Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.04.2017 274/2016 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh
01.04.2017 275/2016 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy na trh
01.04.2017 276/2016 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh
01.04.2017 277/2016 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh
01.04.2017 278/2016 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh
01.04.2017 343/2016 Z. z. Vyhláška o niektorých výrobkoch z mlieka
01.04.2017 51/2017 Z. z. Novela zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
01.04.2017 54/2017 Z. z. Zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov
01.04.2017 60/2017 Z. z. Nariadenie vlády o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu
01.04.2017 61/2017 Z. z. Vyhláška o poplatkoch za poskytovanie technickej normy