Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové konsolidované znenia

Nové konsolidované znenia Zbierky zákonov SR

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
20.07.201599/1963 Zb.Občiansky súdny poriadok
v znení 131/2015 Z. z.
20.07.201540/1993 Z. z.Zákon o štátnom občianstve SR
v znení 131/2015 Z. z.
20.07.2015480/2002 Z. z.Zákon o azyle
v znení 131/2015 Z. z.
20.07.201585/2005 Z. z.Zákon o politických stranách a politických hnutiach
v znení 131/2015 Z. z.
20.07.2015305/2005 Z. z.Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
v znení 131/2015 Z. z.
20.07.2015327/2005 Z. z.Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
v znení 131/2015 Z. z.
20.07.2015404/2011 Z. z.Zákon o pobyte cudzincov
v znení 131/2015 Z. z.
20.07.2015131/2015 Z. z.Novela zákona o azyle
28.07.2015513/1991 Zb.Obchodný zákonník
v znení 172/2015 Z. z.
31.07.2015580/2004 Z. z.Zákon o zdravotnom poistení
v znení 148/2015 Z. z.
31.07.2015153/2013 Z. z.Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme
v znení 148/2015 Z. z.
31.07.201577/2015 Z. z.Novela zákona o zdravotnom poistení a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v znení 148/2015 Z. z.
01.08.2015455/1991 Zb.Živnostenský zákon
v znení 128/2015 Z. z.
01.08.201542/1994 Z. z.Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení 128/2015 Z. z.
01.08.2015145/1995 Z. z.Zákon o správnych poplatkoch
v znení 128/2015 Z. z.
01.08.2015525/2003 Z. z.Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
v znení 128/2015 Z. z.
01.08.2015523/2004 Z. z.Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení 171/2015 Z. z.
01.08.2015583/2004 Z. z.Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení 171/2015 Z. z.
01.08.2015587/2004 Z. z.Zákon o Environmentálnom fonde
v znení 128/2015 Z. z.
01.08.2015277/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení 128/2015 Z. z.
01.08.201524/2006 Z. z.Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
v znení 128/2015 Z. z.
01.08.2015124/2006 Z. z.Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
v znení 128/2015 Z. z.
01.08.2015125/2006 Z. z.Zákon o inšpekcii práce
v znení 128/2015 Z. z.
01.08.2015515/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
v znení 128/2015 Z. z.
01.08.2015309/2009 Z. z.Zákon o obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
v znení 173/2015 Z. z.
01.08.2015179/2011 Z. z.Zákon o hospodárskej mobilizácii
v znení 173/2015 Z. z.
01.08.201558/2013 Z. z.Nariadenie vlády o odvodoch za odňatie, neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy
v znení 164/2015 Z. z.
01.08.2015180/2013 Z. z.Zákon o organizácii miestnej štátnej správy
v znení 128/2015 Z. z.
01.08.2015358/2013 Z. z.Vyhláška o postupe zavádzania inteligentných meracích systémov v elektroenergetike
v znení 168/2015 Z. z.
01.08.2015102/2014 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov
v znení 173/2015 Z. z.
01.08.2015415/2014 Z. z.Opatrenie o vzore informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia
v znení 156/2015 Z. z.
01.08.201575/2015 Z. z.Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory programu rozvoja vidieka
v znení 163/2015 Z. z.
14.08.2015243/2001 Z. z.Nariadenie o technických požiadavkách posudzovania zhody na námorné vybavenie
v znení 68/2015 Z. z.
15.08.2015339/2008 Z. z.Nariadenie o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov
v znení 166/2015 Z. z.