť v parlamentných voľbách má aj obvinený a odsúdený, ktorý je občanom Slovenskej republiky, v deň volieb sa nachádza vo výkone väzby alebo trestu odňatia slobody, najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov a nie je u neho prekážka vo výkone práva voliť.