Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové vyhlásené predpisy

Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnost odČísloNázov predpisu
21.11.2014316/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o podrobnostiach o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky
21.11.2014315/2014 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
21.11.2014314/2014 Z. z.Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
20.11.2014313/2014 Z. z.Oznámenie o výnose o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky
14.11.2014312/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb
14.11.2014311/2014 Z. z.Novela zákona o službách zamestnanosti
14.11.2014310/2014 Z. z.Novela zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
14.11.2014309/2014 Z. z.Novela zákona o podpore regionálneho rozvoja
14.11.2014308/2014 Z. z.Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi
14.11.2014307/2014 Z. z.Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
14.11.2014306/2014 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky
12.11.2014305/2014 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Maďarskom o výstavbe cestného mosta nad riekou Hornád
12.11.2014304/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o technických požiadavkách na námorné vybavenie
12.11.2014303/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka
05.11.2014302/2014 Z. z.Oznámenie o Protokole medzi SR a ČR o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi
05.11.2014301/2014 Z. z.Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a zákona o starobnom dôchodkovom sporení
05.11.2014300/2014 Z. z.Novela zákona o strelných zbraniach a strelive
05.11.2014299/2014 Z. z.Novela zákona o organizácii pracovného času v doprave a zákona o civilnom letectve
05.11.2014298/2014 Z. z.Novela zákona o sociálnom poistení
31.10.2014297/2014 Z. z.Nariadenie vlády o sume minimálnej mzdy na rok 2015
29.10.2014296/2014 Z. z.Opatrenie o sumách stravného
29.10.2014295/2014 Z. z.Opatrenie o sume dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v r. 2015
24.10.2014294/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o požiadavkách na zdravie zvierat
24.10.2014293/2014 Z. z.Novela stavebného zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov
24.10.2014292/2014 Z. z.Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov
23.10.2014291/2014 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na r. 2015 až 2017
23.10.2014r1/c88/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení č. 26/2013 Z. z.
23.10.2014290/2014 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Poľskom o obrannej spolupráci
23.10.2014289/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi
23.10.2014288/2014 Z. z.Opatrenie ustanovujúce obsah a štruktúru výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa
23.10.2014287/2014 Z. z.Novela vyhlášky o odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla
23.10.2014286/2014 Z. z.Vyhláška o technickej spôsobilosti námornej jachty a odbornej spôsobilosti členov posádky
23.10.2014285/2014 Z. z.Novela zákona o ochrane a využití nerastného bohatstva
23.10.2014284/2014 Z. z.Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona o poskytovaní dotácií
23.10.2014283/2014 Z. z.Novela zákona o autorskom práve
15.10.2014282/2014 Z. z.Oznámenie o obsahu individuálnej účtovnej závierky pre podnikateľov v sústave PÚ
15.10.2014281/2014 Z. z.Oznámenie o obsahu individuálnej účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky
15.10.2014280/2014 Z. z.Oznámenie o postupoch účtovania pre podielové a dôchodkové fondy
15.10.2014279/2014 Z. z.Oznámenie o postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov a Garančný fond
15.10.2014278/2014 Z. z.Oznámenie o postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi
15.10.2014277/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v JÚ pre podnikateľov a ZSČO
15.10.2014276/2014 Z. z.Novela výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
15.10.2014275/2014 Z. z.Vyhláška o zaručenej konverzii
15.10.2014274/2014 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme
11.10.2014273/2014 Z. z.Oznámenie o rodičovských právach, povinnostiach a opatreniach na ochranu dieťaťa
10.10.2014272/2014 Z. z.Oznámenie o Dohody medzi SR a Moldavskou republikou o rozvojovej spolupráci
10.10.2014271/2014 Z. z.Oznámenie o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu
10.10.2014270/2014 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
10.10.2014269/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o technických požiadavkách na strelné zbrane a strelivo
10.10.2014268/2014 Z. z.Novela zákona o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
01.10.2014267/2014 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Poľskom o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
01.10.2014266/2014 Z. z.Novela vyhlášky o spôsobe označovania platby dane
01.10.2014265/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o technickej a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel
01.10.2014264/2014 Z. z.Zákon o poskytnutí jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám
01.10.2014263/2014 Z. z.Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
01.10.2014262/2014 Z. z.Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín
26.09.2014261/2014 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 21/2014 zo 17. septembra 2014 vo veci pozastavenia účinnosti ustanovení § 5 ods. 7 v časti slov „sudca alebo“ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 74da, § 74db a § 74dc zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, § 31 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 69a ods. 2 v časti slov „o sudcovi alebo“, § 70 ods. 1 písm. d) v časti slov „o sudcovi a“ a § 84b zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
26.09.2014260/2014 Z. z.Nález ÚS SR o súlade ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. s Ústavou SR
25.09.2014259/2014 Z. z.Oznámenie o rodičovských právach, povinnostiach a opatreniach na ochranu dieťaťa
25.09.2014258/2014 Z. z.Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2015
25.09.2014257/2014 Z. z.Vyhláška ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy)
25.09.2014256/2014 Z. z.Vyhláška o označovaní balení kontrolných známok na balenia liehu
25.09.2014255/2014 Z. z.Vyhláška o označovaní balení kontrolných známok na balenia tabakových výrobkov
25.09.2014254/2014 Z. z.Vyhláška na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov
25.09.2014253/2014 Z. z.Vyhláška o splnení podmienky pre sadzbu osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií
25.09.2014252/2014 Z. z.Vyhláška na označovanie spotrebiteľského balenia liehu
25.09.2014251/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády spôsobu určenia ekvivalentu nároku na starobný dôchodok
24.09.2014250/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny
19.09.2014249/2014 Z. z.Oznámenie o vydaní euromincí na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Rastislava
19.09.2014248/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazu faktoringovou alebo lízingovou spoločnosťou
19.09.2014247/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazu správcovskou spoločnosťou za podielový fond
19.09.2014246/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov bankami na štatistické účely
19.09.2014245/2014 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (elektrotechnický priemysel)
19.09.2014244/2014 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (stavebníctvo)
19.09.2014243/2014 Z. z.Nariadenie vlády o typovom schválení ES poľnohospodárskych a lesných traktorov
19.09.2014242/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o opatreniach proti emisiám na pohon traktorov
19.09.2014241/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o povinnom používaní bezpečnostných pásov vo vozidlách
19.09.2014240/2014 Z. z.Novela zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku
17.09.2014239/2014 Z. z.Uznesenie vo veci pozastavenia účinnosti čl. III a čl. IV zákona č. 180/2014 Z. z.
17.09.2014238/2014 Z. z.Úplné znenie zákona o ochrane pamiatkového fondu
11.09.2014237/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk
11.09.2014236/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení ustanovujúce náležitosti štatútu doplnkového dôchodkového fondu
28.08.2014235/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o sume školného v externej forme na vysokých školách na rok 2015/2016
28.08.2014234/2014 Z. z.Novela vyhlášky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami
28.08.2014233/2014 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie
28.08.2014232/2014 Z. z.Vyhláška o postupe pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti