Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové účinné predpisy

Nové účinné predpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
15.07.2014192/2014 Z. z.Novela nariadenia o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy
15.07.2014193/2014 Z. z.Vyhláška o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií na výkon štátnej správy
15.07.2014196/2014 Z. z.Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické a elektronické zariadenia
17.07.2014199/2014 Z. z.Novela zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
01.08.2014194/2014 Z. z.Novela zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja
01.08.2014197/2014 Z. z.Novela zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
01.08.2014202/2014 Z. z.Novela nariadenia o požiadavkách na ochranu zvierat počas usmrcovania
01.08.2014204/2014 Z. z.Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
01.08.2014207/2014 Z. z.Novela zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve
01.08.2014208/2014 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby
01.08.2014209/2014 Z. z.Vyhláška o rozsahu odbornej prípravy, odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy
01.08.2014211/2014 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (pozemná doprava)
15.08.2014200/2014 Z. z.Novela nariadenia o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov
15.08.2014201/2014 Z. z.Novela nariadenia o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny