Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.01.2017 372/1990 Zb. Zákon o priestupkoch
v znení 311/2016 Z. z.
01.01.2017 377/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
v znení , 386/2016 Z. z.
01.01.2017 401/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice
v znení , 386/2016 Z. z.
01.01.2017 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení , 389/2015 Z. z.
01.01.2017 323/1992 Zb. Notársky poriadok
v znení , 267/2015 Z. z.
01.01.2017 120/1993 Z. z. Zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov
v znení , 340/2016 Z. z.
01.01.2017 278/1993 Z. z. Zákon o správe majetku štátu
v znení , 301/2016 Z. z.
01.01.2017 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 386/2016 Z. z.
01.01.2017 152/1995 Z. z. Zákon o potravinách
v znení , 376/2016 Z. z.
01.01.2017 350/1996 Z. z. Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
v znení , 1/2017 Z. z.
01.01.2017 435/2000 Z. z. Zákon o námornej plavbe
01.01.2017 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení , 386/2016 Z. z., 299/2016 Z. z., 298/2016 Z. z.
01.01.2017 564/2001 Z. z. Zákon o verejnom ochrancovi práv
v znení , 340/2016 Z. z.
01.01.2017 566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch
v znení , 389/2015 Z. z.
01.01.2017 575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení , 378/2016 Z. z.
01.01.2017 244/2002 Z. z. Zákon o rozhodcovskom konaní
v znení , 125/2016 Z. z.
01.01.2017 282/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
v znení , 355/2016 Z. z.
01.01.2017 376/2002 Z. z. Oznámenie o Dohovore o udeľovaní európskych patentov
v znení , 5/2017 Z. z.
01.01.2017 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
v znení , 130/2015 Z. z.
01.01.2017 544/2002 Z. z. Zákon o Horskej záchrannej službe
v znení , 274/2015 Z. z.
01.01.2017 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 355/2016 Z. z., 310/2016 Z. z., 285/2016 Z. z.
01.01.2017 462/2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
v znení , 285/2016 Z. z.
01.01.2017 530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri
v znení , 389/2015 Z. z.
01.01.2017 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme
v znení , 354/2016 Z. z.
01.01.2017 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 341/2016 Z. z., 389/2015 Z. z.
01.01.2017 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 310/2016 Z. z., 389/2015 Z. z.
01.01.2017 25/2004 Z. z. Vyhláška o vzoroch tlačív na zápis do obchodného registra a zoznam potrebných listín
v znení , 334/2016 Z. z.
01.01.2017 199/2004 Z. z. Colný zákon
v znení , 298/2016 Z. z.
01.01.2017 215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností
v znení , 340/2016 Z. z., 301/2016 Z. z.
01.01.2017 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
v znení , 298/2016 Z. z., 297/2016 Z. z.
01.01.2017 371/2004 Z. z. Zákon o sídlach a obvodoch súdov SR
v znení , 316/2016 Z. z.
01.01.2017 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení , 352/2016 Z. z., 310/2016 Z. z., 301/2016 Z. z.
01.01.2017 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 386/2016 Z. z., 77/2015 Z. z.
01.01.2017 577/2004 Z. z. Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia
v znení , 356/2016 Z. z.
01.01.2017 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 356/2016 Z. z., 77/2015 Z. z.
01.01.2017 579/2004 Z. z. Zákon o záchrannej zdravotnej službe
v znení , 153/2013 Z. z.
01.01.2017 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 356/2016 Z. z., 341/2016 Z. z., 77/2015 Z. z.
01.01.2017 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 356/2016 Z. z., 77/2015 Z. z.
01.01.2017 583/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení , 310/2016 Z. z., 426/2013 Z. z.
01.01.2017 652/2004 Z. z. Zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve
v znení , 298/2016 Z. z.
01.01.2017 668/2004 Z. z. Nariadenie vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
v znení , 370/2016 Z. z.
01.01.2017 690/2004 Z. z. Oznámenie, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia
v znení , 346/2016 Z. z., 159/2016 Z. z.
01.01.2017 755/2004 Z. z. Nariadenie o výške neregulovaných platieb, výške poplatkov s užívaním vôd
v znení , 394/2016 Z. z.
01.01.2017 757/2004 Z. z. Zákon o súdoch
v znení , 301/2016 Z. z.
01.01.2017 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
v znení , 377/2016 Z. z., 389/2015 Z. z.
01.01.2017 171/2005 Z. z. Zákon o hazardných hrách
v znení , 386/2016 Z. z.
01.01.2017 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení , 316/2016 Z. z.
01.01.2017 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení , 316/2016 Z. z.
01.01.2017 543/2005 Z. z. Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy
v znení , 206/2016 Z. z.
01.01.2017 555/2005 Z. z. Zákon o energetickej hospodárnosti budov
v znení , 277/2015 Z. z.
01.01.2017 24/2006 Z. z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
v znení , 312/2016 Z. z.
01.01.2017 384/2006 Z. z. Nariadenie o výške pracovnej odmeny obvineným a odsúdeným
v znení , 369/2016 Z. z.
01.01.2017 39/2007 Z. z. Zákon o veterinárnej starostlivosti
v znení , 376/2016 Z. z.
01.01.2017 50/2007 Z. z. Nariadenie o registrácii odrôd pestovaných rastlín
v znení , 273/2016 Z. z.
01.01.2017 51/2007 Z. z. Nariadenie o požiadavkach na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh
v znení , 218/2016 Z. z.
01.01.2017 299/2007 Z. z. Nariadenie o osobných požitkoch duchovných cirkví a náboženských spoločností
v znení , 395/2016 Z. z.
01.01.2017 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení , 355/2016 Z. z.
01.01.2017 469/2007 Z. z. Vyhláška o hraniciach horských oblastí, v ktorých vykonáva činnosť Horská záchranná služba
v znení , 237/2016 Z. z.
01.01.2017 561/2007 Z. z. Zákon o investičnej pomoci
v znení , 389/2015 Z. z.
01.01.2017 447/2008 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
v znení , 355/2016 Z. z.
01.01.2017 539/2008 Z. z. Zákon o podpore regionálneho rozvoja
v znení , 378/2016 Z. z.
01.01.2017 7/2009 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok
v znení , 345/2016 Z. z.
01.01.2017 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke
v znení , 311/2016 Z. z.
01.01.2017 9/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
v znení , 20/2016 Z. z.
01.01.2017 314/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch
v znení , 382/2016 Z. z.
01.01.2017 400/2009 Z. z. Zákon o štátnej službe
v znení , 340/2016 Z. z., 301/2016 Z. z.
01.01.2017 479/2009 Z. z. Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov
v znení , 386/2016 Z. z., 339/2016 Z. z.
01.01.2017 492/2009 Z. z. Zákon o platobných službách
v znení , 386/2016 Z. z.
01.01.2017 513/2009 Z. z. Zákon o dráhach
v znení , 351/2016 Z. z., 316/2016 Z. z.
01.01.2017 514/2009 Z. z. Zákon o doprave na dráhach
v znení , 351/2016 Z. z.
01.01.2017 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
v znení , 339/2016 Z. z., 298/2016 Z. z.
01.01.2017 129/2010 Z. z. Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov
v znení , 299/2016 Z. z., 389/2015 Z. z.
01.01.2017 154/2010 Z. z. Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
v znení , 316/2016 Z. z.
01.01.2017 443/2010 Z. z. Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v znení , 277/2015 Z. z.
01.01.2017 524/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR
v znení , 378/2016 Z. z.
01.01.2017 333/2011 Z. z. Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva
v znení , 386/2016 Z. z.
01.01.2017 351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách
v znení , 386/2016 Z. z.
01.01.2017 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v znení , 306/2016 Z. z., 77/2015 Z. z.
01.01.2017 363/2011 Z. z. Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok
v znení , 306/2016 Z. z.
01.01.2017 383/2011 Z. z. Zákon o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste
v znení , 316/2016 Z. z.
01.01.2017 99/2012 Z. z. Vyhláška o hlbokozmrazených potravinách
v znení , 385/2016 Z. z.
01.01.2017 276/2012 Z. z. Vyhláška o kvalite dodávky pitnej vody vodovodom a odvádzania odpadovej vody
v znení , 235/2016 Z. z.
01.01.2017 277/2012 Z. z. Vyhláška o štandardoch kvality dodávky tepla
v znení , 234/2016 Z. z.
01.01.2017 278/2012 Z. z. Vyhláška o štandardoch uskladňovania, prepravy, distribúcie a dodávky plynu
v znení , 233/2016 Z. z.
01.01.2017 364/2012 Z. z. Vyhláška o energetickej hospodárnosti budov
v znení , 324/2016 Z. z.
01.01.2017 396/2012 Z. z. Zákon o Fonde na podporu vzdelávania
v znení , 352/2016 Z. z.
01.01.2017 420/2012 Z. z. Nariadenie vlády o ustanovení národnej tabuľky frekvenčného spektra
v znení , 393/2016 Z. z.
01.01.2017 442/2012 Z. z. Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
v znení , 300/2016 Z. z.
01.01.2017 24/2013 Z. z. Vyhláška o pravidlách fungovania vnútorného trhu s elektrinou a plynom
v znení , 371/2016 Z. z.
01.01.2017 71/2013 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií
v znení , 290/2016 Z. z.
01.01.2017 180/2013 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy
v znení , 378/2016 Z. z.
01.01.2017 426/2013 Z. z. Novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
01.01.2017 449/2013 Z. z. Opatrenie o vzore žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
v znení , 344/2016 Z. z.
01.01.2017 497/2013 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu a výška sadzby mýta
v znení , 368/2016 Z. z.
01.01.2017 152/2014 Z. z. Novela zákona o námornej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
01.01.2017 228/2014 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív
v znení , 367/2015 Z. z.
01.01.2017 291/2014 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na r. 2015 až 2017
v znení , 358/2016 Z. z.
01.01.2017 335/2014 Z. z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
v znení , 125/2016 Z. z.
01.01.2017 39/2015 Z. z. Zákon o poisťovníctve
v znení , 339/2016 Z. z.
01.01.2017 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 313/2016 Z. z.
01.01.2017 130/2015 Z. z. Novela zákona o účtovníctve
01.01.2017 176/2015 Z. z. Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím
v znení , 340/2016 Z. z.
01.01.2017 274/2015 Z. z. Novela zákona o Horskej záchrannej službe
01.01.2017 277/2015 Z. z. Novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
01.01.2017 326/2015 Z. z. Vyhláška o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu
v znení , 284/2016 Z. z.
01.01.2017 336/2015 Z. z. Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov
v znení , 378/2016 Z. z.
01.01.2017 342/2015 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu
01.01.2017 359/2015 Z. z. Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní
v znení , 300/2016 Z. z.
01.01.2017 367/2015 Z. z. Novela vyhlášky, o požiadavkách na kvalitu a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách
01.01.2017 371/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
01.01.2017 400/2015 Z. z. Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
v znení , 310/2016 Z. z.
01.01.2017 440/2015 Z. z. Zákon o športe
v znení , 354/2016 Z. z.
01.01.2017 90/2016 Z. z. Zákon o úveroch na bývanie
v znení , 299/2016 Z. z.
01.01.2017 91/2016 Z. z. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
v znení , 316/2016 Z. z.
01.01.2017 125/2016 Z. z. Zákon o opatreniach Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku
01.01.2017 159/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
01.01.2017 206/2016 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy
01.01.2017 223/2016 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve
01.01.2017 224/2016 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu vody z vodných tokov
01.01.2017 225/2016 Z. z. Vyhláška o cenovej regulácii výroby, dodávky pitnej a čistenia odpadovej vody
01.01.2017 248/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
01.01.2017 260/2016 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
01.01.2017 285/2016 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
01.01.2017 297/2016 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
01.01.2017 16/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie
v znení , 359/2016 Z. z.
01.01.2017 20/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
02.01.2017 129/2010 Z. z. Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov
v znení , 299/2016 Z. z.
02.01.2017 299/2016 Z. z. Novela zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov