Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
18.06.2016 351/2015 Z. z. Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb
22.06.2016 200/2016 Z. z. Rokovací poriadok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
01.07.2016 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
01.07.2016 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
01.07.2016 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
01.07.2016 282/2015 Z. z. Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim
01.07.2016 91/2016 Z. z. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
01.07.2016 114/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín
01.07.2016 125/2016 Z. z. Zákon o opatreniach Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku
01.07.2016 129/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády o požiadavkách na uvádzanie osiva obilnín na trh
01.07.2016 177/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov
01.07.2016 188/2016 Z. z. Vyhláška o vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
01.07.2016 201/2016 Z. z. Vyhláška o vedení odbornej evidencie knižničných dokumentov
01.07.2016 205/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu
01.07.2016 206/2016 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy
01.07.2016 207/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých
01.07.2016 208/2016 Z. z. Novela vyhlášky o odmenách a náhradách notárov
19.07.2016 1/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu