Mikroprávo

29.02.2012Mikroprávo

Od 1.3.2012 platí nový zákon o bezpečnosti hračiek

Dieťa fúka púpavu na lúke

Ministerstvo hospodárstva SR predkladá návrh zákona o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako iniciatívny materiál s cieľom odstrániť  nedostatky v implementácii  smernice EPaR 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek nariadením vlády SR č. 63/2011 Z. z. zo 16. februára 2011 o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky.

23.02.2012Mikroprávo

Od 1.3.2012 platí nový zákon o cestnej doprave

autá na diaľnici

Potreba zásadne novej právnej úpravy podnikania v cestnej doprave je daná predovšetkým skutočnosťou, že orgány Európskej únie nahradili nepriamu reguláciu dopravného trhu cestnej dopravy priamou reguláciou. Tým vnútroštátna právna úprava podnikania v cestnej doprave už nie je v pozícii povinnej transpozície európskych smerníc, ale v pozícii povinného vykonania európskych nariadení.