Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové vyhlásené predpisy

Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnost odČísloNázov predpisu
17.12.2014360/2014 Z. z.Oznámenie o Protokole o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy
17.12.2014359/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o ukladaní výkazu z individuálnej účtovnej závierky pre poisťovne a zaisťovne
17.12.2014358/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
17.12.2014357/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre Exportno-importnú banku
17.12.2014356/2014 Z. z.Oznámenie o vydaní opatrenia o postupoch účtovania pre Exportno-importnú banku
17.12.2014355/2014 Z. z.Vyhláška o centrálnom registri exekúcií
17.12.2014354/2014 Z. z.Novela nariadenia o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu
17.12.2014353/2014 Z. z.Novela Občianskeho súdneho poriadku
13.12.2014352/2014 Z. z.Oznámenie o uzavretí Zmluvy o obchodovaní so zbraňami
13.12.2014351/2014 Z. z.Oznámenie o uzavretí Protokolu o pyrotechnickom vzdelávaní
13.12.2014350/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou
13.12.2014349/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a správ poisťovňami
13.12.2014348/2014 Z. z.Oznámenie o výnose o požiadavkách na personálne zabezpečenie zdravotníckych zariadení
13.12.2014347/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o vzoroch priznaní k dani z nehnuteľností, za psa, za automaty
13.12.2014346/2014 Z. z.Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické a elektronické zariadenia
13.12.2014345/2014 Z. z.Vyhláška o ohňostrojných prácach
13.12.2014344/2014 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach o odbornej spôsobilosti pri prácach s výbušninami
13.12.2014343/2014 Z. z.Vyhláška o podmienkach prepravy a prenášania výbušnín, výbušných predmetov a munície
10.12.2014342/2014 Z. z.Nariadenie vlády o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve - priame platby
05.12.2014341/2014 Z. z.Oznámenie o výnose o poskytovaní dotácií v oblasti civilného letectva
05.12.2014340/2014 Z. z.Oznámenie, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o záchrannej zdravotnej službe
05.12.2014339/2014 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o diaľničnej známke
03.12.2014338/2014 Z. z.Opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu
03.12.2014337/2014 Z. z.Vyhláška o financovaní geologických prác
03.12.2014336/2014 Z. z.Novela zákona o rozhodcovskom konaní a o sídlach a obvodoch súdov SR
03.12.2014335/2014 Z. z.Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
29.11.2014334/2014 Z. z.Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné, krajské, Špeciálny súd a vojenské súdy
29.11.2014333/2014 Z. z.Novela zákona o dani z príjmov
29.11.2014332/2014 Z. z.Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
29.11.2014331/2014 Z. z.Nález ÚS SR o nesúlade ustanovenia § 28 ods. 2 druhej vety zákona č. 38/1993 Z. z.
29.11.2014330/2014 Z. z.Nález ÚS SR o nesúlade niektorých ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z.
28.11.2014329/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
28.11.2014328/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení ustanovujúcom vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
28.11.2014327/2014 Z. z.Novela vyhlášky o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch
28.11.2014326/2014 Z. z.Novela zákona o štátnej štatistike
28.11.2014325/2014 Z. z.Novela zákona o zahraničnej službe
28.11.2014324/2014 Z. z.Novela zákona o správe majetku štátu
28.11.2014323/2014 Z. z.Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja
28.11.2014322/2014 Z. z.Novela zákona o Justičnej akadémii
28.11.2014321/2014 Z. z.Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
27.11.2014320/2014 Z. z.Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda
22.11.2014319/2014 Z. z.Oznámenie o uložení dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
22.11.2014318/2014 Z. z.Oznámenie o vydaní rozhodnutia, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
22.11.2014317/2014 Z. z.Novela vyhlášky o vydaní Programu štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017
21.11.2014316/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre zdravotné poisťovne
21.11.2014315/2014 Z. z.Novela vyhlášky určujúca znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
21.11.2014314/2014 Z. z.Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
20.11.2014313/2014 Z. z.Oznámenie o výnose o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky
14.11.2014312/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb
14.11.2014311/2014 Z. z.Novela zákona o službách zamestnanosti
14.11.2014310/2014 Z. z.Novela zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
14.11.2014309/2014 Z. z.Novela zákona o podpore regionálneho rozvoja
14.11.2014308/2014 Z. z.Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi
14.11.2014307/2014 Z. z.Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
14.11.2014306/2014 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky
12.11.2014305/2014 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Maďarskom o výstavbe cestného mosta nad riekou Hornád
12.11.2014304/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o technických požiadavkách na námorné vybavenie
12.11.2014303/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka
05.11.2014302/2014 Z. z.Oznámenie o Protokole medzi SR a ČR o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi
05.11.2014301/2014 Z. z.Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a zákona o starobnom dôchodkovom sporení
05.11.2014300/2014 Z. z.Novela zákona o strelných zbraniach a strelive
05.11.2014299/2014 Z. z.Novela zákona o organizácii pracovného času v doprave a zákona o civilnom letectve
05.11.2014298/2014 Z. z.Novela zákona o sociálnom poistení
31.10.2014297/2014 Z. z.Nariadenie vlády o sume minimálnej mzdy na rok 2015
29.10.2014296/2014 Z. z.Opatrenie o sumách stravného
29.10.2014295/2014 Z. z.Opatrenie o sume dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v r. 2015
24.10.2014294/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o požiadavkách na zdravie zvierat
24.10.2014293/2014 Z. z.Novela stavebného zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov
24.10.2014292/2014 Z. z.Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov
23.10.2014291/2014 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na r. 2015 až 2017
23.10.2014r1/c88/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení č. 26/2013 Z. z.
23.10.2014290/2014 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Poľskom o obrannej spolupráci
23.10.2014289/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi
23.10.2014288/2014 Z. z.Opatrenie ustanovujúce obsah a štruktúru výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa
23.10.2014287/2014 Z. z.Novela vyhlášky o odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla
23.10.2014286/2014 Z. z.Vyhláška o technickej spôsobilosti námornej jachty a odbornej spôsobilosti členov posádky
23.10.2014285/2014 Z. z.Novela zákona o ochrane a využití nerastného bohatstva
23.10.2014284/2014 Z. z.Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona o poskytovaní dotácií
23.10.2014283/2014 Z. z.Novela zákona o autorskom práve
15.10.2014282/2014 Z. z.Oznámenie o obsahu individuálnej účtovnej závierky pre podnikateľov v sústave PÚ
15.10.2014281/2014 Z. z.Oznámenie o obsahu individuálnej účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky
15.10.2014280/2014 Z. z.Oznámenie o postupoch účtovania pre podielové a dôchodkové fondy
15.10.2014279/2014 Z. z.Oznámenie o postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov a Garančný fond
15.10.2014278/2014 Z. z.Oznámenie o postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi
15.10.2014277/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v JÚ pre podnikateľov a ZSČO
15.10.2014276/2014 Z. z.Novela výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
15.10.2014275/2014 Z. z.Vyhláška o zaručenej konverzii
15.10.2014274/2014 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme
11.10.2014273/2014 Z. z.Oznámenie o rodičovských právach, povinnostiach a opatreniach na ochranu dieťaťa
10.10.2014272/2014 Z. z.Oznámenie o Dohody medzi SR a Moldavskou republikou o rozvojovej spolupráci
10.10.2014271/2014 Z. z.Oznámenie o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu
10.10.2014270/2014 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
10.10.2014269/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o technických požiadavkách na strelné zbrane a strelivo
10.10.2014268/2014 Z. z.Novela zákona o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
01.10.2014267/2014 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Poľskom o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
01.10.2014266/2014 Z. z.Novela vyhlášky o spôsobe označovania platby dane
01.10.2014265/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o technickej a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel
01.10.2014264/2014 Z. z.Zákon o poskytnutí jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám
01.10.2014263/2014 Z. z.Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
01.10.2014262/2014 Z. z.Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín
26.09.2014261/2014 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 21/2014 zo 17. septembra 2014 vo veci pozastavenia účinnosti ustanovení § 5 ods. 7 v časti slov „sudca alebo“ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 74da, § 74db a § 74dc zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, § 31 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 69a ods. 2 v časti slov „o sudcovi alebo“, § 70 ods. 1 písm. d) v časti slov „o sudcovi a“ a § 84b zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
26.09.2014260/2014 Z. z.Nález ÚS SR o súlade ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. s Ústavou SR
25.09.2014259/2014 Z. z.Oznámenie o rodičovských právach, povinnostiach a opatreniach na ochranu dieťaťa
25.09.2014258/2014 Z. z.Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2015
25.09.2014257/2014 Z. z.Vyhláška ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy)
25.09.2014256/2014 Z. z.Vyhláška o označovaní balení kontrolných známok na balenia liehu
25.09.2014255/2014 Z. z.Vyhláška o označovaní balení kontrolných známok na balenia tabakových výrobkov
25.09.2014254/2014 Z. z.Vyhláška na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov
25.09.2014253/2014 Z. z.Vyhláška o splnení podmienky pre sadzbu osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií
25.09.2014252/2014 Z. z.Vyhláška na označovanie spotrebiteľského balenia liehu
25.09.2014251/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády spôsobu určenia ekvivalentu nároku na starobný dôchodok
24.09.2014250/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny