BigArrow
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
2/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o kooperačných vzťahoch pri rozvoji špecializácie a koncentrácie poľnohospodárskej výroby 10. 2. 1972
3/1972 Zb. Vyhláška Federálneho Ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch 10. 2. 1972
4/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zákaze alebo obmedzení vývozu niektorých druhov tovaru v turistickom styku 10. 2. 1972
5/1972 Zb. Zákon o sociálnom zabezpečení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
6/1972 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 61/1971 Zb. o čestnom odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR" 20. 2. 1972
8/1972 Zb. Zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
9/1972 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave colných sadzieb pri tovare pochádzajúcom z rozvojových krajín 28. 2. 1972
10/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o postupe pri uplatňovaní zníženia dovozných colných sadzieb pri tovare pochádzajúcom z rozvojových krajín 28. 2. 1972
11/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Barmského zväzu 14. 3. 1972
12/1972 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o hospodárení so zbernými surovinami 17. 3. 1972
13/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o právnej ochrane vynálezov, priemyselných vzorov a ochranných známok pri hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci 1. 4. 1972
14/1972 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 55 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
15/1972 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov 1. 4. 1972
16/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o hospodárení s liehom 1. 4. 1972
17/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o kontrole výroby a obehu liehu 1. 4. 1972
18/1972 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o inšpekcii verejného poriadku národných výborov 26. 4. 1972
19/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o určení prípravy a realizácie stavieb, ktorých objekty môžu zároveň slúžiť účelom civilnej obrany 26. 4. 1972
20/1972 Zb. Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätných strieborných dvadsaťkorunákov k 100. výročiu úmrtia A. Sládkoviča a pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 50. výročiu úmrtia J. V. Myslbeka 26. 4. 1972
21/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou 11. 5. 1972
22/1972 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o určení príslušnosti Štátnej arbitráže pre hlavné mesto Prahu v niektorých hospodárskych sporoch 15. 5. 1972
23/1972 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
27/1972 Zb. Zákon o národných výboroch (úplné znenie, ako vyplýva s platnosťou pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
31/1972 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmluvách o príprave dodávok niektorých stavieb 1. 7. 1972
32/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách 1. 7. 1972
33/1972 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese 29. 6. 1972
34/1972 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky z 9. júna 1972, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií č. 25/1964 Zb. na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch 29. 6. 1972
37/1972 Zb. Zákon o okresných a krajských poľnohospodárskych správach 1. 9. 1972
38/1972 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
39/1972 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 111 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
41/1972 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií 12. 7. 1972
42/1972 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy 1. 8. 1972
43/1972 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov 1. 8. 1972
44/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a strojárstva o poskytovaní náborových príspevkov a ostatných náležitostí niektorým pracovníkom odborového podniku ČKD Praha 12. 7. 1972
45/1972 Zb. Vyhláška Federálneho cenového úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa mení vyhláška č. 164/1971 Zb. o tvorbe cien výskumných a vývojových prác 1. 8. 1972
46/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vykonaní Zmluvy o právnych vzťahoch na československo-poľských štátnych hraniciach, o spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach 27. 7. 1972
47/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a strojárstva o poskytovaní náborových príspevkov a ostatných náležitostí pracovníkom národných podnikov Slovenské magnezitové závody Košice a Banské stavby Prievidza 27. 7. 1972
48/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o hospodárskej a priemyselnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a rakúskou spolkovou vládou 11. 8. 1972
49/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Štátu Kuvajt 11. 8. 1972
50/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o spolupráci pri výkone kontroly osôb, tovaru a dopravných prostriedkov prestupujúcich československo-poľské štátne hranice v železničnom a cestnom styku a Dojednaní medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri výkone kontroly v železničnom a cestnom styku cez štátne hranice 27. 7. 1972
51/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o stave hraničných priechodov na spoločných štátnych hraniciach 11. 8. 1972
52/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o prijatí jednotných podmienok pre homologizáciu motorových vozidiel (Predpisy č. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) 11. 8. 1972
53/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom 11. 8. 1972
56/1972 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmenách a doplnkoch nariadenia vlády ČSSR č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad 1. 9. 1972
57/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a strojárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministerstiev všeobecného strojárstva a ťažkého strojárstva č. 135/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov 1. 10. 1972
58/1972 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých palív, vykurovacích olejov, vykurovacích plynov a elektrickej energie 1. 10. 1972
61/1972 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami po 20 halieroch a 2 Kčs 11. 9. 1972
62/1972 Zb. Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní mincí po 20 halieroch a 2 Kčs 11. 9. 1972
63/1972 Zb. Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o stiahnutí mincí po 25 halieroch a 3 Kčs a o stiahnutí štátoviek po 5 Kčs a 3 Kčs 11. 9. 1972
65/1972 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením 1. 10. 1972
66/1972 Zb. Vyhláška o zadovažovaní pozemku na výstavbu rodinných domčekov 1. 10. 1972
67/1972 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o miestnom poplatku zo psov 1. 10. 1972
68/1972 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 119 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
70/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o kultúrnej a vedeckej spolupráci 4. 10. 1972
71/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave 4. 10. 1972
72/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska 4. 10. 1972
74/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu 21. 10. 1972
75/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Dánskym kráľovstvom 21. 10. 1972
76/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Fincomu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničnoobchodných činností 6. 10. 1972
78/1972 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 135 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
79/1972 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 156 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
80/1972 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zmene územia Západoslovenského kraja a Stredoslovenského kraja 31. 10. 1972
81/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1973 31. 10. 1972
82/1972 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a organizácií výchovy učňov 31. 10. 1972
83/1972 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Michalovciach, ktorou sa určuje ďalší mestský a miestny národný výbor v okrese ako stavebný úrad 31. 10. 1972
84/1972 Zb. Zákon o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch 1. 1. 1973
85/1972 Zb. Zákon o postupe pri uzavieraní zmlúv o hospodárskej kooperácii so zahraničím 1. 1. 1973
88/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o preverovaní a schvaľovaní ročných účtovných závierok štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu 1. 1. 1973
90/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu 1. 1. 1973
91/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o normách lehôt výstavby 1. 1. 1973
92/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o leteckej doprave 19. 12. 1972
93/1972 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmierovacom konaní v sporoch o odmeny poskytované v súvislosti s vynálezmi, zlepšovacími návrhmi a priemyselnými vzormi 1. 1. 1973
94/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o výcviku a ďalšom zvyšovaní odbornosti vodičov cestných motorových vozidiel 1. 1. 1973
95/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctv a strojárstva o poskytovaní náborových príspevkov a ostatných náležitostí pracovníkom odboroných pdnikov ČKD Praha a První brněnská strojírna Brno získyným náborom vykonávaným národnými výbormi na prácu na dodávkach pre výstavbu tranzitného plynovodu 14. 12. 1972
97/1972 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat v znení vyhlášky č. 170/1969 Zb. a vyhlášky č. 124/1970 Zb. 1. 1. 1973
98/1972 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1973 1. 1. 1973
99/1972 Zb. Zákon o zvýšení prídavkov na deti a výchovného 1. 1. 1973
100/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zvýšení prídavkov na deti a výchovného poskytovaných jednotlivo hospodáriacim roľníkom a iným samostatne hospodáriacim osobám 1. 1. 1973
101/1972 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
102/1972 Zb. Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o plánovaní tematických úloh 1. 1. 1973
103/1972 Zb. Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o správe vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov a o ich plánovitom využívaní v národnom hospodárstve 1. 1. 1973
104/1972 Zb. Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o konaní vo veciach objavov, vynálezov a priemyselných vzorov 1. 1. 1973
105/1972 Zb. Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o zlepšovacích návrhoch 1. 1. 1973
106/1972 Zb. Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o odmeňovaní objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov 1. 1. 1973
107/1972 Zb. Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o vzťahoch k zahraničiu vo veciach vynálezov a priemyselných vzorov 1. 1. 1973
109/1972 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1973 1. 1. 1973
110/1972 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o plemenitbe hospodárskych zvierat 1. 1. 1973
112/1972 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spotrebného priemyslu č. 131/1964 Zb. v znení vládneho nariadenia č. 38/1966 Zb. 1. 1. 1973
113/1972 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie odvetví národného hospodárstva 1. 1. 1974
114/1972 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie výkonov 1. 1. 1974
115/1972 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie krajín 1. 1. 1974
116/1972 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o utváraní a udržiavaní odborových číselníkov priemyselných výrobkov 28. 12. 1972
117/1972 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o jednotnom číselníku organizácií v ČSSR 28. 12. 1972
118/1972 Zb. Vyhláška predsedu Štátnej banky československej a Federálneho ministerstva financií o pokladničných operáciách v socialistických organizáciách 1. 3. 1973
119/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o združovaní prostriedkov socialistických organizácií a o poskytovaní príspevkov na investičnú výstavbu a prevádzku niektorých zariadení 1. 1. 1973
120/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 138/1971 Zb. o správnych poplatkoch 1. 1. 1973
121/1972 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Federálneho ministerstva financií č. 90/1972 Zb. o financovaní niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu v českom i slovenskom vydaní
Presunúť na začiatok