Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
15.08.2018 373/2015 Z. z. Vyhláška o zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
v znení 324/2017 Z. z.
15.08.2018 324/2017 Z. z. Novela vyhlášky o zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
01.09.2018 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení , 184/2018 Z. z.
01.09.2018 71/1967 Zb. Správny poriadok
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 111/1990 Zb. Zákon o štátnom podniku
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 92/1991 Zb. Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení , 264/2017 Z. z.
01.09.2018 566/1992 Zb. Zákon o Národnej banke Slovenska
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 40/1993 Z. z. Zákon o štátnom občianstve SR
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 182/1993 Z. z. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 42/1994 Z. z. Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 202/1995 Z. z. Devízový zákon
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 129/1998 Z. z. Zákon o zákaze chemických zbraní
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 139/1998 Z. z. Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 144/1998 Z. z. Zákon o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 194/1998 Z. z. Zákon o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 136/2000 Z. z. Zákon o hnojivách
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 308/2000 Z. z. Zákon o vysielaní a retransmisii
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 338/2000 Z. z. Zákon o vnútrozemskej plavbe
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 435/2000 Z. z. Zákon o námornej plavbe
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred požiarmi
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 491/2001 Z. z. Zákon o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami
v znení , 184/2018 Z. z.
01.09.2018 566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 34/2002 Z. z. Zákon o nadáciách
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 139/2002 Z. z. Zákon o rybárstve
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 386/2002 Z. z. Zákon o štátnom dlhu a štátnych zárukách
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 429/2002 Z. z. Zákon o burze cenných papierov
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 467/2002 Z. z. Zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 264/2017 Z. z.
01.09.2018 503/2003 Z. z. Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 209/2018 Z. z.
01.09.2018 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení , 209/2018 Z. z., 182/2017 Z. z.
01.09.2018 597/2003 Z. z. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení , 209/2018 Z. z., 182/2017 Z. z.
01.09.2018 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 11/2004 Z. z. Zákon o obrannej štandardizácii, kodifikácii, štátnom overovaní kvality výrobkov
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 25/2004 Z. z. Vyhláška o vzoroch tlačív na zápis do obchodného registra a zoznam potrebných listín
v znení , 178/2018 Z. z., 265/2017 Z. z.
01.09.2018 43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 220/2004 Z. z. Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 541/2004 Z. z. Atómový zákon
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 177/2018 Z. z., 156/2018 Z. z.
01.09.2018 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 657/2004 Z. z. Zákon o tepelnej energetike
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 8/2005 Z. z. Zákon o správcoch
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 15/2005 Z. z. Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 171/2005 Z. z. Zákon o hazardných hrách
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 172/2005 Z. z. Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 326/2005 Z. z. Zákon o lesoch
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 473/2005 Z. z. Zákon o súkromnej bezpečnosti
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 538/2005 Z. z. Zákon o prírodných liečivých vodách, kúpeľoch a prírodných minerálnych vodách
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 555/2005 Z. z. Zákon o energetickej hospodárnosti budov
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 627/2005 Z. z. Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
v znení , 233/2018 Z. z.
01.09.2018 24/2006 Z. z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 238/2006 Z. z. Zákon o jadrovom fonde
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 39/2007 Z. z. Zákon o veterinárnej starostlivosti
v znení , 184/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.09.2018 50/2007 Z. z. Nariadenie o registrácii odrôd pestovaných rastlín
v znení , 183/2018 Z. z.
01.09.2018 220/2007 Z. z. Zákon o digitálnom vysielaní
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 461/2007 Z. z. Zákon o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 474/2007 Z. z. Zákon o obchodovaní s tovarom na vykonanie trestu smrti a mučenie
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 569/2007 Z. z. Geologický zákon
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 90/2008 Z. z. Zákon o európskom zoskupení územnej spolupráce
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 92/2008 Z. z. Zákon o komoditnej burze
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 245/2008 Z. z. Školský zákon
v znení , 210/2018 Z. z., 209/2018 Z. z., 182/2017 Z. z.
01.09.2018 282/2008 Z. z. Zákon o podpore práce s mládežou
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 318/2008 Z. z. Vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách
v znení , 142/2018 Z. z., 113/2015 Z. z.
01.09.2018 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách
v znení , 177/2018 Z. z., 156/2018 Z. z.
01.09.2018 514/2008 Z. z. Zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 516/2008 Z. z. Zákon o Audiovizuálnom fonde
v znení , 211/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.09.2018 583/2008 Z. z. Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 185/2009 Z. z. Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 186/2009 Z. z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 189/2009 Z. z. Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 276/2009 Z. z. Zákon o zmiernení vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 313/2009 Z. z. Zákon o vinohradníctve a vinárstve
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 492/2009 Z. z. Zákon o platobných službách
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 514/2009 Z. z. Zákon o doprave na dráhach
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 129/2010 Z. z. Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 267/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácie pri poveternostnej prírodnej katastrofe
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 296/2010 Z. z. Nariadenie o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania
v znení , 34/2018 Z. z.
01.09.2018 434/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 524/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 525/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 526/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 544/2010 Z. z. Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 39/2011 Z. z. Zákon o položkách s dvojakým použitím
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 203/2011 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 324/2011 Z. z. Zákon o poštových službách
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 392/2011 Z. z. Zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 405/2011 Z. z. Zákon o rastlinolekárskej starostlivosti
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 56/2012 Z. z. Zákon o cestnej doprave
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 414/2012 Z. z. Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 39/2013 Z. z. Zákon o kontrole znečisťovania životného prostredia
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 71/2013 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 144/2013 Z. z. Zákon o obchodovaní s určenými výrobkami s obmedzením držby z dôvodu bezpečnosti
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 387/2013 Z. z. Zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 474/2013 Z. z. Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 58/2014 Z. z. Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii
v znení , 220/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.09.2018 284/2014 Z. z. Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona o poskytovaní dotácií
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 39/2015 Z. z. Zákon o poisťovníctve
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 40/2015 Z. z. Zákon o audiovízii
v znení , 211/2018 Z. z.
01.09.2018 61/2015 Z. z. Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 209/2018 Z. z.
01.09.2018 113/2015 Z. z. Novela vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách
01.09.2018 246/2015 Z. z. Zákon o správcoch bytových domov
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 282/2015 Z. z. Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 423/2015 Z. z. Zákon o štatutárnom audite
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 290/2016 Z. z. Zákon o podpore malého a stredného podnikania
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 138/2017 Z. z. Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
v znení , 177/2018 Z. z.
01.09.2018 182/2017 Z. z. Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
01.09.2018 264/2017 Z. z. Novela Obchodného zákonníka
01.09.2018 265/2017 Z. z. Novela vyhlášky o vzoroch tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra
01.09.2018 17/2018 Z. z. Zákon o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach
01.09.2018 34/2018 Z. z. Novela nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania
01.09.2018 156/2018 Z. z. Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach
02.09.2018 211/2018 Z. z. Novela zákona o Audiovizuálnom fonde