Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.04.2017 71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení 54/2017 Z. z.2/2017 Z. z.
01.04.2017 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 51/2017 Z. z.
01.04.2017 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok
v znení , 2/2017 Z. z.
01.04.2017 264/1999 Z. z. Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
v znení , 51/2017 Z. z.
01.04.2017 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 2/2017 Z. z.
01.04.2017 215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností
v znení , 51/2017 Z. z.
01.04.2017 36/2005 Z. z. Zákon o rodine
v znení , 2/2017 Z. z.
01.04.2017 543/2005 Z. z. Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy
v znení , 8/2017 Z. z.
01.04.2017 275/2006 Z. z. Zákon o informačných systémoch verejnej správy
v znení , 273/2015 Z. z.
01.04.2017 51/2007 Z. z. Nariadenie o požiadavkach na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh
v znení , 218/2016 Z. z.
01.04.2017 52/2007 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh
v znení , 274/2016 Z. z.
01.04.2017 53/2007 Z. z. 55/2007
v znení , 275/2016 Z. z.
01.04.2017 55/2007 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh
v znení , 276/2016 Z. z.
01.04.2017 57/2007 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh
v znení , 277/2016 Z. z.
01.04.2017 58/2007 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh
v znení , 278/2016 Z. z.
01.04.2017 254/2011 Z. z. Zákon o prepravovateľných tlakových zariadeniach
v znení , 51/2017 Z. z.
01.04.2017 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v znení , 306/2016 Z. z.
01.04.2017 78/2012 Z. z. Zákon o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v znení , 51/2017 Z. z.
01.04.2017 474/2013 Z. z. Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
v znení , 51/2017 Z. z.
01.04.2017 273/2015 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
01.04.2017 218/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh
01.04.2017 306/2016 Z. z. Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach
01.04.2017 2/2017 Z. z. Novela zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
01.04.2017 8/2017 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy