Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
08.12.2016 330/2016 Z. z. Oznámenie o Programe spolupráce medzi SR a Srbskom v oblasti vzdelávania na r. 2016–2020
08.12.2016 329/2016 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické a elektronické zariadenia
08.12.2016 328/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora
08.12.2016 327/2016 Z. z. Nariadenie, ktorým sa uznáva kúpeľné miesto Červený Kláštor
07.12.2016 326/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí Tretieho protokolu k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy.
07.12.2016 325/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
07.12.2016 324/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o energetickej hospodárnosti budov
02.12.2016 323/2016 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení č. 415/2012 Z. z.
01.12.2016 322/2016 Z. z. Vyhláška o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie
30.11.2016 321/2016 Z. z. Oznámenie o zmene prílohy k Dohode SR a Rakúska o zastupovaní v konaní o udelení víza
29.11.2016 320/2016 Z. z. Oznámenie o Programe medzi SR a Izraelom na r. 2017–2019 v oblasti školstva, vedy, kultúry, mládeže a športu
29.11.2016 319/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k DPH
29.11.2016 318/2016 Z. z. Oznámenie o vydaní pamätných euromincí pri príležitosti 550. výročia začatia činnosti Univerzity Istropolitany
29.11.2016 317/2016 Z. z. Zákon o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, tkaniva a buniek
29.11.2016 316/2016 Z. z. Zákon o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v EÚ
29.11.2016 315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora
25.11.2016 314/2016 Z. z. Novela zákona o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach
25.11.2016 313/2016 Z. z. Novela zákona o odpadoch
25.11.2016 312/2016 Z. z. Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
25.11.2016 311/2016 Z. z. Novela zákona o cestnej premávke
25.11.2016 310/2016 Z. z. Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
24.11.2016 309/2016 Z. z. Opatrenie o sumách stravného
23.11.2016 308/2016 Z. z. Vyhláška o postupe pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom
23.11.2016 307/2016 Z. z. Zákon o upomínacom konaní
23.11.2016 306/2016 Z. z. Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach
23.11.2016 305/2016 Z. z. Novela zákona o organizácii pracovného času v doprave
18.11.2016 304/2016 Z. z. Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
18.11.2016 303/2016 Z. z. Novela zákona o vodách
18.11.2016 302/2016 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR
15.11.2016 301/2016 Z. z. Novela zákona o súdoch
15.11.2016 300/2016 Z. z. Novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
15.11.2016 299/2016 Z. z. Novela zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov
15.11.2016 298/2016 Z. z. Novela zákona o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
15.11.2016 297/2016 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
15.11.2016 296/2016 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov a zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
10.11.2016 295/2016 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení
09.11.2016 294/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Rakúskom o výstavbe severného železničného prepojenia Bratislava – Viedeň
09.11.2016 293/2016 Z. z. Nález o nesúlade ustanovení zákona č. 657/2004 Z. z.
08.11.2016 292/2016 Z. z. Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách
08.11.2016 291/2016 Z. z. Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu
07.11.2016 290/2016 Z. z. Zákon o podpore malého a stredného podnikania
07.11.2016 289/2016 Z. z. Zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií
28.10.2016 288/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády o prípustných rozmeroch a hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav
27.10.2016 287/2016 Z. z. Novela zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku
27.10.2016 286/2016 Z. z. Novela zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
27.10.2016 285/2016 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
25.10.2016 284/2016 Z. z. Novela vyhlášky o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu
25.10.2016 283/2016 Z. z. Novela vyhláška o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia
24.10.2016 282/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov HaZZ v roku 2016
24.10.2016 281/2016 Z. z. Novela zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií
21.10.2016 280/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017
20.10.2016 279/2016 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 450. výročia narodenia Jána Jessenia
20.10.2016 278/2016 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh
20.10.2016 277/2016 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh
20.10.2016 276/2016 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh
20.10.2016 275/2016 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy na trh
20.10.2016 274/2016 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh
20.10.2016 273/2016 Z. z. Novela nariadenia o registrácii odrôd pestovaných rastlín
18.10.2016 272/2016 Z. z. Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
17.10.2016 271/2016 Z. z. Oznámenie, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky
12.10.2016 270/2016 Z. z. Novela vyhlášky o poskytnutí dotácií na územnoplánovaciu dokumentáciu obcí
11.10.2016 269/2016 Z. z. Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017
10.10.2016 268/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic a ciest s výberom mýta
07.10.2016 267/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o výsledkoch útvaru riadenia rizík poisťovne, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim
07.10.2016 266/2016 Z. z. Novela zákona o diaľničnej známke
05.10.2016 265/2016 Z. z. Oznámenie o uzavretí Dohody medzi SR a Nemeckom o zastupovaní vo vízovom konaní
05.10.2016 264/2016 Z. z. Oznámenie o zmene č. 3 Protokolu o Dohode medzi SR a ČR o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní
05.10.2016 263/2016 Z. z. Oznámenie o skončení platnosti medzinárodných zmlúv medzi SR a Macedónskom
01.10.2016 262/2016 Z. z. Nariadenie vlády o vybavení námorných lodí
30.09.2016 261/2016 Z. z. Nariadenie vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2017
30.09.2016 260/2016 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
28.09.2016 259/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu
27.09.2016 258/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien pre vnútroštátny poštový styk
27.09.2016 257/2016 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2017
27.09.2016 256/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
27.09.2016 255/2016 Z. z. Novela zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže
27.09.2016 254/2016 Z. z. Novela zákona o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
23.09.2016 253/2016 Z. z. Oznámenie o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
23.09.2016 252/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
16.09.2016 251/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a ČR o prepojení R5 v obci Svrčinovec a I/11 v obci Mosty u Jablunkova
16.09.2016 250/2016 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 400. výročia úmrtia Juraja Turza
09.09.2016 249/2016 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení č. 245/2016 Z. z.