Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové účinné predpisy

Nové účinné predpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
19.10.2014269/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o technických požiadavkách na strelné zbrane a strelivo
29.10.2014283/2014 Z. z.Novela zákona o autorskom práve
31.10.2014296/2014 Z. z.Opatrenie o sumách stravného
01.11.2014148/2014 Z. z.Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
01.11.2014177/2014 Z. z.Nariadenie zrušujúce niektoré nariadenia o požiadavkách typového schválenia ES motorových vozidiel
01.11.2014262/2014 Z. z.Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín
01.11.2014265/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o technickej a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel
01.11.2014274/2014 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme
01.11.2014285/2014 Z. z.Novela zákona o ochrane a využití nerastného bohatstva
01.11.2014286/2014 Z. z.Vyhláška o technickej spôsobilosti námornej jachty a odbornej spôsobilosti členov posádky
01.11.2014287/2014 Z. z.Novela vyhlášky o odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla
01.11.2014289/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi
01.11.2014292/2014 Z. z.Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov