Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
23.06.2016 203/2016 Z. z. Oznámenie o doplnení Dohovoru o rodičovských právach, povinnostiach a opatreniach na ochranu dieťaťa
23.06.2016 202/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode o pridružení medzi EÚ a ES pre atómovú energiu a Gruzínskom
23.06.2016 201/2016 Z. z. Vyhláška o vedení odbornej evidencie knižničných dokumentov
22.06.2016 200/2016 Z. z. Rokovací poriadok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
21.06.2016 199/2016 Z. z. Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
21.06.2016 198/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode o pridružení medzi EÚ a ES pre atómovú energiu a Moldavskou republikou
21.06.2016 197/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode o spolupráci na systéme satelitnej navigácie medzi EÚ a Nórskym kráľovstvom
15.06.2016 196/2016 Z. z. Novela nariadenie vlády o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu
14.06.2016 195/2016 Z. z. Vyhláška na technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania
14.06.2016 194/2016 Z. z. Nález ÚS SR vo veci nesúladu § 141a Občianskeho súdneho poriadku
11.06.2016 193/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu
10.06.2016 192/2016 Z. z. Vyhláška o monitorovaní energetickej náročnosti verejných budov
07.06.2016 191/2016 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Kazašskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
03.06.2016 190/2016 Z. z. Novela vyhlášky o preddavkoch, platení a ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie
01.06.2016 189/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Gruzínskom o spolupráci v boji proti trestnej činnosti
01.06.2016 188/2016 Z. z. Vyhláška o vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
31.05.2016 187/2016 Z. z. Novela vyhlášky o postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva
30.05.2016 186/2016 Z. z. Nález ÚS SR o nesúlade § 7 ods. 1, 2 a 11 zákona č. 2/1991 Zb.
26.05.2016 185/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o výške náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2016
26.05.2016 184/2016 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti prvého predsedníctva SR v Rade EÚ
26.05.2016 183/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom, ktorá sa týka GNSS
26.05.2016 182/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
26.05.2016 181/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore
23.05.2016 180/2016 Z. z. Vyhláška o potravinárskych kazeínoch a potravinárskych kazeinátoch
23.05.2016 179/2016 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na zahustené mlieko a sušené mlieko
19.05.2016 178/2016 Z. z. Novela vyhlášky o posudzovaní zariadení a systémov pri prevádzkovaní hazardných hier
19.05.2016 177/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov
17.05.2016 176/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí Medziamerického dohovoru o výkone trestných rozsudkov v cudzine
13.05.2016 175/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
13.05.2016 174/2016 Z. z. Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
13.05.2016 173/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode o spolupráci medzi MZ SR a Regionálnym úradom SZO pre Európu na r. 2016-2017
13.05.2016 172/2016 Z. z. Novela vyhlášky o predaji životne dôležitých výrobkov alebo tovarov
06.05.2016 171/2016 Z. z. Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
05.05.2016 170/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí Dodatku k Dohovoru o fyzickej ochrane jadrových materiálov
05.05.2016 169/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
05.05.2016 168/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Argentínou o vedecko-technickej spolupráci
29.04.2016 167/2016 Z. z. Novela zákona o zdravotnom poistení
29.04.2016 166/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní informácií z účtovníctva na účely hodnotenia plnenia rozpočtu VS
29.04.2016 165/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
29.04.2016 164/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí Dohovoru o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním
27.04.2016 163/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o skúšobnom poriadku na audítorske skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania
27.04.2016 162/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o zmene a doplnení výnosu zákona o štátnej službe colníkov
26.04.2016 161/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona
21.04.2016 160/2016 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
14.04.2016 159/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
14.04.2016 158/2016 Z. z. Novela vyhlášky o požiadavkách na nápoje
08.04.2016 157/2016 Z. z. Vyhláška o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva
08.04.2016 156/2016 Z. z. Vyhláška o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie
08.04.2016 155/2016 Z. z. Vyhláška o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu
08.04.2016 154/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
08.04.2016 153/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, koncesiu a pri súťaži návrhov
08.04.2016 152/2016 Z. z. Vyhláška o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu
08.04.2016 151/2016 Z. z. Vyhláška o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív
08.04.2016 150/2016 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti korunovácie Márie Terézie v Bratislave
08.04.2016 149/2016 Z. z. Nariadenie vlády o zariadeniach a systémoch na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
08.04.2016 148/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní elektrického zariadenia na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
08.04.2016 147/2016 Z. z. Oznámenie o Memorande medzi SR a USA o službách štátneho overovania kvality
08.04.2016 146/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Bulharskom v oblasti výmenných rekreačných pobytov
08.04.2016 145/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní meradiel na trhu
07.04.2016 144/2016 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
07.04.2016 143/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa mení výnos o vydávaní Kancelárskeho poriadku pre súdnych exekútorov
01.04.2016 142/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok
31.03.2016 141/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje zoznam hlásení do národných zdravotných registrov
31.03.2016 140/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o zadaní zákazky na rozvojovú spoluprácu
31.03.2016 139/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o poskytovaní finančného príspevku na rozvojovú spoluprácu.
31.03.2016 138/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o poskytovaní dotácií na rozvojovú spoluprácu
31.03.2016 137/2016 Z. z. Novela vyhlášky o administratívnej bezpečnosti
31.03.2016 136/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií
31.03.2016 135/2016 Z. z. Vyhláška o skúške bezpečnostného zamestnanca
31.03.2016 134/2016 Z. z. Vyhláška o personálnej bezpečnosti
31.03.2016 133/2016 Z. z. Oznámenie o Vykonávacom protokole medzi SR a Bosnou a Hercegovinou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt
31.03.2016 132/2016 Z. z. Vyhláška o postupe certifikácie systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie
31.03.2016 131/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní výbušnín na civilné použitie na trhu
29.03.2016 130/2016 Z. z. Oznámenie o Zmluve o európskom spolupracujúcom štáte medzi SR a Európskou vesmírnou agentúrou