Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
30.09.2016 261/2016 Z. z. Nariadenie vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2017
30.09.2016 260/2016 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
28.09.2016 259/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu
27.09.2016 258/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien pre vnútroštátny poštový styk
27.09.2016 257/2016 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2017
27.09.2016 256/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
27.09.2016 255/2016 Z. z. Novela zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže
27.09.2016 254/2016 Z. z. Novela zákona o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
23.09.2016 253/2016 Z. z. Oznámenie o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
23.09.2016 252/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
16.09.2016 251/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a ČR o prepojení R5 v obci Svrčinovec a I/11 v obci Mosty u Jablunkova
16.09.2016 250/2016 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 400. výročia úmrtia Juraja Turza
09.09.2016 249/2016 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení č. 245/2016 Z. z.
06.09.2016 248/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
01.09.2016 247/2016 Z. z. Nariadenie o uplatňovaní právomocí Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
31.08.2016 246/2016 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške č. 232/2016 Z. z.
31.08.2016 245/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov
29.08.2016 244/2016 Z. z. Vyhláška o kvalite ovzdušia
24.08.2016 243/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
24.08.2016 242/2016 Z. z. Vyhláška o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní
23.08.2016 241/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o sume školného v externej forme na vysokých školách na rok 2017/2018
19.08.2016 240/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste
18.08.2016 239/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
18.08.2016 238/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
18.08.2016 237/2016 Z. z. Vyhláška o hraniciach horských oblastí, v ktorých vykonáva činnosť Horská záchranná služba
18.08.2016 236/2016 Z. z. Vyhláška o štandardoch kvality prenosu, distribúcie a dodávky elektriny
12.08.2016 235/2016 Z. z. Novela vyhlášky o kvalite dodávky pitnej vody vodovodom a odvádzania odpadovej vody
12.08.2016 234/2016 Z. z. Novela vyhlášky o štandardoch kvality dodávky tepla
12.08.2016 233/2016 Z. z. Novela vyhlášky o štandardoch uskladňovania, prepravy, distribúcie a dodávky plynu
12.08.2016 232/2016 Z. z. Novela vyhlášky o špeciálnych školách
12.08.2016 231/2016 Z. z. Novela vyhlášky o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
05.08.2016 230/2016 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
05.08.2016 229/2016 Z. z. Opatrenie o ročných a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou
05.08.2016 228/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o ročných a polročných správach predkladaných DDS
05.08.2016 227/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Prípravnou komisiou pre Organizáciu Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok
05.08.2016 226/2016 Z. z. Oznámenie o zmene v Dohode medzi SR a Poľskom o uznávaní štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností a titulov
27.07.2016 225/2016 Z. z. Vyhláška o cenovej regulácii výroby, dodávky pitnej a čistenia odpadovej vody
27.07.2016 224/2016 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu vody z vodných tokov
27.07.2016 223/2016 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve
26.07.2016 222/2016 Z. z. Oznámenie o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
21.07.2016 221/2016 Z. z. Nariadenie na uvádzanie množiteľského materiálu a ovocných drevín na výrobu ovocia na trh
21.07.2016 220/2016 Z. z. Nález ÚS SR o nesúlade časti ustanovenia § 26 ods. 23 vyhlášky č. 221/2013 Z. z.
20.07.2016 219/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Kazašskou republikou o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
20.07.2016 218/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh
19.07.2016 217/2016 Z. z. Novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
19.07.2016 216/2016 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
15.07.2016 215/2016 Z. z. Vyhláška o obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach
14.07.2016 214/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)
14.07.2016 213/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády o hodnotení chemického stavu útvaru podzemných vôd
13.07.2016 212/2016 Z. z. Novela vyhlášky o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona
12.07.2016 211/2016 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Malajziou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku
12.07.2016 210/2016 Z. z. Novela vyhlášky o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia