Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové vyhlásené predpisy

Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnost odČísloNázov predpisu
31.12.2011r3/c155/2011 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 369/2011 Z. z.
31.12.2011r2/c155/2011 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 368/2011 Z. z.
31.12.2011r1/c155/2011 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 367/2011 Z. z.
31.12.2011568/2011 Z. z.Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie, ŠF, obce a VÚC
31.12.2011567/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov
31.12.2011566/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení v znení neskorších predpisov
31.12.2011565/2011 Z. z.Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v JÚ pre podnikateľov a ZSČO
31.12.2011564/2011 Z. z.Oznámenie o opatrení o údajoch z konsolidovanej účtovnej závierky pre banky a iné subjekty
31.12.2011563/2011 Z. z.Oznámenie o opatrení o údajoch z individuálnej účtovnej závierky pre banky a iné subjekty
31.12.2011562/2011 Z. z.Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
31.12.2011561/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania
31.12.2011560/2011 Z. z.Oznámenie o opatrení o spôsobe ukladania výkazu z konsolidovanej účtovnej závierky
31.12.2011559/2011 Z. z.Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
31.12.2011558/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia
31.12.2011557/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky
31.12.2011556/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne a zaisťovne
31.12.2011555/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci pri výstavbe, prevádzke, údržbe, rekonštrukcii a obnove prevádzky po výpadku potrubia na prepravu uhľovodíkov prechádzajúceho spoločnými štátnymi hranicami
31.12.2011554/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydávajú vzory žiadostí, vyhlásení, certifikátov, tlačív a osvedčení na vykonanie niektorých ustanovení zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
31.12.2011553/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu
31.12.2011552/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu
31.12.2011551/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
31.12.2011550/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
31.12.2011549/2011 Z. z.Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov
31.12.2011548/2011 Z. z.Novela zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
31.12.2011547/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
31.12.2011546/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
30.12.2011r1/c152/2011 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 441/2011 Z. z.
30.12.2011545/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činností Európskej migračnej siete
30.12.2011544/2011 Z. z.Novela vyhlášky o prevencii a kontrole prenosných ochorení
30.12.2011543/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú podrobnosti o náležitostiach písomného príkazu na určenie subjektu hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie
30.12.2011542/2011 Z. z.Vyhláška o vzore daňového a dodatočného daňového priznania k dani z tabakových výrobkov
30.12.2011541/2011 Z. z.Vyhláška o vzoroch daňových a dodatočných daňových priznaní k dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
30.12.2011540/2011 Z. z.Vyhláška o vzore daňového a dodatočného daňového priznania k dani z minerálneho oleja
30.12.2011539/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov
30.12.2011538/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu
30.12.2011537/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie výrobného zariadenia na výrobu liehu, technologického zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu (o kontrole výroby a obehu liehu)
30.12.2011536/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní komisie a postupe komisie pri vyhodnocovaní návrhov verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o dohľade nad tlačou kontrolných známok
30.12.2011535/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov
30.12.2011534/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva
30.12.2011533/2011 Z. z.Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii
30.12.2011532/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
30.12.2011531/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
30.12.2011530/2011 Z. z.Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
29.12.2011529/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku
29.12.2011528/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
29.12.2011527/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie z 30. decembra 2003 č. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
29.12.2011526/2011 Z. z.Opatrenie, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2012
29.12.2011525/2011 Z. z.Výnos o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry
29.12.2011524/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri povoľovaní sprístupňovania banských diel a starých banských diel na múzejné a iné účely a prác na ich udržiavaní v bezpečnom stave
29.12.2011523/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na materiálne a priestorové vybavenie očných optík
29.12.2011522/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení neskorších predpisov
29.12.2011521/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
29.12.2011520/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
29.12.2011519/2011 Z. z.Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
23.12.2011518/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
23.12.2011517/2011 Z. z.Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
23.12.2011516/2011 Z. z.Štatistická klasifikácia zamestnaní
23.12.2011515/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kusovej evidencii liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
23.12.2011514/2011 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z.
23.12.2011513/2011 Z. z.Nariadenie o používaní profesijných titulov a ich skratiek na výkon zdravotníckeho povolania
23.12.2011512/2011 Z. z.Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
23.12.2011511/2011 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 2012
22.12.2011510/2011 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o podrobnostiach o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti
22.12.2011509/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní lekárskeho posudku, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie a zoznam chorôb ohrozujúcich verejné zdravie
22.12.2011508/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2012
22.12.2011507/2011 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2010 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi
22.12.2011506/2011 Z. z.Oznámenie o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk
22.12.2011505/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov
22.12.2011504/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
22.12.2011503/2011 Z. z.Zákon o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu
22.12.2011502/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode
22.12.2011501/2011 Z. z.Vyhláška o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania
22.12.2011500/2011 Z. z.Vyhláška, ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev
22.12.2011499/2011 Z. z.Vyhláška o určení sumy finančných prostriedkov na pokrytie nákladov spojených s pobytom príslušníka tretej krajiny
22.12.2011498/2011 Z. z.Nariadenie, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti o uzatvorení zmluvy
22.12.2011497/2011 Z. z.Nariadenie vlády o požiadavkách na zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych a opustených žiaričov
22.12.2011496/2011 Z. z.Nariadenie o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným
22.12.2011495/2011 Z. z.Nariadenie o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
22.12.2011494/2011 Z. z.Nariadenie, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
22.12.2011493/2011 Z. z.Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti
20.12.2011492/2011 Z. z.Vyhláška o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín
20.12.2011491/2011 Z. z.Vyhláška o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín
20.12.2011490/2011 Z. z.Vyhláška o podmienkach, požiadavkách a postupoch na uplatnenie ustanovení o leteckej aplikácii
20.12.2011489/2011 Z. z.Vyhláška o podmienkach a postupoch pri evidencii a kontrolách aplikačných zariadení
20.12.2011488/2011 Z. z.Vyhláška o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody
20.12.2011487/2011 Z. z.Vyhláška o integrovanej ochrane proti škodlivým organizmom a o jej uplatňovaní
20.12.2011486/2011 Z. z.Vyhláška o podmienkach, postupoch a lehotách o skúškach biologickej účinnosti
20.12.2011485/2011 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín
17.12.2011484/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu
17.12.2011483/2011 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach o výberovom konaní na funkciu sudcu
17.12.2011482/2011 Z. z.Vyhláška o zverejňovaní súdnych rozhodnutí
17.12.2011481/2011 Z. z.Nariadenie vlády o forme investičnej pomoci a miere nezamestnanosti v okresoch
17.12.2011480/2011 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o informáciách poskytovaných v súvislosti s odplatami klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky
17.12.2011479/2011 Z. z.Vyhláška o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov
17.12.2011478/2011 Z. z.Vyhláška o kritériách zdravotnej klasifikácie na výkon štátnej služby colníka
17.12.2011477/2011 Z. z.Vyhláška o identifikácii rizík produktu a rizík výrobcu produktu
17.12.2011476/2011 Z. z.Vyhláška o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov
17.12.2011475/2011 Z. z.Vyhláška o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu
17.12.2011474/2011 Z. z.Vyhláška o výkone rozhodnutia o výchove maloletých detí
17.12.2011473/2011 Z. z.Vyhláška o predaji životne dôležitých výrobkov
15.12.2011472/2011 Z. z.Opatrenie, ktorým sa ustanovujú na rok 2012 základné sadzby stravného
15.12.2011471/2011 Z. z.Nariadenie vlády o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom
15.12.2011470/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
15.12.2011469/2011 Z. z.Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z.
15.12.2011468/2011 Z. z.Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a o príspevku rodičom
15.12.2011467/2011 Z. z.Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
14.12.2011466/2011 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o číslovacom pláne
14.12.2011465/2011 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Trenčín
14.12.2011464/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov
14.12.2011463/2011 Z. z.Opatrenie o základných sumách výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny
14.12.2011462/2011 Z. z.Vyhláška o Programe poľnohospodárskych činností
14.12.2011461/2011 Z. z.Nariadenie vlády o časti Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001
14.12.2011460/2011 Z. z.Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
13.12.2011459/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Austráliou o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Austráliou o sociálnom zabezpečení
13.12.2011458/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Štátom Izrael o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Štátom Izrael o sociálnom zabezpečení
10.12.2011457/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri poskytovaní konzulárnych služieb a pri mimoriadnych udalostiach v tretích krajinách
10.12.2011456/2011 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak
10.12.2011455/2011 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za pridelené čísla
10.12.2011454/2011 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky
10.12.2011453/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú sumy dotácie na rozvoj bývania
10.12.2011452/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 649/2008 Z. z. o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
10.12.2011451/2011 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov
10.12.2011450/2011 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určeni
08.12.2011449/2011 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 777 zo 7. decembra 2011 k návrhu na skončenie núdzového stavu, zrušenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zrušenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 752 z 28. novembra 2011
07.12.2011448/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici z 18. júna 2007
07.12.2011447/2011 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o podmienkach prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania na digitálny spôsob šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania (podmienky prechodu)
07.12.2011446/2011 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla
07.12.2011445/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov v znení opatrenia z 25. septembra 2008 č. 02/R/2008
07.12.2011444/2011 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami a inštitúciami elektronických peňazí
07.12.2011443/2011 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti povoľovania na výkon činnosti a podnikania platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí
07.12.2011442/2011 Z. z.Výnos o hodnote služobnej rovnošaty
07.12.2011441/2011 Z. z.Vyhláška o úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy
07.12.2011440/2011 Z. z.Nariadenie o pravidlách pre fungovanie trhu s elektrinou
03.12.2011439/2011 Z. z.Oznámenie o opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k DPH
03.12.2011438/2011 Z. z.Vyhláška o cenovej regulácii v elektroenergetike
03.12.2011437/2011 Z. z.Vyhláška o podpore obnoviteľných zdrojov energie
03.12.2011436/2011 Z. z.Nariadenie vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín
01.12.2011435/2011 Z. z.Vyhláška o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a výšky úhrady poisťovne
01.12.2011434/2011 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam liečiv na podpornú alebo doplnkovú liečbu
01.12.2011433/2011 Z. z.Vyhláška o požiadavkách na klinické skúšanie
01.12.2011432/2011 Z. z.Nariadenie vlády ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky