Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové vyhlásené predpisy

Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnost odČísloNázov predpisu
23.04.2014105/2014 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Gruzínskom o spolupráci v oblasti obrany
23.04.2014104/2014 Z. z.Novela zákona o ochrane pamiatkového fondu
23.04.2014103/2014 Z. z.Zákon o divadelnej a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
23.04.2014102/2014 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov
23.04.2014101/2014 Z. z.Novela zákona o podmienkach predaja na trhových miestach
23.04.2014100/2014 Z. z.Novela zákona o tepelnej energetike
23.04.201499/2014 Z. z.Novela zákona o ozbrojených silách SR
23.04.201498/2014 Z. z.Zákon o krátkodobom nájme bytu
18.04.201497/2014 Z. z.Nález ÚS SR vo veci vyslovenia nesúladu niektorých ustanovení zákona č. 120/1993 Z. z.
15.04.201496/2014 Z. z.Oznámenie o výnose o jednotnom formáte elektronických správ prístupových miest
15.04.201495/2014 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Poľskom o spolupráci pri realizácii projektu plynovodu
15.04.201494/2014 Z. z.Oznámenie o Zmluve medzi SR a Marockým kráľovstvom o podpore a ochrane investícií
15.04.201493/2014 Z. z.Oznámenie o Zmluve medzi SR a Kuvajtom o zamedzení dvojitého zdanenia
11.04.201492/2014 Z. z.Oznámenie o Zmluve medzi SR a USA o sociálnom zabezpečení
11.04.201491/2014 Z. z.Oznámenie o uzavretí Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení
11.04.201490/2014 Z. z.Oznámenie o skončení Zmluvy medzi ČSSR a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou
11.04.201489/2014 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Izraelom o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja
11.04.201488/2014 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
11.04.201487/2014 Z. z.Oznámenie o vydaní euromincí s tematikou Dubnícke bane – nálezisko opálov
11.04.201486/2014 Z. z.Oznámenie o príplatku za štátnu službu a výkon práce vo verejnom záujme v krízovej oblasti
11.04.201485/2014 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovuje celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok
11.04.201484/2014 Z. z.Novela zákona o ochrane osobných údajov a zákona o správnych poplatkoch
28.03.201483/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o registri bankových úverov a záruk
28.03.201482/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazu finančného sprostredkovania a poradenstva
28.03.201481/2014 Z. z.Novela vyhlášky o spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe
28.03.201480/2014 Z. z.Vyhláška o školení a skúške na prepravu nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách
25.03.201479/2014 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi MV SR a Úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov o spolupráci
25.03.201478/2014 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Kórejskou republikou o vedecko-technickej spolupráci
25.03.201477/2014 Z. z.Oznámenie o Dohode o spolupráci medzi MV Slovenskej republiky a MV Ruskej federácie
25.03.201476/2014 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
25.03.201475/2014 Z. z.Novela vyhlášky o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo
25.03.201474/2014 Z. z.Vyhláška ustanovujúca zoznam hlásení do národných zdravotných registrov
25.03.201473/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o požiadavkách na poľnohospodárske a lesné kolesové traktory
25.03.201472/2014 Z. z.Oznámenie o zmenách Vykonávacieho predpisu a Poplatkového poriadku k patentovému dohovoru
25.03.201471/2014 Z. z.Oznámenie o zmenách Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
25.03.201470/2014 Z. z.Oznámenie o zmenách Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
25.03.201469/2014 Z. z.Oznámenie o zmenách Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
18.03.201468/2014 Z. z.Úplné znenie zákona o výkone trestu odňatia slobody
18.03.201467/2014 Z. z.Úplné znenie zákona o výkone väzby
18.03.201466/2014 Z. z.Úplné znenie zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže
14.03.201465/2014 Z. z.Oznámenie o vydaní euromincí pri príležitosti 10. výročia vstupu SR do EÚ
14.03.201464/2014 Z. z.Novela vyhlášky o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky
14.03.201463/2014 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produktoch elektronického podpisu
14.03.201462/2014 Z. z.Novela vyhlášky o obsahu a rozsahu prevádzkovej dokumentácie vedenej certifikačnou autoritou
14.03.201461/2014 Z. z.Novela vyhlášky o podmienkach certifikačných služieb a o požiadavkách na audit
14.03.201460/2014 Z. z.Novela vyhlášky o certifikátoch a kvalifikovaných certifikátoch
14.03.201459/2014 Z. z.Vyhláška o poskytnutí dotácií na územnoplánovaciu dokumentáciu obcí
14.03.201458/2014 Z. z.Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii
13.03.201457/2014 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic a ciest s výberom mýta
13.03.201456/2014 Z. z.Vyhláška o poučení pred vykonaním sterilizácie osoby
13.03.201455/2014 Z. z.Výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
28.02.201454/2014 Z. z.Oznámenie o Dohode Civilného globálneho navigačného satelitného systému
28.02.201453/2014 Z. z.Oznámenie o výnose o minimálnych štandardoch pre študijné programy
28.02.201452/2014 Z. z.Oznámenie o zrušení opatrenia o postupe devízových miest pri uskutočňovaní zahraničných platieb
28.02.201451/2014 Z. z.Vyhláška o hodnotení plnenia zmluvy o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky
28.02.201450/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o podmienkach poskytovania podpory rozvoja vidieka
27.02.201449/2014 Z. z.Úplné znenie zákona o cestnej premávke
25.02.201448/2014 Z. z.Oznámenie o výnose o ustanovení hodnoty rovnošaty príslušníkov PZ v r. 2014
25.02.201447/2014 Z. z.Oznámenie o výnose ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o Štátnej pokladnici
25.02.201446/2014 Z. z.Novela vyhlášky o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
25.02.201445/2014 Z. z.Novela vyhlášky č. 225/2013 Z. z. vykonávajúca niektoré ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek
25.02.201444/2014 Z. z.Vyhláška zisťovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie
25.02.201443/2014 Z. z.Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
22.02.201442/2014 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
22.02.201441/2014 Z. z.Oznámenie o Dvojročnej dohode medzi MZ SR a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu
22.02.201440/2014 Z. z.Oznámenie o zrušení určenia SÚTN ako právnickej osoby na schvaľovanie a vydávanie STN
22.02.201439/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o náležitostiach žiadosti o schválenie prospektu cenného papiera
22.02.201438/2014 Z. z.Novela zákona o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty
22.02.201437/2014 Z. z.Zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR a o zmene niektorých zákonov
22.02.201436/2014 Z. z.Novela zákona o potravinách
22.02.201435/2014 Z. z.Novela zákona o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
22.02.201434/2014 Z. z.Novela zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
15.02.201433/2014 Z. z.Oznámenie o výnose o vzore žiadosti o poskytnutie dotácie organizáciám cestovného ruchu
15.02.201432/2014 Z. z.Novela vyhlášky o náležitostiach oznámenia koncentrácie
15.02.201431/2014 Z. z.Vyhláška o vzore daňového a dodatočného daňového priznania k dani z tabakových výrobkov
15.02.201430/2014 Z. z.Vyhláška o požiadavkách na nápoje
15.02.201429/2014 Z. z.Vyhláška o majonézach a majonézových výrobkoch
14.02.201428/2014 Z. z.Úplné znenie zákona o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov
14.02.201427/2014 Z. z.Úplné znenie zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení
07.02.2014r1/c10/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 1/2014 Z. z.
07.02.201426/2014 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii
07.02.201425/2014 Z. z.Vyhláška o integrovaných obslužných miestach
07.02.201424/2014 Z. z.Vyhláška o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách
07.02.201423/2014 Z. z.Novela nariadenia o výnimkach na registráciu rastlín, ktorým hrozí genetická erózia
07.02.201422/2014 Z. z.Novela nariadenie vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín
07.02.201421/2014 Z. z.Novela nariadenia o požiadavkách na uvádzanie osiva zelenín na trh
07.02.201420/2014 Z. z.Novela nariadenia o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve - vnútroštátne platby
07.02.201419/2014 Z. z.Novela nariadenie o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve - priame platby
07.02.201418/2014 Z. z.Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
05.02.201417/2014 Z. z.Oznámenie o prijatí zmien Dohovoru Medzinárodnej telekomunikačnej únie
05.02.201416/2014 Z. z.Oznámenie o prijatí upraveného znenia Dohovoru Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU)
31.01.201415/2014 Z. z.Opatrenie o kľúčových informáciách o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde
31.01.201414/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov v školách
30.01.201413/2014 Z. z.Oznámenie o Zmluve medzi SR a Srbskom o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
30.01.201412/2014 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Švajčiarskom o zastupovaní vo vízovom konaní
30.01.201411/2014 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku
30.01.201410/2014 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve
30.01.20149/2014 Z. z.Vyhláška o hlásení údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov
30.01.20148/2014 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente
30.01.20147/2014 Z. z.Nariadenie vlády o náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku
23.01.20146/2014 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
23.01.20145/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o žiadosti o udelenie súhlasu NBS podľa zákona o kolektívnom investovaní