Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové konsolidované znenia

Nové konsolidované znenia Zbierky zákonov SR

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
31.08.2015245/2008 Z. z.Školský zákon
v znení 188/2015 Z. z.
01.09.201599/1963 Zb.Občiansky súdny poriadok
v znení 176/2015 Z. z.
01.09.201571/1967 Zb.Správny poriadok
v znení 176/2015 Z. z.
01.09.201585/1990 Zb.Zákon o petičnom práve
v znení 29/2015 Z. z.
01.09.2015308/1993 Z. z.Zákon o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva
v znení 176/2015 Z. z.
01.09.2015145/1995 Z. z.Zákon o správnych poplatkoch
v znení 129/2015 Z. z.
01.09.20154/2001 Z. z.Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže
v znení 176/2015 Z. z.
01.09.2015311/2001 Z. z.Zákonník práce
v znení 61/2015 Z. z., 14/2015 Z. z.
01.09.2015314/2001 Z. z.Zákon o ochrane pred požiarmi
v znení 129/2015 Z. z.
01.09.2015315/2001 Z. z.Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore
v znení 129/2015 Z. z.
01.09.2015416/2001 Z. z.Zákon o prechode niektorých orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky
v znení 189/2015 Z. z.
01.09.2015564/2001 Z. z.Zákon o verejnom ochrancovi práv
v znení 176/2015 Z. z.
01.09.2015575/2001 Z. z.Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení 172/2015 Z. z.
01.09.2015121/2002 Z. z.Vyhláška o požiarnej prevencii
v znení 202/2015 Z. z.
01.09.2015461/2003 Z. z.Zákon o sociálnom poistení
v znení 176/2015 Z. z.
01.09.2015595/2003 Z. z.Zákon o dani z príjmov
v znení 176/2015 Z. z., 61/2015 Z. z.
01.09.2015596/2003 Z. z.Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení 188/2015 Z. z., 61/2015 Z. z.
01.09.2015597/2003 Z. z.Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení 188/2015 Z. z., 61/2015 Z. z.
01.09.2015578/2004 Z. z.Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení 77/2015 Z. z.
01.09.2015580/2004 Z. z.Zákon o zdravotnom poistení
v znení 77/2015 Z. z., 185/2014 Z. z., 153/2013 Z. z.
01.09.2015581/2004 Z. z.Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení 77/2015 Z. z.
01.09.2015771/2004 Z. z.Vyhláška o pitevnom protokole, zozname pitevní a ich vybavení
v znení 206/2015 Z. z.
01.09.2015300/2005 Z. z.Trestný zákon
v znení 174/2015 Z. z.
01.09.2015301/2005 Z. z.Trestný poriadok
v znení 174/2015 Z. z.
01.09.2015570/2005 Z. z.Zákon o brannej povinnosti
v znení 176/2015 Z. z.
01.09.2015275/2006 Z. z.Zákon o informačných systémoch verejnej správy
v znení 176/2015 Z. z.
01.09.2015611/2006 Z. z.Vyhláška o hasičských jednotkách
v znení 201/2015 Z. z.
01.09.2015553/2007 Z. z.Vyhláška o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení
v znení 192/2015 Z. z.
01.09.2015647/2007 Z. z.Zákon o cestovných dokladoch
v znení 176/2015 Z. z.
01.09.2015245/2008 Z. z.Školský zákon
v znení 188/2015 Z. z., 61/2015 Z. z., 464/2013 Z. z.
01.09.2015305/2008 Z. z.Vyhláška o škole v prírode
v znení 204/2015 Z. z.
01.09.2015318/2008 Z. z.Vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách
v znení 113/2015 Z. z.
01.09.2015320/2008 Z. z.Vyhláška o základnej škole
v znení 203/2015 Z. z.
01.09.2015385/2008 Z. z.Zákon o Tlačovej agentúre SR
v znení 176/2015 Z. z.
01.09.2015630/2008 Z. z.Nariadenie o rozpise finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia
v znení 418/2014 Z. z.
01.09.2015317/2009 Z. z.Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
v znení 188/2015 Z. z.
01.09.2015563/2009 Z. z.Daňový poriadok
v znení 176/2015 Z. z.
01.09.2015568/2009 Z. z.Zákon o celoživotnom vzdelávaní
v znení 188/2015 Z. z.
01.09.2015154/2010 Z. z.Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
v znení 174/2015 Z. z.
01.09.2015390/2011 Z. z.Zákon o pedagogických zamestnancoch
v znení 188/2015 Z. z.
01.09.2015435/2011 Z. z.Vyhláška o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a výšky úhrady poisťovne
v znení 205/2015 Z. z.
01.09.2015305/2013 Z. z.Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení 29/2015 Z. z.
01.09.2015464/2013 Z. z.Novela zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení 188/2015 Z. z.
01.09.201537/2014 Z. z.Zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR a o zmene niektorých zákonov
v znení 129/2015 Z. z.
01.09.2015185/2014 Z. z.Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
01.09.2015219/2014 Z. z.Zákon o sociálnej práci a odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny
01.09.2015418/2014 Z. z.Novela nariadenia o rozpise finančných prostriedkov zo ŠR pre školy a školské zariadenia
01.09.201514/2015 Z. z.Novela Zákonníka práce a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
01.09.201561/2015 Z. z.Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
01.09.201565/2015 Z. z.Vyhláška o stredných školách
01.09.201577/2015 Z. z.Novela zákona o zdravotnom poistení a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
01.09.2015172/2015 Z. z.Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy