Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové účinné predpisy

Nové účinné predpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
15.10.2014268/2014 Z. z.Novela zákona o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
15.10.2014270/2014 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
15.10.2014275/2014 Z. z.Vyhláška o zaručenej konverzii
15.10.2014276/2014 Z. z.Novela výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
19.10.2014269/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o technických požiadavkách na strelné zbrane a strelivo
01.11.2014148/2014 Z. z.Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
01.11.2014177/2014 Z. z.Nariadenie zrušujúce niektoré nariadenia o požiadavkách typového schválenia ES motorových vozidiel
01.11.2014262/2014 Z. z.Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín
01.11.2014265/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o technickej a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel
01.11.2014274/2014 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme