Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
27.04.2012 138/2012 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Litovskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní
27.04.2012 137/2012 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ruskej federácie o vedecko-technickej spolupráci
27.04.2012 136/2012 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje suma vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2011
27.04.2012 135/2012 Z. z. Vyhláška o audítorstve pozemných komunikácií
19.04.2012 r2/c33/2012 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 125/2012 Z. z.
19.04.2012 r1/c33/2012 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 114/2012 Z. z.
13.04.2012 134/2012 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (readmisnej dohody) a Vykonávacieho protokolu k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom
13.04.2012 133/2012 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy pre inštalatérov
13.04.2012 132/2012 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
12.04.2012 131/2012 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Ukrajiny o spolupráci vo vojenskej oblasti.
12.04.2012 130/2012 Z. z. Vyhláška o vykazovaní, platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie
12.04.2012 129/2012 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na správnu lekárenskú prax
12.04.2012 128/2012 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na správnu výrobnú a veľkodistribučnú prax
12.04.2012 127/2012 Z. z. Vyhláška o označovaní potravín
05.04.2012 126/2012 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dvojročnej dohody o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu na roky 2012 – 2013
05.04.2012 125/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 227/2010 Z. z.
05.04.2012 124/2012 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave
05.04.2012 123/2012 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci