Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
11.10.2018 215/2018 Z. z. Novela Autorského zákona
11.10.2018 281/2018 Z. z. Novela zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
15.10.2018 268/2018 Z. z. Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
15.10.2018 285/2018 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 6/2018
28.10.2018 130/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek
30.10.2018 282/2018 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
01.11.2018 214/2018 Z. z. Novela zákona o poisťovníctve
01.11.2018 283/2018 Z. z. Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
01.11.2018 284/2018 Z. z. Novela zákona o vnútrozemskej plavbe
01.11.2018 286/2018 Z. z. Zákon o výbere na funkciu európskeho a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre
01.11.2018 287/2018 Z. z. Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
01.11.2018 288/2018 Z. z. Novela zákona o dráhach
01.11.2018 289/2018 Z. z. Novela zákona o sociálnych službách