Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
10.02.2017 18/2017 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
16.02.2017 21/2017 Z. z. Vyhláška o cenovej regulácii výroby, dodávky pitnej a čistenia odpadovej vody
01.03.2017 22/2017 Z. z. Novela nariadenie vlády o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov
01.03.2017 23/2017 Z. z. Novela vyhlášky o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi