Predpisy v roku 1983

BigArrow
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1983 Zb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 21. prosince 1982 o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 19 (okres Beroun)
2/1983 Zb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 21. prosince 1982 o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu C. 55 v okrese Jablonec nad Nisou
3/1983 Zb. USNESENI předsednictva České národní rady ze dne 31. prosince 1982 o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 37 (okres Litoměřice)
4/1983 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 84 - územný obvod Bratislava-Petržalka
5/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií strieborných pamätných stokorunákov k 100.výročiu narodenia Jaroslava Haška 21.04.1983
6/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní strieborných pamätných stokorunákov k 100. výročiu úmrtia Sama Chalupku 05.05.1983
7/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Štátnej plánovacej komisie a Federálneho ministerstva financií, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 127/1975 Zb. o nadštandardnom vybavení bytov v znení vyhlášky č. 165/1976 Zb., ktorou sa mení príloha vyhlášky č. 127/1975 Zb. 01.02.1983
8/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o osobitnej spôsobilosti na niektoré činnosti vo výstavbe 01.04.1983
9/1983 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb v zákone č. 131/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník a upravujú sa niektoré ďalšie majetkové vzťahy, v slovenskom vydaní
10/1983 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 1 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
11/1983 Zb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o pojistných podmínkách pro pojištění majetku
12/1983 Zb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody
13/1983 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o poistných podmienkach pre poistenie majetku 01.04.1983
14/1983 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škody 01.04.1983
15/1983 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb vo vyhláške ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 142/1982 Zb., kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Zb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
16/1983 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o spôsobe výpočtu základnej sumy, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z mesačnej mzdy pri výkone rozhodnutia, a o určení sumy, nad ktorú je mzda postihnuteľná zrážkami bez obmedzenia (nariadenie o nezabaviteľných sumách) 01.04.1983
17/1983 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite 01.04.1983
18/1983 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zavedení letného času v rokoch 1983 až 1985 11.03.1983
19/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa zrušuje vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 47/1971 Zb. o podniku zahraničného obchodu Simex a o úprave jeho oprávnenia na zahraničnoobchodnú činnosť 11.03.1983
20/1983 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied 26.03.1983
21/1983 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Afganskou demokratickou republikou 26.03.1983
22/1983 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 90/1979 Sb., o školách v přírodě
23/1983 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o udělování, změně a odnímaní povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb
24/1983 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o základných podmienkach dodávky zberných surovín 01.04.1983
25/1983 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ústrednej rady odborov č. 42/1975 Zb. o prejednávaní a rozhodovaní pracovných sporov rozhodcovskými komisiami 01.04.1983
26/1983 Zb. Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 33/1964 Zb. o československých analytických normáloch 01.04.1983
27/1983 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb v zákone Českej národnej rady č. 137/1982 Zb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy a vo vyhláške Českého úradu bezpečnosti práce č. 48/1982 Zb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
28/1983 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 24 28.03.1983
29/1983 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 52 28.03.1983
30/1983 Zb. Zákon o sociálnom zabezpečení (úplné znenie zákona o sociálnom zabezpečení, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
31/1983 Zb. Vyhlášené úplné znení zákona o národních výborech
32/1983 Zb. Vyhlášené úplné znení zákona České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálnom zabezpečení
33/1983 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Afganskou demokratickou republikou 07.04.1983
34/1983 Zb. Redakčné oznámenie oprave chýb
35/1983 Zb. Zákon o národných výboroch (úplné znenie, ako vyplýva pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
36/1983 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialisticekj republiky v sociálnom zabezpečení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších predpisov)
37/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác 01.01.1984
38/1983 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb vo vyhláške ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 13/1983 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie majetku, v registrácii Federálneho cenového úradu v čiastke 6/1982 Zb., v registrácii Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v čiastke 37/1982 Zb.
39/1983 Zb. Zákon České národní rady který se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen
40/1983 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 4 28.04.1983
41/1983 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 14 - Malacky
42/1983 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou 28.04.1983
43/1983 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov a vzdelaní a o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Bulharskej ľudovej republike 13.05.1983
44/1983 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Afganskou demokratickou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach 28.04.1983
45/1983 Zb. Hospodársky zákonník (úplné znenie Hospodárskeho zákonníka, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
46/1983 Zb. Zákon o hospodárskej arbitráži (úplné znenie zákona o hospodárskej arbitráži, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
47/1983 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien 01.07.1983
48/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 164/1980 Zb. o financovaní obežných prostriedkov 23.05.1983
49/1983 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vzájomnom uznávaní výsledkov typových skúšok a úradného overenia meradiel členskými štátmi RVHP 02.10.1982
50/1983 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o čistení, kontrole a preskúšavaní komínov a spotrebičov palív 23.05.1983
51/1983 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu ktorou sa ustanovujú niektoré povinnosti organizáciám na zaistenie bezpečnosti práce pri dovážaných technických zariadeniach 01.10.1983
52/1983 Zb. Zásady koordinačnej činnosti národných výborov pri združovaní prostriedkov a činností socialistických organizácií, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 10. marca 1983 č. 43, uznesením vlády Českej socialistickej republiky z 13. apríla 1983 č. 88 a uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky z 30. marca 1983 č. 117
53/1983 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku 14.06.1983
54/1983 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zambijskej republiky 14.06.1983
55/1983 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky kterou se doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 113/1980 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
56/1983 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví kterou se doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 94/1979 Sb., o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií, odborných škok, středních odborných škol, konzervatoří a středních škol pro pracující
57/1983 Zb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. 139/1975 Sb., o hospodaření s krmivy a o evidenci některých krmiv a evidenci jejich výrobců
58/1983 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o preverovaní sociálno-ekonomických informácií v odboroch riadených Federálnym štatistickým úradom 01.07.1983
59/1983 Zb. Vyhláška Českého uřadu bezpečnosti práce Českého báňského uřadu kterou se stanoví některé povinnosti organizací k zajištění bezpečnosti práce u dovážených technických zařízení
60/1983 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 65 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
61/1983 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP) 09.06.1983
62/1983 Zb. Zákon o vernostnom prídavku baníkov 01.07.1983
63/1983 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti 01.01.1984
64/1983 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí Dohode o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Guayanskej kooperatívnej republiky 30.06.1983
65/1983 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
66/1983 Zb. Zákon o rodine (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
67/1983 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vykonáva zákon o vernostnom prídavku baníkom 01.07.1983
68/1983 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 15 - Pezinok
69/1983 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
70/1983 Zb. Občiansky zákonník (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
71/1983 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
72/1983 Zb. Zákon o notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok)(úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
73/1983 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 77/1962 Zb. 01.08.1983
74/1983 Zb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky kterou se doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích, ve znění vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 30/1972 Sb.
75/1983 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 25/1964 Zb. na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch 13.07.1983
76/1983 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určujú hranice chmeliarskej výrobnej oblasti, upravuje evidencia chmeľníc a povinné známkovanie chmeľu 01.08.1983
77/1983 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 15/1972 Zb. o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov 01.08.1983
78/1983 Zb. Občiansky súdny poriadok (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
79/1983 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 66 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
80/1983 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 8 a 20 08.08.1983
81/1983 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 31, 40 a 132 08.08.1983
82/1983 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 17 a 25 so sídlom v Košiciach-meste, č. 65 so sídlom v Prešove a č. 108 so sídlom v Trebišove
83/1983 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva 23.08.1983
84/1983 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky kterou se stanoví počty žáků a učňů na jednoho mistra odborné výchovy v učebních a studijních oborech
85/1983 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 59 (v okrese Jablonec n. Nis.) a č. 121 (v okrese Teplice) 16.08.1983
86/1983 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 118 16.08.1983
87/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany, ktorou sa vyhlasuje Rozkaz prezidenta Československej socialistickej republiky z 15. júla 1980 na vykonanie zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách na vojenských vysokých školách, v znení Rozkazov prezidenta Československej socialistickej republiky zo 14. júna 1982 a z 12. júla 1983 01.09.1983
89/1983 Zb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky kterou se mění vyhláška č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení, ve znění vyhlášky č. 1/1970 Sb.
90/1983 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určujú počty žiakov a učňov na jedného majstra odbornej výchovy v učebných a študijných odboroch v stredných odborných učilištiach, odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania 01.09.1983
91/1983 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 63 - Nitrianske Rudno
92/1983 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 78 - Rybany a volebnom obvode č. 80 - Topoľčany II
93/1983 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva 15.09.1983
94/1983 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci v oblasti zdravotníctva 15.09.1983
95/1983 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach 13.09.1983
96/1983 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach 13.09.1983
97/1983 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 7 (Vlašim) v okrese Benešov 24.09.1983
98/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov a pamätných strieborných päťstokorunákov na 100. výročie otvorenia Národného divadla 03.10.1983
99/1983 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku 24.09.1983
100/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 159/1975 Zb. o spolupráci v poľnohospodárstve a jej formách 01.11.1983
101/1983 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Sýrskou arabskou republikou 06.10.1983
102/1983 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Gréckou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach 06.10.1983
103/1983 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
104/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o dovoze investičných celkov 01.11.1983
105/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o osvedčeniach na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia zvierat a na nové spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a chorobám a o odmieňaní ich autorov 20.10.1983
106/1983 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o činnosti kultúrnych a informačných stredísk 04.11.1983
107/1983 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 120 (Trutnov I) 20.10.1983
108/1983 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 72 (Praha 4) 20.10.1983
109/1983 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 182 (okres Vsetín) 20.10.1983
110/1983 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy v novovytvorených volebných obvodoch č. 121 - 126 v mestskej časti Petržalka
111/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 59/1980 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášky č. 108/1981 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 59/1980 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí 20.10.1983
112/1983 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamahírijou 04.11.1983
113/1983 Zb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spracedlnosti České socialistické republiky č. 1/1977 Sb., o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkońu trestu odňetí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení
114/1983 Zb. Ústavný zákon o zriadení Štátnej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj 01.11.1983
115/1983 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev 01.11.1983
116/1983 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení 01.11.1983
117/1983 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa colný zákon 01.11.1983
118/1983 Zb. Zákon České národní rady kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústřeních orgánů státní správy České socialistické republiky
119/1983 Zb. Zákon České národní rady kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
120/1983 Zb. Zákon České národní rady o stanovení působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu
121/1983 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky 01.11.1983
122/1983 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení 01.11.1983
123/1983 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka a notárskeho poriadku 01.11.1983
124/1983 Zb. Zákon o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskch polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc (úplné znenie, ako vyplýva pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších predpisov)
125/1983 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 193 a 194 24.11.1983
126/1983 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 51 24.11.1983
127/1983 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 75 a 91 24.11.1983
128/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 171/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky elektriny 24.11.1983
129/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času v rokoch 1984 a 1985 24.11.1983
130/1983 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o zriadení a činnosti kultúrnych a informačných stredísk v Kábule a v Prahe 09.12.1983
131/1983 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o výchově a vzdělávání pracovníků v socialistických organizacích
132/1983 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo Vyhláške Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 105/1983 Zb. o osvedčeniach na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia zvierat a na nové spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a chorobám a o odmieňaní ich autorov v českom vydaní.
133/1983 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 69 08.12.1983
134/1983 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady vyhlásení volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 95 - Varín a volebnom obvode č. 25 - Zákamenné
135/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o ochrane majetku v socialistickom spoločenskom vlastníctve 01.07.1984
136/1983 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci pri tvorbe a používaní etalónov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci 05.10.1983
137/1983 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 25/1977 Zb. o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení 01.01.1984
138/1983 Zb. Nařízení vlády České socialistické republiky kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 36/1977 Sb., o oblastním plánování v České socialistické republice
139/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o základných podmienkach dodávky tepla 01.01.1984
140/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o hospodárení s elektrinou vyrobenou v malých vodných elektrárňach 01.01.1984
141/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách a doplneniach vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov 01.01.1984
142/1983 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o poskytovaní dôchodkov niektorým pracujúcim dôchodcom 01.01.1984
143/1983 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 92 v mestskej časti Petržalka
144/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí ktorou sa mení § 159 vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení 01.01.1984
145/1983 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu o povoľovaní začatia stavieb, potvrdzovaní termínu ich dokončenia a o evidencii stavieb 01.01.1984
146/1983 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1984 01.01.1984
147/1983 Zb. Zákon o zbraniach a strelive 01.04.1984
148/1983 Zb. Zákon o zjednotení sadzieb nemocenského 01.01.1984
149/1983 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1984 01.01.1984
150/1983 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností 01.04.1984
151/1983 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 122 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
152/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov 01.01.1984
153/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa 01.01.1984
154/1983 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení 01.01.1984
155/1983 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách v nemocenskom poistení niektorých pracovníkov 01.01.1984
156/1983 Zb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1984
157/1983 Zb. Zákon České národní rady kterým se mění a doplňuje zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
158/1983 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 37/1977 Zb. o oblastnom plánovaní v Slovenskej socialistickej republike 27.12.1983
159/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 1/1982 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe 01.01.1984
160/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č. 2/1982 Zb. 01.01.1984
Presunúť na začiatok