Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.12.2016 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení 292/2016 Z. z.
01.12.2016 566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch
v znení , 292/2016 Z. z.
01.12.2016 575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení , 171/2016 Z. z.
01.12.2016 429/2002 Z. z. Zákon o burze cenných papierov
v znení , 292/2016 Z. z.
01.12.2016 43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
v znení , 292/2016 Z. z.
01.12.2016 364/2004 Z. z. Vodný zákon
v znení , 303/2016 Z. z.
01.12.2016 650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
v znení , 292/2016 Z. z.
01.12.2016 747/2004 Z. z. Zákon o dohľade nad finančným trhom
v znení , 292/2016 Z. z.
01.12.2016 7/2010 Z. z. Zákon o ochrane pred povodňami
v znení , 303/2016 Z. z.
01.12.2016 545/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí SR
v znení , 302/2016 Z. z.
01.12.2016 203/2011 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní
v znení , 292/2016 Z. z.
01.12.2016 39/2015 Z. z. Zákon o poisťovníctve
v znení , 292/2016 Z. z.
01.12.2016 171/2016 Z. z. Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
15.12.2016 106/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
v znení , 296/2016 Z. z.
15.12.2016 530/2011 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
v znení , 296/2016 Z. z.
27.12.2016 136/2001 Z. z. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
v znení , 350/2016 Z. z.
28.12.2016 58/2013 Z. z. Nariadenie vlády o odvodoch za odňatie, neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy
v znení , 363/2016 Z. z.
30.12.2016 646/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy
v znení , 384/2016 Z. z.
30.12.2016 84/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
v znení , 387/2016 Z. z.
31.12.2016 143/1998 Z. z. Letecký zákon
v znení , 305/2016 Z. z.
31.12.2016 338/2000 Z. z. Zákon o vnútrozemskej plavbe
v znení , 305/2016 Z. z.
31.12.2016 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
v znení , 297/2016 Z. z.
31.12.2016 462/2007 Z. z. Zákon o organizácii pracovného času v doprave
v znení , 305/2016 Z. z.
31.12.2016 331/2011 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok)
v znení , 297/2016 Z. z.
31.12.2016 56/2012 Z. z. Zákon o cestnej doprave
v znení , 305/2016 Z. z.
31.12.2016 235/2012 Z. z. Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach
v znení , 338/2016 Z. z.
31.12.2016 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení , 374/2016 Z. z.
31.12.2016 447/2015 Z. z. Zákon o miestnom poplatku za rozvoj
v znení , 375/2016 Z. z.