Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové účinné predpisy

Nové účinné predpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
05.12.2014341/2014 Z. z.Oznámenie o výnose o poskytovaní dotácií v oblasti civilného letectva
15.12.2014337/2014 Z. z.Vyhláška o financovaní geologických prác
17.12.2014346/2014 Z. z.Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické a elektronické zariadenia
20.12.2014345/2014 Z. z.Vyhláška o ohňostrojných prácach
28.12.2014294/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o požiadavkách na zdravie zvierat
31.12.2014317/2014 Z. z.Novela vyhlášky o vydaní Programu štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017
01.01.2015488/2013 Z. z.Zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov
01.01.2015219/2014 Z. z.Zákon o sociálnej práci a odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny
01.01.2015242/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o opatreniach proti emisiám na pohon traktorov
01.01.2015243/2014 Z. z.Nariadenie vlády o typovom schválení ES poľnohospodárskych a lesných traktorov
01.01.2015258/2014 Z. z.Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2015
01.01.2015263/2014 Z. z.Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
01.01.2015266/2014 Z. z.Novela vyhlášky o spôsobe označovania platby dane
01.01.2015284/2014 Z. z.Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona o poskytovaní dotácií
01.01.2015288/2014 Z. z.Opatrenie ustanovujúce obsah a štruktúru výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa
01.01.2015291/2014 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na r. 2015 až 2017
01.01.2015295/2014 Z. z.Opatrenie o sume dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v r. 2015
01.01.2015297/2014 Z. z.Nariadenie vlády o sume minimálnej mzdy na rok 2015
01.01.2015298/2014 Z. z.Novela zákona o sociálnom poistení
01.01.2015303/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka
01.01.2015307/2014 Z. z.Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
01.01.2015308/2014 Z. z.Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi
01.01.2015309/2014 Z. z.Novela zákona o podpore regionálneho rozvoja
01.01.2015310/2014 Z. z.Novela zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
01.01.2015311/2014 Z. z.Novela zákona o službách zamestnanosti
01.01.2015314/2014 Z. z.Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
01.01.2015325/2014 Z. z.Novela zákona o zahraničnej službe
01.01.2015326/2014 Z. z.Novela zákona o štátnej štatistike
01.01.2015334/2014 Z. z.Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné, krajské, Špeciálny súd a vojenské súdy
01.01.2015335/2014 Z. z.Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
01.01.2015336/2014 Z. z.Novela zákona o rozhodcovskom konaní a o sídlach a obvodoch súdov SR
01.01.2015338/2014 Z. z.Opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu
01.01.2015339/2014 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o diaľničnej známke
01.01.2015342/2014 Z. z.Nariadenie vlády o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve - priame platby
01.01.2015343/2014 Z. z.Vyhláška o podmienkach prepravy a prenášania výbušnín, výbušných predmetov a munície
01.01.2015344/2014 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach o odbornej spôsobilosti pri prácach s výbušninami
01.01.2015353/2014 Z. z.Novela Občianskeho súdneho poriadku
01.01.2015354/2014 Z. z.Novela nariadenia o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu
01.01.2015355/2014 Z. z.Vyhláška o centrálnom registri exekúcií
02.01.2015293/2014 Z. z.Novela stavebného zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov