Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové vyhlásené predpisy

Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnost odČísloNázov predpisu
26.09.2014261/2014 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 21/2014 zo 17. septembra 2014 vo veci pozastavenia účinnosti ustanovení § 5 ods. 7 v časti slov „sudca alebo“ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 74da, § 74db a § 74dc zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, § 31 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 69a ods. 2 v časti slov „o sudcovi alebo“, § 70 ods. 1 písm. d) v časti slov „o sudcovi a“ a § 84b zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
26.09.2014260/2014 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 9/2013 z 10. septembra 2014 vo veci návrhu bývalého prvého námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky o súlade ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2 a čl. 50 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 7 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
25.09.2014259/2014 Z. z.Oznámenie o rodičovských právach, povinnostiach a opatreniach na ochranu dieťaťa
25.09.2014258/2014 Z. z.Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2015
25.09.2014257/2014 Z. z.Vyhláška ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy)
25.09.2014256/2014 Z. z.Vyhláška o označovaní balení kontrolných známok na balenia liehu
25.09.2014255/2014 Z. z.Vyhláška o označovaní balení kontrolných známok na balenia tabakových výrobkov
25.09.2014254/2014 Z. z.Vyhláška na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov
25.09.2014253/2014 Z. z.Vyhláška o splnení podmienky pre sadzbu osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií
25.09.2014252/2014 Z. z.Vyhláška na označovanie spotrebiteľského balenia liehu
25.09.2014251/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády spôsobu určenia ekvivalentu nároku na starobný dôchodok
24.09.2014250/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny
19.09.2014249/2014 Z. z.Oznámenie o vydaní euromincí na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Rastislava
19.09.2014248/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazu faktoringovou alebo lízingovou spoločnosťou
19.09.2014247/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazu správcovskou spoločnosťou za podielový fond
19.09.2014246/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov bankami na štatistické účely
19.09.2014245/2014 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (elektrotechnický priemysel)
19.09.2014244/2014 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (stavebníctvo)
19.09.2014243/2014 Z. z.Nariadenie vlády o typovom schválení ES poľnohospodárskych a lesných traktorov
19.09.2014242/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o opatreniach proti emisiám na pohon traktorov
19.09.2014241/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o povinnom používaní bezpečnostných pásov vo vozidlách
19.09.2014240/2014 Z. z.Novela zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku
17.09.2014239/2014 Z. z.Uznesenie vo veci pozastavenia účinnosti čl. III a čl. IV zákona č. 180/2014 Z.
17.09.2014238/2014 Z. z.Úplné znenie zákona o ochrane pamiatkového fondu
11.09.2014237/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk
11.09.2014236/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení ustanovujúce náležitosti štatútu doplnkového dôchodkového fondu
28.08.2014235/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o sume školného v externej forme na vysokých školách na rok 2015/2016
28.08.2014234/2014 Z. z.Novela vyhlášky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami
28.08.2014233/2014 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie
28.08.2014232/2014 Z. z.Vyhláška o postupe pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
22.08.2014r1/c75/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške č. 172/2014 Z. z.
22.08.2014231/2014 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu
22.08.2014230/2014 Z. z.Vyhláška o rozsahu vybraných informácií požadovaných od divadiel a hudobných inštitúcií
22.08.2014229/2014 Z. z.Vyhláška ustanovujúca rozsah daňových predpisov k možnosti vydať záväzné stanovisko
22.08.2014228/2014 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív
15.08.2014227/2014 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
15.08.2014226/2014 Z. z.Novela vyhlášky o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery
12.08.2014225/2014 Z. z.Oznámenie o dohode o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Indonézskou republikou
12.08.2014224/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov na účely zabezpečenia zberu údajov
12.08.2014223/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní správ obchodníkmi s CP na vykonávania dohľadu
12.08.2014222/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní správ bankami na účely vykonávania dohľadu
12.08.2014221/2014 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
05.08.2014220/2014 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov
05.08.2014219/2014 Z. z.Zákon o sociálnej práci a odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny
05.08.2014218/2014 Z. z.Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
01.08.2014217/2014 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 105/2011 zo 7. mája 2014 vo veci vyslovenia nesúladu slovného spojenia „na návrh Komisie pre vydávanie stanovísk (ďalej len „komisia“)“ v § 6a zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, ustanovení § 7a ods. 1, 2 a 5, slovného spojenia „; na výberové konanie sa použijú ustanovenia § 7 a 7a rovnako“ v § 10 ods. 5, ustanovenia § 20 ods. 1 a ustanovenia § 192 ods. 2 tretej vety zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov s čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky, slovného spojenia „okrem stanovísk podľa § 6a“ v § 10 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou Ústavy Slovenskej republiky a ustanovenia § 197 ods. 1 písm. b) zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky
01.08.2014216/2014 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 102/2011 zo 7. mája 2014 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 29 ods. 1 druhej a tretej vety zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ustanovení § 38 ods. 5 druhej a tretej vety zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a čl. 141 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a ustanovenia § 151q zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
30.07.2014215/2014 Z. z.Oznámenie o protokole medzi SR a Chorvátskom o spolupráci v turistickej sezóne 2014
30.07.2014214/2014 Z. z.Zákon o správe a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok
30.07.2014213/2014 Z. z.Novela zákona o bankách
26.07.2014212/2014 Z. z.Oznámeni o uzavretí Protokolu medzi SR a PL o zamedzení dvojakého zdanenia
26.07.2014211/2014 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (pozemná doprava)
26.07.2014210/2014 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (hutníctvo)
26.07.2014209/2014 Z. z.Vyhláška o rozsahu odbornej prípravy a odbornej spôsobilosti
26.07.2014208/2014 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby
26.07.2014207/2014 Z. z.Novela zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve
26.07.2014206/2014 Z. z.Novela zákona o dlhopisoch
26.07.2014205/2014 Z. z.Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
26.07.2014204/2014 Z. z.Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
19.07.2014203/2014 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a ČR o spolupráci pri evidencii motorových vozidiel
19.07.2014202/2014 Z. z.Novela nariadenia o požiadavkách na ochranu zvierat počas usmrcovania
19.07.2014201/2014 Z. z.Novela nariadenia o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny
19.07.2014200/2014 Z. z.Novela nariadenia o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov
17.07.2014199/2014 Z. z.Novela zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
17.07.2014198/2014 Z. z.Novela zákona o ochrane prírody a krajiny
17.07.2014197/2014 Z. z.Novela zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
15.07.2014196/2014 Z. z.Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické a elektronické zariadenia
15.07.2014195/2014 Z. z.Novela zákona o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
15.07.2014194/2014 Z. z.Novela zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja
09.07.2014193/2014 Z. z.Vyhláška o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií na výkon štátnej správy
09.07.2014192/2014 Z. z.Novela nariadenia o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy
09.07.2014191/2014 Z. z.Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí