13.02.2013

Novela zákona o verejnom obstarávaní ide do druhého čítania

ružová kniha z puzzle a v strede jedného puzzle kľúč

Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní sa dostal do druhého čítania aj napriek bojkotovaniu opozície, ktorej sa nepáči, že novela ide cez skrátené legislatívne konanie. Táto novela má zabezpečiť zníženie administratívy v obstarávaní.

 

Najdôležitejšími zmenami by boli, že účastníci obstarávania budú môcť dokladovať splnenie podmienok čestným vyhlásením alebo aj uzavretie zmluvy s druhým alebo tretím uchádzačom v poradí. Novou zmenou je aj zavedenie zákazu verejného obstarávania na tri roky pri zistení podvádzania.

 

Tieto zmeny boli vybraté z celkového návrhu zákona a uprednostnené do skráteného legislatívneho procesu. Novela by mala byť platná od 18. februára 2013.

 

Aktuálne znenie zákona o verejnom obstarávaní

 

Znenie dôvodovej správy novely zákona:

 

Dôvodová správa

 

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na rokovanie vlády SR predkladal ako iniciatívny materiál.

 

Hlavným cieľom návrhu zákona je dosiahnuť zrýchlenie a zefektívnenie niektorých procesov v rámci verejného obstarávania. Hlavnými oblasťami zmien sú

  1. 1.         odstránenie administratívnej záťaže v procese obstarávania
  • - možnosť preukázať splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením,
  • - možnosť uzavrieť zmluvu s druhým a tretím v poradí
  1. 2.         zjednodušenie v revíznych postupoch,
  • - koncentrácia konania o námietkach do dvoch konaní  a v každom s jedným                     rozhodnutím
  1. 3.         zavedenie ex ante kontroly na projekty financované z prostriedkov EÚ
  2. 4.         zavedenie sankcie zákazu účasti na obstarávaní,
  • - sankcia zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na tri roky pre prípady podvádzania pri preukazovaní podmienok účasti

 

Návrh zákona je v súlade s článkom 133 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Návrh zákona je plne zlučiteľný s právom Európskej únie, podrobné informácie sú uvedené v priloženej doložke zlučiteľnosti.

 

Predkladaný návrh nebude mať negatívny dopad na verejné financie Slovenskej republiky nad rámec limitov rozpočtových kapitol, nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy ani vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.

 

Návrh zákona bol podľa § 33 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovaný s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,  zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie. 

 

Doložka vybraných vplyvov

 

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom   obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Termín začatia a ukončenia predbežného pripomienkového konania: - 

 

A.2. Vplyvy:

 

 Pozitívne 

 Žiadne 

 Negatívne 

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

 

x

 

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?

 

x

 

3. Sociálne vplyvy

 

x

 

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

 

x

 

– sociálnu exklúziu,

 

x

 

– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

 

x

 

4. Vplyvy na životné prostredie

 

x

 

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3. Poznámky: Ak si zavedenie návrhu zákona do praxe vyžiada výdavky na strane verejných prostriedkov, tieto budú realizované v rámci schválených limitov príslušných rozpočtových kapitol.

 

A.4. Alternatívne riešenia: bezpredmetné

 

A.5. Stanovisko gestorov: bezpredmetné

 

Doložka zlučiteľnosti právneho predpisu s právom Európskej únie 

 

1.   Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky 

 

2.   Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.  z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

3.   Problematika návrhu právneho predpisu:

 

a)   je upravená v práve Európskej únie

primárnom

Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie - čl. 192 ods. 1 

-  sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)

1.       legislatívne akty

2.      nelegislatívne akty

sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – do 30. novembra 2009)

Smernica 2004/17/ES Európskeho parlamentu a Rady z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 6/zv. 7), Smernica 2004/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 31. marca 2004 o koordinácii postupov pri zadávaní verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 6/zv. 7), Smernica Komisie 2005/51/ES zo 7. septembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa príloha XX k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a príloha VIII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES o verejnom obstarávaní (Ú. v. EÚ, L 257, 1. október 2005), Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/75/ES zo 16. novembra 2005, ktorou sa opravuje smernica 2004/18/ES o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ, L 323, 9. december 2005), Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov a preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 6/zv. 1), Smernica Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych prepisov spoločenstva o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 6/zv. 1), 


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania verejných zákaziek (Ú. v. EÚ L 335/31, 20. december 2007), Nariadenie (ES) č. 2195/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV) (Ú. v. ES L 340, 16. decembra 2002), Nariadenie Komisie (ES) č. 2151/2003 zo 16. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o Spoločnom slovníku obstarávania (CPV) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 6/zv. 6), Nariadenie Komisie (ES) č. 213/2008 z 28. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o Spoločnom slovníku obstarávania (CPV) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupoch verejného obstarávania, pokiaľ ide o revíziu CPV (Ú.v. EÚ L 74,1, 15. marca 2008), Nariadenie Komisie (ES) č. 1564/2005 zo 7. septembra 2005, ktorým sa ustanovujú štandardné formuláre na zverejňovanie oznámení v rámci postupov verejného obstarávania podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. EÚ, L 257, 1. október 2005), Nariadenie Komisie (ES) č. 1150/2009 z 10. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1564/2005, pokiaľ ide o štandardné formuláre na uverejňovanie oznámení v rámci verejného obstarávania v súlade so smernicami Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS (Ú. v. EÚ, L 313, 28. novembra 2009), Nariadenie Komisie (ES) č. 1177/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek (Ú. v. EÚ, L 314, 1. decembra 2009) 
 

 

b)   je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

Rozhodnutie ESD vo veci C-513/99, Concordia Bus Finland Oy Ab proti Helsingin kaupunki, HKL-Bussiliikenne;

Rozhodnutie ESD v spojených veciach C‑21/03 a C-34-03, Fabricom SA proti Belgickému kráľovstvu;

Rozhodnutie ESD vo veci C‑348/10, Norma-A SIA, Dekom SIA proti Latgales plānošanas reģions;

Rozhodnutie ESD vo veci C‑26/03, Norma-A SIA, Dekom SIA proti Latgales plānošanas reģions;

Rozhodnutie ESD vo veci C‑599/10, SAG ELV Slovensko, a. s., FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe, a. s., TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť, Autostrade per l’Italia SpA, EFKON AG, Stalexport Autostrady SA proti Úradu pre verejné obstarávanie, za účasti: Národnej dial’ničnej spoločnosti, a.s.;

Rozhodnutie ESD vo veci C‑234/03, Contse SA, Vivisol Srl, Oxigen Salud SA proti Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), pôvodne Instituto Nacional de la Salud (Insalud), za účasti: Air Liquide Medicinal SL, Sociedad Española de Carburos Metálicos SA;

Rozhodnutie ESD v spojených veciach C‑226/04 a C‑228/04, Cascina Soc. coop. arl, Zilch Srl (C‑226/04), proti Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Pedus Service, Cooperativa Italiana di Ristorazione soc. coop. arl (CIR), Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a Consorzio G. f. M. (C‑228/04) proti Ministero della Difesa, La Cascina Soc. coop. arl;

Rozhodnutie ESD vo veci C‑570/08, Symvoulio Apochetefseon Lefkosias proti Anatheoritiki Archi Prosforon;

Rozhodnutie ESD vo veci C-247/02, Sintesi SpA proti Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, za účasti: Ingg. Provera e Carrassi SpA Rozhodnutie ESD vo veci C‑29/04, Komisia Európskych spoločenstiev proti Rakúskej republike.


 

4.   Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

 

a)   lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia

bezpredmetné 

 

b)   informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260 tejto zmluvy

bezpredmetné 

 

c)   informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia

bezpredmetné 

 

5.   Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:

Stupeň zlučiteľnosti - úplný 

 

6.   Gestor a spolupracujúce rezorty:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Úrad pre verejné obstarávanie

 

B. Osobitná časť

 

K čl. I

K bodu 1:

Doplnenie predmetného ustanovenia je motivované snahou odstrániť absenciu úpravy momentu doručenia v prípadoch komunikácie medzi verejným obstarávateľom a obstarávateľom a medzi súťažiacimi. Vzhľadom na povahu procesu obstarávania sa navrhuje subsidiárne použiť určovanie momentu doručenia podľa správneho poriadku.

 

K bodu 2:

Navrhované doplnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, súvisí so zavedením sankcie zákazu účasti na verejnom obstarávaní. V snahe obmedziť obchádzanie tohto zákazu rôznymi personálnymi a majetkovými zmenami, najmä v právnických osobách, sa navrhuje rozšíriť zákaz účasti aj na také osoby, s ktorými je osoba, ktorej bol zákaz uložený, "prepojená" spôsobom, ustanoveným v § 26 ods. 1 písm. g).

 

K bodu 3:

Legislatívno-technická úprava, súvisiaca so zavedením sankcie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní.

 

K bodu 4:

Navrhovaná úprava má za cieľ zjednodušiť preukazovanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tým, že predloženie originálov dokumentov sa vyžaduje až od víťaza. Dôvodom je snaha o odbremenenie uchádzačov od administratívnej záťaže, ako aj Úradu pri posudzovaní námietok vo vzťahu k podmienkam účasti, ktoré sa redukuje až na posudzovanie víťaza súťaže.

Predmetná zmena nebráni tomu, aby verejný obstarávateľ a obstarávateľ po otvorení časti ponuky označenej ako "Ostatné" mohol požiadať uchádzača o predoženie koknkrétych dokladov, ktorými by sa preukázala pravdivosť tvrdení uvádzaných v čestnom vyhlásení. Tým, že po otvorení časti ponuky označenej ako "Ostatné" verejný obstarávateľ a obstarávateľ vykonáva vyhodnotenie ponuky vo vzťahu k predloženým dokumentom, je oprávnený podľa § 33 ods. 6 požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov, a teda aj čestného vyhlásenia. Ak sa vyskytnú pochybnosti o jeho pravdivosti, vždy je oprávnený, už v tejto fáze, požiadať o predloženie dokladov, preukazujúcich splnenie podmienky účasti.

 

K bodom 5 a 6:

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zmenami v možnosti podať žiadosť o nápravu.

 

K bodu 7:

Úpravou sa zavádza možnosť prepadnutia zábezpeky aj v prípadoch, kedy z dôvodov na strane víťazného uchádzača nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, resp. ak sa údaje v čestnom vyhlásení preukážu ako nepravdivé. Ide o prevenčné opatrenie, súvisiace so zjednodušením preukazovania splnenia podmienok účasti a uzatváraním zmluvy, ktoré má za cieľ redukovať prípadné špekulácie.

 

K bodom 8 a 9:

Predmetné ustanovenie nadväzuje na zmeny v námietkovom konaní a súvisí so zavedením dvojstupňového otvárania a vyhodnocovania ponúk. Na tento účel je nevyhnutné zaviesť povinnosť predkladať ponuku tak, aby bolo možné ju vyhodnocovať po častiach.

Navrhovanou zmenou sa v spojitosti so zmenami v námietkovom konaní má zabezpečiť to, aby nedošlo k "zbytočnému zverejneniu" návrhu na splnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk a následne k zrušeniu súťaže v dôsledku úspešnej námietky. Preto sa navrhuje, aby boli ponuky otvárané a vyhodnocované v dvoch etapách. Najskôr sa otvoria a vyhodnotia všetky časti ponuky okrem návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponuky - teda okrem tej časti ponuky, ktorá je samotným predmetom súťaže. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ teda postupom podľa zákona (najmä § 42) zistí, či sú splnené podmienky účasti, či má ponuky potrebné náležitosti, prípadne požiada o doplnenie a vysvetlenie a vykoná všetky úkony, vrátane vylúčenia uchádzačov, ktorých dôvodom sú iné okolnosti, ako samotná "cena", resp. samotné plnenie kritérií vyhodnotenia ponuky. Následne, ak budú podané námietky, prebehne prvé námietkové konanie a až po jeho skončení bude možné vyhodnocovať tú časť ponuky, ktorá obsahuje návrh na splnenie kritérií vyhodnotenia ponúk. V tejto druhej fáze dôjde k samotnému vyhodnoteniu ponúk a vyhotoveniu poradia ponúk podľa splnenia kritérií súťaže a verejný obstarávateľ a obstarávateľ už budú môcť vylúčiť uchádzača len z dôvodu mimoriadne nízkej ceny alebo nepreukázania splnenia podmienok účasti, ktoré boli preukazované čestným vyhlásením. V tomto momente bude môcť prebehnúť druhé námietkové konanie, ktorého výsledok však už nebude mať vplyv na úkony, vykonané pred vyhodnotením kritérií na vyhodnotenie ponuky.

 

K bodom 10 a 11:

S cieľom zefektívnenia postupov vo verejnom obstarávaní sa lehoty upravujú na hmotnoprávne. Táto zmena sa týka najmä revíznych postupov.

 

K bodu 12:

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zmenami v možnosti podať žiadosť o nápravu.

 

K bodu 13:

Legislatívno-technická úprava, súvisiaca so zavedením možnosti uzatvoriť zmluvu s druhým, resp. tretím uchádzačom v poradí.

 

K bodu 14:

Legislatívno-technická úprava, ktorá odstraňuje chybu platného znenia, umožňujúcu nesprávny výklad, že pri elektronickej aukcii sa ponuky neotvárajú.

 

K bodom 15 a 16:

Legislatívno-technická úprava, súvisiaca so zavedením inštitútu čestného vyhlásenia podľa § 32 ods. 8 a so zavedením možnosti uzatvoriť zmluvu s druhým, resp. tretím uchádzačom v poradí.

Ak sa podmienky účasti preukazujú čestným vyhlásením, vyhodnotenie splnenia týchto podmeinok predložením dokladov sa vykonáva len vo vzťahu k úspešnému uchádzačovi, a to v momente po vyhodnotení ponúk. Ak úspešný uchádzač nesplní podmienky účasti, dôjde k jeho vylúčeniu podľa § 33 a k preukazovaniu splnenia podmienok ďalšími v poradí.

 

K bodu 17:

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zmenami v možnosti podať žiadosť o nápravu.

 

K bodom 18 a 19:

Legislatívno-technická úprava, súvisiaca so zmenami v námietkovom konaní. Koncentráciou námietkového konania a ustanovením fixnej lehoty na rozhodnutie o námietkach  sa sleduje zrýchlenie verejného obstarávania, čomu korešponduje aj úprava lehoty na uzatvorenie zmluvy.

 

K bodu 20:

V reakcii na problémy praxe sa navrhuje ustanoviť možnosť uzatvoriť zmluvu s druhým, resp. tretím uchádzačom v poradí, aby neposkytnutie súčinnosti víťazným uchádzačom nezmarilo účel verejného obstarávania. Toto ustanovenie korešponduje s povinnosťou obstarávateľa uzavrieť s víťazom zmluvu a vyvažuje povinnosti oboch strán.

 

K bodom 21 a 22:

Rovnako, ako v § 41, sa aj pri súťažnom dialógu a pri podprahových zákazkách upravuje spôsob otvárania ponúk.

 

K bodom 23 až 25:

Navrhuje sa zrušiť inštitút žiadosti o nápravu proti obmedzeniu okruhu uchádzačov, vylúčeniu uchádzačov a vyhodnoteniu ponúk. Ide o prípady, kedy prax potvrdila temer nulovú autoremedúru na základe žiadosti o nápravu, čo tento inštitút činí obsolétnym. Možnosť podať proti týmto úkonom námietku zostáva zachovaná.

 

K bodom 26 až 51:

Oblasť námietkového konania je oblasťou, ktorá v návrhu podlieha zásadným systémovým zmenám. Tieto zmeny možno rozdeliť do dvoch skupín - koncentrácia námietkového konania do konania s jedným rozhodnutím a podriadenie námietkového konania správnemu poriadku s dôrazom na kontradiktórnosť konania.

Podľa platnej právnej úpravy bolo možné podať námietky proti postupu obstarávateľa celkovo v siedmych prípadoch, resp. v siedmych štádiách obstarávania, pričom o každej z námietok bolo potrebné konať, čo v extrémnych prípadoch paralyzovalo celý proces a v mnohých prípadoch  ho neúmerne predĺžilo. Návrhom zákona sa nemení možnosť podávania žiadostí o nápravu a ani možnosť podávania námietok, avšak rozhodovanie o námietkach sa koncentruje do dvoch konaní - jedného pred vyhodnotením kritérií ponúk a druhé po tomto vyhodnotení. Úrad jedným rozhodnutím rozhodne o všetkých podaných námietkach a pri porušení zákona môže "vrátiť súťaž" do bodu, kedy došlo k najskoršiemu porušeniu, ktoré malo vplyv na výsledok súťaže. Rozhodnutím v prvom námietkovom konaní sa úrad vysporiada so všetkými námietkami, doručenými pred otváraním časti ponuky označenej ako "Kritériá". Rozhodnutím v druhom námietkovom konaní už len tými námietkami, ktoré boli podané po tomto otváraní - teda námietkami k vyhodnoteniu plnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk a prípadnému vylúčeniu uchádzača alebo záujemcu z dôvodu mimoriadne nízkej ceny, či dôvodu nepreukázaniu splnenia podmienok účasti pred podpisom zmluvy, ktoré boli preukazované čestným vyhlásením. Týmto spôsobom sa sleduje v prvom rade zrýchlenie tohto revízneho postupu, ako aj eliminácia účelových námietok, podávaných výlučne s cieľom zdržať či predĺžiť súťaž.

Celý systém je nastavený spôsobom, kedy úrad bude o jednotlivých námietkach vedieť už v procese obstarávania a môže si k jednotlivým námietkam už vopred vyžiadať dokumentáciu, na účely prípravy konania.

V praxi súčasného námietkového konania dlhodobo dochádzalo k situácii, kedy úrad rozhodoval nielen o zákonnosti postupu obstarávateľa, ale aj o jeho vecnej správnosti. Z tohto dôvodu sa návrhom zákona zavádza kontradiktórny princíp namiesto tzv. nachádzacieho princípu. Úrad teda nebude hľadať objektívnu pravdu, ale rozhodovať v rozsahu námietok. Vzhľadom na zmeny v námietkovom konaní sa tiež navrhuje, aby toto konanie bolo konaním podľa správneho poriadku, s niektorými odchýlkami, upravenými v zákone o verejnom obstarávaní.

Navrhuje sa tiež upraviť inštitút kaucie tým spôsobom, že ak dôjde k zastaveniu konania pre späťvzatie námietky, kaucia sa vracia len v časti zaplatenej sumy. Dôvodom je snaha odstrániť špekulatívne námietky, podané len za účelom predlžovania konania, ktoré boli v praxi často navrhovateľmi vzaté späť. Vrátenie 35 % je analógiou vrátenia správneho poplatku, kedy ak k nevykonaniu úkonu alebo k zastaveniu konania dôjde z dôvodov na strane poplatníka, je možné priznať vrátenie správneho poplatku najviac do sumy 65 %.

 

K bodom 52 a 53:

Ustanovenia § 140 a 141 sa týkajú zmien v úprave námietkového konania. Upúšťa sa od zákazu podávania námietok proti priebehu elektronickej aukcie a v nadväznosti na zmeny v námietkovom konaní sa navrhuje upraviť spôsob vydávania rozhodnutia.

Novým inštitútom je ex ante kontrola, ktorej cieľom je poskytnúť obstarávateľovi ešte pred začatím procesu obstarávania akúsi garanciu toho, že ním zvolený postup je správny. Podstatou tejto kontroly je výstup, ktorým úrad potvrdí, že zvolený postup a dokumenty sú správne. Nadväzne na to, ak sa obstarávateľ od takto potvrdeného postupu a dokumentov neodchýli, námietka proti nim nemôže byť úspešná.

 

K bodom 54 a 55:

Navrhované ustanovenia upravujú postup výkonu kontroly úradom. Zámerom je zjednotiť kontrolu pred podpisom a kontrolu po podpise zmluvy pod jeden spôsob výkonu a nezlučovať kontrolu pred podpisom s námietkovým konaním. Vzhľadom na to, že kontrola pred podpisom mala zásadný význam najmä vo veciach čerpania prostriedkov z fondov EÚ, navrhuje sa v týchto veciach ponechať možnosť kedykoľvek do podpisu zmluvy podať námietku a úrad o tejto konkrétnej námietke bude konať tak, že nebude viazaný jej obsahom, teda môže preskúmať aj iné pochybenia, než sú namietané. Zabezpečí sa zachovanie možnosti revízie súťaží v týchto prípadoch a zároveň efektívny spôsob odstraňovania nedostatkov. Navrhuje sa tiež odstrániť absenciu lehoty na ukončenie kontroly a ustanoviť 90 dňovú lehotu, v ktorej úrad musí protokol o kontrole vyhotoviť.

 

K bodom 56 a 57:

Legislatívno-technická úprava, súvisiaca so zmenami v iných ustanoveniach.

 

K bodom 58 a 59:

Vzhľadom na zavedenie nových povinností sa navrhuje ustanoviť pre prípad ich neplnenia sankcie. Dôležitosť plnenia predmetných povinností je daná tým, že na ich plnenie je naviazaný začiatok konania o námietkach.

 

K bodu 60:

Legislatívno-technická úprava, súvisiaca so zmenami v iných ustanoveniach.

 

K bodu 61:

Novým okruhom sankcií sú sankcie pre záujemcov, uchádzačov a dodávateľov. Tieto sa navrhuje zaviesť v podobe pokuty a zákazu účasti na verejnom obstarávaní, pričom zákaz účasti na verejnom obstarávaní bude možné uložiť za závažné porušenie zákona.

Dôvodom zavedenia týchto sankcií je jednak potreba zabezpečiť vynútenie niektorých povinností aj touto formou a tiež snaha neumožniť účasť na obstarávaní tým podnikateľom, ktorí závažným spôsobom porušujú svoje povinnosti, s cieľom ovplyvniť súťaž vo svoj prospech s využitím nepravdivých dokladov a informácií.

 

K bodu 62:

Legislatívno-technická úprava, súvisiaca so zmenami v iných ustanoveniach.

 

K bodu 63:

Úprava ustanovenia o konaní nadväzuje jednak na zmeny v iných ustanoveniach, ale aj na zavedenie subsidiarity správneho poriadku v konaní o námietkach podľa tohto zákona.

 

K bodu 64:

Prechodné ustanovenia sa navrhujú z dôvodu vyriešenia kolízie medzi starým a novým právom.

 

K čl. II

Účinnosť sa navrhuje ustanoviť od 18. februára 2013.

 

V Bratislave 11. februára 2013 

 

Robert FICO v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky

 

Robert KALIŇÁK v. r.
podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky

Spresnenie

Kategórie

História