Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
10.05.2017 254/2014 Z. z. Vyhláška na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov
v znení 77/2017 Z. z.
10.05.2017 255/2014 Z. z. Vyhláška o označovaní balení kontrolných známok na balenia tabakových výrobkov
v znení , 79/2017 Z. z.
15.05.2017 210/2000 Z. z. Vyhláška o meradlách a metrologickej kontrole
v znení , 100/2017 Z. z.
15.05.2017 17/2012 Z. z. Vyhláška o identifikácii a registrácii ošípaných
v znení , 104/2017 Z. z.
15.05.2017 18/2012 Z. z. Vyhláška o identifikácii a registrácii oviec a kôz
v znení , 102/2017 Z. z.
15.05.2017 20/2012 Z. z. Vyhláška o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka
v znení , 105/2017 Z. z.
15.05.2017 342/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hydiny a bežcov
v znení , 103/2017 Z. z.
24.05.2017 225/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o bezpečnosti hračiek
v znení , 11/2017 Z. z.
01.06.2017 16/1993 Z. z. Zákon o Kancelárii prezidenta SR
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 38/1993 Z. z. Zákon o organizácii Ústavného súdu SR o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 39/1993 Z. z. Zákon o Najvyššom kontrolnom úrade SR
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 118/1996 Z. z. Zákon o ochrane vkladov
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 350/1996 Z. z. Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení , 95/2017 Z. z.
01.06.2017 564/2001 Z. z. Zákon o verejnom ochrancovi práv
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 628/2002 Z. z. Vyhláška o archívoch a registratúrach
v znení , 76/2017 Z. z.
01.06.2017 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 148/2015 Z. z., 77/2015 Z. z., 153/2013 Z. z.
01.06.2017 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 41/2017 Z. z.
01.06.2017 330/2007 Z. z. Zákon o registri trestov
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 406/2008 Z. z. Vyhláška o práci komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách
v znení , 110/2017 Z. z.
01.06.2017 528/2008 Z. z. Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
v znení , 93/2017 Z. z.
01.06.2017 9/2010 Z. z. Zákon o sťažnostiach
v znení , 94/2017 Z. z.
01.06.2017 67/2010 Z. z. Chemický zákon
01.06.2017 129/2010 Z. z. Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov
v znení , 299/2016 Z. z.
01.06.2017 151/2010 Z. z. Zákon o zahraničnej službe
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 500/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 505/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 547/2010 Z. z. Zákon o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 33/2011 Z. z. Novela zákona o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 48/2011 Z. z. Novela Zákonníka práce a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 220/2011 Z. z. Zákon o prokuratúre v znení neskorších predpisov
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 257/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 503/2011 Z. z. Zákon o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 252/2012 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 345/2012 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 361/2012 Z. z. Novela Zákonníka práce
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 392/2012 Z. z. Novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 153/2013 Z. z. Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme
01.06.2017 180/2013 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 402/2013 Z. z. Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a Dopravnom úrade
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 462/2013 Z. z. Novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 292/2014 Z. z. Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov
v znení , 93/2017 Z. z.
01.06.2017 307/2014 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 322/2014 Z. z. Novela zákona o Justičnej akadémii
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 325/2014 Z. z. Novela zákona o zahraničnej službe
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 362/2014 Z. z. Novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 374/2014 Z. z. Zákon o pohľadávkach štátu
v znení , 93/2017 Z. z.
01.06.2017 77/2015 Z. z. Novela zákona o zdravotnom poistení a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
01.06.2017 148/2015 Z. z. Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
01.06.2017 281/2015 Z. z. Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 338/2015 Z. z. Novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní
v znení , 93/2017 Z. z.
01.06.2017 375/2015 Z. z. Zákon o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 299/2016 Z. z. Novela zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov
01.06.2017 340/2016 Z. z. Novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR
v znení , 55/2017 Z. z.
01.06.2017 41/2017 Z. z. Novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme