Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
29.04.2017 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení 317/2016 Z. z.
29.04.2017 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 317/2016 Z. z.
29.04.2017 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 317/2016 Z. z.
29.04.2017 317/2016 Z. z. Zákon o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, tkaniva a buniek
v znení , 32/2017 Z. z.
30.04.2017 465/2013 Z. z. Vyhláška o technických požiadavkách na elektrické a elektronické zariadenia
v znení , 329/2016 Z. z.
01.05.2017 171/1993 Z. z. Zákon o Policajnom zbore
v znení , 82/2017 Z. z.
01.05.2017 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení , 82/2017 Z. z.
01.05.2017 453/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
v znení , 81/2017 Z. z.
01.05.2017 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 85/2017 Z. z.
01.05.2017 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 82/2017 Z. z., 81/2017 Z. z.
01.05.2017 106/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
v znení , 296/2016 Z. z.
01.05.2017 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 92/2017 Z. z.
01.05.2017 125/2006 Z. z. Zákon o inšpekcii práce
v znení , 82/2017 Z. z.
01.05.2017 571/2009 Z. z. Zákon o rodičovskom príspevku
v znení , 86/2017 Z. z.
01.05.2017 404/2011 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov
v znení , 82/2017 Z. z.
01.05.2017 417/2013 Z. z. Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 81/2017 Z. z.
01.05.2017 77/2015 Z. z. Novela zákona o zdravotnom poistení a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
01.05.2017 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 90/2017 Z. z.
01.05.2017 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
v znení , 87/2017 Z. z.
01.05.2017 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
v znení , 88/2017 Z. z.
01.05.2017 161/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona
v znení , 36/2017 Z. z.
01.05.2017 296/2016 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov a zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
01.05.2017 36/2017 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona
01.05.2017 41/2017 Z. z. Novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme
07.05.2017 349/2009 Z. z. Nariadenie o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav
v znení , 288/2016 Z. z.
07.05.2017 288/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády o prípustných rozmeroch a hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav
10.05.2017 254/2014 Z. z. Vyhláška na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov
v znení , 77/2017 Z. z.
10.05.2017 255/2014 Z. z. Vyhláška o označovaní balení kontrolných známok na balenia tabakových výrobkov
v znení , 79/2017 Z. z.