Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové účinné predpisy

Nové účinné predpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
01.06.201280/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 319/2007 Z. z. o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra
01.06.2012145/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
01.06.2012146/2012 Z. z.Vyhláška o sume vyplácanej pri zániku účasti na starob. dôch. sporení pre invalidný dôch.
01.06.2012148/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely
01.06.2012153/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení neskorších predpisov
01.06.2012154/2012 Z. z.Opatrenie pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady DSS
01.06.2012155/2012 Z. z.Opatrenie o rizikách v dôchodkových fondoch
15.06.2012161/2012 Z. z.Vyhláška o dôchodkovej spoločnosti
15.06.2012162/2012 Z. z.Opatrenie o dôchodkovej správcovskej spoločnosti
15.06.2012163/2012 Z. z.Opatrenie o informácii, službe a plnení, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením
29.06.2012185/2012 Z. z.Novela zákona o zdravotnom poistení
30.06.2012168/2012 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z. z. o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania