Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.09.2012 113/2012 Z. z. Novela vyhlášky o stredných školách
01.09.2012 196/2012 Z. z. Vyhláška o obsahu protokolu veterinárneho klinického skúšania
01.09.2012 227/2012 Z. z. Novela vyhlášky o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl
01.09.2012 232/2012 Z. z. Ústavný zákon, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky
01.09.2012 233/2012 Z. z. Novela zákonov o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o o ochrane vkladov
01.09.2012 234/2012 Z. z. Novela zákona o bankách
01.09.2012 235/2012 Z. z. Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach
01.09.2012 236/2012 Z. z. Novela Trestného poriadku
01.09.2012 237/2012 Z. z. Novela nariadenia vlády o podpore spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti a žiakov
01.09.2012 239/2012 Z. z. Opatrenie o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
01.09.2012 241/2012 Z. z. Novela zákonov o elektr. komunikáciách a o opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
01.09.2012 243/2012 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania
01.09.2012 244/2012 Z. z. Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach
01.09.2012 245/2012 Z. z. Vyhláška o služobnej rovnošate inšpektora práce a jej vyobrazenie
01.09.2012 247/2012 Z. z. Vyhláška o základnom bankovom produkte
01.09.2012 250/2012 Z. z. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
01.09.2012 251/2012 Z. z. Zákon o energetike
01.09.2012 252/2012 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
01.09.2012 253/2012 Z. z. Novela nariadenia vlády o Akreditačnej komisii
10.09.2012 262/2012 Z. z. Vyhláška o zozname farmaceuticko-nákladových skupín
10.09.2012 263/2012 Z. z. Vyhláška o kritériách na zaradenie farmaceuticko-nákladovej skupiny do zoznamu
10.09.2012 264/2012 Z. z. Vyhláška o zaraďovaní poistencov do farmaceuticko-nákladových skupín
10.09.2012 265/2012 Z. z. Vyhláška o indexe rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť
10.09.2012 266/2012 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach výpočtu indexu rizika nákladov
10.09.2012 267/2012 Z. z. Vyhláška o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné
15.09.2012 238/2012 Z. z. Nariadenie vlády na kontrolu a eradikáciu katarálnej horúčky oviec
15.09.2012 269/2012 Z. z. Vyhláška o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu
15.09.2012 270/2012 Z. z. Vyhláška o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike
15.09.2012 271/2012 Z. z. Vyhláška o technických podmienkach prístupu a pripojenia do sústavy a siete
15.09.2012 275/2012 Z. z. Vyhláška o štandardoch kvality prenosu, distribúcie a dodávky elektriny
15.09.2012 276/2012 Z. z. Vyhláška o kvalite dodávky pitnej vody vodovodom a odvádzania odpadovej vody
15.09.2012 277/2012 Z. z. Vyhláška o štandardoch kvality dodávky tepla
15.09.2012 278/2012 Z. z. Vyhláška o štandardoch uskladňovania, prepravy, distribúcie a dodávky plynu
24.09.2012 268/2012 Z. z. Novela nariadenia vlády o emisiách plynných a pevných znečisťujúcich látok
25.09.2012 283/2012 Z. z. Vyhláška o cenovej regulácii za dodávku elektriny malému podniku
25.09.2012 284/2012 Z. z. Vyhláška o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií
25.09.2012 285/2012 Z. z. Vyhláška o cenovej regulácii za dodávku plynu malému podniku
28.09.2012 296/2012 Z. z. Zákon o Európskom mechanizme pre stabilitu
30.09.2012 155/2010 Z. z. Nariadenie o ovocných drevinách určených na výrobu ovocia na trh
30.09.2012 280/2012 Z. z. Novela nariadenia vlády o ovocných drevinách určených na výrobu ovocia na trh
30.09.2012 288/2012 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
30.09.2012 293/2012 Z. z. Opatrenie o poskytnutí vianočného príspevku v roku 2012