Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
17.02.2017 24/2017 Z. z. Oznámenie o skončení Zmluvy medzi SR a Indickou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
17.02.2017 23/2017 Z. z. Novela vyhlášky o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
17.02.2017 22/2017 Z. z. Novela nariadenie vlády o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov
16.02.2017 21/2017 Z. z. Vyhláška o cenovej regulácii výroby, dodávky pitnej a čistenia odpadovej vody
15.02.2017 20/2017 Z. z. Oznámenie o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup a používanie železničnej infraštruktúry
14.02.2017 19/2017 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení č. 388/2016 Z. z.
10.02.2017 18/2017 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
07.02.2017 17/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak
02.02.2017 16/2017 Z. z. Novela nariadenie vlády o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode
01.02.2017 15/2017 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
01.02.2017 14/2017 Z. z. Novela vyhlášky o zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
27.01.2017 13/2017 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Gruzínskom o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
27.01.2017 12/2017 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
26.01.2017 11/2017 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek
25.01.2017 10/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení o zmene výnosu, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov
24.01.2017 9/2017 Z. z. Oznámenie o zmenách k dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN)
24.01.2017 8/2017 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy
18.01.2017 7/2017 Z. z. Novela vyhlášky o ovocných džemoch, rôsoloch, marmeládach a sladenom gaštanovom pyré
13.01.2017 6/2017 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Arménskom o zamedzení dvojitého zdanenia
13.01.2017 5/2017 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
03.01.2017 4/2017 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v opatrení č. 345/2016 Z. z.
03.01.2017 3/2017 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády č. 369/2016 Z. z.
01.01.2017 2/2017 Z. z. Novela zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
01.01.2017 1/2017 Z. z. Novela zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
31.12.2016 395/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností
31.12.2016 394/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády o výške platieb súvisiacich s spoplatňovaním užívania vôd
31.12.2016 393/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra
30.12.2016 392/2016 Z. z. Oznámenie o kolektívnom vyjednávaní
30.12.2016 391/2016 Z. z. Oznámenie o Rámcovej dohode o komplexnom partnerstve medzi EÚ a Vietnamskou socialistickou republikou
30.12.2016 390/2016 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
30.12.2016 389/2016 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
30.12.2016 388/2016 Z. z. Oznámenie o zozname pre klasifikačný systém diagnosticko – terapeutických skupín.
30.12.2016 387/2016 Z. z. Novela vyhláška, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
30.12.2016 386/2016 Z. z. Novela zákona o hazardných hrách
29.12.2016 385/2016 Z. z. Novela vyhlášky o hlbokozmrazených potravinách
29.12.2016 384/2016 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 14. decembra 2016 č. MF/017857/2016-74, ktorým sa mení dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74
29.12.2016 383/2016 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
29.12.2016 382/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch
29.12.2016 381/2016 Z. z. Oznámenie o zmene výnosu, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a zdravotných výkonov
29.12.2016 380/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2017
29.12.2016 379/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2017
29.12.2016 378/2016 Z. z. Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
29.12.2016 377/2016 Z. z. Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii
29.12.2016 376/2016 Z. z. Novela zákona o potravinách
29.12.2016 375/2016 Z. z. Novela zákona o miestnom poplatku za rozvoj
29.12.2016 374/2016 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
28.12.2016 373/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie
28.12.2016 372/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností
28.12.2016 371/2016 Z. z. Novela vyhlášky o pravidlách fungovania vnútorného trhu s elektrinou a plynom
28.12.2016 370/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
28.12.2016 369/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády o výške pracovnej odmeny obvineným a odsúdeným
28.12.2016 368/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu a výška sadzby mýta
28.12.2016 367/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie na zníženie emisií zo spaľovacích motorov v necestných strojoch
28.12.2016 366/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
28.12.2016 365/2016 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
28.12.2016 364/2016 Z. z. Nariadenie vlády o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov HaZZ a príslušníkov HZS
28.12.2016 363/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy
27.12.2016 362/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov bankami na štatistické účely
27.12.2016 361/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, DSS a DDS
27.12.2016 360/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a metód na účely dopingu v športe
27.12.2016 359/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie
27.12.2016 358/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017
27.12.2016 357/2016 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2017
27.12.2016 356/2016 Z. z. Novela zákona o zdravotnom poistení
22.12.2016 355/2016 Z. z. Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
22.12.2016 354/2016 Z. z. Novela zákona o športe
22.12.2016 353/2016 Z. z. Novela zákona o elektronických komunikáciách
22.12.2016 352/2016 Z. z. Novela zákona o Fonde na podporu vzdelávania
22.12.2016 351/2016 Z. z. Novela zákona o doprave na dráhach
22.12.2016 350/2016 Z. z. Zákon o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody porušením práva hospodárskej súťaže
19.12.2016 349/2016 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
19.12.2016 348/2016 Z. z. Oznámenie o doplnení Dohovoru o rodičovských právach, povinnostiach a opatreniach na ochranu dieťaťa
19.12.2016 347/2016 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí s tematikou Svetové prírodné dedičstvo–Jaskyne Slovenského krasu
19.12.2016 346/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
19.12.2016 345/2016 Z. z. Novela opatrenia, ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok
19.12.2016 344/2016 Z. z. Novela opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o dotácie na rozvoj bývania
19.12.2016 343/2016 Z. z. Vyhláška o niektorých výrobkoch z mlieka
19.12.2016 342/2016 Z. z. Novela zákona o správnych poplatkoch
19.12.2016 341/2016 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
15.12.2016 340/2016 Z. z. Novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR
15.12.2016 339/2016 Z. z. Novela zákona o poisťovníctve
15.12.2016 338/2016 Z. z. Novela zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach
14.12.2016 337/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi ES a Kórejskou republikou o spolupráci na civilnom GNSS
14.12.2016 336/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní informácií investičných fondov na monitorovanie systémového rizika
14.12.2016 335/2016 Z. z. Oznámenie o zmene výnosu o požiadavkách na personálne zabezpečenie zdravotníckych zariadení
14.12.2016 334/2016 Z. z. Novela vyhlášky o vzoroch tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra
12.12.2016 333/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o registri bankových úverov a záruk
09.12.2016 332/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Francúzskom v oblasti školstva na r. 2016–2019
09.12.2016 331/2016 Z. z. Vyhláška o služobnej rovnošate Zboru väzenskej a justičnej stráže
08.12.2016 330/2016 Z. z. Oznámenie o Programe spolupráce medzi SR a Srbskom v oblasti vzdelávania na r. 2016–2020
08.12.2016 329/2016 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické a elektronické zariadenia
08.12.2016 328/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora
08.12.2016 327/2016 Z. z. Nariadenie, ktorým sa uznáva kúpeľné miesto Červený Kláštor
07.12.2016 326/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí Tretieho protokolu k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy.
07.12.2016 325/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
07.12.2016 324/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o energetickej hospodárnosti budov
02.12.2016 323/2016 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení č. 415/2012 Z. z.
01.12.2016 322/2016 Z. z. Vyhláška o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie
30.11.2016 321/2016 Z. z. Oznámenie o zmene prílohy k Dohode SR a Rakúska o zastupovaní v konaní o udelení víza
29.11.2016 320/2016 Z. z. Oznámenie o Programe medzi SR a Izraelom na r. 2017–2019 v oblasti školstva, vedy, kultúry, mládeže a športu
29.11.2016 319/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k DPH
29.11.2016 318/2016 Z. z. Oznámenie o vydaní pamätných euromincí pri príležitosti 550. výročia Univerzity Istropolitany
29.11.2016 317/2016 Z. z. Zákon o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, tkaniva a buniek
29.11.2016 316/2016 Z. z. Zákon o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v EÚ
29.11.2016 315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora
25.11.2016 314/2016 Z. z. Novela zákona o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach
25.11.2016 313/2016 Z. z. Novela zákona o odpadoch
25.11.2016 312/2016 Z. z. Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
25.11.2016 311/2016 Z. z. Novela zákona o cestnej premávke
25.11.2016 310/2016 Z. z. Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
24.11.2016 309/2016 Z. z. Opatrenie o sumách stravného
23.11.2016 308/2016 Z. z. Vyhláška o postupe pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom
23.11.2016 307/2016 Z. z. Zákon o upomínacom konaní
23.11.2016 306/2016 Z. z. Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach
23.11.2016 305/2016 Z. z. Novela zákona o organizácii pracovného času v doprave