04.06.2013

Návrh novely zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

tráva a obloha

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“).

 

Návrh zákona vychádza z nadobudnutých praktických skúseností a navrhujú sa zmeny v spôsobe riešenia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania. Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania v súčasnosti nerieši spektrum vznikajúcich obmedzení a zložité je i plánovanie finančných prostriedkov štátu v tejto oblasti. Je nevyhnutné vykonať zmenu tohto systému a docieliť, aby sa vlastníci pozemkov v chránených územiach reálne dostali k náhrade za obmedzenie hospodárenia na pozemkoch, a to tak, aby si mohli vybrať z viacerých možností.

 

Účelom predloženého návrhu zákona je zefektívnenie ochrany prírody a krajiny posilnením možnosti zapojenia vlastníkov neštátnych pozemkov do starostlivosti o chránené územia na základe zmluvných vzťahov a finančných nástrojov a súčasne zabezpečenie plnenia programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, podľa ktorého „vláda pripraví súbor nástrojov na riešenie náhrad za obmedzenia, ktoré vznikajú vlastníkom pozemkov v chránených územiach rešpektovaním podmienok ochrany prírody“.

 

V súčasnom legislatívnom systéme ochrany prírody jednoznačne dominuje prikazovacia a  represívna funkcia štátu pri určovaní toho, čo je potrebné chrániť, v ktorých lokalitách, akým spôsobom a ako to bude dotknutým vlastníkom kompenzované. Najmä v poslednom menovanom prípade chce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky legislatívne výrazne posilniť možnosť dohody s vlastníkom a zmeniť direktívny prístup štátu k vlastníkovi na konsenzuálny a partnerský. Výhody z toho plynúce by mali viesť k posilneniu dôvery k záujmom ochrany prírody zo strany vlastníka, k posilneniu jej postavenia z hľadiska efektívnosti a účinnosti jej pôsobenia v spoločnosti, k posilneniu právnej vynútiteľnosti jej inštitútov a v neposlednom rade k väčšej flexibilite jej uplatňovania na konkrétne prípady.

 

Návrh zákona rieši systém kompenzácií, ktorý zahŕňa zámenu pozemkov, zmluvnú starostlivosť, výkup pozemkov, nájom pozemkov a náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania. Každú z uvedených možností bude možné použiť samostatne na každý typ chráneného územia, pričom bude závisieť na dohode medzi oboma stranami, ktorá z uvedených možností bude pre ten-ktorý vzťah použitá. Prednostne sú preferované zámena pozemkov, zmluvná starostlivosť, výkup pozemkov a nájom pozemkov, a to v záujme podpory konsenzuálneho princípu. Podmienky jednotlivých spôsobov kompenzácií budú vo vykonávacích predpisoch k zákonu nastavené tak, aby bolo pre vlastníka výhodnejšie uzatvoriť jeden z navrhovaných zmluvných vzťahov, než uplatňovať náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania. Súčasne sa určia povinné náležitosti jednotlivých zmluvných typov.

 

Navrhuje sa účinnosť 1. januára 2014 s výnimkou čl. I bodu 11, ktorý nadobudne účinnosť 1. júla 2014.

 

Autor: Mgr. Matej Trnavský

Spresnenie

Kategórie

História