Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové vyhlásené predpisy

Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnost odČísloNázov predpisu
01.09.2015212/2015 Z. z.Oznámenie o uzavretí Dohody medzi SR a Arménskom o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
01.09.2015211/2015 Z. z.Oznámenie o zmene prílohy k Dohode medzi SR a Rakúskom o vykonávaní Dohody v konaní o udelení víza
01.09.2015210/2015 Z. z.Oznámenie o uzavretí Vykonávacieho protokolu medzi SR a Chorvátskom o spolupráci počas turistickej sezóny
01.09.2015209/2015 Z. z.Oznámenie o výnose o základných odborných činnostiach v múzeách a v galériách
01.09.2015208/2015 Z. z.Novela nariadenia o rozpise finančných prostriedkov zo ŠR pre školy a školské zariadenia
21.08.2015207/2015 Z. z.Oznámenie o vydaní pamätných euromincí pri príležitosti 30. výročia vlajky Európskej únie
21.08.2015206/2015 Z. z.Novela vyhlášky o forme a náležitostiach pitevného protokolu a zozname pracovísk
21.08.2015205/2015 Z. z.Novela vyhlášky o spôsobe určenia a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva
21.08.2015204/2015 Z. z.Novela vyhlášky o škole v prírode
21.08.2015203/2015 Z. z.Novela vyhlášky o základnej škole
21.08.2015202/2015 Z. z.Novela vyhlášky o požiarnej prevencii
21.08.2015201/2015 Z. z.Novela vyhlášky o hasičských jednotkách
21.08.2015200/2015 Z. z.Vyhláška o trhacích prácach
14.08.2015199/2015 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Maďarskom o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní
14.08.2015198/2015 Z. z.Vyhláška o prevencii závažných priemyselných havárií
14.08.2015197/2015 Z. z.Oznámenie o opatrení na udelenie povolenia poisťovacej činnosti, kde sa nebude uplatňovať osobitný režim
14.08.2015196/2015 Z. z.Oznámenie o opatrení o rizikách a systéme riadenia, meraní a výpočte rizika a rizika protistrany
14.08.2015195/2015 Z. z.Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra
14.08.2015194/2015 Z. z.Oznámenie o vydaní pamätných euromincí pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra
14.08.2015193/2015 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve
14.08.2015192/2015 Z. z.Novela vyhlášky o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení
06.08.2015191/2015 Z. z.Novela vyhlášky ustanovujúca podrobnosti zákona o prevádzke vozidiel na pozemných komunikáciách
06.08.2015190/2015 Z. z.Vyhláška o výške a úhrade odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií
06.08.2015189/2015 Z. z.Zákon o kultúrno-osvetovej činnosti
06.08.2015188/2015 Z. z.Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
05.08.2015187/2015 Z. z.Oznámenie o vykonávaní Euro-stredozemskej dohody o leteckej doprave medzi EÚ a Izraelom
05.08.2015186/2015 Z. z.Novela vyhlášky o hlásení údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov
05.08.2015185/2015 Z. z.Autorský zákon
31.07.2015184/2015 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Maďarskom o readmisii osôb na spoločnej štátnej hranici
31.07.2015183/2015 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR Albánskom o spolupráci v boji proti terorizmu a iným trestným činom
31.07.2015182/2015 Z. z.Oznámenie o opatrení o solventnosti pre poisťovne, na ktoré sa neuplatňuje osobitný režim
31.07.2015181/2015 Z. z.Oznámenie o opatrení o sume školného v externej forme na vysokých školách na rok 2016/2017
31.07.2015180/2015 Z. z.Vyhláška na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia
31.07.2015179/2015 Z. z.Vyhláška o energetickom audite
31.07.2015178/2015 Z. z.Vyhláška o materiálno-technických podmienkach použitia technických prostriedkov
28.07.2015177/2015 Z. z.Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh
28.07.2015176/2015 Z. z.Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím
28.07.2015175/2015 Z. z.Novela zákona o rodine
28.07.2015174/2015 Z. z.Novela Trestného zákona
28.07.2015173/2015 Z. z.Novela zákona o hospodárskej mobilizácii
28.07.2015172/2015 Z. z.Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
28.07.2015171/2015 Z. z.Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
22.07.2015170/2015 Z. z.Vyhláška o zozname rádioaktívnych materiálov, ich množstvá a parametre odôvodňujúce nízke riziko jadrovej škody
22.07.2015169/2015 Z. z.Vyhláška o technickom postupe pri úprave zbrane kategórie A, B, C na expanznú zbraň kategórie D
22.07.2015168/2015 Z. z.Novela vyhlášky o postupoch zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike
22.07.2015167/2015 Z. z.Nariadenie vlády o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky
22.07.2015166/2015 Z. z.Novela nariadenia vlády o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov
22.07.2015165/2015 Z. z.Nariadenie vlády na vykonanie zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií
22.07.2015164/2015 Z. z.Novela nariadenia vlády o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy
22.07.2015163/2015 Z. z.Novela nariadenia vlády o pravidlách poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka
17.07.2015162/2015 Z. z.Správny súdny poriadok
17.07.2015161/2015 Z. z.Civilný mimosporový poriadok
17.07.2015160/2015 Z. z.Civilný sporový poriadok
15.07.2015159/2015 Z. z.Novela vyhlášky o vymedzení úsekov diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I., II. a III. triedy s výberom mýta
15.07.2015158/2015 Z. z.Vyhláška o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov
10.07.2015157/2015 Z. z.Opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu
10.07.2015156/2015 Z. z.Novela opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia
07.07.2015155/2015 Z. z.Výnos o poskytovaní dotácií zo ŠR na úhradu nákladov na úseku registra adries
07.07.2015154/2015 Z. z.Novela zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií
07.07.2015153/2015 Z. z.Oznámenie o zmene k Dohode o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)
07.07.2015152/2015 Z. z.Oznámenie o zmene k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru
07.07.2015151/2015 Z. z.Oznámenie o prijatí zmien k dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
07.07.2015150/2015 Z. z.Oznámenie o vydaní výnosu na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie
07.07.2015149/2015 Z. z.Oznámenie o uložení dodatku a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
07.07.2015148/2015 Z. z.Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
30.06.2015147/2015 Z. z.Opatrenie, ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny
30.06.2015146/2015 Z. z.Oznámenie o prístupe SR k Protokolu z roku 2002 k Aténskemu dohovoru (PAL PROT 2002)
30.06.2015145/2015 Z. z.Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie
27.06.2015144/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
27.06.2015143/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
27.06.2015142/2015 Z. z.Vyhláška o registri adries
27.06.2015141/2015 Z. z.Novela vyhlášky o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
27.06.2015140/2015 Z. z.Novela zákona o sociálnom poistení
23.06.2015139/2015 Z. z.Nález ÚS SR o nesúlade ustanovení zákona o elektronických komunikáciách, Trestného zákona a zákona o Policajnom zbore.
20.06.2015138/2015 Z. z.Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
19.06.2015137/2015 Z. z.Novela výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
19.06.2015136/2015 Z. z.Novela vyhláška, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody
19.06.2015135/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby
19.06.2015134/2015 Z. z.Novela nariadenia o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní pozemkov
11.06.2015133/2015 Z. z.Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
11.06.2015132/2015 Z. z.Oznámenie o opatrení na udelenie predchádzajúceho súhlasu NBS podľa § 77 ods. 1 zákona o poisťovníctve
11.06.2015131/2015 Z. z.Novela zákona o azyle
11.06.2015130/2015 Z. z.Novela zákona o účtovníctve
11.06.2015129/2015 Z. z.Novela zákona o ochrane pred požiarmi
11.06.2015128/2015 Z. z.Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií
10.06.2015127/2015 Z. z.Oznámenie o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
10.06.2015126/2015 Z. z.Zákon o knižniciach a o zmene a doplnení zákona o múzeách a o galériách
10.06.2015125/2015 Z. z.Zákon o registri adries
10.06.2015124/2015 Z. z.Novela zákona o matrikách
10.06.2015123/2015 Z. z.Novela zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
10.06.2015122/2015 Z. z.Novela zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
05.06.2015121/2015 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok
05.06.2015120/2015 Z. z.Novela zákona o strelných zbraniach a strelive a zákona o správnych poplatkoch
05.06.2015119/2015 Z. z.Novela zákona o vojenských obvodoch
05.06.2015118/2015 Z. z.Novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
05.06.2015117/2015 Z. z.Novela zákona o cenných papieroch a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony