Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.10.2012 219/2012 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
01.10.2012 246/2012 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
01.10.2012 281/2012 Z. z. Novela vyhlášky o kritériach pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytovanie dotácií
01.10.2012 282/2012 Z. z. Vyhláška o technických požiadavkách na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a vody
01.10.2012 286/2012 Z. z. Novela zákona o správnych poplatkoch
01.10.2012 287/2012 Z. z. Novela zákona o organizácii činnosti vlády
01.10.2012 290/2012 Z. z. Novela nariadenia vlády o sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
01.10.2012 291/2012 Z. z. Novela vyhlášky o vzoroch tlačív na zápis do obchodného registra
01.10.2012 292/2012 Z. z. Vyhláška o spôsobe výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny
03.10.2012 279/2012 Z. z. Nariadenie vlády o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami
05.10.2012 198/2012 Z. z. Novela nariadenia o požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie
10.10.2012 303/2012 Z. z. Vyhláška o udelení výnimky a dokladoch prikladaných k žiadosti
15.10.2012 302/2012 Z. z. Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania
15.10.2012 306/2012 Z. z. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
15.10.2012 308/2012 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na kvalitu vody na prírodnom a umelom kúpalisku
15.10.2012 309/2012 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie
15.10.2012 313/2012 Z. z. Novela zákona o zdravotnej starostlivosti
15.10.2012 317/2012 Z. z. Zákon o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave
15.10.2012 320/2012 Z. z. Novela nariadenia vlády o spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania
23.10.2012 325/2012 Z. z. Novela zákona o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení
23.10.2012 327/2012 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy