Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.01.2019 170/2018 Z. z. Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu
01.01.2019 171/2018 Z. z. Novela zákona o vojnových veteránoch a o doplnení zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
01.01.2019 185/2018 Z. z. Nariadenie o výške príspevku v zariadeniach pre fyzické osoby odkázané na pomoc a ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2019
01.01.2019 216/2018 Z. z. Zákon o rybárstve
01.01.2019 226/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt na podporu regionálneho rozvoja
01.01.2019 231/2018 Z. z. Opatrenie o ustanovení sumy rodičovského príspevku
01.01.2019 232/2018 Z. z. Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
01.01.2019 266/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
01.01.2019 277/2018 Z. z. Novela zákona o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
01.01.2019 278/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach
01.01.2019 279/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch
01.01.2019 280/2018 Z. z. Opatrenie o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona
01.01.2019 290/2018 Z. z. Novela zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh
01.01.2019 295/2018 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
01.01.2019 296/2018 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o informácii o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia
01.01.2019 300/2018 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019
01.01.2019 305/2018 Z. z. Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd
01.01.2019 306/2018 Z. z. Novela Autorského zákona
01.01.2019 307/2018 Z. z. Zákon o dohľade nad dodržiavaním povinností pri štítkovaní energeticky významných výrobkov
01.01.2019 308/2018 Z. z. Zákon o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
01.01.2019 309/2018 Z. z. Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
01.01.2019 310/2018 Z. z. Novela zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi
01.01.2019 312/2018 Z. z. Novela zákona o odpadoch
01.01.2019 313/2018 Z. z. Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
01.01.2019 318/2018 Z. z. Novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
01.01.2019 321/2018 Z. z. Novela zákona o probačných a mediačných úradníkoch
01.01.2019 322/2018 Z. z. Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
01.01.2019 323/2018 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
01.01.2019 325/2018 Z. z. Novela opatrenia, ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok
01.01.2019 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov
01.01.2019 330/2018 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov
01.01.2019 331/2018 Z. z. Vyhláška pre investície a informatizáciu o zaručenej konverzii
01.01.2019 333/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 629/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch
01.01.2019 334/2018 Z. z. Novely vyhlášky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
01.01.2019 335/2018 Z. z. Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
01.01.2019 337/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení neskorších predpisov
01.01.2019 344/2018 Z. z. Zákon zákona o politických stranách
01.01.2019 345/2018 Z. z. Novela zákona o verejnom obstarávaní
01.01.2019 346/2018 Z. z. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií
01.01.2019 347/2018 Z. z. Novela zákona o podpore cestovného ruchu
01.01.2019 348/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami
01.01.2019 352/2018 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja
01.01.2019 353/2018 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
02.01.2019 342/2018 Z. z. Nariadenie o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách
14.01.2019 291/2018 Z. z. Novela zákona o ochranných známkach
14.01.2019 332/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach