Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
17.06.2016 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
v znení 423/2015 Z. z.
17.06.2016 504/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 423/2015 Z. z.
17.06.2016 136/2010 Z. z. Zákon o službách na vnútornom trhu
v znení , 423/2015 Z. z.
17.06.2016 352/2013 Z. z. Novela zákona o účtovníctve a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v znení , 423/2015 Z. z.
17.06.2016 423/2015 Z. z. Zákon o štatutárnom audite
18.06.2016 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení , 351/2015 Z. z.
18.06.2016 82/2005 Z. z. Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
v znení , 351/2015 Z. z.
18.06.2016 125/2006 Z. z. Zákon o inšpekcii práce
v znení , 351/2015 Z. z.
01.07.2016 135/1961 Zb. Cestný zákon
v znení , 282/2015 Z. z.
01.07.2016 97/1963 Zb. Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 71/1967 Zb. Správny poriadok
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 158/1969 Zb. Zákon, ktorým sa dopĺňajú a menia Občiansky súdny poriadok, notársky poriadok a zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 20/1975 Zb. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie ustanovenia Zákonníka práce
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 42/1980 Zb. Zákon o hospodárskych stykoch so zahraničím
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 51/1988 Zb. Zákon o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 83/1990 Zb. Zákon o združovaní občanov
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 84/1990 Zb. Zákon o zhromažďovacom práve
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 372/1990 Zb. Zákon o priestupkoch
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 530/1990 Zb. Zákon o dlhopisoch
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 2/1991 Zb. Zákon o kolektívnom vyjednávaní
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 92/1991 Zb. Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 138/1991 Zb. Zákon o majetku obcí
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 229/1991 Zb. Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 296/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o uložení listiny o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Zmluve o patentovej spolupráci dojednanej vo Washingtone 17. júna 1970
v znení , 154/2016 Z. z.
01.07.2016 308/1991 Zb. Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 330/1991 Zb. Zákon o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 519/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok a notársky poriadok
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 564/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnej polícii
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 78/1992 Zb. Zákon o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 138/1992 Zb. Zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 323/1992 Zb. Notársky poriadok
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 566/1992 Zb. Zákon o Národnej banke Slovenska
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 5/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 31/1993 Z. z. Vyhláška o odmenách a náhradách notárov
v znení , 208/2016 Z. z.
01.07.2016 38/1993 Z. z. Zákon o organizácii Ústavného súdu SR o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 171/1993 Z. z. Zákon o Policajnom zbore
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 182/1993 Z. z. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 258/1993 Z. z. Zákon o Železniciach SR
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 278/1993 Z. z. Zákon o správe majetku štátu
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 282/1993 Z. z. Zákon o zmiernení majetkových krívd spôsobených cirkvám
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 42/1994 Z. z. Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 46/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 200/1994 Z. z. Zákon o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 162/1995 Z. z. Katastrálny zákon
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 180/1995 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 190/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 202/1995 Z. z. Devízový zákon
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 216/1995 Z. z. Zákon o Komore geodetov a kartografov
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 232/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok
v znení , 125/2016 Z. z., 160/2015 Z. z., 335/2014 Z. z.
01.07.2016 270/1995 Z. z. Zákon o štátnom jazyku SR
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 18/1996 Z. z. Zákon o cenách
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 58/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 118/1996 Z. z. Zákon o ochrane vkladov
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 129/1996 Z. z. Zákon o urýchlení prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 350/1996 Z. z. Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
v znení , 399/2015 Z. z.
01.07.2016 64/1997 Z. z. Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 147/1997 Z. z. Zákon o neinvestičných fondoch
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 211/1997 Z. z. Zákon o revitalizácii podnikov
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 213/1997 Z. z. Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 73/1998 Z. z. Zákon o príslušníkoch Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 124/1998 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a mení sa Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 129/1998 Z. z. Zákon o zákaze chemických zbraní
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 139/1998 Z. z. Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 143/1998 Z. z. Letecký zákon
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 144/1998 Z. z. Zákon o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste
v znení , 125/2016 Z. z., 160/2015 Z. z.
01.07.2016 161/1998 Z. z. Zákon o Komore kominárov Slovenska
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 187/1998 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 200/1998 Z. z. Zákon o štátnej službe colníkov a o zmene
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 225/1998 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a dopĺňajú sa ďalšie zákony
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 233/1998 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 331/1998 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a mení Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 223/1999 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 308/2000 Z. z. Zákon o vysielaní a retransmisii
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 338/2000 Z. z. Zákon o vnútrozemskej plavbe
v znení , 91/2016 Z. z., 282/2015 Z. z.
01.07.2016 385/2000 Z. z. Zákon o sudcoch a prísediacich
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 435/2000 Z. z. Zákon o námornej plavbe
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 4/2001 Z. z. Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 65/2001 Z. z. Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 136/2001 Z. z. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 153/2001 Z. z. Zákon o prokuratúre
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 154/2001 Z. z. Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 215/2001 Z. z. Zákon o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 302/2001 Z. z. Zákon o samosprávnych krajoch
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 315/2001 Z. z. Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 435/2001 Z. z. Patentový zákon
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 446/2001 Z. z. Zákon o majetku vyšších územných celkov
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 564/2001 Z. z. Zákon o verejnom ochrancovi práv
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z., 361/2015 Z. z.
01.07.2016 34/2002 Z. z. Zákon o nadáciách
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 49/2002 Z. z. Zákon o ochrane pamiatkového fondu
v znení , 125/2016 Z. z., 282/2015 Z. z.
01.07.2016 215/2002 Z. z. Zákon o elektronickom podpise
v znení , 91/2016 Z. z., 160/2015 Z. z.
01.07.2016 244/2002 Z. z. Zákon o rozhodcovskom konaní
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 291/2002 Z. z. Zákon o Štátnej pokladnici
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 328/2002 Z. z. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 416/2002 Z. z. Zákon o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 429/2002 Z. z. Zákon o burze cenných papierov
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 442/2002 Z. z. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 444/2002 Z. z. Zákon o dizajnoch
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 451/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 462/2002 Z. z. Zákon o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 467/2002 Z. z. Zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 480/2002 Z. z. Zákon o azyle
v znení , 125/2016 Z. z., 160/2015 Z. z.
01.07.2016 527/2002 Z. z. Zákon o dobrovoľných dražbách
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 190/2003 Z. z. Zákon o strelných zbraniach a strelive
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 353/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 469/2003 Z. z. Zákon o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 503/2003 Z. z. Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z., 160/2015 Z. z.
01.07.2016 549/2003 Z. z. Zákon o súdnych úradníkoch
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 554/2003 Z. z. Zákon o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 586/2003 Z. z. Zákon o advokácii
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 589/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 597/2003 Z. z. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 600/2003 Z. z. Zákon o prídavku na dieťa
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 91/2016 Z. z., 353/2015 Z. z.
01.07.2016 43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 136/2004 Z. z. Zákon o letiskových spoločnostiach
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 204/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 349/2004 Z. z. Zákon o transformácii Slovenskej pošty, štátneho podniku
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 371/2004 Z. z. Zákon o sídlach a obvodoch súdov SR
v znení , 125/2016 Z. z., 160/2015 Z. z.
01.07.2016 382/2004 Z. z. Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z., 160/2015 Z. z.
01.07.2016 420/2004 Z. z. Zákon o mediácii
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 428/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú sa niektoré ďalšie zákony
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 442/2004 Z. z. Zákon o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov SR
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 541/2004 Z. z. Atómový zákon
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
v znení , 79/2015 Z. z.
01.07.2016 583/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 613/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 639/2004 Z. z. Zákon o Národnej diaľničnej spoločnosti
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 657/2004 Z. z. Zákon o tepelnej energetike
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 725/2004 Z. z. Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 726/2004 Z. z. Zákon o odškodnení osôb z rokov 1948 až 1954 z vojenských táborov nútených prác
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 747/2004 Z. z. Zákon o dohľade nad finančným trhom
v znení , 90/2016 Z. z.
01.07.2016 757/2004 Z. z. Zákon o súdoch
v znení , 125/2016 Z. z., 160/2015 Z. z.
01.07.2016 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z., 390/2015 Z. z., 282/2015 Z. z.
01.07.2016 8/2005 Z. z. Zákon o správcoch
v znení , 91/2016 Z. z., 390/2015 Z. z.
01.07.2016 15/2005 Z. z. Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 36/2005 Z. z. Zákon o rodine
v znení , 125/2016 Z. z., 160/2015 Z. z.
01.07.2016 85/2005 Z. z. Zákon o politických stranách a politických hnutiach
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 171/2005 Z. z. Zákon o hazardných hrách
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 290/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 305/2005 Z. z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 326/2005 Z. z. Zákon o lesoch
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 327/2005 Z. z. Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 341/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 473/2005 Z. z. Zákon o súkromnej bezpečnosti
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 475/2005 Z. z. Zákon o výkone trestu odňatia slobody
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 538/2005 Z. z. Zákon o prírodných liečivých vodách, kúpeľoch a prírodných minerálnych vodách
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 541/2005 Z. z. Zákon o transformácii niektorých štátnych podnikov na akciové spoločnosti
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 547/2005 Z. z. Zákon o odškodnení obetí okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 627/2005 Z. z. Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 24/2006 Z. z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 215/2006 Z. z. Zákon o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 221/2006 Z. z. Zákon o výkone väzby
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 24/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 50/2007 Z. z. Nariadenie o registrácii odrôd pestovaných rastlín
v znení , 114/2016 Z. z.
01.07.2016 57/2007 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh
v znení , 129/2016 Z. z.
01.07.2016 84/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 218/2007 Z. z. Zákon o zákaze biologických zbraní
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 220/2007 Z. z. Zákon o digitálnom vysielaní
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 273/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 274/2007 Z. z. Zákon o príplatku k dôchodku politickým väzňom
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 330/2007 Z. z. Zákon o registri trestov
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 335/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrušením krajských úradov
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 517/2007 Z. z. Zákon o úžitkových vzoroch
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 543/2007 Z. z. Zákon o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 569/2007 Z. z. Geologický zákon
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 643/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 647/2007 Z. z. Zákon o cestovných dokladoch
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 669/2007 Z. z. Zákon o príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá
v znení , 282/2015 Z. z.
01.07.2016 90/2008 Z. z. Zákon o európskom zoskupení územnej spolupráce
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 92/2008 Z. z. Zákon o komoditnej burze
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 167/2008 Z. z. Tlačový zákon
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 245/2008 Z. z. Školský zákon
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 282/2008 Z. z. Zákon o podpore práce s mládežou
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
v znení , 359/2015 Z. z.
01.07.2016 297/2008 Z. z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 384/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 447/2008 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 477/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti civilného práva v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 491/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 528/2008 Z. z. Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 561/2008 Z. z. Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 583/2008 Z. z. Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 185/2009 Z. z. Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 186/2009 Z. z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 274/2009 Z. z. Zákon o poľovníctve
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 285/2009 Z. z. Zákon o príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 317/2009 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 466/2009 Z. z. Zákon o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 487/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 492/2009 Z. z. Zákon o platobných službách
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 495/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 506/2009 Z. z. Zákon o ochranných známkach
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 513/2009 Z. z. Zákon o dráhach
v znení , 91/2016 Z. z., 282/2015 Z. z.
01.07.2016 514/2009 Z. z. Zákon o doprave na dráhach
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 571/2009 Z. z. Zákon o rodičovskom príspevku
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 575/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 9/2010 Z. z. Zákon o sťažnostiach
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 91/2010 Z. z. Zákon o podpore cestovného ruchu
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 101/2010 Z. z. Zákon o preukazovaní pôvodu majetku
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 129/2010 Z. z. Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 151/2010 Z. z. Zákon o zahraničnej službe
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 434/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 525/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 126/2011 Z. z. Zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 179/2011 Z. z. Zákon o hospodárskej mobilizácii
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 183/2011 Z. z. Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii
v znení , 91/2016 Z. z., 160/2015 Z. z.
01.07.2016 203/2011 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 260/2011 Z. z. Zákon o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 324/2011 Z. z. Zákon o poštových službách
v znení , 125/2016 Z. z., 91/2016 Z. z.
01.07.2016 332/2011 Z. z. Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 348/2011 Z. z. Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách
v znení , 125/2016 Z. z., 247/2015 Z. z.
01.07.2016 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 388/2011 Z. z. Zákon o zmene Občianskeho súdneho poriadku
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 392/2011 Z. z. Zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 404/2011 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 483/2011 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach o výberovom konaní na funkciu sudcu
v znení , 205/2016 Z. z.
01.07.2016 530/2011 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 56/2012 Z. z. Zákon o cestnej doprave
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 251/2012 Z. z. Zákon o energetike
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 335/2012 Z. z. Novela zákona o advokácii a živnostenskom podnikaní
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 340/2012 Z. z. Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 64/2013 Z. z. Novela Občianskeho súdneho poriadku a zákona o súdnych poplatkoch
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 75/2013 Z. z. Novela zákona o pobyte cudzincov
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 133/2013 Z. z. Zákon o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 144/2013 Z. z. Zákon o obchodovaní s určenými výrobkami s obmedzením držby z dôvodu bezpečnosti
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 162/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov
v znení , 177/2016 Z. z.
01.07.2016 180/2013 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy
v znení , 125/2016 Z. z., 160/2015 Z. z.
01.07.2016 383/2013 Z. z. Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a viac súčasne narodených detí
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 417/2013 Z. z. Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 474/2013 Z. z. Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 55/2014 Z. z. Výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
v znení , 137/2015 Z. z.
01.07.2016 98/2014 Z. z. Zákon o krátkodobom nájme bytu
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 106/2014 Z. z. Novela Občianskeho zákonníka a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 140/2014 Z. z. Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 151/2014 Z. z. Novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niekorých zákonov
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 180/2014 Z. z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva
v znení , 125/2016 Z. z., 160/2015 Z. z.
01.07.2016 181/2014 Z. z. Zákon o volebnej kampani
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 284/2014 Z. z. Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona o poskytovaní dotácií
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 292/2014 Z. z. Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 307/2014 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 335/2014 Z. z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
v znení , 125/2016 Z. z., 160/2015 Z. z.
01.07.2016 353/2014 Z. z. Novela Občianskeho súdneho poriadku
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 355/2014 Z. z. Vyhláška o centrálnom registri exekúcií
01.07.2016 371/2014 Z. z. Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu
v znení , 437/2015 Z. z.
01.07.2016 374/2014 Z. z. Zákon o pohľadávkach štátu
v znení , 333/2015 Z. z.
01.07.2016 39/2015 Z. z. Zákon o poisťovníctve
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 73/2015 Z. z. Novela Občianskeho súdneho poriadku a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 78/2015 Z. z. Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami
v znení , 125/2016 Z. z., 160/2015 Z. z.
01.07.2016 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 128/2015 Z. z. Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 131/2015 Z. z. Novela zákona o azyle
v znení , 160/2015 Z. z.
01.07.2016 137/2015 Z. z. Novela výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
01.07.2016 175/2015 Z. z. Novela zákona o rodine
01.07.2016 176/2015 Z. z. Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím
v znení , 176/2015 Z. z.
01.07.2016 185/2015 Z. z. Autorský zákon
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 247/2015 Z. z. Novela zákona o elektronických komunikáciách
01.07.2016 267/2015 Z. z. Novela zákona o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
01.07.2016 281/2015 Z. z. Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov
v znení , 125/2016 Z. z.
01.07.2016 333/2015 Z. z. Novela zákona o pohľadávkach štátu
01.07.2016 353/2015 Z. z. Novela zákona o službách zamestnanosti
01.07.2016 359/2015 Z. z. Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní
01.07.2016 361/2015 Z. z. Novela zákona o kolektívnom investovaní
01.07.2016 371/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
01.07.2016 387/2015 Z. z. Zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 390/2015 Z. z. Novela zákona o mediácii
01.07.2016 399/2015 Z. z. Novela zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
01.07.2016 423/2015 Z. z. Zákon o štatutárnom audite
v znení , 91/2016 Z. z.
01.07.2016 437/2015 Z. z. Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu
01.07.2016 438/2015 Z. z. Novela Občianskeho súdneho poriadku
01.07.2016 90/2016 Z. z. Zákon o úveroch na bývanie