Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
19.04.2018 119/2018 Z. z. Oznámenie o dojednaní Dohody o zriadení Európskeho laboratória molekulárnej biológie
18.04.2018 118/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, nadlimitnú koncesiu a pri súťaži návrhov
18.04.2018 117/2018 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky
18.04.2018 116/2018 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív
14.04.2018 115/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad
14.04.2018 114/2018 Z. z. Úplne znenie zákona o dohľade nad finančným trhom
14.04.2018 113/2018 Z. z. Zákon o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh
14.04.2018 112/2018 Z. z. Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
13.04.2018 111/2018 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
13.04.2018 110/2018 Z. z. Novela zákona o pozemkových spoločenstvách
13.04.2018 109/2018 Z. z. Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení
13.04.2018 108/2018 Z. z. Novela zákona o pobyte cudzincov
13.04.2018 107/2018 Z. z. Novela zákona o brannej povinnosti
13.04.2018 106/2018 Z. z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
07.04.2018 105/2018 Z. z. Oznámenie o Rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Mongolskom
07.04.2018 104/2018 Z. z. Oznámenie o Rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Filipínskou republikou
31.03.2018 103/2018 Z. z. Vyhláška o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
31.03.2018 102/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú diagnostické referenčné úrovne lekárskeho ožiarenia
31.03.2018 101/2018 Z. z. Vyhláška o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia
31.03.2018 100/2018 Z. z. Vyhláška o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej, z prírodnej minerálnej a z pramenitej vody
31.03.2018 99/2018 Z. z. Vyhláška o zabezpečení radiačnej ochrany
31.03.2018 98/2018 Z. z. Vyhláška o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia
31.03.2018 97/2018 Z. z. Novela vyhlášky o kvalite, kontrole, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou
31.03.2018 96/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o činnosti radiačnej monitorovacej siete
31.03.2018 95/2018 Z. z. Vyhláška o rozsahu ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou a pôrodnou asistentkou
31.03.2018 94/2018 Z. z. Noleva vyhlášky, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve
31.03.2018 93/2018 Z. z. Vyhláška, o kritériách na stanovenie významnosti vplyvu lieku na prostriedky verejného zdravotného poistenia
31.03.2018 92/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti
31.03.2018 91/2018 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia
31.03.2018 90/2018 Z. z. Oznámenie o zmene výnosu ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe
31.03.2018 89/2018 Z. z. Vyhláška o zozname zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka
31.03.2018 88/2018 Z. z. Novela nariadenia o opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny
31.03.2018 87/2018 Z. z. Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov
27.03.2018 86/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu.
23.03.2018 85/2018 Z. z. Vyhláška o spôsobe vyhotovenia listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu
22.03.2018 84/2018 Z. z. Oznámenie o zmene výnosu o dotácií zo ŠR na úhradu nákladov na úseku stavebného poriadku a bývania
22.03.2018 83/2018 Z. z. Novela vyhlášky o vinohradníctve a vinárstve
22.03.2018 82/2018 Z. z. Vyhláška o mrazených potravinách a mrazených výrobkoch
22.03.2018 81/2018 Z. z. Novela vyhlášky o požiadavkách na označovanie potravín
17.03.2018 80/2018 Z. z. Oznámenie o podpísaní Euro-stredomorskej leteckej dohody medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom
15.03.2018 79/2018 Z. z. Oznámenie o aktivácii jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu nad zločinom agresie
15.03.2018 78/2018 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
14.03.2018 77/2018 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov
14.03.2018 76/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú špeciálne materiály a zariadenia
09.03.2018 75/2018 Z. z. Oznámenie o Dodatku k Dohode medzi SR a Maďarskom o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní
09.03.2018 74/2018 Z. z. Novela nariadenia vlády ustanovujúce pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve
09.03.2018 73/2018 Z. z. Novela nariadenia vlády o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve - priame platby
09.03.2018 72/2018 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory programu rozvoja vidieka
09.03.2018 71/2018 Z. z. Novela nariadenia o uplatňovaní právomocí Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
09.03.2018 70/2018 Z. z. Novela zákona o obecnom zriadení
09.03.2018 69/2018 Z. z. Zákon o kybernetickej bezpečnosti
09.03.2018 68/2018 Z. z. Novela zákona o Policajnom zbore a zákona o pobyte cudzincov
08.03.2018 67/2018 Z. z. Vyhláška o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné
08.03.2018 66/2018 Z. z. Novela zákona o náhradnom výživnom
08.03.2018 65/2018 Z. z. Novela zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
08.03.2018 64/2018 Z. z. Novela zákona o službách zamestnanosti
08.03.2018 63/2018 Z. z. Novela Zákonníka práce
08.03.2018 62/2018 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
08.03.2018 61/2018 Z. z. Novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
07.03.2018 60/2018 Z. z. Zákon o technickej normalizácii
07.03.2018 59/2018 Z. z. Novela zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
07.03.2018 58/2018 Z. z. Novela zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov
07.03.2018 57/2018 Z. z. Zákon o regionálnej investičnej pomoci
07.03.2018 56/2018 Z. z. Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
07.03.2018 55/2018 Z. z. Zákon o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru
05.03.2018 54/2018 Z. z. Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
01.03.2018 53/2018 Z. z. Novela nariadenie vlády o Akreditačnej komisii
01.03.2018 52/2018 Z. z. Novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
01.03.2018 51/2018 Z. z. Novela zákona o vodách
28.02.2018 50/2018 Z. z. Novela zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže
28.02.2018 49/2018 Z. z. Novela zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže
26.02.2018 48/2018 Z. z. Oznámenie o Programe spolupráce medzi SR a Chorvátskom na roky 2018 - 2022
26.02.2018 47/2018 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky
26.02.2018 46/2018 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas NBS podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách
26.02.2018 45/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov PZ na výkon služby v r. 2018
26.02.2018 44/2018 Z. z. Oznámenie o zmene Výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o Štátnej pokladnici
26.02.2018 43/2018 Z. z. Oznámenie o zmene výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o štátnej službe colníkov
22.02.2018 42/2018 Z. z. Vyhláška o hodnote služobnej rovnošaty pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
21.02.2018 41/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o odbornej skúške na poskytovanie finančného sprostredkovania a poradenstva
21.02.2018 40/2018 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska
21.02.2018 39/2018 Z. z. Vyhláška o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb
19.02.2018 38/2018 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 34/2018 Z. z.
16.02.2018 37/2018 Z. z. Novela vyhlášky o postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie
15.02.2018 36/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a poradcu
14.02.2018 35/2018 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o rozsahu regulácie cien v oblasti zdravotníctva
10.02.2018 34/2018 Z. z. Novela nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania
10.02.2018 33/2018 Z. z. Novela nariadenia o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
08.02.2018 32/2018 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí v pri príležitosti 200. výročia plavby prvého parníka na Dunaji v Bratislave
06.02.2018 31/2018 Z. z. Novela vyhlášky pre kvalifikačné predpoklady a požiadavky pedagogických a odborných zamestnancov
06.02.2018 30/2018 Z. z. Vyhláška o doplňujúcej skúške
06.02.2018 29/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a metód na účely dopingu v športe
03.02.2018 28/2018 Z. z. Oznámenie o dohode medzi SR a ČR o vykonávaní zmluvy o spolupráci pri ochrane vzdušného priestoru
03.02.2018 27/2018 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Holandskom o zastupovaní vo vízovom konaní
03.02.2018 26/2018 Z. z. Nariadenie vlády o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov
02.02.2018 25/2018 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Spojenými arabskými emirátmi o podpore a vzájomnej ochrane investícii
01.02.2018 24/2018 Z. z. Novela nariadenia o podmienkach podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb
31.01.2018 23/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení
31.01.2018 22/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
31.01.2018 21/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok
31.01.2018 20/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti
31.01.2018 19/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
30.01.2018 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov
30.01.2018 17/2018 Z. z. Zákon o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach
23.01.2018 16/2018 Z. z. Novela nariadenie, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra