24.05.2013

Návrh novely zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch

strom v lese

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013 predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“).

 

Cieľom predloženého návrhu zákona je zosúladiť znenie zákona s požiadavkami vlastníkov lesa, obhospodarovateľov lesa, ako aj orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, spresniť a upraviť niektoré pojmy a  postupy pri uplatňovaní zákona o lesoch a odstrániť nejasnosti pri jeho aplikácii. Rozsah navrhovaných zmien nemení základnú filozofiu pôvodného zákona o lesoch, ale iba spresňuje a upravuje jednotlivé ustanovenia.

 

Hlavnými oblasťami zmien sú:

  • vyhlasovanie lesných pozemkov a povinnosti pri územnoplánovacej činnosti,
  • zásady obnovy lesa na holine a zásady vykonávania ťažby,
  • povinnosti pri ochrana lesa,
  • využívanie lesov verejnosťou a zákaz niektorých činností vrátane väzieb na priestupky a iné správne delikty,
  • vyhotovovanie programu starostlivosti o lesy a jeho zmeny,
  • odborné spôsobilosti v lesnom hospodárstve,
  • správa majetku vo vlastníctve štátu.

 

Súčasťou predkladaného návrhu zákona je aj návrh na zmenu zákona  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov z dôvodu zosúladenia niektorých ustanovení, resp. zjednotenia znenia citovaných zákonov s navrhovanou novelou zákona o lesoch.

 

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2014.

 

Autor: Mgr. Matej Trnavský

Spresnenie

Kategórie

História