03.06.2013

Návrh novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

trieda žiakov s učiteľkou

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predkladá ako iniciatívny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“).

 

Predložený návrh zákona v samostatných článkoch mení a dopĺňa tri základné zákony v oblasti regionálneho školstva.

 

Návrhom zákona sa v školskom zákone navrhujú tieto zmeny:

  • zvýšiť maximálne počty žiakov v triedach základných škôl,
  • povoliť riaditeľovi školy doplniť počet žiakov vzdelávaných v triede z titulu povolenia štúdia v zahraničí až na maximálny počet žiakov v triede,
  • upraviť hodnotenie žiakov s mentálnym postihnutím bez vyjadrenia stupňov a s komentárom o dosiahnutých vzdelávacích výsledkoch,
  • zrušiť jazykové certifikáty ako náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka,
  • umožniť vzdelávanie detí a žiakov v školách pri zdravotníckych zariadeniach aj pedagogickým zamestnancom inej špeciálnej školy.

 

Návrhom zákona sa v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhuje najmä:

  • umožniť zriaďovateľovi školy schvaľovať okrem počtu prijímaných žiakov aj počet tried,
  • upraviť podmienky na financovanie súťaží a predmetových olympiád.

 

Návrhom zákona sa v zákone č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov  navrhuje najmä:

  • každoročne zverejňovať metodiku prideľovania finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl v rámci dohodovacieho konania a zriaďovateľom štátnych materských škôl a štátnych školských zariadení,
  • zosúladiť ustanovenie zákona č. 597/2003 Z. z. v oblasti financovania nákladov na učebnice, pracovné zošity a učebné texty s ustanovením § 13 školského zákona.

 

Účinnosť právneho predpisu sa navrhuje od 1. januára 2014.

 

Autor: Mgr. Matej Trnavský

Spresnenie

Kategórie

História