29.05.2013

Návrh legislatívneho zámeru zákona o odpadoch

smetné koše

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá návrh legislatívneho zámeru zákona o odpadoch. Návrh legislatívneho zámeru sa predkladá na základe uznesenia vlády SR č. 638 zo dňa 21. novembra 2012, ktorým bolo ministrovi životného prostredia uložené zabezpečiť prípravu nového zákona o odpadoch, v ktorom by mala byť rozšírená zodpovednosť výrobcov a dovozcov, riešený opustený odpad a komunálny odpad a spôsob jeho financovania. 

Cieľom je vypracovanie a následne prijatie nového zákona o odpadoch, ktorý vytvorí štandardné podmienky (z pohľadu rozvinutých krajín Európskej únie) pre uskutočňovanie zmien v prostredí, umožňujúce rozvoj a realizáciu aktivít v odpadovom hospodárstve a súčasne podmienky pre právnu istotu porovnateľnú s podmienkami v ostatných členských štátoch Európskej únie. Naďalej však bude zachované pravidlo, že zákon o odpadoch bude predstavovať všeobecný právny predpis v odpadovom hospodárstve, ktorý bude upravovať nakladanie s odpadmi s tým, že niektoré prúdy odpadov budú upravené podrobnejšie, pričom obaly a odpady z obalov aj naďalej budú upravené v osobitnom právnom predpise. 

Platný zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol 27krát novelizovaný a do jeho textu bolo prevzatých desať smerníc vrátane ich zmien a dodatkov. Vzhľadom na vysoký počet jeho novelizácií, ktoré nie vždy priniesli želaný efekt, nebol tento zákon podrobený jeho celkovej revízii, ale len neustále a čiastkovo menený. V dôsledku týchto čiastkových zmien si niektoré ustanovenia začali protirečiť, resp. niektoré stratili svoje opodstatnenie a pri zavádzaní nových povinností sa opomenul sankčný paragraf. Prax ukázala, ktoré ustanovenia sa osvedčili a majú želaný efekt a ktoré je potrebné zmeniť či úplne vypustiť, resp. že sa vyžaduje koncepčná zmena pri nakladaní s niektorými odpadmi. 

Cieľom nového zákona o odpadoch bude:

  • zníženie množstva odpadov, ktoré sa zneškodňujú skládkovaním,
  • podrobnejšie upraviť a zamerať sa na  predchádzanie vzniku odpadu,
  • snažiť sa minimalizovať negatívne vplyvy vzniku a nakladania s odpadom na životné prostredie a zdravie ľudí,
  • zaviesť a uplatňovať rozšírenú zodpovednosť výrobcov a dovozcov štandardným spôsobom obvyklým v iných členských štátoch Európskej únie a zároveň ju preniesť aj na komunálnu úroveň.  

Návrh legislatívneho zámeru obsahuje tri rozhodujúce zmeny oproti súčasnému stavu v oblasti odpadového hospodárstva. Najväčšou zmenou je návrh na zrušenie Recyklačného fondu a z toho vyplývajúce zrušenie povinnosti výrobcov a dovozcov platiť relevantný príspevok. Celý systém zabezpečenia povinnosti výrobcov a dovozcov bude zabezpečovaný priamym uplatňovaním princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov či už priamo, resp. prostredníctvom kolektívnych organizácií. Druhá zmena sa priamo dotýka vzniku a fungovania kolektívnych organizácií. Bude zavedená povinnosť autorizácie týchto organizácií, pričom autorizáciu bude vykonávať Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Cieľom je najmä sprehľadniť činnosť týchto organizácií. Treťou výraznou zmenou je plánované zavedenie zákazu výkupu odpadu z farebných kovov a iného kovového odpadu od fyzických osôb – nepodnikateľov – a zákazu skládkovať tie zložky komunálneho odpadu, pre ktoré je obec povinná zaviesť triedený zber komunálnych odpadov,  t. j. vytriedené zložky: papier, plasty, sklo a kovy.

Autor: Mgr. Matej Trnavský

Spresnenie

Kategórie

História