Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
15.06.2017 51/1988 Zb. Zákon o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
v znení 142/2017 Z. z.
15.06.2017 71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení , 141/2017 Z. z.
15.06.2017 530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri
v znení , 141/2017 Z. z.
15.06.2017 555/2005 Z. z. Zákon o energetickej hospodárnosti budov
v znení , 144/2017 Z. z.
15.06.2017 24/2006 Z. z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
v znení , 142/2017 Z. z.
15.06.2017 342/2015 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu
v znení , 145/2017 Z. z.
18.06.2017 440/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov
01.07.2017 71/1967 Zb. Správny poriadok
v znení , 149/2017 Z. z.
01.07.2017 296/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o uložení listiny o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Zmluve o patentovej spolupráci dojednanej vo Washingtone 17. júna 1970
v znení , 78/2017 Z. z., 169/2016 Z. z.
01.07.2017 71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení , 152/2017 Z. z.
01.07.2017 345/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k protokolu k tejto dohode
v znení , 75/2017 Z. z.
01.07.2017 385/2000 Z. z. Zákon o sudcoch a prísediacich
v znení , 152/2017 Z. z.
01.07.2017 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení , 2/2017 Z. z.
01.07.2017 566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch
v znení , 117/2015 Z. z.
01.07.2017 599/2002 Z. z. Vyhláška o náhradách za výkon funkcie prísediaceho
v znení , 111/2017 Z. z.
01.07.2017 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 2/2017 Z. z.
01.07.2017 215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností
v znení , 152/2017 Z. z.
01.07.2017 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení , 146/2017 Z. z.
01.07.2017 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 428/2015 Z. z.
01.07.2017 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
01.07.2017 757/2004 Z. z. Zákon o súdoch
v znení , 152/2017 Z. z.
01.07.2017 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení , 152/2017 Z. z.
01.07.2017 582/2006 Z. z. Nariadenie o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode
v znení , 16/2017 Z. z.
01.07.2017 50/2007 Z. z. Nariadenie o registrácii odrôd pestovaných rastlín
v znení , 50/2017 Z. z.
01.07.2017 569/2007 Z. z. Geologický zákon
v znení , 147/2017 Z. z.
01.07.2017 516/2008 Z. z. Zákon o Audiovizuálnom fonde
v znení , 138/2017 Z. z.
01.07.2017 526/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR
v znení , 146/2017 Z. z.
01.07.2017 258/2011 Z. z. Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia
v znení , 147/2017 Z. z.
01.07.2017 475/2011 Z. z. Vyhláška o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu
v znení , 161/2017 Z. z.
01.07.2017 39/2013 Z. z. Zákon o kontrole znečisťovania životného prostredia
v znení , 148/2017 Z. z.
01.07.2017 284/2014 Z. z. Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona o poskytovaní dotácií
v znení , 138/2017 Z. z.
01.07.2017 117/2015 Z. z. Novela zákona o cenných papieroch a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
01.07.2017 378/2015 Z. z. Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave
v znení , 143/2017 Z. z.
01.07.2017 428/2015 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
01.07.2017 356/2016 Z. z. Novela zákona o zdravotnom poistení
01.07.2017 2/2017 Z. z. Novela zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti