BigArrow
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1954 Zb. Nariadenie o zriadení Ústrednej správy geodézie a kartografie 6. 1. 1954
2/1954 Zb. Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky na rok 1954 2. 2. 1954
3/1954 Zb. Zákon o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1954 1. 1. 1954
4/1954 Zb. Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Ústrednou ľudovou vládou Čínskej ľudovej republiky o vzájomnej spolupráci v odbore ochrany poľnohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami 17. 2. 1954
5/1954 Zb. Vyhláška o Svetovom poštovom dohovore a dojednaniach uzavretých v Bruseli 11. júla 1952 19. 2. 1954
6/1954 Zb. Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému 10. októbra 1949 19. 2. 1954
7/1954 Zb. Nariadenie o obehu zákonných peňazí 17. 2. 1954
8/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o projektovej a rozpočtovej dokumentácii investícií 17. 2. 1954
9/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje ustanovenie § 7 ods. 2 zákona č. 64/1950 Zb., o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov 17. 2. 1954
10/1954 Zb. Vyhláška o doplnku k dohode uzavretej medzi vládou Československej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o karanténe a ochrane poľnohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami z 28. novembra 1947, dojednanom výmenou nót v Prahe 16. júna 1953 17. 2. 1954
11/1954 Zb. Nariadenie o zmenách pôsobnosti v odbore zákona o bezpečnosti pri práci 5. 3. 1954
12/1954 Zb. Ústavný zákon o národných výboroch 9. 3. 1954
13/1954 Zb. Zákon o národných výboroch 17. 5. 1954
14/1954 Zb. Zákon o voľbách do národných výborov 9. 3. 1954
15/1954 Zb. Rozpočtový zákon na rok 1954 1. 1. 1954
16/1954 Zb. Nariadenie o zmenách územných obvodov niektorých národných výborov. 17. 5. 1954
17/1954 Zb. Nariadenie o platových pomeroch zamestnancov štátneho aparátu 31. 3. 1954
18/1954 Zb. Nariadenie o úprave nárokov z doterajšieho penzijného nadlepšenia 1. 7. 1954
19/1954 Zb. Nariadenie o nábore a príprave mládeže pre povolanie mimo učilíšť štátnych pracovných záloh 14. 5. 1954
20/1954 Zb. Nariadenie o organizácii štátnej banskej správy 1. 4. 1954
21/1954 Zb. Nariadenie o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 5/1951 Zb., ktorým sa vykonáva zákon o ubytovaní brannej moci a Sboru národnej bezpečnosti 14. 5. 1954
22/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov a sídla a obvody krajských súdov 17. 5. 1954
23/1954 Zb. Nariadenie o organizácii výkonných orgánov národných výborov 17. 5. 1954
24/1954 Zb. Nariadenie o hygienickej a protiepidemickej ochrane vzduchu 21. 5. 1954
25/1954 Zb. Nariadenie o hygienickej a protiepidemickej ochrane pôdy 21. 5. 1954
26/1954 Zb. Ústavný zákon o voľbách do Národného zhromaždenia a o voľbách do Slovenskej národnej rady 2. 6. 1954
27/1954 Zb. Zákon o voľbách do Národného zhromaždenia 2. 6. 1954
28/1954 Zb. Nariadenie o pôsobnosti v odbore plánovania a tvorby cien 8. 6. 1954
29/1954 Zb. Nariadenie o archívnictve 9. 6. 1954
30/1954 Zb. Nariadenie o daroch v prospech štátu a o usporadúvaní zbierok národnými výbormi 10. 6. 1954
31/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva colný zákon č. 36/1953 Zb. 1. 8. 1954
32/1954 Zb. Nariadenie o úprave niektorých pomerov členov národných výborov 1. 6. 1954
33/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 37/1953 Zb., o spôsobe a lehotách predkladania reklamácií pri dodávkach nekvalitných a nekompletných výrobkov a výrobkov, ktoré nezodpovedajú štátnym štandardom, normám a technickým podmienkam, a o majetkových sporoch pri nevyhovení reklamáciám 11. 8. 1954
34/1954 Zb. Nariadenie o prepočítavaní niektorých pohľadávok a záväzkov znejúcich na československé koruny starých peňazí v pomere k cudzine 1. 6. 1953
35/1954 Zb. Nariadenie o pamätných minciach 21. 8. 1954
36/1954 Zb. Vyhláška o vydaní strieborných desaťkorunákov a päťadvadsaťkorunákov na pamäť 10. výročia Slovenského národného povstania. 21. 8. 1954
37/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva železničný prepravný poriadok 1. 4. 1955
38/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 37/1951 Zb., o vybudovaní a prevádzke dráh. 27. 9. 1954
39/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti § 11 ods. 1 zákona č. 92/1949 Zb. 1. 10. 1954
40/1954 Zb. Nariadenie o podpore na úhradu prevádzkových nákladov bytových družstiev 6. 10. 1954
41/1954 Zb. Nariadenie o občianskej kontrole prevádzkární 14. 10. 1954
42/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 114/1953 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov 22. 10. 1954
43/1954 Zb. Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia č. 114/1953 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov 6. 11. 1954
44/1954 Zb. Nariadenie o organizácii verejnej dopravy v odbore Ministerstva dopravy 23. 10. 1954
45/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o štátnej arbitráži 23. 10. 1954
46/1954 Zb. Nariadenie o úprave poistného národného poistenia plateného spotrebnými a výrobnými družstvami a ich družstevnými sväzmi 1. 1. 1954
47/1954 Zb. Nariadenie o udeľovaní vyznamenania a čestných titulov lekárom a iným pracovníkom v zdravotníctve 26. 10. 1984
48/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú arbitrážne poplatky za konanie pred orgánmi družstevnej arbitráže 23. 10. 1954
49/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení názov Slovenskej univerzity v Bratislave. 15. 11. 1954
50/1954 Zb. Vyhláška o obchodnej zmluve medzi Československou republikou a Švajčiarskou konfederáciou zo dňa 24. novembra 1953. 30. 11. 1954
51/1954 Zb. Zákon o bezpečnosti pri práci v jednotných roľníckych družstvách a u jednotlivo hospodáriacich roľníkov 25. 11. 1954
52/1954 Zb. Zákon, ktorým sa rozširuje pôsobnosť štátneho notárstva 1. 1. 1955
53/1954 Zb. Zákon o ľudových družstvách a o družstevných organizáciách 1. 1. 1955
54/1954 Zb. Nariadenie o osobitnom príspevku k dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia v roku 1954 1. 1. 1954
55/1954 Zb. Nariadenie o chránenej oblasti Pražského hradu 16. 12. 1954
56/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Povereníctvo spravodlivosti 16. 12. 1954
57/1954 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou republikou a Ľudovou republikou bulharskou a právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných 31. 12. 1954
58/1954 Zb. Nariadenie o výkupe motorových vozidiel trvalo nespôsobilých na premávku 23. 12. 1954
59/1954 Zb. Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb 1. 1. 1955
60/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov v Dunajskej Strede, Čalove, Trnave a Seredi 1. 1. 1955
61/1954 Zb. Zákon o spravovacom poriadku Národného zhromaždenia 30. 12. 1954
62/1954 Zb. Zákon o náhradách poslancov Národného zhromaždenia 1. 12. 1954
63/1954 Zb. Nariadenie o prenesení pôsobnosti v odbore vedecko-technickej spolupráce zo Štátneho úradu plánovacieho na Ministerstvo zahraničného obchodu 30. 12. 1954
64/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje nariadenie o finančnej pomoci jednotným roľníckym družstvám a súkromne hospodáriacim roľníkom 30. 12. 1954
65/1954 Zb. Vyhláška o Ženevských dohovoroch zo dňa 12. augusta 1949 na ochranu obetí vojny. 31. 12. 1954
Presunúť na začiatok