Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové konsolidované znenia

Nové konsolidované znenia Zbierky zákonov SR

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
22.08.2014r1/c75/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške č. 172/2014 Z. z.
01.09.2014530/1990 Zb.Zákon o dlhopisoch
v znení 206/2014 Z. z.
01.09.201471/1992 Zb.Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení 204/2014 Z. z.
01.09.2014460/1992 Zb.Ústava Slovenskej republiky
v znení 161/2014 Z. z.
01.09.201438/1993 Z. z.Zákon o organizácii Ústavného súdu SR o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov
v znení 195/2014 Z. z.
01.09.2014120/1993 Z. z.Zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov
v znení 195/2014 Z. z.
01.09.201487/1995 Z. z.Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
v znení 141/2014 Z. z.
01.09.2014145/1995 Z. z.Zákon o správnych poplatkoch
v znení 204/2014 Z. z.
01.09.2014385/2000 Z. z.Zákon o sudcoch a prísediacich
v znení 195/2014 Z. z.
01.09.2014154/2001 Z. z.Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
v znení 195/2014 Z. z.
01.09.2014185/2002 Z. z.Zákon o Súdnej rade SR
v znení 195/2014 Z. z.
01.09.2014429/2002 Z. z.Zákon o burze cenných papierov
v znení 206/2014 Z. z.
01.09.2014543/2002 Z. z.Zákon o ochrane prírody a krajiny
v znení 198/2014 Z. z.
01.09.2014461/2003 Z. z.Zákon o sociálnom poistení
v znení 195/2014 Z. z.
01.09.2014530/2003 Z. z.Zákon o obchodnom registri
v znení 204/2014 Z. z.
01.09.2014595/2003 Z. z.Zákon o dani z príjmov
v znení 463/2013 Z. z.
01.09.2014215/2004 Z. z.Zákon o ochrane utajovaných skutočností
v znení 195/2014 Z. z.
01.09.2014757/2004 Z. z.Zákon o súdoch
v znení 195/2014 Z. z.
01.09.2014301/2005 Z. z.Trestný poriadok
v znení 195/2014 Z. z.
01.09.2014102/2006 Z. z.Vyhláška o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl
v znení 157/2014 Z. z.
01.09.2014245/2008 Z. z.Školský zákon
v znení 464/2013 Z. z., 324/2012 Z. z.
01.09.2014282/2009 Z. z.Vyhláška o stredných školách
v znení 156/2014 Z. z.
01.09.2014508/2009 Z. z.Podrobnosti bezpečnosti pri práci s tlakovými a elektrickými zariadeniami
v znení 234/2014 Z. z.
01.09.2014563/2009 Z. z.Daňový poriadok
v znení 435/2013 Z. z.
01.09.2014129/2010 Z. z.Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov
v znení 106/2014 Z. z.
01.09.2014253/2010 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu
v znení 231/2014 Z. z.
01.09.2014351/2011 Z. z.Zákon o elektronických komunikáciách
v znení 402/2013 Z. z.
01.09.2014324/2012 Z. z.Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave
01.09.2014402/2013 Z. z.Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a Dopravnom úrade
01.09.2014435/2013 Z. z.Novela zákona o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
01.09.2014463/2013 Z. z.Novela zákona o dani z príjmov a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
01.09.2014464/2013 Z. z.Novela zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
01.09.2014106/2014 Z. z.Novela Občianskeho zákonníka a o zmene a doplnení niektorých zákonov
01.09.2014141/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
01.09.2014193/2014 Z. z.Vyhláška o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií na výkon štátnej správy
01.09.2014204/2014 Z. z.Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia