Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové konsolidované znenia

Nové konsolidované znenia Zbierky zákonov SR

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
24.06.201541/2012 Z. z.Vyhláška o mede
v znení 17/2015 Z. z.
01.07.201599/1963 Zb.Občiansky súdny poriadok
v znení 180/2014 Z. z.
01.07.2015369/1990 Zb.Zákon o obecnom zriadení
v znení 125/2015 Z. z.
01.07.201592/1991 Zb.Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
v znení 117/2015 Z. z.
01.07.2015229/1991 Zb.Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
v znení 122/2015 Z. z.
01.07.2015296/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o uložení listiny o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Zmluve o patentovej spolupráci dojednanej vo Washingtone 17. júna 1970
v znení 133/2015 Z. z.
01.07.2015330/1991 Zb.Zákon o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách
v znení 122/2015 Z. z.
01.07.2015513/1991 Zb.Obchodný zákonník
v znení 117/2015 Z. z., 87/2015 Z. z.
01.07.2015252/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
v znení 180/2014 Z. z.
01.07.2015145/1995 Z. z.Zákon o správnych poplatkoch
v znení 120/2015 Z. z., 40/2015 Z. z.
01.07.2015180/1995 Z. z.Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
v znení 122/2015 Z. z.
01.07.2015222/1996 Z. z.Zákon o organizácii miestnej štátnej správy
v znení 180/2014 Z. z.
01.07.2015233/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení 180/2014 Z. z.
01.07.2015253/1998 Z. z.Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
v znení 125/2015 Z. z.
01.07.2015331/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a mení Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
v znení 180/2014 Z. z.
01.07.2015389/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a mení zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
v znení 180/2014 Z. z.
01.07.2015308/2000 Z. z.Zákon o vysielaní a retransmisii
v znení 40/2015 Z. z.
01.07.2015416/2001 Z. z.Zákon o prechode niektorých orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky
v znení 126/2015 Z. z.
01.07.2015566/2001 Z. z.Zákon o cenných papieroch
v znení 117/2015 Z. z.
01.07.2015291/2002 Z. z.Zákon o Štátnej pokladnici
v znení 130/2015 Z. z.
01.07.2015431/2002 Z. z.Zákon o účtovníctve
v znení 130/2015 Z. z.
01.07.2015190/2003 Z. z.Zákon o strelných zbraniach a strelive
v znení 120/2015 Z. z.
01.07.2015503/2003 Z. z.Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom
v znení 122/2015 Z. z.
01.07.2015106/2004 Z. z.Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
v znení 130/2015 Z. z.
01.07.2015199/2004 Z. z.Colný zákon
v znení 130/2015 Z. z.
01.07.2015222/2004 Z. z.Zákon o dani z pridanej hodnoty
v znení 218/2014 Z. z.
01.07.2015324/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
v znení 180/2014 Z. z.
01.07.201585/2005 Z. z.Zákon o politických stranách a politických hnutiach
v znení 181/2014 Z. z.
01.07.2015475/2005 Z. z.Zákon o výkone trestu odňatia slobody
v znení 78/2015 Z. z.
01.07.2015124/2006 Z. z.Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
v znení 118/2015 Z. z.
01.07.2015221/2006 Z. z.Zákon o výkone väzby
v znení 78/2015 Z. z.
01.07.2015224/2006 Z. z.Zákon o občianskych preukazoch
v znení 125/2015 Z. z.
01.07.2015437/2006 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby
v znení 135/2015 Z. z.
01.07.201584/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení 126/2015 Z. z.
01.07.2015299/2007 Z. z.Nariadenie o osobných požitkoch duchovných cirkví a náboženských spoločností
v znení 420/2014 Z. z.
01.07.2015330/2007 Z. z.Zákon o registri trestov
v znení 78/2015 Z. z.
01.07.2015335/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrušením krajských úradov
v znení 180/2014 Z. z.
01.07.2015343/2007 Z. z.Audiovizuálny zákon
v znení 40/2015 Z. z., 532/2010 Z. z.
01.07.2015289/2008 Z. z.Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
v znení 130/2015 Z. z.
01.07.2015368/2008 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody
v znení 136/2015 Z. z.
01.07.2015445/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
v znení 180/2014 Z. z.
01.07.2015516/2008 Z. z.Zákon o Audiovizuálnom fonde
v znení 40/2015 Z. z.
01.07.2015599/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení 180/2014 Z. z.
01.07.2015186/2009 Z. z.Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
v znení 117/2015 Z. z.
01.07.2015206/2009 Z. z.Zákon o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty
v znení 126/2015 Z. z.
01.07.2015498/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení 40/2015 Z. z.
01.07.2015563/2009 Z. z.Daňový poriadok
v znení 130/2015 Z. z., 218/2014 Z. z.
01.07.2015112/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z. a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
v znení 180/2014 Z. z.
01.07.2015237/2010 Z. z.Nariadenie o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní pozemkov
v znení 134/2015 Z. z.
01.07.2015266/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
v znení 180/2014 Z. z.
01.07.2015532/2010 Z. z.Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska
v znení 40/2015 Z. z.
01.07.2015204/2011 Z. z.Zákon o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z.
v znení 180/2014 Z. z.
01.07.2015324/2011 Z. z.Zákon o poštových službách
v znení 125/2015 Z. z.
01.07.2015530/2011 Z. z.Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
v znení 130/2015 Z. z.
01.07.201556/2012 Z. z.Zákon o cestnej doprave
v znení 123/2015 Z. z.
01.07.2015225/2013 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o bezpečnosti hračiek
v znení 101/2015 Z. z., 8/2015 Z. z.
01.07.2015305/2013 Z. z.Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení 130/2015 Z. z.
01.07.2015358/2013 Z. z.Vyhláška o postupe zavádzania inteligentných meracích systémov v elektroenergetike
01.07.2015373/2013 Z. z.Novela zákona o vysielaní a retransmisii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení 40/2015 Z. z.
01.07.2015374/2013 Z. z.Novela zákona o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení 126/2015 Z. z.
01.07.2015474/2013 Z. z.Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
v znení 123/2015 Z. z.
01.07.2015495/2013 Z. z.Novela zákona o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení 180/2014 Z. z.
01.07.2015103/2014 Z. z.Zákon o divadelnej a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení 40/2015 Z. z.
01.07.2015140/2014 Z. z.Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
v znení 122/2015 Z. z.
01.07.2015180/2014 Z. z.Zákon o podmienkach výkonu volebného práva
01.07.2015181/2014 Z. z.Zákon o volebnej kampani
01.07.2015218/2014 Z. z.Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
01.07.2015374/2014 Z. z.Zákon o pohľadávkach štátu
v znení 40/2015 Z. z.
01.07.2015420/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví
01.07.2015421/2014 Z. z.Nariadenie vlády o platových tarífách Hasičského zboru a zboru Horskej služby
01.07.201578/2015 Z. z.Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami
01.07.201587/2015 Z. z.Novela Obchodného zákonníka a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
20.07.201599/1963 Zb.Občiansky súdny poriadok
v znení 131/2015 Z. z.
20.07.201540/1993 Z. z.Zákon o štátnom občianstve SR
v znení 131/2015 Z. z.
20.07.2015480/2002 Z. z.Zákon o azyle
v znení 131/2015 Z. z.
20.07.201585/2005 Z. z.Zákon o politických stranách a politických hnutiach
v znení 131/2015 Z. z.
20.07.2015305/2005 Z. z.Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
v znení 131/2015 Z. z.
20.07.2015327/2005 Z. z.Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
v znení 131/2015 Z. z.
20.07.2015404/2011 Z. z.Zákon o pobyte cudzincov
v znení 131/2015 Z. z.
20.07.2015131/2015 Z. z.Novela zákona o azyle