Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové konsolidované znenia

Nové konsolidované znenia Zbierky zákonov SR

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
15.07.201458/2013 Z. z.Nariadenie vlády o odvodoch za odňatie, neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy
v znení 192/2014 Z. z.
15.07.2014465/2013 Z. z.Vyhláška o technických požiadavkách na elektrické a elektronické zariadenia
v znení 196/2014 Z. z.
17.07.2014178/1998 Z. z.Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v znení 199/2014 Z. z.
17.07.2014147/2001 Z. z.Zákon o reklame
v znení 199/2014 Z. z.
17.07.2014250/2007 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa
v znení 199/2014 Z. z.
01.08.201492/1991 Zb.Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
v znení 197/2014 Z. z.
01.08.2014172/2005 Z. z.Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja
v znení 194/2014 Z. z.
01.08.2014432/2012 Z. z.Nariadenie vlády o požiadavkách na ochranu zvierat počas usmrcovania
v znení 202/2014 Z. z.