Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
07.06.2018 157/2018 Z. z. Zákon o metrológii
15.06.2018 156/2018 Z. z. Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach
15.06.2018 158/2018 Z. z. Vyhláška o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov
15.06.2018 159/2018 Z. z. Vyhláška o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného
15.06.2018 164/2018 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby)
15.06.2018 165/2018 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov
15.06.2018 166/2018 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o podrobnostiach o technickom, technologickom a personálnom vybavení jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov
01.07.2018 65/2018 Z. z. Novela zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
01.07.2018 66/2018 Z. z. Novela zákona o náhradnom výživnom
01.07.2018 110/2018 Z. z. Novela zákona o pozemkových spoločenstvách
01.07.2018 113/2018 Z. z. Zákon o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh
01.07.2018 160/2018 Z. z. Novela zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty
01.07.2018 161/2018 Z. z. Novela Trestného zákona
01.07.2018 162/2018 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
01.07.2018 163/2018 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov