Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
13.04.2018 106/2018 Z. z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
14.04.2018 114/2018 Z. z. Úplne znenie zákona o dohľade nad finančným trhom
15.04.2018 115/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad
20.04.2018 118/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, nadlimitnú koncesiu a pri súťaži návrhov
21.04.2018 116/2018 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív
21.04.2018 117/2018 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky
01.05.2018 291/2017 Z. z. Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
01.05.2018 5/2018 Z. z. Novela vyhlášky o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery
01.05.2018 11/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa
01.05.2018 33/2018 Z. z. Novela nariadenia o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
01.05.2018 63/2018 Z. z. Novela Zákonníka práce
01.05.2018 64/2018 Z. z. Novela zákona o službách zamestnanosti
01.05.2018 107/2018 Z. z. Novela zákona o brannej povinnosti
01.05.2018 108/2018 Z. z. Novela zákona o pobyte cudzincov
01.05.2018 109/2018 Z. z. Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení
01.05.2018 111/2018 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
01.05.2018 112/2018 Z. z. Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch