Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové konsolidované znenia

Nové konsolidované znenia Zbierky zákonov SR

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
15.03.2015461/2003 Z. z.Zákon o sociálnom poistení
v znení 25/2015 Z. z.
15.03.2015595/2003 Z. z.Zákon o dani z príjmov
v znení 25/2015 Z. z.
15.03.201543/2004 Z. z.Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
v znení 25/2015 Z. z.
15.03.2015185/2009 Z. z.Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj
v znení 23/2015 Z. z.
15.03.201555/2014 Z. z.Výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
v znení 276/2014 Z. z.
15.03.2015338/2014 Z. z.Opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu
v znení 46/2015 Z. z.
01.04.201540/1964 Zb.Občiansky zákonník
v znení 102/2014 Z. z.
01.04.2015530/1990 Zb.Zákon o dlhopisoch
01.04.2015152/1995 Z. z.Zákon o potravinách
v znení 30/2015 Z. z.
01.04.2015180/1995 Z. z.Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
v znení 24/2015 Z. z.
01.04.2015178/1998 Z. z.Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v znení 333/2014 Z. z.
01.04.2015381/2001 Z. z.Zákon o povinnom zmluvnom poistení pri prevádzke motorového vozidla
01.04.2015483/2001 Z. z.Zákon o bankách
v znení 35/2015 Z. z.
01.04.2015566/2001 Z. z.Zákon o cenných papieroch
01.04.2015128/2002 Z. z.Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
v znení 35/2015 Z. z.
01.04.2015376/2002 Z. z.Oznámenie o Dohovore o udeľovaní európskych patentov
v znení 408/2014 Z. z.
01.04.2015652/2004 Z. z.Zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve
v znení 333/2014 Z. z.
01.04.201525/2006 Z. z.Zákon o verejnom obstarávaní
v znení 31/2015 Z. z.
01.04.201590/2008 Z. z.Zákon o európskom zoskupení územnej spolupráce
v znení 31/2015 Z. z.
01.04.2015289/2008 Z. z.Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
v znení 35/2015 Z. z., 333/2014 Z. z.
01.04.2015297/2008 Z. z.Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom
v znení 35/2015 Z. z.
01.04.2015129/2010 Z. z.Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov
v znení 35/2015 Z. z.
01.04.201517/2012 Z. z.Vyhláška o identifikácii a registrácii ošípaných
v znení 48/2015 Z. z.
01.04.201518/2012 Z. z.Vyhláška o identifikácii a registrácii oviec a kôz
v znení 49/2015 Z. z.
01.04.201520/2012 Z. z.Vyhláška o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka
v znení 50/2015 Z. z.
01.04.201560/2012 Z. z.Vyhláška o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok
v znení 42/2015 Z. z.
01.04.2015102/2014 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov
01.04.2015333/2014 Z. z.Novela zákona o dani z príjmov
01.04.2015371/2014 Z. z.Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu