23.05.2013

Návrh novely zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch

batéria prekrytá vlajkou EÚ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predložilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

 

Návrh zákona sa predkladá z dôvodu, že Európska komisia rozhodla vo vzťahu k Slovenskej republike o vydaní odôvodneného stanoviska v konaní č. 2012/2062. Dôvodom pre vydanie odôvodneného stanoviska je nesprávna transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS (ďalej len „smernica 2006/66/ES“).

 

Návrh zákona sa predkladá s cieľom zabezpečiť úplnú a správnu transpozíciu smernice 2006/66/ES do právneho poriadku Slovenskej republiky, čím sa dosiahne efektívne nakladanie s použitými batériami a akumulátormi a minimalizuje sa tak negatívny vplyv batérií a akumulátorov na životné prostredie a prispeje sa k ochrane, zachovaniu a zlepšeniu kvality životného prostredia.

 

Návrh zákona v článku I zavádza tzv. rozšírenú zodpovednosť výrobcov batérií a akumulátorov, čo znamená, že výrobcovia nesú všetky finančné náklady spojené so zberom použitých batérií  a akumulátorov a spracovaním a recykláciou všetkých zozbieraných použitých batérií a akumulátorov. Návrh zákona zavádza kolektívne nakladanie s použitými batériami a akumulátormi, a to s presným vymedzením pravidiel vzniku kolektívnej organizácie, povinností kolektívnej organizácie, ako aj pravidiel zániku kolektívnej organizácie.

 

V článku II návrhu zákona  sa novelizuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. V súvislosti so zavedením rozšírenej zodpovednosti výrobcov batérií a akumulátorov dochádza k vyňatiu použitých batérií a akumulátorov z komunálnych odpadov, za ktoré platia obyvatelia miestny poplatok.   

 

V  článku III sa novelizuje  zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona  č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obaloch“), ktorým sa transponuje smernica Komisie 2013/2/EÚ zo 7. februára 2013, ktorou sa mení a dopĺňa príloha 1 k smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov.

 

Navrhuje sa účinnosť zákona 1. septembra 2013

 

Autor: Mgr. Matej Trnavský

Spresnenie

Kategórie

História