Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
22.02.2017 231/2013 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie
v znení 33/2017 Z. z.
01.03.2017 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 2/2017 Z. z.
01.03.2017 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
01.03.2017 655/2004 Z. z. Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
v znení , 27/2017 Z. z.
01.03.2017 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
v znení , 377/2016 Z. z.
01.03.2017 321/2005 Z. z. Vyhláška o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach
v znení , 28/2017 Z. z.
01.03.2017 327/2005 Z. z. Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
v znení , 377/2016 Z. z.
01.03.2017 543/2005 Z. z. Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy
v znení , 8/2017 Z. z.
01.03.2017 544/2005 Z. z. Vyhláška o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
v znení , 23/2017 Z. z.
01.03.2017 665/2005 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o konkurze a reštrukturalizácii
v znení , 25/2017 Z. z.
01.03.2017 275/2006 Z. z. Zákon o informačných systémoch verejnej správy
v znení , 273/2015 Z. z.
01.03.2017 611/2006 Z. z. Vyhláška o hasičských jednotkách
v znení , 30/2017 Z. z.
01.03.2017 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení , 273/2015 Z. z.
01.03.2017 235/2015 Z. z. Nariadenie vlády o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov
v znení , 22/2017 Z. z.
01.03.2017 273/2015 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
01.03.2017 272/2016 Z. z. Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
01.03.2017 356/2016 Z. z. Novela zákona o zdravotnom poistení
01.03.2017 377/2016 Z. z. Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii
01.03.2017 2/2017 Z. z. Novela zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
01.03.2017 8/2017 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy