Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
13.04.2018 135/1961 Zb. Cestný zákon
v znení 106/2018 Z. z.
30.04.2018 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 279/2017 Z. z.
30.04.2018 279/2017 Z. z. Novela zákona o bankách
v znení , 299/2017 Z. z.
01.05.2018 138/1991 Zb. Zákon o majetku obcí
v znení , 112/2018 Z. z.
01.05.2018 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
v znení , 112/2018 Z. z.
01.05.2018 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení , 112/2018 Z. z.
01.05.2018 278/1993 Z. z. Zákon o správe majetku štátu
v znení , 112/2018 Z. z.
01.05.2018 152/1994 Z. z. Zákon o sociálnom fonde
v znení , 112/2018 Z. z.
01.05.2018 147/1997 Z. z. Zákon o neinvestičných fondoch
v znení , 112/2018 Z. z.
01.05.2018 213/1997 Z. z. Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
v znení , 112/2018 Z. z.
01.05.2018 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení , 63/2018 Z. z.
01.05.2018 446/2001 Z. z. Zákon o majetku vyšších územných celkov
v znení , 112/2018 Z. z.
01.05.2018 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení , 108/2018 Z. z.
01.05.2018 575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení , 112/2018 Z. z.
01.05.2018 34/2002 Z. z. Zákon o nadáciách
v znení , 112/2018 Z. z.
01.05.2018 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 63/2018 Z. z., 279/2017 Z. z.
01.05.2018 504/2003 Z. z. Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, podniku a lesných pozemkov
v znení , 110/2018 Z. z., 291/2017 Z. z.
01.05.2018 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
v znení , 63/2018 Z. z.
01.05.2018 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 63/2018 Z. z.
01.05.2018 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 64/2018 Z. z., 63/2018 Z. z.
01.05.2018 43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
v znení , 109/2018 Z. z.
01.05.2018 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 109/2018 Z. z., 351/2017 Z. z.
01.05.2018 577/2004 Z. z. Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia
v znení , 109/2018 Z. z., 351/2017 Z. z.
01.05.2018 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 109/2018 Z. z., 351/2017 Z. z.
01.05.2018 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 63/2018 Z. z.
01.05.2018 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 109/2018 Z. z., 351/2017 Z. z.
01.05.2018 725/2004 Z. z. Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
v znení , 106/2018 Z. z.
01.05.2018 569/2005 Z. z. Zákon o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu
v znení , 107/2018 Z. z.
01.05.2018 570/2005 Z. z. Zákon o brannej povinnosti
v znení , 107/2018 Z. z.
01.05.2018 355/2006 Z. z. Nariadenie o ochrane zamestnancov pred expozíciou chemickým faktorom pri práci
v znení , 33/2018 Z. z.
01.05.2018 663/2007 Z. z. Zákon o minimálnej mzde
v znení , 63/2018 Z. z.
01.05.2018 129/2010 Z. z. Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov
v znení , 279/2017 Z. z.
01.05.2018 289/2010 Z. z. Vyhláška o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery
v znení , 5/2018 Z. z.
01.05.2018 414/2012 Z. z. Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami
v znení , 332/2017 Z. z.
01.05.2018 474/2013 Z. z. Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
v znení , 106/2018 Z. z.
01.05.2018 488/2013 Z. z. Zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov
v znení , 106/2018 Z. z.
01.05.2018 281/2015 Z. z. Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov
v znení , 107/2018 Z. z.
01.05.2018 323/2015 Z. z. Zákon o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov
v znení , 112/2018 Z. z.
01.05.2018 90/2016 Z. z. Zákon o úveroch na bývanie
v znení , 279/2017 Z. z.
01.05.2018 55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe
v znení , 112/2018 Z. z., 63/2018 Z. z.
01.05.2018 279/2017 Z. z. Novela zákona o bankách
v znení , 299/2017 Z. z.
01.05.2018 332/2017 Z. z. Novela zákona, o obchodovaní s emisnými kvótami
01.05.2018 351/2017 Z. z. Novela zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
01.05.2018 106/2018 Z. z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke