Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.02.2017 51/1988 Zb. Zákon o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
v znení 315/2016 Z. z.
01.02.2017 372/1990 Zb. Zákon o priestupkoch
v znení , 315/2016 Z. z.
01.02.2017 92/1991 Zb. Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
v znení , 315/2016 Z. z.
01.02.2017 138/1991 Zb. Zákon o majetku obcí
v znení , 315/2016 Z. z.
01.02.2017 71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení , 342/2016 Z. z., 307/2016 Z. z.
01.02.2017 278/1993 Z. z. Zákon o správe majetku štátu
v znení , 315/2016 Z. z.
01.02.2017 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 342/2016 Z. z.
01.02.2017 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok
v znení , 2/2017 Z. z.
01.02.2017 446/2001 Z. z. Zákon o majetku vyšších územných celkov
v znení , 315/2016 Z. z.
01.02.2017 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení , 315/2016 Z. z.
01.02.2017 344/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
v znení , 34/2017 Z. z.
01.02.2017 527/2002 Z. z. Zákon o dobrovoľných dražbách
v znení , 315/2016 Z. z.
01.02.2017 549/2003 Z. z. Zákon o súdnych úradníkoch
v znení , 315/2016 Z. z., 307/2016 Z. z.
01.02.2017 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 341/2016 Z. z.
01.02.2017 106/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
v znení , 296/2016 Z. z.
01.02.2017 176/2004 Z. z. Zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií
v znení , 315/2016 Z. z.
01.02.2017 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení , 315/2016 Z. z.
01.02.2017 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 317/2016 Z. z.
01.02.2017 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 315/2016 Z. z.
01.02.2017 757/2004 Z. z. Zákon o súdoch
v znení , 2/2017 Z. z.
01.02.2017 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
v znení , 315/2016 Z. z.
01.02.2017 543/2005 Z. z. Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy
v znení , 8/2017 Z. z.
01.02.2017 561/2007 Z. z. Zákon o investičnej pomoci
v znení , 315/2016 Z. z.
01.02.2017 569/2007 Z. z. Geologický zákon
v znení , 315/2016 Z. z.
01.02.2017 297/2008 Z. z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom
v znení , 315/2016 Z. z.
01.02.2017 351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách
v znení , 353/2016 Z. z.
01.02.2017 352/2011 Z. z. Vyhláška o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
v znení , 12/2017 Z. z.
01.02.2017 44/2012 Z. z. Vyhláška o ovocných džemoch, rôsoloch, marmeládach a sladenom gaštanovom pyré
v znení , 7/2017 Z. z.
01.02.2017 251/2012 Z. z. Zákon o energetike
v znení , 315/2016 Z. z.
01.02.2017 474/2013 Z. z. Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
v znení , 315/2016 Z. z.
01.02.2017 488/2013 Z. z. Zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov
v znení , 315/2016 Z. z.
01.02.2017 292/2014 Z. z. Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov
v znení , 315/2016 Z. z.
01.02.2017 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní
v znení , 315/2016 Z. z.
01.02.2017 373/2015 Z. z. Vyhláška o zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
v znení , 14/2017 Z. z.
01.02.2017 296/2016 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov a zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
01.02.2017 341/2016 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
06.02.2017 566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch
v znení , 292/2016 Z. z.
06.02.2017 292/2016 Z. z. Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách
22.02.2017 231/2013 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie
v znení , 33/2017 Z. z.
24.02.2017 315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora
v znení , 38/2017 Z. z.
27.02.2017 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
v znení , 44/2017 Z. z.