04.03.2013

Elektronizácia registrov

žena má hlavu strčenú v monitore

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy je strategický dokument, ktorý sa venuje princípom budovania eGovernmentu a zavádzania elektronických služieb na Slovensku. Register fyzických osôb bude jedným zo štyroch základných registrov a bude slúžiť ako zdroj informácií.  Orgány verejnej správy tak už nebudú musieť zisťovať pravosť a hodnovernosť údajov pre svoje potreby z rôznych dostupných zdrojov, ale iba z jedného registra fyzických osôb.

 

Register bude obsahovať údaje o: 

  • občanoch s trvalým pobytom na území SR;
  • občanoch, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR;
  • cudzincoch prihlásených na pobyt na území SR a cudzincoch, ktorým bol udelený azyl;
  • cudzincoch bez pobytu na území SR evidovaných v informačných systémoch vedených podľa zákona o pobyte cudzincov.

 

Cieľom je inovovať súčasný systém zberu a uchovávania údajov, ktoré sa rozdrobené nachádzajú v rôznych registroch a evidenciách. Nový systém má jasné pravidlá, podľa ktorých stanovené informácie zbiera. Záruka spoľahlivosti je samozrejmosťou, pretože tieto informácie sa budú využívať v celej verejnej správe.

 

Spoločenský prínos vidíme predovšetkým vo zvýšení komfortnosti pri jednaní s úradmi a tiež sa predpokladá značné zrýchlenie vybavovania žiadostí. 

 

Aktuálne znenie zákona o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

 

Autor: Bc. Nina Szabová

Spresnenie

Kategórie

História