Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
30.04.2016 243/2001 Z. z. Nariadenie o technických požiadavkách posudzovania zhody na námorné vybavenie
v znení 355/2015 Z. z.
30.04.2016 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 167/2016 Z. z.
30.04.2016 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 167/2016 Z. z.
30.04.2016 579/2004 Z. z. Zákon o záchrannej zdravotnej službe
v znení , 167/2016 Z. z.
30.04.2016 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 167/2016 Z. z.
30.04.2016 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v znení , 167/2016 Z. z.
30.04.2016 153/2013 Z. z. Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme
v znení , 167/2016 Z. z.
30.04.2016 77/2015 Z. z. Novela zákona o zdravotnom poistení a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v znení , 167/2016 Z. z.
30.04.2016 148/2015 Z. z. Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
v znení , 167/2016 Z. z.
30.04.2016 56/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení na predkladanie informácií na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy
v znení , 166/2016 Z. z.
01.05.2016 376/2002 Z. z. Oznámenie o Dohovore o udeľovaní európskych patentov
v znení , 165/2016 Z. z.
01.05.2016 98/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení , 360/2015 Z. z.
01.05.2016 106/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
v znení , 360/2015 Z. z.
01.05.2016 199/2004 Z. z. Colný zákon
v znení , 360/2015 Z. z.
01.05.2016 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
v znení , 360/2015 Z. z.
01.05.2016 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 148/2015 Z. z., 77/2015 Z. z.
01.05.2016 652/2004 Z. z. Zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve
v znení , 360/2015 Z. z.
01.05.2016 609/2007 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
v znení , 360/2015 Z. z.
01.05.2016 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
v znení , 269/2015 Z. z.
01.05.2016 3/2010 Z. z. Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
v znení , 362/2015 Z. z.
01.05.2016 333/2011 Z. z. Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva
v znení , 360/2015 Z. z.
01.05.2016 530/2011 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
v znení , 360/2015 Z. z.
01.05.2016 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení , 273/2015 Z. z.
01.05.2016 269/2015 Z. z. Novela zákona o správe daní (daňový poriadok)
01.05.2016 273/2015 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
01.05.2016 360/2015 Z. z. Novela Colného zákona
20.05.2016 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
v znení , 89/2016 Z. z.
20.05.2016 308/2000 Z. z. Zákon o vysielaní a retransmisii
v znení , 278/2015 Z. z.
20.05.2016 377/2004 Z. z. Zákon o ochrane nefajčiarov
v znení , 89/2016 Z. z.
20.05.2016 136/2010 Z. z. Zákon o službách na vnútornom trhu
v znení , 335/2011 Z. z.
20.05.2016 40/2015 Z. z. Zákon o audiovízii
v znení , 278/2015 Z. z.
20.05.2016 278/2015 Z. z. Novela zákona o telekomunikáciách