Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
27.09.2016 254/2016 Z. z. Novela zákona o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
27.09.2016 256/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
30.09.2016 260/2016 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
30.09.2016 261/2016 Z. z. Nariadenie vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2017
01.10.2016 210/2016 Z. z. Novela vyhlášky o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia
01.10.2016 252/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
01.10.2016 255/2016 Z. z. Novela zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže