Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
29.11.2016 318/2016 Z. z. Oznámenie o vydaní pamätných euromincí pri príležitosti 550. výročia začatia činnosti Univerzity Istropolitany
01.12.2016 292/2016 Z. z. Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách
01.12.2016 302/2016 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR
01.12.2016 303/2016 Z. z. Novela zákona o vodách
01.12.2016 309/2016 Z. z. Opatrenie o sumách stravného
01.12.2016 322/2016 Z. z. Vyhláška o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie
07.12.2016 325/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
07.12.2016 326/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí Tretieho protokolu k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy.
15.12.2016 296/2016 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov a zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
22.12.2016 179/2016 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na zahustené mlieko a sušené mlieko
22.12.2016 180/2016 Z. z. Vyhláška o potravinárskych kazeínoch a potravinárskych kazeinátoch