Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.12.2016 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení 292/2016 Z. z.
01.12.2016 566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch
v znení , 292/2016 Z. z.
01.12.2016 575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení , 171/2016 Z. z.
01.12.2016 429/2002 Z. z. Zákon o burze cenných papierov
v znení , 292/2016 Z. z.
01.12.2016 43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
v znení , 292/2016 Z. z.
01.12.2016 364/2004 Z. z. Vodný zákon
v znení , 303/2016 Z. z.
01.12.2016 650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
v znení , 292/2016 Z. z.
01.12.2016 747/2004 Z. z. Zákon o dohľade nad finančným trhom
v znení , 292/2016 Z. z.
01.12.2016 7/2010 Z. z. Zákon o ochrane pred povodňami
v znení , 303/2016 Z. z.
01.12.2016 545/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí SR
v znení , 302/2016 Z. z.
01.12.2016 203/2011 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní
v znení , 292/2016 Z. z.
01.12.2016 39/2015 Z. z. Zákon o poisťovníctve
v znení , 292/2016 Z. z.
01.12.2016 171/2016 Z. z. Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
15.12.2016 106/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
v znení , 296/2016 Z. z.
15.12.2016 530/2011 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
v znení , 296/2016 Z. z.