Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.09.2017 2/1991 Zb. Zákon o kolektívnom vyjednávaní
v znení 183/2017 Z. z.
01.09.2017 330/1991 Zb. Zákon o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách
v znení , 153/2017 Z. z.
01.09.2017 149/1995 Z. z. Zákon o posunkovej reči nepočujúcich osôb
v znení , 151/2017 Z. z.
01.09.2017 180/1995 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
v znení , 153/2017 Z. z.
01.09.2017 504/2003 Z. z. Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, podniku a lesných pozemkov
v znení , 153/2017 Z. z.
01.09.2017 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení , 182/2017 Z. z., 177/2017 Z. z.
01.09.2017 597/2003 Z. z. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení , 182/2017 Z. z.
01.09.2017 245/2008 Z. z. Školský zákon
v znení , 182/2017 Z. z., 178/2017 Z. z., 151/2017 Z. z., 56/2017 Z. z.
01.09.2017 289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
v znení , 180/2017 Z. z.
01.09.2017 322/2008 Z. z. Vyhláška o špeciálnych školách
v znení , 186/2017 Z. z.
01.09.2017 317/2009 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
v znení , 57/2017 Z. z.
01.09.2017 404/2011 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov
v znení , 179/2017 Z. z.
01.09.2017 64/2015 Z. z. Vyhláška o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
v znení , 185/2017 Z. z.
01.09.2017 366/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
v znení , 202/2017 Z. z.