Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
15.05.2017 100/2017 Z. z. Novela vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole
15.05.2017 102/2017 Z. z. Novela vyhlášky o identifikácii a registrácii oviec a kôz
15.05.2017 103/2017 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hydiny a bežcov
15.05.2017 104/2017 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hydiny a bežcov
15.05.2017 105/2017 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka
24.05.2017 11/2017 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek
01.06.2017 55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe
01.06.2017 76/2017 Z. z. Novela vyhlášky o archívoch a registratúrach
01.06.2017 93/2017 Z. z. Novela zákona o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov
01.06.2017 94/2017 Z. z. Novela zákona o sťažnostiach
01.06.2017 95/2017 Z. z. Novela Zákonníka práce
01.06.2017 108/2017 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
01.06.2017 110/2017 Z. z. Novela vyhlášky o práci komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách
01.06.2017 113/2017 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby
01.06.2017 114/2017 Z. z. Nariadenie vlády na štátnozamestnanecké miesta, ktoré môže vykonávať len štátny občan SR
01.06.2017 123/2017 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje zoznam štátov so sťaženými životnými podmienkami