Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.03.2017 308/1991 Zb. Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností
v znení 39/2017 Z. z.
01.03.2017 142/2000 Z. z. Zákon o metrológii
v znení , 42/2017 Z. z.
01.03.2017 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 2/2017 Z. z.
01.03.2017 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 41/2017 Z. z.
01.03.2017 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 41/2017 Z. z.
01.03.2017 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 41/2017 Z. z.
01.03.2017 655/2004 Z. z. Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
v znení , 27/2017 Z. z.
01.03.2017 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
v znení , 377/2016 Z. z.
01.03.2017 321/2005 Z. z. Vyhláška o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach
v znení , 28/2017 Z. z.
01.03.2017 327/2005 Z. z. Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
v znení , 377/2016 Z. z.
01.03.2017 543/2005 Z. z. Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy
v znení , 8/2017 Z. z.
01.03.2017 544/2005 Z. z. Vyhláška o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
v znení , 23/2017 Z. z.
01.03.2017 665/2005 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o konkurze a reštrukturalizácii
v znení , 25/2017 Z. z.
01.03.2017 275/2006 Z. z. Zákon o informačných systémoch verejnej správy
v znení , 273/2015 Z. z.
01.03.2017 611/2006 Z. z. Vyhláška o hasičských jednotkách
v znení , 30/2017 Z. z.
01.03.2017 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení , 40/2017 Z. z.
01.03.2017 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách
v znení , 40/2017 Z. z.
01.03.2017 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v znení , 41/2017 Z. z.
01.03.2017 442/2012 Z. z. Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
v znení , 43/2017 Z. z.
01.03.2017 153/2013 Z. z. Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme
v znení , 41/2017 Z. z.
01.03.2017 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení , 273/2015 Z. z.
01.03.2017 342/2014 Z. z. Nariadenie vlády o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve - priame platby
v znení , 47/2017 Z. z.
01.03.2017 36/2015 Z. z. Nariadenie vlády ustanovujúce pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve
v znení , 48/2017 Z. z.
01.03.2017 235/2015 Z. z. Nariadenie vlády o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov
v znení , 22/2017 Z. z.
01.03.2017 273/2015 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
01.03.2017 161/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona
v znení , 36/2017 Z. z.
01.03.2017 272/2016 Z. z. Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
01.03.2017 356/2016 Z. z. Novela zákona o zdravotnom poistení
01.03.2017 377/2016 Z. z. Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii
01.03.2017 2/2017 Z. z. Novela zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
01.03.2017 8/2017 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy
31.03.2017 302/2001 Z. z. Zákon o samosprávnych krajoch
v znení , 69/2017 Z. z.
31.03.2017 180/2014 Z. z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva
v znení , 69/2017 Z. z.
31.03.2017 181/2014 Z. z. Zákon o volebnej kampani
v znení , 69/2017 Z. z.