Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.06.2012 80/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 319/2007 Z. z. o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra
01.06.2012 145/2012 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
01.06.2012 146/2012 Z. z. Vyhláška o sume vyplácanej pri zániku účasti na starob. dôch. sporení pre invalidný dôch.
01.06.2012 148/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely
01.06.2012 153/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení neskorších predpisov
01.06.2012 154/2012 Z. z. Opatrenie pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady DSS
01.06.2012 155/2012 Z. z. Opatrenie o rizikách v dôchodkových fondoch
15.06.2012 161/2012 Z. z. Vyhláška o dôchodkovej spoločnosti
15.06.2012 162/2012 Z. z. Opatrenie o dôchodkovej správcovskej spoločnosti
15.06.2012 163/2012 Z. z. Opatrenie o informácii, službe a plnení, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením
29.06.2012 185/2012 Z. z. Novela zákona o zdravotnom poistení
30.06.2012 168/2012 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z. z. o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania