Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové vyhlásené predpisy

Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnost odČísloNázov predpisu
31.01.201512/2015 Z. z.Oznámenie o Medzinárodnom dohovore o ochrane osôb pred nedobrovoľným zmiznutím
31.01.201511/2015 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Ruskom o spolupráci v oblasti dodávok ropy a tranzitu cez SR
31.01.201510/2015 Z. z.Novela vyhlášky o vzore tlačív, nálepiek a pečiatok STK a iných pracovísk
31.01.20159/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke
31.01.20158/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek
31.01.20157/2015 Z. z.Novela nariadenia vlády o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve
24.01.20156/2015 Z. z.Oznámenie o uzatvorení Zmluvy medzi SR a Guernsey o výmene informácií týkajúcich sa daní
24.01.20155/2015 Z. z.Oznámenie o skončení Dohody o železničnej preprave tovaru medzi SR, Ruskom a Ukrajinou
24.01.20154/2015 Z. z.Oznámenie o skončení Dohody medzi SR a Indonéziou o podpore a ochrane investícií
24.01.20153/2015 Z. z.Novela vyhlášky o integrovaných obslužných miestach a o sadzobníku úhrad
13.01.20152/2015 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve
13.01.20151/2015 Z. z.Oznámenie o uzavretí Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)
31.12.2014r1/c118/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení č. 342/2014 Z. z.
31.12.2014421/2014 Z. z.Nariadenie vlády o platových tarífách Hasičského zboru a zboru Horskej služby
31.12.2014420/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví
31.12.2014419/2014 Z. z.Nariadenie o limitoch na obstaranie automobilov štátnymi rozpočtovými a príspevkovými organizáciami
31.12.2014418/2014 Z. z.Novela nariadenia o rozpise finančných prostriedkov zo ŠR pre školy a školské zariadenia
31.12.2014417/2014 Z. z.Novela nariadenia o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
31.12.2014416/2014 Z. z.Novela nariadenia o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností SPF
31.12.2014r1/c117/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 338/2014 Z. z.
31.12.2014415/2014 Z. z.Opatrenie o vzore informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia
31.12.2014414/2014 Z. z.Oznámenie o prijatí zmien k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok
31.12.2014413/2014 Z. z.Oznámenie o uzavretí Programu spolupráce medzi SR a Chorvátskom na r. 2014 - 2017
31.12.2014412/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní informácií z účtovníctva na účely hodnotenia plnenia rozpočtu VS
31.12.2014411/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o vzore daňového priznania k dani z motorových vozidiel
31.12.2014410/2014 Z. z.Nariadenie o výške úhrady diaľničnej známky za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest
31.12.2014409/2014 Z. z.Novela vodného zákona
30.12.2014408/2014 Z. z.Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
30.12.2014407/2014 Z. z.Oznámenie o novele opatrenia o predkladaní výkazov, hlásení a správ bankami
30.12.2014406/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami a inštitúciami elektronických peňazí
30.12.2014405/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o národných voľbách pre inštitúcie podľa osobitného predpisu
30.12.2014404/2014 Z. z.Oznámenie o novele opatrenia o postupoch účtovania pre RO, PO, ŠF, obce a VÚC
30.12.2014403/2014 Z. z.Oznámenie o novele opatrenia o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe
30.12.2014402/2014 Z. z.Oznámenie o novele opatrenia o položkách individuálnej účtovnej závierky pre RO, PO, ŠF, obce a VÚC
30.12.2014401/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
30.12.2014400/2014 Z. z.Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
30.12.2014399/2014 Z. z.Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami
23.12.2014398/2014 Z. z.Oznámenie o Programe kultúrnej spolupráce 2015 – 2019 medzi SR a Čínou
23.12.2014397/2014 Z. z.Vyhláška o zozname farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2015
23.12.2014396/2014 Z. z.Vyhláška o indexe rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2015
23.12.2014395/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o výške pracovnej odmeny obvineným a odsúdeným
23.12.2014394/2014 Z. z.Nariadenie vlády o platových tarifách štátnych zamestnancov
23.12.2014393/2014 Z. z.Nariadenie o platových tarifách zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
23.12.2014392/2014 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
23.12.2014391/2014 Z. z.Oznámenie o novele výnosu o transferovej licencii pre výrobky obranného priemyslu
23.12.2014390/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov
23.12.2014389/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky
23.12.2014388/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu
23.12.2014387/2014 Z. z.Oznámenie o vzore oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky
23.12.2014386/2014 Z. z.Novela zákona o meste Košice
23.12.2014385/2014 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 2015
20.12.2014384/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o konsolidovanej účtovnej závierke pre banky
20.12.2014383/2014 Z. z.Oznámenie o výnose o dennom limite zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice
20.12.2014382/2014 Z. z.Oznámenie o výnose, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien
20.12.2014381/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o kritériach pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
20.12.2014380/2014 Z. z.Vyhláška ku zákonu o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
20.12.2014379/2014 Z. z.Vyhláška o podmienkach on-line pripojenia ERP s IS finančnej správy
20.12.2014378/2014 Z. z.Nariadenie o zrušení nariadenia o podrobnosti označovania elektrických rúr
20.12.2014377/2014 Z. z.Novela školského zákona
20.12.2014376/2014 Z. z.Novela zákona o sociálnych službách
20.12.2014375/2014 Z. z.Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
20.12.2014374/2014 Z. z.Zákon o pohľadávkach štátu
20.12.2014373/2014 Z. z.Novela zákona o dohľade nad finančným trhom
20.12.2014372/2014 Z. z.Novela nariadenia, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra
20.12.2014371/2014 Z. z.Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu
19.12.2014370/2014 Z. z.Oznámenie o Protokole medzi SR a Maďarskom na vykonávanie Dohody o readmisii osôb
19.12.2014369/2014 Z. z.Oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v hodnote 10 eur
19.12.2014368/2014 Z. z.Oznámenie o výnose o podpore v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve
19.12.2014367/2014 Z. z.Výnos o hodnote služobnej rovnošaty pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
19.12.2014366/2014 Z. z.Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy
19.12.2014365/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely
19.12.2014364/2014 Z. z.Novela zákona o zdravotnom poistení a zákona o dani z príjmov
19.12.2014363/2014 Z. z.Novela zákona o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách
19.12.2014362/2014 Z. z.Novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov
19.12.2014361/2014 Z. z.Zákon o dani z motorových vozidiel
17.12.2014360/2014 Z. z.Oznámenie o Protokole o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy
17.12.2014359/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o ukladaní výkazu z individuálnej účtovnej závierky pre poisťovne a zaisťovne
17.12.2014358/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
17.12.2014357/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre Exportno-importnú banku
17.12.2014356/2014 Z. z.Oznámenie o vydaní opatrenia o postupoch účtovania pre Exportno-importnú banku
17.12.2014355/2014 Z. z.Vyhláška o centrálnom registri exekúcií
17.12.2014354/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu
17.12.2014353/2014 Z. z.Novela Občianskeho súdneho poriadku
13.12.2014352/2014 Z. z.Oznámenie o uzavretí Zmluvy o obchodovaní so zbraňami
13.12.2014351/2014 Z. z.Oznámenie o uzavretí Protokolu o pyrotechnickom vzdelávaní
13.12.2014350/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou
13.12.2014349/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a správ poisťovňami
13.12.2014348/2014 Z. z.Oznámenie o výnose o požiadavkách na personálne zabezpečenie zdravotníckych zariadení
13.12.2014347/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o vzoroch priznaní k dani z nehnuteľností, za psa, za automaty
13.12.2014346/2014 Z. z.Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické a elektronické zariadenia
13.12.2014345/2014 Z. z.Vyhláška o ohňostrojných prácach
13.12.2014344/2014 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach o odbornej spôsobilosti pri prácach s výbušninami
13.12.2014343/2014 Z. z.Vyhláška o podmienkach prepravy a prenášania výbušnín, výbušných predmetov a munície
10.12.2014342/2014 Z. z.Nariadenie vlády o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve - priame platby
05.12.2014341/2014 Z. z.Oznámenie o výnose o poskytovaní dotácií v oblasti civilného letectva
05.12.2014340/2014 Z. z.Oznámenie, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o záchrannej zdravotnej službe
05.12.2014339/2014 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o diaľničnej známke
03.12.2014338/2014 Z. z.Opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu
03.12.2014337/2014 Z. z.Vyhláška o financovaní geologických prác
03.12.2014336/2014 Z. z.Novela zákona o rozhodcovskom konaní a o sídlach a obvodoch súdov SR
03.12.2014335/2014 Z. z.Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
29.11.2014334/2014 Z. z.Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné, krajské, Špeciálny súd a vojenské súdy
29.11.2014333/2014 Z. z.Novela zákona o dani z príjmov
29.11.2014332/2014 Z. z.Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
29.11.2014331/2014 Z. z.Nález ÚS SR o nesúlade ustanovenia § 28 ods. 2 druhej vety zákona č. 38/1993 Z. z.
29.11.2014330/2014 Z. z.Nález ÚS SR o nesúlade niektorých ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z.
28.11.2014329/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
28.11.2014328/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení ustanovujúcom vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
28.11.2014327/2014 Z. z.Novela vyhlášky o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch
28.11.2014326/2014 Z. z.Novela zákona o štátnej štatistike
28.11.2014325/2014 Z. z.Novela zákona o zahraničnej službe
28.11.2014324/2014 Z. z.Novela zákona o správe majetku štátu
28.11.2014323/2014 Z. z.Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja
28.11.2014322/2014 Z. z.Novela zákona o Justičnej akadémii
28.11.2014321/2014 Z. z.Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
27.11.2014320/2014 Z. z.Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda
22.11.2014319/2014 Z. z.Oznámenie o uložení dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
22.11.2014318/2014 Z. z.Oznámenie o vydaní rozhodnutia, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
22.11.2014317/2014 Z. z.Novela vyhlášky o vydaní Programu štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017
21.11.2014316/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre zdravotné poisťovne
21.11.2014315/2014 Z. z.Novela vyhlášky určujúca znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
21.11.2014314/2014 Z. z.Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
20.11.2014313/2014 Z. z.Oznámenie o výnose o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky
14.11.2014312/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb
14.11.2014311/2014 Z. z.Novela zákona o službách zamestnanosti
14.11.2014310/2014 Z. z.Novela zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
14.11.2014309/2014 Z. z.Novela zákona o podpore regionálneho rozvoja
14.11.2014308/2014 Z. z.Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi
14.11.2014307/2014 Z. z.Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
14.11.2014306/2014 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky
12.11.2014305/2014 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Maďarskom o výstavbe cestného mosta nad riekou Hornád
12.11.2014304/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o technických požiadavkách na námorné vybavenie
12.11.2014303/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka
05.11.2014302/2014 Z. z.Oznámenie o Protokole medzi SR a ČR o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi
05.11.2014301/2014 Z. z.Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a zákona o starobnom dôchodkovom sporení
05.11.2014300/2014 Z. z.Novela zákona o strelných zbraniach a strelive
05.11.2014299/2014 Z. z.Novela zákona o organizácii pracovného času v doprave a zákona o civilnom letectve
05.11.2014298/2014 Z. z.Novela zákona o sociálnom poistení