Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.03.2019 153/2001 Z. z. Zákon o prokuratúre
v znení 314/2018 Z. z.
01.03.2019 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 462/2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 514/2003 Z. z. Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 551/2003 Z. z. Novela zákona o štátnej službe
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 98/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení , 352/2018 Z. z.
01.03.2019 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 351/2018 Z. z.
01.03.2019 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 351/2018 Z. z.
01.03.2019 586/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 94/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 122/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 520/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa menia zákony v oblasti organizácie a riadenia súdnictva, postavenia sudcov, prokurátorov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 102/2010 Z. z. Novela zákona o obecnom zriadení
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 33/2011 Z. z. Novela zákona o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 79/2012 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 402/2013 Z. z. Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a Dopravnom úrade
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 195/2014 Z. z. Novela zákona o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 353/2014 Z. z. Novela Občianskeho súdneho poriadku
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 400/2015 Z. z. Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
v znení , 217/2018 Z. z.
01.03.2019 402/2015 Z. z. Novela zákona o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 125/2016 Z. z. Zákon o opatreniach Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 314/2018 Z. z. Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 351/2018 Z. z. Novela zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
01.03.2019 352/2018 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja
01.03.2019 374/2018 Z. z. Novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme