Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
15.10.2016 475/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic a ciest s výberom mýta
v znení 268/2016 Z. z.
17.10.2016 70/2015 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu
18.10.2016 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 272/2016 Z. z.
18.10.2016 575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení , 272/2016 Z. z.
18.10.2016 679/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 272/2016 Z. z.
18.10.2016 25/2006 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní
v znení , 272/2016 Z. z.
18.10.2016 224/2006 Z. z. Zákon o občianskych preukazoch
v znení , 272/2016 Z. z.
18.10.2016 275/2006 Z. z. Zákon o informačných systémoch verejnej správy
v znení , 272/2016 Z. z.
18.10.2016 214/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov
v znení , 272/2016 Z. z.
18.10.2016 289/2012 Z. z. Novela zákona o informačných systémoch verejnej správy
v znení , 272/2016 Z. z.
18.10.2016 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení , 272/2016 Z. z.
18.10.2016 273/2015 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení , 272/2016 Z. z.
18.10.2016 91/2016 Z. z. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
v znení , 272/2016 Z. z.
01.11.2016 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení
v znení , 447/2015 Z. z.
01.11.2016 376/2002 Z. z. Oznámenie o Dohovore o udeľovaní európskych patentov
v znení , 175/2016 Z. z.
01.11.2016 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
v znení , 447/2015 Z. z.
01.11.2016 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení , 273/2015 Z. z.
01.11.2016 488/2013 Z. z. Zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov
v znení , 266/2016 Z. z.
01.11.2016 59/2014 Z. z. Vyhláška o poskytnutí dotácií na územnoplánovaciu dokumentáciu obcí
v znení , 270/2016 Z. z.
01.11.2016 273/2015 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci