Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
10.02.2018 296/2010 Z. z. Nariadenie o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania
v znení 34/2018 Z. z.
12.02.2018 46/2009 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače
v znení , 217/2017 Z. z.
15.02.2018 437/2009 Z. z. Vyhláška ustanovujúca predpoklady a požiadavky na pedagogických zamestnancov
v znení , 31/2018 Z. z.
23.02.2018 186/2009 Z. z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
v znení , 282/2017 Z. z.
23.02.2018 39/2015 Z. z. Zákon o poisťovníctve
v znení , 282/2017 Z. z.
01.03.2018 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 17/2018 Z. z.
01.03.2018 142/2000 Z. z. Zákon o metrológii
01.03.2018 237/2010 Z. z. Nariadenie o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní pozemkov
v znení , 26/2018 Z. z.
01.03.2018 319/2013 Z. z. Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh
v znení , 10/2018 Z. z.
01.03.2018 322/2016 Z. z. Vyhláška o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie
v znení , 37/2018 Z. z.
01.03.2018 42/2017 Z. z. Novela zákona o metrológii