Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.02.2016 128/2002 Z. z. Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
v znení 391/2015 Z. z.
01.02.2016 544/2005 Z. z. Vyhláška o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
v znení , 70/2016 Z. z.
01.02.2016 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa
v znení , 391/2015 Z. z.
01.02.2016 324/2011 Z. z. Zákon o poštových službách
v znení , 391/2015 Z. z.
01.02.2016 351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách
v znení , 391/2015 Z. z.
01.02.2016 78/2012 Z. z. Zákon o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v znení , 391/2015 Z. z.
01.02.2016 250/2012 Z. z. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
v znení , 391/2015 Z. z.
01.02.2016 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov
v znení , 391/2015 Z. z.
01.02.2016 391/2015 Z. z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
01.02.2016 19/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o diaľničnej známke
01.02.2016 70/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
01.03.2016 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
v znení , 412/2015 Z. z.
01.03.2016 147/2001 Z. z. Zákon o reklame
v znení , 412/2015 Z. z.
01.03.2016 106/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
v znení , 241/2015 Z. z.
01.03.2016 377/2004 Z. z. Zákon o ochrane nefajčiarov
v znení , 241/2015 Z. z.
01.03.2016 725/2004 Z. z. Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
v znení , 412/2015 Z. z.
01.03.2016 214/2014 Z. z. Zákon o správe a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok
v znení , 360/2015 Z. z.
01.03.2016 241/2015 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov