Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
26.05.2017 123/2017 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje zoznam štátov so sťaženými životnými podmienkami
26.05.2017 122/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení o sťažených životných podmienkach štátneho zamestnanca
26.05.2017 121/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú krízové oblasti
26.05.2017 120/2017 Z. z. Oznámenie o Dodatku k Dohode medzi SR a Maďarskom o výstavbe cestného mosta nad riekou Hornád
26.05.2017 119/2017 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Čiernou horou o sociálnom zabezpečení
26.05.2017 118/2017 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok
26.05.2017 117/2017 Z. z. Oznámenie o doplnení zoznamu Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine
26.05.2017 116/2017 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Egyptskou arabskou republikou o spolupráci v oblasti vedy, školstva, kultúry a športu
26.05.2017 115/2017 Z. z. Oznámenie o zmene Dohody o partnerstve afrických, karibských a tichomorských štátov a Európskym spoločenstvom
25.05.2017 114/2017 Z. z. Nariadenie vlády na štátnozamestnanecké miesta, ktoré môže vykonávať len štátny občan SR
25.05.2017 113/2017 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby
24.05.2017 112/2017 Z. z. Oznámenie o výnose o odbornej spôsobilosti na výkon činností v štátnej službe profesionálnych vojakov
23.05.2017 111/2017 Z. z. Novela vyhlášky o náhradách za výkon funkcie prísediaceho
23.05.2017 110/2017 Z. z. Novela vyhlášky o práci komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách
23.05.2017 109/2017 Z. z. Novela nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh
23.05.2017 108/2017 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
12.05.2017 107/2017 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok
11.05.2017 106/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
05.05.2017 105/2017 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka
05.05.2017 104/2017 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hydiny a bežcov
05.05.2017 103/2017 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hydiny a bežcov
05.05.2017 102/2017 Z. z. Novela vyhlášky o identifikácii a registrácii oviec a kôz
04.05.2017 101/2017 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
04.05.2017 100/2017 Z. z. Novela vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole
03.05.2017 99/2017 Z. z. Oznámenie o prijatí Parížskej dohody
27.04.2017 98/2017 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi vládou SR a Kórejskou republikou o hospodárskej spolupráci.
27.04.2017 97/2017 Z. z. Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení
27.04.2017 96/2017 Z. z. Novela zákona o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon)
25.04.2017 95/2017 Z. z. Novela Zákonníka práce
25.04.2017 94/2017 Z. z. Novela zákona o sťažnostiach
25.04.2017 93/2017 Z. z. Novela zákona o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov
24.04.2017 92/2017 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
21.04.2017 91/2017 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
21.04.2017 90/2017 Z. z. Novela zákona o odpadoch
20.04.2017 89/2017 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám
20.04.2017 88/2017 Z. z. Novela Správneho súdneho poriadku
20.04.2017 87/2017 Z. z. Novela Civilného sporového poriadku
20.04.2017 86/2017 Z. z. Novela zákona o rodičovskom príspevku
20.04.2017 85/2017 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
20.04.2017 84/2017 Z. z. Ústavný zákon o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom
15.04.2017 83/2017 Z. z. Nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory trhu s vínom
15.04.2017 82/2017 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov
15.04.2017 81/2017 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
11.04.2017 80/2017 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Tureckom o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.
11.04.2017 79/2017 Z. z. Novela vyhlášky o označovaní balení kontrolných známok spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov
10.04.2017 78/2017 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
10.04.2017 77/2017 Z. z. Novela vyhlášky na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov
10.04.2017 76/2017 Z. z. Novela vyhlášky o archívoch a registratúrach
08.04.2017 75/2017 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok
06.04.2017 74/2017 Z. z. Uznesenie o zrušení článkov rozhodnutia č. 55/1998 Z. z., rozhodnutia č. 214/1998 Z. z. a rozhodnutia č. k. 3573/96-72-2417
06.04.2017 73/2017 Z. z. Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva a zákona o volebnej kampani
04.04.2017 72/2017 Z. z. Novela zákona o organizácii Ústavného súdu SR, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov
04.04.2017 71/2017 Z. z. Novela Ústavy Slovenskej republiky
31.03.2017 70/2017 Z. z. Novela nariadenia vlády o pravidlách poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka
31.03.2017 69/2017 Z. z. Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva
30.03.2017 68/2017 Z. z. Vyhláška o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
29.03.2017 67/2017 Z. z. Vyhláška o vzore formulára na poskytnutie investičnej pomoci a finančnú analýzu investičného zámeru
27.03.2017 66/2017 Z. z. Oznámenie o zmene výnosu o dennom limite zostatku finančných prostriedkov pre klientov Štátnej pokladnice
24.03.2017 65/2017 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Maďarskom o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní
24.03.2017 64/2017 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí s tematikou pamiatkovej rezervácie Levoča a 500. výročia dokončenia hlavného oltára
24.03.2017 63/2017 Z. z. Vyhláška o vzore tlačiva daňového a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku
23.03.2017 62/2017 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Vietnamom o spolupráci v oblasti boja proti trestnej činnosti
23.03.2017 61/2017 Z. z. Vyhláška o poplatkoch za poskytovanie technickej normy
22.03.2017 60/2017 Z. z. Nariadenie vlády o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu
21.03.2017 59/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
21.03.2017 58/2017 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Spojenými arabskými emirátmi o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku
10.03.2017 57/2017 Z. z. Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
10.03.2017 56/2017 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní
10.03.2017 55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe
09.03.2017 54/2017 Z. z. Zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov
08.03.2017 53/2017 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien k dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
08.03.2017 52/2017 Z. z. Oznámenie o zmene k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru
08.03.2017 51/2017 Z. z. Novela zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
03.03.2017 50/2017 Z. z. Novela nariadenia vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín
01.03.2017 49/2017 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám
28.02.2017 48/2017 Z. z. Novela nariadenie ustanovujúce pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve
28.02.2017 47/2017 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve
28.02.2017 46/2017 Z. z. Nariadenie vlády o zavedení letného času v rokoch 2017 až 2021
28.02.2017 45/2017 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii
27.02.2017 44/2017 Z. z. Novela Ústavy Slovenskej republiky
27.02.2017 43/2017 Z. z. Novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
27.02.2017 42/2017 Z. z. Novela zákona o metrológii
27.02.2017 41/2017 Z. z. Novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme
27.02.2017 40/2017 Z. z. Novela zákona o sociálnych službách