Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové konsolidované znenia

Nové konsolidované znenia Zbierky zákonov SR

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
29.04.2015513/1991 Zb.Obchodný zákonník
v znení 87/2015 Z. z.
29.04.2015461/2003 Z. z.Zákon o sociálnom poistení
v znení 87/2015 Z. z.
29.04.2015530/2003 Z. z.Zákon o obchodnom registri
v znení 87/2015 Z. z.
29.04.20157/2005 Z. z.Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
v znení 87/2015 Z. z.
29.04.201525/2006 Z. z.Zákon o verejnom obstarávaní
v znení 87/2015 Z. z.
29.04.2015384/2011 Z. z.Zákon o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií
v znení 87/2015 Z. z.
29.04.2015374/2014 Z. z.Zákon o pohľadávkach štátu
v znení 87/2015 Z. z.
01.05.201599/1963 Zb.Občiansky súdny poriadok
v znení 73/2015 Z. z.
01.05.201565/2001 Z. z.Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok
v znení 73/2015 Z. z.
01.05.2015371/2004 Z. z.Zákon o sídlach a obvodoch súdov SR
v znení 73/2015 Z. z.
01.05.2015576/2004 Z. z.Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení 77/2015 Z. z.
01.05.2015577/2004 Z. z.Zákon o zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia
v znení 77/2015 Z. z.
01.05.2015578/2004 Z. z.Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení 77/2015 Z. z.
01.05.2015579/2004 Z. z.Zákon o záchrannej zdravotnej službe
v znení 77/2015 Z. z., 153/2013 Z. z.
01.05.2015580/2004 Z. z.Zákon o zdravotnom poistení
v znení 77/2015 Z. z.
01.05.2015581/2004 Z. z.Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení 77/2015 Z. z.
01.05.2015300/2005 Z. z.Trestný zákon
v znení 73/2015 Z. z.
01.05.2015538/2005 Z. z.Zákon o prírodných liečivých vodách, kúpeľoch a prírodných minerálnych vodách
v znení 77/2015 Z. z.
01.05.2015543/2005 Z. z.Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy
v znení 84/2015 Z. z.
01.05.2015355/2006 Z. z.Nariadenie o ochrane zamestnancov pred expozíciou chemickým faktorom pri práci
v znení 82/2015 Z. z.
01.05.2015356/2006 Z. z.Nariadenie o rizikách pri práci s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom
v znení 83/2015 Z. z.
01.05.2015355/2007 Z. z.Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení 77/2015 Z. z.
01.05.2015490/2009 Z. z.Vyhláška o podpore obnoviteľných zdrojov energie a biometánu
v znení 80/2015 Z. z.
01.05.20157/2010 Z. z.Zákon o ochrane pred povodňami
v znení 71/2015 Z. z.
01.05.2015362/2011 Z. z.Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v znení 77/2015 Z. z.
01.05.2015153/2013 Z. z.Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme
v znení 77/2015 Z. z.