Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové účinné predpisy

Nové účinné predpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
28.07.2015172/2015 Z. z.Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
31.07.2015148/2015 Z. z.Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
01.08.2015128/2015 Z. z.Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií
01.08.2015156/2015 Z. z.Novela opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia
01.08.2015157/2015 Z. z.Opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu
01.08.2015163/2015 Z. z.Novela nariadenia vlády o pravidlách poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka
01.08.2015164/2015 Z. z.Novela nariadenia vlády o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy
01.08.2015165/2015 Z. z.Nariadenie vlády na vykonanie zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií
01.08.2015168/2015 Z. z.Novela vyhlášky o postupoch zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike
01.08.2015169/2015 Z. z.Vyhláška o technickom postupe pri úprave zbrane kategórie A, B, C na expanznú zbraň kategórie D
01.08.2015171/2015 Z. z.Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
01.08.2015173/2015 Z. z.Novela zákona o hospodárskej mobilizácii
01.08.2015178/2015 Z. z.Vyhláška o materiálno-technických podmienkach použitia technických prostriedkov
01.08.2015179/2015 Z. z.Vyhláška o energetickom audite
01.08.2015180/2015 Z. z.Vyhláška na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia
14.08.201568/2015 Z. z.Novela nariadenia vlády o technických požiadavkách na námorné vybavenie
15.08.2015166/2015 Z. z.Novela nariadenia vlády o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov