22.05.2013

Návrh novely zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody

sudcovske kladivko na knihach

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

 

Účelom návrhu zákona je smerovať k rozvoju súčasných reintegračných opatrení, avšak nie s cieľom chovať sa k odsúdeným hyperprotektívne, ale motivačne, pričom nevyhnutné je, aby sa život vo väzení čo najviac približoval k aspektom života v spoločnosti.

 

Poznatky z aplikačnej praxe ukázali, že niektoré súčasné inštitúty trestu odňatia slobody je potrebné čiastočne revidovať a  zjednodušiť časovo administratívne náročný systém vyžadujúci značné personálne náklady pri nízkej efektivite vyššie uvedeného reintegračného výsledku.

 

Jestvujúca sústava práv odsúdených sa predkladaným návrhom zákona rozširuje o: 

  • precíznejšiu úpravu oboznámenia odsúdených s právami a povinnosťami podľa zákona,
  • zvýšenie časového intervalu minimálneho zákonného nároku na telefonovanie zvoleným osobám,
  • častejšiu nezávislú kontrolu umiestňovania odsúdených do oddielu s bezpečnostným režimom,
  • úpravu spôsobu výmeny vlastného odevu, bielizne a obuvi,
  • možnosť odsúdeného mať pri sebe v cele aj písomnosti, ktoré bezprostredne súvisia s konaním vo veci, v ktorej odsúdený vykonáva trest, a písomnosti týkajúce sa iných súdnych konaní odsúdeného.

 

Návrhom zákona sa významne rozširuje systém disciplinárnej praxe o prvok pozitívnej motivácie a odmeny odsúdených (povolenie prijatia balíka do hmotnosti piatich kilogramov), o nový druh disciplinárneho trestu (zákaz používania vlastného televízneho prijímača alebo rádioprijímača až na dobu dvoch mesiacov) a o zavedenie inštitútu podmienečného odkladu výkonu disciplinárnych trestov.

 

Navrhuje sa procesne jednotne upraviť rozhodovanie o všetkých mimozmluvných zodpovednostných režimoch (zodpovednosť za škodu vo výkone trestu, zodpovednosť za zvýšené a zavinené trovy výkonu trestu) a disciplinárnych deliktoch, ktoré vznikajú v rámci úpravy špecifických spoločenských vzťahov verejnoprávnej povahy, resp. trestnoprávnej povahy výkonu trestu odňatia slobody. Cieľom navrhovaného jednotne upraveného postupu, ktorý sa použije na rozhodovanie o právach a povinnostiach väznených osôb (prípadne ďalších zákonom určených účastníkov konania) vyplývajúcich z taxatívne vymedzených hmotnoprávnych ustanovení zákona, je na základe osobitosti subjektu, teoretických poznatkov a empírie praxe vytvoriť konanie sui generis, ktoré bude zodpovedať európskym štandardom a  zjednodušeným, prehľadným a  čitateľným postupom posilní právne istoty účastníkov konania a zabezpečí účinné a efektívne vyvodzovanie zodpovednosti. Doterajšia prax od účinnosti zákona potvrdila, že podporné použitie správneho poriadku na konanie vo veciach súvisiacich s výkonom trestu odňatia slobody nevyhovuje, pretože vzťahy v oblasti výkonu trestu patria do právnej úpravy verejného práva trestnoprávneho charakteru a rozhodovanie o nich nemožno považovať za rozhodovanie správneho orgánu v oblasti verejnej správy, keďže ide výlučne o právomoc, ktorá vyplýva z ustanovení zákona a Trestného poriadku.

 

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2014.

 

Autor: Mgr. Matej Trnavský

Spresnenie

Kategórie

História