Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.11.2016 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení
v znení 447/2015 Z. z.
01.11.2016 344/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
v znení , 348/2016 Z. z.
01.11.2016 376/2002 Z. z. Oznámenie o Dohovore o udeľovaní európskych patentov
v znení , 175/2016 Z. z.
01.11.2016 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 286/2016 Z. z.
01.11.2016 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 286/2016 Z. z.
01.11.2016 592/2006 Z. z. Zákon o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku
v znení , 287/2016 Z. z.
01.11.2016 448/2007 Z. z. Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia
v znení , 283/2016 Z. z.
01.11.2016 349/2009 Z. z. Nariadenie o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav
v znení , 288/2016 Z. z.
01.11.2016 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
v znení , 447/2015 Z. z.
01.11.2016 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení , 273/2015 Z. z.
01.11.2016 488/2013 Z. z. Zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov
v znení , 266/2016 Z. z.
01.11.2016 59/2014 Z. z. Vyhláška o poskytnutí dotácií na územnoplánovaciu dokumentáciu obcí
v znení , 270/2016 Z. z.
01.11.2016 273/2015 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
09.11.2016 657/2004 Z. z. Zákon o tepelnej energetike
v znení , 293/2016 Z. z.
15.11.2016 118/1996 Z. z. Zákon o ochrane vkladov
v znení , 291/2016 Z. z.
15.11.2016 566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch
v znení , 289/2016 Z. z.
15.11.2016 757/2004 Z. z. Zákon o súdoch
v znení , 301/2016 Z. z.
15.11.2016 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
v znení , 291/2016 Z. z.
15.11.2016 151/2009 Z. z. Vyhláška o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení
v znení , 295/2016 Z. z.
15.11.2016 394/2011 Z. z. Zákon o platobných službách
v znení , 289/2016 Z. z.
15.11.2016 371/2014 Z. z. Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu
v znení , 291/2016 Z. z.
15.11.2016 125/2016 Z. z. Zákon o opatreniach Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku
v znení , 289/2016 Z. z.