Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.12.2017 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
v znení 289/2017 Z. z.
01.12.2017 564/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnej polícii
v znení , 293/2017 Z. z.
01.12.2017 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 293/2017 Z. z.
01.12.2017 139/1998 Z. z. Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
v znení , 288/2017 Z. z.
01.12.2017 587/2004 Z. z. Zákon o Environmentálnom fonde
v znení , 292/2017 Z. z.
01.12.2017 725/2004 Z. z. Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
v znení , 293/2017 Z. z.
01.12.2017 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení , 289/2017 Z. z.
01.12.2017 525/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR
v znení , 290/2017 Z. z.
01.12.2017 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 292/2017 Z. z.
01.12.2017 180/2016 Z. z. Vyhláška o potravinárskych kazeínoch a potravinárskych kazeinátoch
v znení , 295/2017 Z. z.
01.12.2017 244/2016 Z. z. Vyhláška o kvalite ovzdušia
v znení , 296/2017 Z. z.
15.12.2017 747/2004 Z. z. Zákon o dohľade nad finančným trhom
v znení , 279/2017 Z. z.
15.12.2017 475/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic a ciest s výberom mýta
v znení , 297/2017 Z. z.
31.12.2017 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 184/2017 Z. z.
31.12.2017 504/2003 Z. z. Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, podniku a lesných pozemkov
v znení , 291/2017 Z. z.
31.12.2017 272/2016 Z. z. Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
31.12.2017 184/2017 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
01.01.2018 530/1990 Zb. Zákon o dlhopisoch
v znení , 279/2017 Z. z.
01.01.2018 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
v znení , 292/2017 Z. z., 276/2017 Z. z.
01.01.2018 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení , 264/2017 Z. z.
01.01.2018 71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení , 152/2017 Z. z.
01.01.2018 310/1992 Zb. Zákon o stavebnom sporení
v znení , 279/2017 Z. z.
01.01.2018 302/1994 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o matrikách
v znení , 300/2017 Z. z.
01.01.2018 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 292/2017 Z. z., 276/2017 Z. z., 242/2017 Z. z., 238/2017 Z. z.
01.01.2018 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok
v znení , 264/2017 Z. z.
01.01.2018 80/1997 Z. z. Zákon o Exportno-importnej banke SR
v znení , 279/2017 Z. z.
01.01.2018 200/1998 Z. z. Zákon o štátnej službe colníkov
v znení , 272/2017 Z. z.
01.01.2018 264/1999 Z. z. Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
v znení , 51/2017 Z. z.
01.01.2018 136/2000 Z. z. Zákon o hnojivách
v znení , 277/2017 Z. z.
01.01.2018 385/2000 Z. z. Zákon o sudcoch a prísediacich
v znení , 152/2017 Z. z.
01.01.2018 435/2001 Z. z. Patentový zákon
v znení , 242/2017 Z. z.
01.01.2018 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení , 279/2017 Z. z., 264/2017 Z. z.
01.01.2018 575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení , 238/2017 Z. z., 138/2017 Z. z.
01.01.2018 34/2002 Z. z. Zákon o nadáciách
v znení , 279/2017 Z. z.
01.01.2018 133/2002 Z. z. Zákon o Slovenskej akadémii vied
v znení , 243/2017 Z. z.
01.01.2018 291/2002 Z. z. Zákon o Štátnej pokladnici
v znení , 243/2017 Z. z.
01.01.2018 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
v znení , 275/2017 Z. z., 264/2017 Z. z.
01.01.2018 444/2002 Z. z. Zákon o dizajnoch
v znení , 242/2017 Z. z.
01.01.2018 453/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
v znení , 266/2017 Z. z.
01.01.2018 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 266/2017 Z. z., 184/2017 Z. z.
01.01.2018 504/2003 Z. z. Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, podniku a lesných pozemkov
v znení , 24/2015 Z. z.
01.01.2018 530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri
v znení , 264/2017 Z. z.
01.01.2018 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme
v znení , 243/2017 Z. z.
01.01.2018 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
v znení , 243/2017 Z. z.
01.01.2018 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 279/2017 Z. z., 264/2017 Z. z., 341/2016 Z. z.
01.01.2018 597/2003 Z. z. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení , 182/2017 Z. z.
01.01.2018 600/2003 Z. z. Zákon o prídavku na dieťa
v znení , 234/2017 Z. z.
01.01.2018 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 81/2017 Z. z.
01.01.2018 43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
v znení , 279/2017 Z. z.
01.01.2018 106/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
v znení , 269/2017 Z. z.
01.01.2018 199/2004 Z. z. Colný zákon
v znení , 272/2017 Z. z.
01.01.2018 364/2004 Z. z. Vodný zákon
v znení , 277/2017 Z. z.
01.01.2018 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení , 243/2017 Z. z., 310/2016 Z. z.
01.01.2018 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 41/2017 Z. z., 153/2013 Z. z.
01.01.2018 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 41/2017 Z. z.
01.01.2018 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 266/2017 Z. z.
01.01.2018 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
v znení , 292/2017 Z. z., 243/2017 Z. z.
01.01.2018 587/2004 Z. z. Zákon o Environmentálnom fonde
v znení , 292/2017 Z. z.
01.01.2018 650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
v znení , 279/2017 Z. z.
01.01.2018 690/2004 Z. z. Oznámenie, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia
v znení , 106/2017 Z. z.
01.01.2018 747/2004 Z. z. Zákon o dohľade nad finančným trhom
v znení , 279/2017 Z. z.
01.01.2018 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
v znení , 279/2017 Z. z., 264/2017 Z. z.
01.01.2018 82/2005 Z. z. Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
v znení , 294/2017 Z. z.
01.01.2018 171/2005 Z. z. Zákon o hazardných hrách
v znení , 386/2016 Z. z.
01.01.2018 172/2005 Z. z. Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja
v znení , 243/2017 Z. z.
01.01.2018 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení , 274/2017 Z. z.
01.01.2018 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení , 274/2017 Z. z.
01.01.2018 326/2005 Z. z. Zákon o lesoch
v znení , 153/2017 Z. z.
01.01.2018 327/2005 Z. z. Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
v znení , 264/2017 Z. z.
01.01.2018 543/2005 Z. z. Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy
v znení , 171/2017 Z. z.
01.01.2018 17/2006 Z. z. Zákon o zabezpečení preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania
v znení , 244/2017 Z. z.
01.01.2018 50/2007 Z. z. Nariadenie o registrácii odrôd pestovaných rastlín
v znení , 50/2017 Z. z.
01.01.2018 52/2007 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh
v znení , 109/2017 Z. z.
01.01.2018 330/2007 Z. z. Zákon o registri trestov
v znení , 274/2017 Z. z.
01.01.2018 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení , 292/2017 Z. z.
01.01.2018 517/2007 Z. z. Zákon o úžitkových vzoroch
v znení , 242/2017 Z. z.
01.01.2018 569/2007 Z. z. Geologický zákon
v znení , 292/2017 Z. z.
01.01.2018 289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
v znení , 270/2017 Z. z.
01.01.2018 297/2008 Z. z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom
v znení , 267/2017 Z. z.
01.01.2018 516/2008 Z. z. Zákon o Audiovizuálnom fonde
v znení , 138/2017 Z. z.
01.01.2018 601/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 280/2017 Z. z.
01.01.2018 317/2009 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
v znení , 390/2011 Z. z.
01.01.2018 390/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 601/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v znení , 280/2017 Z. z.
01.01.2018 479/2009 Z. z. Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov
v znení , 267/2017 Z. z.
01.01.2018 506/2009 Z. z. Zákon o ochranných známkach
v znení , 242/2017 Z. z.
01.01.2018 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
v znení , 267/2017 Z. z.
01.01.2018 571/2009 Z. z. Zákon o rodičovskom príspevku
v znení , 233/2017 Z. z.
01.01.2018 7/2010 Z. z. Zákon o ochrane pred povodňami
v znení , 292/2017 Z. z.
01.01.2018 434/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR
v znení , 243/2017 Z. z.
01.01.2018 443/2010 Z. z. Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v znení , 249/2017 Z. z.
01.01.2018 524/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR
v znení , 243/2017 Z. z., 138/2017 Z. z.
01.01.2018 525/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR
v znení , 243/2017 Z. z.
01.01.2018 526/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR
v znení , 243/2017 Z. z.
01.01.2018 545/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí SR
v znení , 243/2017 Z. z.
01.01.2018 200/2011 Z. z. Zákon o Obchodnom vestníku
v znení , 264/2017 Z. z.
01.01.2018 203/2011 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní
v znení , 279/2017 Z. z.
01.01.2018 324/2011 Z. z. Zákon o poštových službách
v znení , 243/2017 Z. z.
01.01.2018 333/2011 Z. z. Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva
v znení , 272/2017 Z. z.
01.01.2018 351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách
v znení , 243/2017 Z. z., 238/2017 Z. z.
01.01.2018 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v znení , 41/2017 Z. z.
01.01.2018 390/2011 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch
01.01.2018 223/2012 Z. z. Novela zákona o pôsobnosti štátnej správy pri podpore pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
v znení , 280/2017 Z. z.
01.01.2018 235/2012 Z. z. Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach
v znení , 267/2017 Z. z.
01.01.2018 353/2012 Z. z. Novela zákona o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami
v znení , 280/2017 Z. z.
01.01.2018 39/2013 Z. z. Zákon o kontrole znečisťovania životného prostredia
v znení , 292/2017 Z. z.
01.01.2018 146/2013 Z. z. Novela zákona o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi
v znení , 274/2017 Z. z.
01.01.2018 150/2013 Z. z. Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania
v znení , 244/2017 Z. z.
01.01.2018 153/2013 Z. z. Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme
01.01.2018 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení , 238/2017 Z. z.
01.01.2018 115/2014 Z. z. Novela zákona o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách
v znení , 280/2017 Z. z.
01.01.2018 182/2014 Z. z. Novela zákona o lesoch a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v znení , 280/2017 Z. z.
01.01.2018 292/2014 Z. z. Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov
v znení , 280/2017 Z. z., 93/2017 Z. z.
01.01.2018 363/2014 Z. z. Novela zákona o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách
v znení , 280/2017 Z. z.
01.01.2018 371/2014 Z. z. Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu
v znení , 279/2017 Z. z.
01.01.2018 24/2015 Z. z. Novela zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
01.01.2018 77/2015 Z. z. Novela zákona o zdravotnom poistení a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
01.01.2018 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 292/2017 Z. z., 90/2017 Z. z.
01.01.2018 326/2015 Z. z. Vyhláška o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu
v znení , 284/2017 Z. z.
01.01.2018 422/2015 Z. z. Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií
v znení , 276/2017 Z. z.
01.01.2018 90/2016 Z. z. Zákon o úveroch na bývanie
v znení , 279/2017 Z. z.
01.01.2018 125/2016 Z. z. Zákon o opatreniach Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku
v znení , 280/2017 Z. z., 274/2017 Z. z.
01.01.2018 302/2016 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR
v znení , 274/2017 Z. z.
01.01.2018 310/2016 Z. z. Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
01.01.2018 341/2016 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
01.01.2018 386/2016 Z. z. Novela zákona o hazardných hrách
01.01.2018 41/2017 Z. z. Novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme
01.01.2018 50/2017 Z. z. Novela nariadenia vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín
01.01.2018 51/2017 Z. z. Novela zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
01.01.2018 55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe
01.01.2018 81/2017 Z. z. Novela zákona o službách zamestnanosti
01.01.2018 90/2017 Z. z. Novela zákona o odpadoch
01.01.2018 93/2017 Z. z. Novela zákona o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov
01.01.2018 138/2017 Z. z. Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
01.01.2018 152/2017 Z. z. Novela zákona o sudcoch a prísediacich
01.01.2018 153/2017 Z. z. Novela zákona o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách
01.01.2018 171/2017 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy
01.01.2018 182/2017 Z. z. Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
01.01.2018 184/2017 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
01.01.2018 225/2017 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie zdravotníckych zariadení
01.01.2018 238/2017 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
01.01.2018 264/2017 Z. z. Novela Obchodného zákonníka
01.01.2018 266/2017 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
01.01.2018 279/2017 Z. z. Novela zákona o bankách
01.01.2018 292/2017 Z. z. Novela zákona o odpadoch