Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
20.05.2016 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
v znení 89/2016 Z. z.
20.05.2016 308/2000 Z. z. Zákon o vysielaní a retransmisii
v znení , 278/2015 Z. z.
20.05.2016 377/2004 Z. z. Zákon o ochrane nefajčiarov
v znení , 89/2016 Z. z.
20.05.2016 136/2010 Z. z. Zákon o službách na vnútornom trhu
v znení , 335/2011 Z. z.
20.05.2016 40/2015 Z. z. Zákon o audiovízii
v znení , 278/2015 Z. z.
20.05.2016 278/2015 Z. z. Novela zákona o telekomunikáciách
31.05.2016 118/1996 Z. z. Zákon o ochrane vkladov
v znení , 239/2015 Z. z.
31.05.2016 239/2015 Z. z. Novela zákona o ochrane vkladov
01.06.2016 83/1993 Z. z. Vyhláška o štátnych prírodných rezerváciách
v znení , 69/2016 Z. z.
01.06.2016 575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení , 171/2016 Z. z.
01.06.2016 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 185/2014 Z. z., 220/2013 Z. z.
01.06.2016 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 77/2015 Z. z.
01.06.2016 90/2008 Z. z. Zákon o európskom zoskupení územnej spolupráce
v znení , 171/2016 Z. z.
01.06.2016 17/2009 Z. z. Vyhláška o posudzovaní zariadení a systémov pri prevádzkovaní hazardných hier
v znení , 178/2016 Z. z.
01.06.2016 473/2011 Z. z. Vyhláška o predaji životne dôležitých výrobkov alebo tovarov
v znení , 172/2016 Z. z.
01.06.2016 30/2014 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na nápoje
v znení , 158/2016 Z. z.
01.06.2016 292/2014 Z. z. Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov
v znení , 171/2016 Z. z.