Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
30.06.2012 194/2012 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 250. výročia narodenia Antona Bernoláka
30.06.2012 193/2012 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny
30.06.2012 192/2012 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vydáva Mýtny poriadok
30.06.2012 191/2012 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú dátové rozhrania na zasielanie údajov
30.06.2012 190/2012 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 336/2011 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov a zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom
29.06.2012 189/2012 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
29.06.2012 188/2012 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 114/2011 z 13. júna 2012 vo veci pozastavenia účinnosti § 51b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 548/2010 Z. z. a zákona č. 129/2011 Z. z.
29.06.2012 187/2012 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov
29.06.2012 186/2012 Z. z. Nariadenie o prehodnocovaní autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín
29.06.2012 185/2012 Z. z. Novela zákona o zdravotnom poistení
28.06.2012 184/2012 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 438/2011 Z. z.
28.06.2012 183/2012 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín o doplnení Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín
28.06.2012 182/2012 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti
28.06.2012 181/2012 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima
28.06.2012 180/2012 Z. z. Opatrenie o metódach a postupoch v dôchodkovom fonde
28.06.2012 179/2012 Z. z. Vyhláška o doplnkovom dôchodkovom sporení
28.06.2012 178/2012 Z. z. Vyhláška o identifikácii, registrácii a podmienkach farmového chovu zveri
28.06.2012 177/2012 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 569/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 610/2008 Z. z.
28.06.2012 176/2012 Z. z. Nariadenie, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 231/2003 Z. z.
23.06.2012 175/2012 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení Zoznamu zmluvných strán Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine
23.06.2012 174/2012 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Helénskej republiky o spolupráci v oblasti vyzbrojovania a obranného priemyslu
23.06.2012 173/2012 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny 2012
23.06.2012 172/2012 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Programu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a ministrom kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky na roky 2012 – 2014
23.06.2012 171/2012 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi obcami Rároš a Rárospuszta a nadväzujúcich ciest, podpísanej 16. novembra 2007 v Štúrove
23.06.2012 170/2012 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 219/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
23.06.2012 169/2012 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 216/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve
23.06.2012 168/2012 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z. z. o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania
14.06.2012 167/2012 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
14.06.2012 166/2012 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi obcami Peťov a Szécsény a nadväzujúcich ciest, podpísanej 16. novembra 2007 v Štúrove
06.06.2012 165/2012 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach
06.06.2012 164/2012 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Čiernej Hory o spolupráci v oblasti kultúry
06.06.2012 163/2012 Z. z. Opatrenie o informácii, službe a plnení, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením
06.06.2012 162/2012 Z. z. Opatrenie o dôchodkovej správcovskej spoločnosti
06.06.2012 161/2012 Z. z. Vyhláška o dôchodkovej spoločnosti
06.06.2012 160/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 445/2007 Z. z.