Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
07.06.2018 540/2001 Z. z. Zákon o štátnej štatistike
v znení 157/2018 Z. z.
12.06.2018 193/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu
15.06.2018 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 156/2018 Z. z.
15.06.2018 579/2004 Z. z. Zákon o záchrannej zdravotnej službe
v znení , 156/2018 Z. z.
15.06.2018 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 156/2018 Z. z.
15.06.2018 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 156/2018 Z. z.
15.06.2018 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v znení , 156/2018 Z. z.
15.06.2018 363/2011 Z. z. Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok
v znení , 156/2018 Z. z.
01.07.2018 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
v znení , 157/2018 Z. z.
01.07.2018 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 157/2018 Z. z., 110/2018 Z. z.
01.07.2018 180/1995 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
v znení , 110/2018 Z. z.
01.07.2018 128/2002 Z. z. Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
v znení , 157/2018 Z. z.
01.07.2018 133/2002 Z. z. Zákon o Slovenskej akadémii vied
v znení , 243/2017 Z. z.
01.07.2018 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 266/2017 Z. z.
01.07.2018 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 112/2018 Z. z.
01.07.2018 106/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
v znení , 269/2017 Z. z.
01.07.2018 382/2004 Z. z. Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
v znení , 65/2018 Z. z.
01.07.2018 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 351/2017 Z. z.
01.07.2018 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 351/2017 Z. z.
01.07.2018 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 257/2017 Z. z.
01.07.2018 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení , 161/2018 Z. z.
01.07.2018 326/2005 Z. z. Zákon o lesoch
v znení , 110/2018 Z. z.
01.07.2018 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení , 289/2017 Z. z.
01.07.2018 201/2008 Z. z. Zákon o náhradnom výživnom
v znení , 66/2018 Z. z.
01.07.2018 495/2008 Z. z. Zákon o poplatku ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín
v znení , 157/2018 Z. z.
01.07.2018 640/2008 Z. z. Nariadenie o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
v znení , 13/2018 Z. z.
01.07.2018 129/2010 Z. z. Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov
v znení , 279/2017 Z. z.
01.07.2018 238/2010 Z. z. Nariadenie o nadobúdaní nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom
v znení , 154/2018 Z. z.
01.07.2018 42/2013 Z. z. Novela zákona o potravinách
v znení , 157/2018 Z. z.
01.07.2018 97/2013 Z. z. Zákon o pozemkových spoločenstvách
v znení , 110/2018 Z. z.
01.07.2018 153/2013 Z. z. Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme
v znení , 351/2017 Z. z.
01.07.2018 90/2016 Z. z. Zákon o úveroch na bývanie
v znení , 279/2017 Z. z.
01.07.2018 243/2017 Z. z. Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii
01.07.2018 257/2017 Z. z. Novela zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
01.07.2018 266/2017 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
01.07.2018 269/2017 Z. z. Novela zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
01.07.2018 279/2017 Z. z. Novela zákona o bankách
01.07.2018 280/2017 Z. z. Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
v znení , 113/2018 Z. z.
01.07.2018 289/2017 Z. z. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
01.07.2018 351/2017 Z. z. Novela zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
01.07.2018 13/2018 Z. z. Novela nariadenia vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
01.07.2018 112/2018 Z. z. Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
01.07.2018 154/2018 Z. z. Novela nariadenia vlády o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností SPF
01.07.2018 157/2018 Z. z. Zákon o metrológii