Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
31.12.2011 r3/c155/2011 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 369/2011 Z. z.
31.12.2011 r2/c155/2011 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 368/2011 Z. z.
31.12.2011 r1/c155/2011 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 367/2011 Z. z.
31.12.2011 568/2011 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie, ŠF, obce a VÚC
31.12.2011 567/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov
31.12.2011 566/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení v znení neskorších predpisov
31.12.2011 565/2011 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v JÚ pre podnikateľov a ZSČO
31.12.2011 564/2011 Z. z. Oznámenie o opatrení o údajoch z konsolidovanej účtovnej závierky pre banky a iné subjekty
31.12.2011 563/2011 Z. z. Oznámenie o opatrení o údajoch z individuálnej účtovnej závierky pre banky a iné subjekty
31.12.2011 562/2011 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
31.12.2011 561/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania
31.12.2011 560/2011 Z. z. Oznámenie o opatrení o spôsobe ukladania výkazu z konsolidovanej účtovnej závierky
31.12.2011 559/2011 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
31.12.2011 558/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia
31.12.2011 557/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky
31.12.2011 556/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne a zaisťovne
31.12.2011 555/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci pri výstavbe, prevádzke, údržbe, rekonštrukcii a obnove prevádzky po výpadku potrubia na prepravu uhľovodíkov prechádzajúceho spoločnými štátnymi hranicami
31.12.2011 554/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydávajú vzory žiadostí, vyhlásení, certifikátov, tlačív a osvedčení na vykonanie niektorých ustanovení zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
31.12.2011 553/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu
31.12.2011 552/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu
31.12.2011 551/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
31.12.2011 550/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
31.12.2011 549/2011 Z. z. Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov
31.12.2011 548/2011 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
31.12.2011 547/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
31.12.2011 546/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
30.12.2011 r1/c152/2011 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 441/2011 Z. z.
30.12.2011 545/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činností Európskej migračnej siete
30.12.2011 544/2011 Z. z. Novela vyhlášky o prevencii a kontrole prenosných ochorení
30.12.2011 543/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú podrobnosti o náležitostiach písomného príkazu na určenie subjektu hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie
30.12.2011 542/2011 Z. z. Vyhláška o vzore daňového a dodatočného daňového priznania k dani z tabakových výrobkov
30.12.2011 541/2011 Z. z. Vyhláška o vzoroch daňových a dodatočných daňových priznaní k dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
30.12.2011 540/2011 Z. z. Vyhláška o vzore daňového a dodatočného daňového priznania k dani z minerálneho oleja
30.12.2011 539/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov
30.12.2011 538/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu
30.12.2011 537/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie výrobného zariadenia na výrobu liehu, technologického zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu (o kontrole výroby a obehu liehu)
30.12.2011 536/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní komisie a postupe komisie pri vyhodnocovaní návrhov verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o dohľade nad tlačou kontrolných známok
30.12.2011 535/2011 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov
30.12.2011 534/2011 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva
30.12.2011 533/2011 Z. z. Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii
30.12.2011 532/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
30.12.2011 531/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
30.12.2011 530/2011 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
29.12.2011 529/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku
29.12.2011 528/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
29.12.2011 527/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie z 30. decembra 2003 č. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
29.12.2011 526/2011 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2012
29.12.2011 525/2011 Z. z. Výnos o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry
29.12.2011 524/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri povoľovaní sprístupňovania banských diel a starých banských diel na múzejné a iné účely a prác na ich udržiavaní v bezpečnom stave
29.12.2011 523/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na materiálne a priestorové vybavenie očných optík
29.12.2011 522/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení neskorších predpisov
29.12.2011 521/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
29.12.2011 520/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
29.12.2011 519/2011 Z. z. Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
23.12.2011 518/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
23.12.2011 517/2011 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
23.12.2011 516/2011 Z. z. Štatistická klasifikácia zamestnaní
23.12.2011 515/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kusovej evidencii liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
23.12.2011 514/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z.
23.12.2011 513/2011 Z. z. Nariadenie o používaní profesijných titulov a ich skratiek na výkon zdravotníckeho povolania
23.12.2011 512/2011 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
23.12.2011 511/2011 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2012
22.12.2011 510/2011 Z. z. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o podrobnostiach o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti
22.12.2011 509/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní lekárskeho posudku, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie a zoznam chorôb ohrozujúcich verejné zdravie
22.12.2011 508/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2012
22.12.2011 507/2011 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2010 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi
22.12.2011 506/2011 Z. z. Oznámenie o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk
22.12.2011 505/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov
22.12.2011 504/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
22.12.2011 503/2011 Z. z. Zákon o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu
22.12.2011 502/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode
22.12.2011 501/2011 Z. z. Vyhláška o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania
22.12.2011 500/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev
22.12.2011 499/2011 Z. z. Vyhláška o určení sumy finančných prostriedkov na pokrytie nákladov spojených s pobytom príslušníka tretej krajiny
22.12.2011 498/2011 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti o uzatvorení zmluvy
22.12.2011 497/2011 Z. z. Nariadenie vlády o požiadavkách na zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych a opustených žiaričov
22.12.2011 496/2011 Z. z. Nariadenie o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným
22.12.2011 495/2011 Z. z. Nariadenie o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
22.12.2011 494/2011 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
22.12.2011 493/2011 Z. z. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti
20.12.2011 492/2011 Z. z. Vyhláška o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín
20.12.2011 491/2011 Z. z. Vyhláška o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín
20.12.2011 490/2011 Z. z. Vyhláška o podmienkach, požiadavkách a postupoch na uplatnenie ustanovení o leteckej aplikácii
20.12.2011 489/2011 Z. z. Vyhláška o podmienkach a postupoch pri evidencii a kontrolách aplikačných zariadení
20.12.2011 488/2011 Z. z. Vyhláška o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody
20.12.2011 487/2011 Z. z. Vyhláška o integrovanej ochrane proti škodlivým organizmom a o jej uplatňovaní
20.12.2011 486/2011 Z. z. Vyhláška o podmienkach, postupoch a lehotách o skúškach biologickej účinnosti
20.12.2011 485/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín
17.12.2011 484/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu
17.12.2011 483/2011 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach o výberovom konaní na funkciu sudcu
17.12.2011 482/2011 Z. z. Vyhláška o zverejňovaní súdnych rozhodnutí
17.12.2011 481/2011 Z. z. Nariadenie vlády o forme investičnej pomoci a miere nezamestnanosti v okresoch
17.12.2011 480/2011 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o informáciách poskytovaných v súvislosti s odplatami klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky
17.12.2011 479/2011 Z. z. Vyhláška o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov
17.12.2011 478/2011 Z. z. Vyhláška o kritériách zdravotnej klasifikácie na výkon štátnej služby colníka
17.12.2011 477/2011 Z. z. Vyhláška o identifikácii rizík produktu a rizík výrobcu produktu
17.12.2011 476/2011 Z. z. Vyhláška o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov
17.12.2011 475/2011 Z. z. Vyhláška o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu
17.12.2011 474/2011 Z. z. Vyhláška o výkone rozhodnutia o výchove maloletých detí
17.12.2011 473/2011 Z. z. Vyhláška o predaji životne dôležitých výrobkov alebo tovarov
15.12.2011 472/2011 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú na rok 2012 základné sadzby stravného
15.12.2011 471/2011 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom
15.12.2011 470/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
15.12.2011 469/2011 Z. z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z.
15.12.2011 468/2011 Z. z. Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a o príspevku rodičom
15.12.2011 467/2011 Z. z. Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
14.12.2011 466/2011 Z. z. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o číslovacom pláne
14.12.2011 465/2011 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Trenčín
14.12.2011 464/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov
14.12.2011 463/2011 Z. z. Opatrenie o základných sumách výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny
14.12.2011 462/2011 Z. z. Vyhláška o Programe poľnohospodárskych činností
14.12.2011 461/2011 Z. z. Nariadenie vlády o časti Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001
14.12.2011 460/2011 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
13.12.2011 459/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Austráliou o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Austráliou o sociálnom zabezpečení
13.12.2011 458/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Štátom Izrael o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Štátom Izrael o sociálnom zabezpečení
10.12.2011 457/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri poskytovaní konzulárnych služieb a pri mimoriadnych udalostiach v tretích krajinách
10.12.2011 456/2011 Z. z. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak
10.12.2011 455/2011 Z. z. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za pridelené čísla
10.12.2011 454/2011 Z. z. Oznámenie o opatrení na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky
10.12.2011 453/2011 Z. z. Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú sumy dotácie na rozvoj bývania
10.12.2011 452/2011 Z. z. Novela vyhlášky o účele príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
10.12.2011 451/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov
10.12.2011 450/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určeni
08.12.2011 449/2011 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 777 zo 7. decembra 2011 k návrhu na skončenie núdzového stavu, zrušenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zrušenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 752 z 28. novembra 2011
07.12.2011 448/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici z 18. júna 2007
07.12.2011 447/2011 Z. z. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o podmienkach prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania na digitálny spôsob šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania (podmienky prechodu)
07.12.2011 446/2011 Z. z. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla
07.12.2011 445/2011 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov v znení opatrenia z 25. septembra 2008 č. 02/R/2008
07.12.2011 444/2011 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami a inštitúciami elektronických peňazí
07.12.2011 443/2011 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti povoľovania na výkon činnosti a podnikania platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí
07.12.2011 442/2011 Z. z. Výnos o hodnote služobnej rovnošaty
07.12.2011 441/2011 Z. z. Vyhláška o úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy
07.12.2011 440/2011 Z. z. Nariadenie o pravidlách pre fungovanie trhu s elektrinou
03.12.2011 439/2011 Z. z. Oznámenie o opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k DPH
03.12.2011 438/2011 Z. z. Vyhláška o cenovej regulácii v elektroenergetike
03.12.2011 437/2011 Z. z. Vyhláška o podpore obnoviteľných zdrojov energie
03.12.2011 436/2011 Z. z. Nariadenie vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín
01.12.2011 435/2011 Z. z. Vyhláška o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a výšky úhrady poisťovne
01.12.2011 434/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam liečiv na podpornú alebo doplnkovú liečbu
01.12.2011 433/2011 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na klinické skúšanie
01.12.2011 432/2011 Z. z. Nariadenie vlády ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky