Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
15.10.2017 442/2002 Z. z. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
v znení 150/2017 Z. z.
15.10.2017 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení , 236/2017 Z. z.
15.10.2017 650/2005 Z. z. Zákon o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii
v znení , 236/2017 Z. z.
15.10.2017 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení , 150/2017 Z. z.
30.10.2017 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 184/2017 Z. z.
01.11.2017 71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení , 238/2017 Z. z.
01.11.2017 345/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k protokolu k tejto dohode
v znení , 107/2017 Z. z.
01.11.2017 566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch
v znení , 237/2017 Z. z.
01.11.2017 429/2002 Z. z. Zákon o burze cenných papierov
v znení , 237/2017 Z. z.
01.11.2017 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny
v znení , 240/2017 Z. z.
01.11.2017 747/2004 Z. z. Zákon o dohľade nad finančným trhom
v znení , 237/2017 Z. z.
01.11.2017 285/2009 Z. z. Zákon o príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie
v znení , 241/2017 Z. z.
01.11.2017 203/2011 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní
v znení , 237/2017 Z. z.
01.11.2017 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení , 273/2015 Z. z.
01.11.2017 177/2014 Z. z. Nariadenie zrušujúce niektoré nariadenia o požiadavkách typového schválenia ES motorových vozidiel
01.11.2017 273/2015 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
06.11.2017 465/2013 Z. z. Vyhláška o technických požiadavkách na elektrické a elektronické zariadenia
v znení , 329/2016 Z. z.
06.11.2017 329/2016 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické a elektronické zariadenia