Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové účinné predpisy

Nové účinné predpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
01.09.2014156/2014 Z. z.Novela vyhlášky o stredných školách
01.09.2014157/2014 Z. z.Novela vyhlášky o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl
01.09.2014161/2014 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky
01.09.2014195/2014 Z. z.Novela zákona o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
01.09.2014198/2014 Z. z.Novela zákona o ochrane prírody a krajiny
01.09.2014206/2014 Z. z.Novela zákona o dlhopisoch
01.09.2014210/2014 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (hutníctvo)
01.09.2014221/2014 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
01.09.2014228/2014 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív
01.09.2014229/2014 Z. z.Vyhláška ustanovujúca rozsah daňových predpisov k možnosti vydať záväzné stanovisko
01.09.2014230/2014 Z. z.Vyhláška o rozsahu vybraných informácií požadovaných od divadiel a hudobných inštitúcií
01.09.2014231/2014 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu
01.09.2014232/2014 Z. z.Vyhláška o postupe pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
01.09.2014233/2014 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie
01.09.2014234/2014 Z. z.Novela vyhlášky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickámi zariadeniami