Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
11.10.2018 241/1993 Z. z. Zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
v znení 281/2018 Z. z.
11.10.2018 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 215/2018 Z. z.
11.10.2018 167/2008 Z. z. Tlačový zákon
v znení , 215/2018 Z. z.
11.10.2018 185/2015 Z. z. Autorský zákon
v znení , 215/2018 Z. z.
15.10.2018 2/1991 Zb. Zákon o kolektívnom vyjednávaní
v znení , 268/2018 Z. z.
28.10.2018 225/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o bezpečnosti hračiek
v znení , 130/2018 Z. z.
30.10.2018 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 282/2018 Z. z.
01.11.2018 71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení , 52/2018 Z. z.
01.11.2018 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 52/2018 Z. z.
01.11.2018 147/1997 Z. z. Zákon o neinvestičných fondoch
v znení , 52/2018 Z. z.
01.11.2018 213/1997 Z. z. Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
v znení , 52/2018 Z. z.
01.11.2018 139/1998 Z. z. Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
v znení , 287/2018 Z. z.
01.11.2018 34/2002 Z. z. Zákon o nadáciách
v znení , 52/2018 Z. z.
01.11.2018 131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách
v znení , 270/2018 Z. z.
01.11.2018 401/2002 Z. z. Zákon o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity
v znení , 270/2018 Z. z.
01.11.2018 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 282/2018 Z. z.
01.11.2018 465/2003 Z. z. Zákon o zriadení Univerzity J. Selyeho v Komárne
v znení , 270/2018 Z. z.
01.11.2018 530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri
v znení , 52/2018 Z. z.
01.11.2018 364/2004 Z. z. Vodný zákon
v znení , 284/2018 Z. z.
01.11.2018 455/2004 Z. z. Zákon o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
v znení , 270/2018 Z. z.
01.11.2018 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 287/2018 Z. z.
01.11.2018 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 270/2018 Z. z.
01.11.2018 747/2004 Z. z. Zákon o dohľade nad finančným trhom
v znení , 214/2018 Z. z.
01.11.2018 592/2006 Z. z. Zákon o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku
v znení , 289/2018 Z. z.
01.11.2018 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách
v znení , 289/2018 Z. z.
01.11.2018 186/2009 Z. z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
v znení , 214/2018 Z. z.
01.11.2018 513/2009 Z. z. Zákon o dráhach
v znení , 288/2018 Z. z.
01.11.2018 272/2015 Z. z. Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
v znení , 52/2018 Z. z.
01.11.2018 423/2015 Z. z. Zákon o štatutárnom audite
v znení , 214/2018 Z. z.
01.11.2018 52/2018 Z. z. Novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
01.11.2018 178/2018 Z. z. Novela vyhlášky o vzoroch tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra
01.11.2018 269/2018 Z. z. Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania
01.11.2018 282/2018 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
04.11.2018 225/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o bezpečnosti hračiek
v znení , 130/2018 Z. z.
04.11.2018 130/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek