Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové konsolidované znenia

Nové konsolidované znenia Zbierky zákonov SR

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
15.11.2015455/1991 Zb.Živnostenský zákon
v znení 274/2015 Z. z.
15.11.2015210/2000 Z. z.Vyhláška o meradlách a metrologickej kontrole
v znení 287/2015 Z. z.
15.11.2015544/2002 Z. z.Zákon o Horskej záchrannej službe
v znení 274/2015 Z. z.
01.12.201597/1963 Zb.Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
v znení 267/2015 Z. z.
01.12.201599/1963 Zb.Občiansky súdny poriadok
v znení 267/2015 Z. z.
01.12.201592/1991 Zb.Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
v znení 259/2015 Z. z.
01.12.201571/1992 Zb.Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení 267/2015 Z. z.
01.12.2015323/1992 Zb.Notársky poriadok
v znení 267/2015 Z. z.
01.12.2015258/1993 Z. z.Zákon o Železniciach SR
v znení 259/2015 Z. z.
01.12.2015145/1995 Z. z.Zákon o správnych poplatkoch
v znení 259/2015 Z. z.
01.12.2015338/2000 Z. z.Zákon o vnútrozemskej plavbe
v znení 259/2015 Z. z.
01.12.2015435/2000 Z. z.Zákon o námornej plavbe
v znení 259/2015 Z. z.
01.12.2015223/2001 Z. z.Zákon o odpadoch
v znení 262/2015 Z. z., 79/2015 Z. z.
01.12.2015364/2004 Z. z.Vodný zákon
v znení 262/2015 Z. z.
01.12.2015592/2005 Z. z.Oznámenie o postupe účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne
v znení 296/2015 Z. z.
01.12.2015513/2009 Z. z.Zákon o dráhach
v znení 259/2015 Z. z.
01.12.2015514/2009 Z. z.Zákon o doprave na dráhach
v znení 259/2015 Z. z.
01.12.201556/2012 Z. z.Zákon o cestnej doprave
v znení 259/2015 Z. z.
01.12.2015414/2012 Z. z.Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami
v znení 262/2015 Z. z.
01.12.201525/2014 Z. z.Vyhláška o integrovaných obslužných miestach
v znení 314/2015 Z. z.