Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.11.2012 354/2011 Z. z. Zákon o finančnej správe
01.11.2012 289/2012 Z. z. Novela zákona o informačných systémoch verejnej správy
01.11.2012 301/2012 Z. z. Novela zákona o ochrane spotrebiteľa
01.11.2012 315/2012 Z. z. Novela zákona o celoživotnom vzdelávaní
01.11.2012 318/2012 Z. z. Novela zákona o ovzduší
01.11.2012 321/2012 Z. z. Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme
01.11.2012 322/2012 Z. z. Novela nariadenia vlády o ustanovení minimálnych noriem ochrany ošípaných
01.11.2012 323/2012 Z. z. Novela vyhlášky o certifikátoch a kvalifikovaných certifikátoch
01.11.2012 328/2012 Z. z. Vyhláška o evakuácii
01.11.2012 330/2012 Z. z. Novela zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
15.11.2012 338/2012 Z. z. Novela vyhlášky o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a výšky úhrady
20.11.2012 346/2012 Z. z. Vyhláška o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu
20.11.2012 347/2012 Z. z. Vyhláška o návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii a zozname dokumentov
23.11.2012 348/2012 Z. z. Uznesenie o dani z príjmov
23.11.2012 350/2012 Z. z. Novela zákona o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
23.11.2012 355/2012 Z. z. Novela zákona o spôsobe usporiadania nájomných vzťahov k bytom
24.11.2012 307/2012 Z. z. Novela nariadenia vlády o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov
29.11.2012 352/2012 Z. z. Novela zákona o spotrebiteľských úveroch
30.11.2012 336/2012 Z. z. Novela zákona o cestovných dokladoch