Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
12.02.2018 217/2017 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače
15.02.2018 29/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a metód na účely dopingu v športe
15.02.2018 30/2018 Z. z. Vyhláška o doplňujúcej skúške
15.02.2018 31/2018 Z. z. Novela vyhlášky pre kvalifikačné predpoklady a požiadavky pedagogických a odborných zamestnancov
23.02.2018 282/2017 Z. z. Novela zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
23.02.2018 39/2018 Z. z. Vyhláška o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb
01.03.2018 10/2018 Z. z. Novela zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh
01.03.2018 17/2018 Z. z. Zákon o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach
01.03.2018 26/2018 Z. z. Nariadenie vlády o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov
01.03.2018 37/2018 Z. z. Novela vyhlášky o postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie
01.03.2018 42/2018 Z. z. Vyhláška o hodnote služobnej rovnošaty pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže