Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové účinné predpisy

Nové účinné predpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
01.09.2012113/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z.
01.09.2012196/2012 Z. z.Vyhláška o obsahu protokolu veterinárneho klinického skúšania
01.09.2012227/2012 Z. z.Novela vyhlášky o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl
01.09.2012232/2012 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky
01.09.2012233/2012 Z. z.Novela zákonov o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o o ochrane vkladov
01.09.2012234/2012 Z. z.Novela zákona o bankách
01.09.2012235/2012 Z. z.Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach
01.09.2012236/2012 Z. z.Novela Trestného poriadku
01.09.2012237/2012 Z. z.Novela nariadenia vlády o podpore spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti a žiakov
01.09.2012239/2012 Z. z.Opatrenie o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
01.09.2012241/2012 Z. z.Novela zákonov o elektr. komunikáciách a o opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
01.09.2012243/2012 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania
01.09.2012244/2012 Z. z.Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach
01.09.2012245/2012 Z. z.Vyhláška o služobnej rovnošate inšpektora práce a jej vyobrazenie
01.09.2012247/2012 Z. z.Vyhláška o základnom bankovom produkte
01.09.2012250/2012 Z. z.Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
01.09.2012251/2012 Z. z.Zákon o energetike
01.09.2012252/2012 Z. z.Novela zákona o sociálnom poistení
01.09.2012253/2012 Z. z.Novela nariadenia vlády o Akreditačnej komisii
10.09.2012262/2012 Z. z.Vyhláška o zozname farmaceuticko-nákladových skupín
10.09.2012263/2012 Z. z.Vyhláška o kritériách na zaradenie farmaceuticko-nákladovej skupiny do zoznamu
10.09.2012264/2012 Z. z.Vyhláška o zaraďovaní poistencov do farmaceuticko-nákladových skupín
10.09.2012265/2012 Z. z.Vyhláška o indexe rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť
10.09.2012266/2012 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach výpočtu indexu rizika nákladov
10.09.2012267/2012 Z. z.Vyhláška o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné
15.09.2012238/2012 Z. z.Nariadenie vlády na kontrolu a eradikáciu katarálnej horúčky oviec
15.09.2012269/2012 Z. z.Vyhláška o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu
15.09.2012270/2012 Z. z.Vyhláška o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike
15.09.2012271/2012 Z. z.Vyhláška o technických podmienkach prístupu a pripojenia do sústavy a siete
15.09.2012275/2012 Z. z.Vyhláška o štandardoch kvality prenosu, distribúcie a dodávky elektriny
15.09.2012276/2012 Z. z.Vyhláška o kvalite dodávky pitnej vody vodovodom a odvádzania odpadovej vody
15.09.2012277/2012 Z. z.Vyhláška o štandardoch kvality dodávky tepla
15.09.2012278/2012 Z. z.Vyhláška o štandardoch uskladňovania, prepravy, distribúcie a dodávky plynu
24.09.2012268/2012 Z. z.Novela nariadenia vlády o emisiách plynných a pevných znečisťujúcich látok
25.09.2012283/2012 Z. z.Vyhláška o cenovej regulácii za dodávku elektriny malému podniku
25.09.2012284/2012 Z. z.Vyhláška o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií
25.09.2012285/2012 Z. z.Vyhláška o cenovej regulácii za dodávku plynu malému podniku
28.09.2012296/2012 Z. z.Zákon o Európskom mechanizme pre stabilitu
30.09.2012155/2010 Z. z.Nariadenie o ovocných drevinách určených na výrobu ovocia na trh
v znení 280/2012 Z. z.
30.09.2012280/2012 Z. z.Novela nariadenia vlády o ovocných drevinách určených na výrobu ovocia na trh
30.09.2012288/2012 Z. z.Novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
30.09.2012293/2012 Z. z.Opatrenie o poskytnutí vianočného príspevku v roku 2012