Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové konsolidované znenia

Nové konsolidované znenia Zbierky zákonov SR

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
15.12.2014305/2013 Z. z.Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení 214/2014 Z. z.
15.12.2014214/2014 Z. z.Zákon o správe a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok
17.12.2014465/2013 Z. z.Vyhláška o technických požiadavkách na elektrické a elektronické zariadenia
v znení 346/2014 Z. z.
28.12.2014313/2003 Z. z.Nariadenie o zdraví zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi
v znení 294/2014 Z. z.
01.01.2015135/1961 Zb.Cestný zákon
v znení 488/2013 Z. z.
01.01.201599/1963 Zb.Občiansky súdny poriadok
v znení 353/2014 Z. z., 335/2014 Z. z.
01.01.201540/1964 Zb.Občiansky zákonník
v znení 335/2014 Z. z.
01.01.201550/1976 Zb.Stavebný zákon
v znení 314/2014 Z. z.
01.01.201544/1988 Zb.Banský zákon
v znení 314/2014 Z. z.
01.01.201551/1988 Zb.Zákon o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
v znení 314/2014 Z. z.
01.01.2015330/1991 Zb.Zákon o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách
v znení 363/2014 Z. z.
01.01.2015455/1991 Zb.Živnostenský zákon
v znení 333/2014 Z. z.
01.01.2015323/1992 Zb.Notársky poriadok
v znení 335/2012 Z. z.
01.01.201538/1993 Z. z.Zákon o organizácii Ústavného súdu SR o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov
v znení 353/2014 Z. z.
01.01.2015120/1993 Z. z.Zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov
v znení 362/2014 Z. z.
01.01.2015171/1993 Z. z.Zákon o Policajnom zbore
v znení 307/2014 Z. z.
01.01.201587/1995 Z. z.Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
v znení 141/2014 Z. z.
01.01.2015145/1995 Z. z.Zákon o správnych poplatkoch
v znení 335/2014 Z. z.
01.01.2015233/1995 Z. z.Exekučný poriadok
v znení 335/2014 Z. z., 299/2013 Z. z., 335/2012 Z. z.
01.01.201573/1998 Z. z.Zákon o príslušníkoch Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže
v znení 307/2014 Z. z.
01.01.2015200/1998 Z. z.Zákon o štátnej službe colníkov a o zmene
v znení 307/2014 Z. z.
01.01.2015253/1998 Z. z.Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
v znení 335/2014 Z. z.
01.01.2015385/2000 Z. z.Zákon o sudcoch a prísediacich
v znení 362/2014 Z. z., 307/2014 Z. z., 335/2012 Z. z.
01.01.20154/2001 Z. z.Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže
v znení 307/2014 Z. z.
01.01.2015154/2001 Z. z.Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
v znení 362/2014 Z. z., 307/2014 Z. z., 335/2012 Z. z.
01.01.2015311/2001 Z. z.Zákonník práce
v znení 307/2014 Z. z.
01.01.2015315/2001 Z. z.Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore
v znení 307/2014 Z. z.
01.01.2015483/2001 Z. z.Zákon o bankách
v znení 213/2014 Z. z.
01.01.2015540/2001 Z. z.Zákon o štátnej štatistike
v znení 326/2014 Z. z.
01.01.2015564/2001 Z. z.Zákon o verejnom ochrancovi práv
v znení 362/2014 Z. z.
01.01.2015566/2001 Z. z.Zákon o cenných papieroch
v znení 213/2014 Z. z.
01.01.2015575/2001 Z. z.Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení 335/2014 Z. z.
01.01.2015185/2002 Z. z.Zákon o Súdnej rade SR
v znení 362/2014 Z. z.
01.01.2015244/2002 Z. z.Zákon o rozhodcovskom konaní
v znení 336/2014 Z. z.
01.01.2015431/2002 Z. z.Zákon o účtovníctve
v znení 333/2014 Z. z.
01.01.2015543/2002 Z. z.Zákon o ochrane prírody a krajiny
v znení 314/2014 Z. z.
01.01.201524/2003 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny
v znení 492/2006 Z. z.
01.01.2015322/2003 Z. z.Nariadenie o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely
v znení 365/2014 Z. z.
01.01.2015453/2003 Z. z.Zákon o štátnej správe v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
v znení 310/2014 Z. z.
01.01.2015461/2003 Z. z.Zákon o sociálnom poistení
v znení 298/2014 Z. z., 183/2014 Z. z., 338/2013 Z. z.
01.01.2015504/2003 Z. z.Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, podniku a lesných pozemkov
v znení 363/2014 Z. z.
01.01.2015552/2003 Z. z.Zákon o výkone práce vo verejnom záujme
v znení 307/2014 Z. z.
01.01.2015553/2003 Z. z.Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
v znení 325/2014 Z. z.
01.01.2015586/2003 Z. z.Zákon o advokácii
v znení 335/2012 Z. z.
01.01.2015595/2003 Z. z.Zákon o dani z príjmov
v znení 364/2014 Z. z., 333/2014 Z. z., 183/2014 Z. z.
01.01.2015597/2003 Z. z.Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení 307/2014 Z. z.
01.01.20155/2004 Z. z.Zákon o službách zamestnanosti
v znení 311/2014 Z. z., 310/2014 Z. z.
01.01.201543/2004 Z. z.Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
v znení 183/2014 Z. z.
01.01.201598/2004 Z. z.Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení 323/2014 Z. z.
01.01.2015105/2004 Z. z.Zákon o spotrebnej dani z liehu
v znení 530/2011 Z. z.
01.01.2015106/2004 Z. z.Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
v znení 218/2014 Z. z., 381/2013 Z. z.
01.01.2015215/2004 Z. z.Zákon o ochrane utajovaných skutočností
v znení 362/2014 Z. z.
01.01.2015222/2004 Z. z.Zákon o dani z pridanej hodnoty
v znení 218/2014 Z. z.
01.01.2015365/2004 Z. z.Antidiskriminačný zákon
v znení 307/2014 Z. z.
01.01.2015371/2004 Z. z.Zákon o sídlach a obvodoch súdov SR
v znení 336/2014 Z. z.
01.01.2015523/2004 Z. z.Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení 292/2014 Z. z.
01.01.2015541/2004 Z. z.Atómový zákon
v znení 314/2014 Z. z.
01.01.2015564/2004 Z. z.Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
v znení 361/2014 Z. z., 333/2014 Z. z.
01.01.2015578/2004 Z. z.Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení 333/2014 Z. z.
01.01.2015580/2004 Z. z.Zákon o zdravotnom poistení
v znení 364/2014 Z. z.
01.01.2015582/2004 Z. z.Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
v znení 361/2014 Z. z.
01.01.2015583/2004 Z. z.Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení 361/2014 Z. z., 426/2013 Z. z.
01.01.2015639/2004 Z. z.Zákon o Národnej diaľničnej spoločnosti
v znení 488/2013 Z. z.
01.01.2015650/2004 Z. z.Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
v znení 318/2013 Z. z.
01.01.2015652/2004 Z. z.Zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve
v znení 333/2014 Z. z., 307/2014 Z. z.
01.01.2015757/2004 Z. z.Zákon o súdoch
v znení 322/2014 Z. z.
01.01.2015171/2005 Z. z.Zákon o hazardných hrách
v znení 333/2014 Z. z.
01.01.2015301/2005 Z. z.Trestný poriadok
v znení 307/2014 Z. z.
01.01.2015305/2005 Z. z.Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
v znení 310/2014 Z. z., 219/2014 Z. z.
01.01.2015327/2005 Z. z.Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
v znení 307/2014 Z. z.
01.01.2015346/2005 Z. z.Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl SR
v znení 307/2014 Z. z.
01.01.2015543/2005 Z. z.Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy
v znení 366/2014 Z. z., 334/2014 Z. z.
01.01.201524/2006 Z. z.Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
v znení 314/2014 Z. z.
01.01.2015125/2006 Z. z.Zákon o inšpekcii práce
v znení 307/2014 Z. z.
01.01.2015305/2006 Z. z.Nariadenie o emisiách plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov
v znení 242/2014 Z. z.
01.01.2015335/2006 Z. z.Nariadenie o typovom schválení ES poľnohospodárskych a lesných traktorov
v znení 243/2014 Z. z.
01.01.2015492/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
01.01.2015543/2007 Z. z.Zákon o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
v znení 363/2014 Z. z.
01.01.20158/2008 Z. z.Zákon o poisťovníctve
v znení 183/2014 Z. z.
01.01.2015245/2008 Z. z.Školský zákon
v znení 307/2014 Z. z.
01.01.2015289/2008 Z. z.Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
v znení 333/2014 Z. z., 218/2014 Z. z., 361/2013 Z. z.
01.01.2015447/2008 Z. z.Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
v znení 263/2014 Z. z., 219/2014 Z. z.
01.01.2015448/2008 Z. z.Zákon o sociálnych službách
v znení 219/2014 Z. z.
01.01.2015528/2008 Z. z.Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
v znení 292/2014 Z. z.
01.01.2015539/2008 Z. z.Zákon o podpore regionálneho rozvoja
v znení 309/2014 Z. z.
01.01.20158/2009 Z. z.Zákon o cestnej premávke
v znení 488/2013 Z. z.
01.01.2015274/2009 Z. z.Zákon o poľovníctve
01.01.2015317/2009 Z. z.Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
v znení 390/2011 Z. z.
01.01.2015400/2009 Z. z.Zákon o štátnej službe
v znení 362/2014 Z. z., 325/2014 Z. z., 307/2014 Z. z.
01.01.2015563/2009 Z. z.Daňový poriadok
v znení 361/2014 Z. z., 333/2014 Z. z., 218/2014 Z. z.
01.01.2015151/2010 Z. z.Zákon o zahraničnej službe
v znení 325/2014 Z. z.
01.01.2015434/2010 Z. z.Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR
v znení 284/2014 Z. z.
01.01.2015179/2011 Z. z.Zákon o hospodárskej mobilizácii
01.01.2015378/2011 Z. z.Vyhláška o spôsobe označovania platby dane
v znení 266/2014 Z. z.
01.01.2015390/2011 Z. z.Zákon o pedagogických zamestnancoch
01.01.2015493/2011 Z. z.Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti
01.01.2015530/2011 Z. z.Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
v znení 323/2014 Z. z., 362/2013 Z. z.
01.01.2015335/2012 Z. z.Novela zákona o advokácii a živnostenskom podnikaní
01.01.2015442/2012 Z. z.Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
01.01.201521/2013 Z. z.Nariadenie vlády o vykonávaní niektorých ustanovení Obchodného zákonníka
v znení 303/2014 Z. z.
01.01.2015220/2013 Z. z.Novela zákona o zdravotnom poistení
01.01.2015228/2013 Z. z.Nariadenie vlády ustanovujúce výšku dotácie na obstaranie nájomného bytu
v znení 354/2014 Z. z.
01.01.2015318/2013 Z. z.Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení
01.01.2015338/2013 Z. z.Novela zákona o sociálnom poistení
01.01.2015361/2013 Z. z.Novela zákona o registračnej pokladnici a zákona o podmienkach predaja na trhových miestach
01.01.2015362/2013 Z. z.Novela zákona o o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
01.01.2015381/2013 Z. z.Novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
01.01.2015417/2013 Z. z.Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení 308/2014 Z. z., 183/2014 Z. z.
01.01.2015426/2013 Z. z.Novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
01.01.2015141/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
01.01.2015183/2014 Z. z.Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení
01.01.2015213/2014 Z. z.Novela zákona o bankách
01.01.2015218/2014 Z. z.Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
01.01.2015257/2014 Z. z.Vyhláška ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy)
01.01.2015292/2014 Z. z.Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov
01.01.2015322/2014 Z. z.Novela zákona o Justičnej akadémii
01.01.2015323/2014 Z. z.Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja
01.01.2015333/2014 Z. z.Novela zákona o dani z príjmov
02.01.2015135/1961 Zb.Cestný zákon
v znení 293/2014 Z. z.
02.01.201550/1976 Zb.Stavebný zákon
v znení 293/2014 Z. z.
02.01.2015145/1995 Z. z.Zákon o správnych poplatkoch
v znení 293/2014 Z. z.
02.01.2015309/2009 Z. z.Zákon o obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
02.01.2015136/2011 Z. z.Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej výroby
04.01.2015435/2000 Z. z.Zákon o námornej plavbe
v znení 152/2014 Z. z.
04.01.2015152/2014 Z. z.Novela zákona o námornej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
11.01.2015543/2005 Z. z.Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy
v znení 366/2014 Z. z.
11.01.2015366/2014 Z. z.Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy