BigArrow
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej z 18. decembra 1981 o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe 15. 1. 1982
2/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov 15. 1. 1982
3/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla 15. 1. 1982
5/1982 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky č. 112/1979 Zb. 15. 1. 1982
6/1982 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
7/1982 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zvýšení dôchodkov a o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení 1. 2. 1982
8/1982 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zvýšení materského príspevku a o zmenách v nemocenskom zabezpečení 1. 2. 1982
9/1982 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zvýšení niektorých sociálnych dávok na deti 1. 2. 1982
11/1982 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení 1. 2. 1982
12/1982 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 77 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
14/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o zvýšení hranice vlastného príjmu, ktorá je rozhodujúca pre uznávanie osôb za vyživované daňovníkom pri daniach platených obyvateľstvom 1. 2. 1982
15/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení 1. 2. 1982
16/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pre pracovných cestách 1. 2. 1982
17/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o technických požiadavkách na výstavbu skupinových rodinných domčekov do osobného vlastníctva 1. 3. 1982
19/1982 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení 1. 2. 1982
20/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 94/1972 Zb. o výcviku a ďalšom zvyšovaní odbornosti vodičov cestných motorových vozidiel v znení vyhlášky č. 107/1979 Zb. 1. 3. 1982
21/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 129/1979 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu v podzemí hlbinných baní 26. 2. 1982
22/1982 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou 13. 3. 1982
23/1982 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Španielskom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku 13. 3. 1982
24/1982 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o technickej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej arabskej republiky 24. 3. 1982
25/1982 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Ľudovou revolučnou radou Kambodžskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied 24. 3. 1982
26/1982 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 44/1978 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu 1. 4. 1982
28/1982 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 112/1960 Zb. o zriaďovaní a činnosti súborov hudobníkov z povolania a súborov ľudových hudobníkov 1. 4. 1982
29/1982 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o úprave odmien za hudobnú činnosť vykonávanú členmi súborov ľudových hudobníkov 1. 4. 1982
31/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 134/1964 Zb. o prepravnom poriadku vodnej dopravy 1. 4. 1982
33/1982 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o úprave spolupráce na štátnych hraniciach medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka 14. 4. 1982
34/1982 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o medzinárodnej cestnej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky 14. 4. 1982
35/1982 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 136/1969 Zb. 1. 5. 1982
36/1982 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb. a vyhlášky č. 50/1981 Zb. 30. 3. 1982
37/1982 Zb. Ústavný zákon o zmenách štátnych hraníc s Nemeckou demokratickou republikou 14. 4. 1982
38/1982 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zvýšení materského príspevku a o zmenách v nemocenskom zabezpečení
39/1982 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zvýšení dôchodkov a o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení 29. 4. 1982
40/1982 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode a postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov 14. 4. 1982
41/1982 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o kultúrnej, školskej a vedeckej spolupráci 29. 4. 1982
42/1982 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků připravující se na dělnická povolání v učebních a studujních oborech, ve znění vyhlášky č. 166/1979 Sb. a vyhlášky č. 45/1981 Sb.
43/1982 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o železničnej doprave na tranzitných tratiach na spoločnej štátnej hranici a v privilegovanej tranzitnej železničnej doprave 14. 5. 1982
44/1982 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky 14. 5. 1982
45/1982 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovej demokratickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre príslušníkov zmluvných štátov vykonávajúcich služobné cesty 14. 5. 1982
46/1982 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1980 Zb. o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach 1. 9. 1982
49/1982 Zb. Zákon České národní rady kterým se mění a doplňuje zákom o národních výborech a upravuje pôsobnost místních národních výborů ve střediskových obcích 1. 7. 1982
52/1982 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach 1. 7. 1982
53/1982 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady
54/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu začatia dopravy na konskej železnici České Budějovice - Linec 21. 6. 1982
55/1982 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o agrochemickom skúšaní pôd 1. 6. 1982
58/1982 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie č. 53/1931 Zb. o ochrane zdravia a života robotníkov pri živnostenskom vykonávaní stavieb v znení vládneho nariadenia č. 97/1948 Zb. a vládne nariadenie č. 41/1938 Zb., ktorým sa vydávajú všeobecné predpisy na ochranu života a zdravia pomocných robotníkov 1. 7. 1982
59/1982 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení 1. 7. 1982
60/1982 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobu z povolania 14. 6. 1982
61/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o určených technických zariadeniach 1. 7. 1982
62/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zmena Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory 1. 7. 1982
63/1982 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamahírijou o spolupráci v oblasti zdravotníctva 29. 6. 1982
64/1982 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky 29. 6. 1982
65/1982 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
66/1982 Zb. Zásady kontroly v národnom hospodárstve a v štátnej správe, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky zo 14. apríla 1982 č. 108, uznesením vlády Českej socialistickej republiky z 12. mája 1982 č. 139 a uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky z 28. apríla 1982 č. 129 25. 6. 1982
68/1982 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách a o rozpočtovom určení výnosu dodatkového odvodu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov 25. 6. 1982
69/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 122/1980 Zb. o jednorazovom príspevku na opatrenie náhradného bývania občanom, ktorí uvoľnia byt v objekte spravovanom štátnou socialistickou organizáciou 1. 7. 1982
70/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení niektorých druhov obchodného tovaru od dovozného cla 25. 6. 1982
71/1982 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
72/1982 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa § 105 Zákonníka práce 1. 7. 1982
73/1982 Zb. Zákon o zmenách zákona o sociálnom zabezpečení a predpisov o nemocenskom poistení 1. 7. 1982
74/1982 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o niektorých úpravách v nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení pracujúcich v baníctve 1. 7. 1982
75/1982 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o osobitnej dodatkovej dovolenke pracovníkov pracujúcich v podzemí hlbinných uhoľných a lignitových baní 1. 7. 1982
77/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 139/1980 Zb. o vyťažovaní cestných nákladných vozidiel 1. 8. 1982
78/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov 1. 7. 1982
79/1982 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení 1. 7. 1982
80/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách vyhlášky č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa 1. 7. 1982
81/1982 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o jednotnej klasifikácii odborov vzdelania 1. 9. 1982
82/1982 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zrušení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 78/1970 Zb., ktorým sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti 1. 7. 1982
83/1982 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa mení vyhláška č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike 1. 9. 1982
84/1982 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie bezpečnosti 1. 9. 1982
85/1982 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach 9. 8. 1982
86/1982 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění pozdějších předpisů 1. 9. 1982
87/1982 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 96/1979 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií, odborných škôl, stredných odborných škôl, konzervatórií a stredných škôl pre pracujúcich 1. 9. 1982
88/1982 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 116/1980 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl 1. 9. 1982
89/1982 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o hmotnom a finančnom zabezpečení študentov - cudzincov, ktorí študujú v riadnom dennom štúdiu na vysokých školách 1. 9. 1982
90/1982 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 35 Zbehy
91/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy č. 96/1967 Zb. o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov 1. 9. 1982
92/1982 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov 31. 8. 1982
96/1982 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb., vyhlášky č. 50/1981 Zb. a vyhlášky č. 36/1982 Zb. 1. 9. 1982
99/1982 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb v českom a slovenskom vydaní
100/1982 Zb. Vyhláška Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode 1. 9. 1982
102/1982 Zb. Zmena zásad vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov pre uzavieranie, obsah a kontrolu kolektívnych zmlúv, schválených uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 13. novembra 1980 č. 366 (č. 175/1980 Zb.) 1. 1. 1983
104/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 60/1981 Zb. o hospodárnosti prevádzky cestných vozidiel na motorovú dopravu 1. 10. 1982
106/1982 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike 1. 10. 1982
107/1982 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 125 Sobrance
108/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa vydáva Telefónny poriadok 1. 1. 1983
109/1982 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 109 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
110/1982 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 4 so sídlom v Banskej Bystrici
111/1982 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o dosiahnutom vzdelaní a dokladov o udelení vedeckých hodností a titulov 14. 10. 1982
112/1982 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spoločných štátnych hraniciach 29. 9. 1982
113/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu úmrtia Karola Marxa 10. 1. 1983
114/1982 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky nostrifikácie diplomov a iných dokladov o vysokoškolskom štúdiu vydaných zahraničnými vysokými školami a postup pri nej 1. 11. 1982
115/1982 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 104/1980 Zb. o prijímaní na štúdium na vysokých školách 1. 11. 1982
116/1982 Zb. Opatrenie vlády Československej socialistickej republiky na zabezpečenie a ďalšie zvyšovanie akosti výrobnej a podobnej hospodárskej činnosti schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 9. septembra 1982 č.253 1. 1. 1983
117/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov o zmene vyhlášky č. 13/1974 Zb., ktorou sa vydáva rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášky č. 178/1975 Zb. 1. 12. 1982
118/1982 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou Etiópiou 30. 10. 1982
119/1982 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou Etiópiou 15. 10. 1982
121/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o niektorých úpravách pracovného času 28. 10. 1982
122/1982 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou 12. 11. 1982
123/1982 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o civilnej leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky 12. 11. 1982
124/1982 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave 26. 11. 1982
126/1982 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti pri práci s lasermi 1. 1. 1983
127/1982 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o závodnom stravovaní 1. 1. 1983
129/1982 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky o leteckých službách medzi ich územím a za ním 4. 12. 1982
130/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 37/1963 Zb. o ochrane včiel, rýb a poľovnej zveri pri ničení škodcov prípravkami na ochranu rastlín v znení vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 35/1978 Zb. 19. 11. 1982
131/1982 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník a upravujú sa niektoré ďalšie majetkové vzťahy 1. 4. 1983
132/1982 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o rodine 1. 4. 1983
133/1982 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok 1. 4. 1983
134/1982 Zb. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) 1. 4. 1983
135/1982 Zb. Zákon o hlásení a evidencii pobytu občanov 1. 1. 1983
136/1982 Zb. Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa vykonáva zákon o štátnom skúšobníctve 1. 4. 1983
137/1982 Zb. Zákon České národní rady kterým se mění a doplňuje zákom o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy
139/1982 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy 1. 1. 1983
140/1982 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení 1. 1. 1983
141/1982 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 72/1973 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotnosti 1. 1. 1983
143/1982 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení 1. 1. 1983
144/1982 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR) 9. 12. 1982
145/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 129/1979 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu v podzemí hlbinných baní v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 21/1982 Zb. 1. 1. 1983
146/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa vykonáva zákon o hlásení a evidencii pobytu občanov 1. 1. 1983
147/1982 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva 28. 12. 1982
149/1982 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 162/1975 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou, v znení vyhlášky č. 162/1979 Zb. 1. 1. 1983
150/1982 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
155/1982 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní odborov a iných útvarov národných výborov 1. 1. 1983
156/1982 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá 1. 1. 1983
157/1982 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 18/1972 Zb. o inšpekcii verejného poriadku národných výborov 1. 1. 1983
158/1982 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní služieb občanmi na základe povolenia národného výboru 1. 1. 1983
159/1982 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1973 Zb. 1. 4. 1983
160/1982 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1983 1. 1. 1983
161/1982 Zb. Zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu 1. 1. 1983
162/1982 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov obyvateľstva 1. 1. 1983
163/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu 1. 1. 1983
164/1982 Zb. Zákon o dôchodkovej dani 1. 1. 1983
165/1982 Zb. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník 1. 1. 1983
166/1982 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hospodárskej arbitráži 1. 1. 1983
167/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani 1. 1. 1983
168/1982 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1983 1. 1. 1983
169/1982 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie 1. 1. 1983
170/1982 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 179/1969 Zb. o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy 1. 1. 1983
171/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o základných podmienkach dodávky elektriny 1. 1. 1983
172/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o základných podmienkach dodávky vykurovacích plynov, ropy a gazolínu 1. 1. 1983
173/1982 Zb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1983
176/1982 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 40/1982 Zb. o dodatkovom odvode a postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov 1. 1. 1983
178/1982 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 68/1982 Zb. o postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách a o rozpočtovom určení výnosu dodatkového odvodu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov 1. 1. 1983
179/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o rozsahu a podmienkach zmluvného poistenia socialistických organizácií 1. 1. 1983
180/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov 1. 1. 1983
181/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie vedecko-technického rozvoja 1. 1. 1983
182/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 70/1982 Zb. o oslobodení niektorých druhov obchodného tovaru od dovozného cla 1. 1. 1983
Presunúť na začiatok