Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové účinné predpisy

Nové účinné predpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
15.11.2015274/2015 Z. z.Novela zákona o Horskej záchrannej službe
15.11.2015287/2015 Z. z.Novela vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole
v znení r1/c87/2015 Z. z.
15.11.2015r1/c87/2015 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 287/2015 Z. z.
01.12.2015259/2015 Z. z.Novela zákona o dráhach
01.12.2015262/2015 Z. z.Novela zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
01.12.2015263/2015 Z. z.Zákon o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom
01.12.2015267/2015 Z. z.Novela zákona o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
01.12.2015288/2015 Z. z.Vyhláška na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín
01.12.2015296/2015 Z. z.Oznámenie o zmene opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne
01.12.2015309/2015 Z. z.Vyhláška o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, polievkových prípravkoch a o ochucovadlách
01.12.2015311/2015 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
01.12.2015314/2015 Z. z.Novela vyhlášky o integrovaných obslužných miestach