Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové vyhlásené predpisy

Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnost odČísloNázov predpisu
20.06.2015138/2015 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
19.06.2015137/2015 Z. z.Novela výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
19.06.2015136/2015 Z. z.Novela vyhláška, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody
19.06.2015135/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby
19.06.2015134/2015 Z. z.Novela nariadenia o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní pozemkov
11.06.2015133/2015 Z. z.Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
11.06.2015132/2015 Z. z.Oznámenie o opatrení na udelenie predchádzajúceho súhlasu NBS podľa § 77 ods. 1 zákona o poisťovníctve
11.06.2015131/2015 Z. z.Novela zákona o azyle
11.06.2015130/2015 Z. z.Novela zákona o účtovníctve
11.06.2015129/2015 Z. z.Novela zákona o ochrane pred požiarmi
11.06.2015128/2015 Z. z.Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií
10.06.2015127/2015 Z. z.Oznámenie o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
10.06.2015126/2015 Z. z.Zákon o knižniciach a o zmene a doplnení zákona o múzeách a o galériách
10.06.2015125/2015 Z. z.Zákon o registri adries
10.06.2015124/2015 Z. z.Novela zákona o matrikách
10.06.2015123/2015 Z. z.Novela zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
10.06.2015122/2015 Z. z.Novela zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
05.06.2015121/2015 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok
05.06.2015120/2015 Z. z.Novela zákona o strelných zbraniach a strelive a zákona o správnych poplatkoch
05.06.2015119/2015 Z. z.Novela zákona o vojenských obvodoch
05.06.2015118/2015 Z. z.Novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
05.06.2015117/2015 Z. z.Novela zákona o cenných papieroch a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
03.06.2015r1/c37/2015 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
03.06.2015116/2015 Z. z.Oznámenie o Memorande medzi SR a Spojenými arabskými emirátmi o bezpečnostnej spolupráci a boji proti terorizmu
03.06.2015115/2015 Z. z.Oznámenie o Memorande medzi SR a Spojenými arabskými emirátmi o uznávaní vodičských preukazov
03.06.2015114/2015 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
03.06.2015113/2015 Z. z.Novela vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách
03.06.2015112/2015 Z. z.Zákon o príspevku športovému reprezentantovi
30.05.2015111/2015 Z. z.Oznámenie o uzavretí Dohody o stabilizácii a pridružení medzi ES a Bosnou a Hercegovinou
29.05.2015110/2015 Z. z.Oznámenie o Protokole o trvalo udržateľnom cestovnom ruchu
29.05.2015109/2015 Z. z.Oznámenie o vykonávaní Dohody medzi ES a Macedónskom o readmisii osôb bez povolenia na pobyt
28.05.2015108/2015 Z. z.Oznámenie o uzavretí Memoranda o porozumení medzi SR a SAE o založení Spoločného hospodárskeho výboru
28.05.2015107/2015 Z. z.Vyhláška o štandardoch zdravotníckej informatiky a lehotách poskytovania údajov
28.05.2015106/2015 Z. z.Novela nariadenia o zozname prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám a dojčiacim ženám
28.05.2015105/2015 Z. z.Novela nariadenia o zozname prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom
28.05.2015104/2015 Z. z.Novela nariadenia o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
27.05.2015103/2015 Z. z.Úplné znenie zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
26.05.2015102/2015 Z. z.Oznámenie o opatrení o výške náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2015
26.05.2015101/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek
26.05.2015100/2015 Z. z.Novela vyhlášky o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
26.05.201599/2015 Z. z.Vyhláška ustanovujúca podrobnosti pri poskytovaní podpornej a garantovanej energetickej služby
19.05.201598/2015 Z. z.Oznámenie o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu
19.05.201597/2015 Z. z.Oznámenie o potvrdení vykonávania Zmluvy medzi Československom a Veľkej Británie a Írska o vzájomnom vydávaní zločincov
19.05.201596/2015 Z. z.Oznámenie o zmenách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečných tovarov
07.05.201595/2015 Z. z.Oznámenie o vykonávaní Dohody medzi SR a Medzinárodnou investičnou bankou o zriadení kancelárie v SR
07.05.201594/2015 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Švédskom o spolupráci v oblasti obrany
07.05.201593/2015 Z. z.Oznámenie o uložení Vyhlásenia SR v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa vo vzťahu s Poľskom
07.05.201592/2015 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
07.05.201591/2015 Z. z.Novela vyhlášky o vzoroch tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra
07.05.201590/2015 Z. z.Nariadenie vlády o zániku daňového nedoplatku nezaplatenej sankcii k zaplatenej DPH
29.04.201589/2015 Z. z.Oznámenie o výnose o vedení námorného registra SR a lodných listín, denníkov a iných dokladov
29.04.201588/2015 Z. z.Vyhláška o rozsahu hodnotenia, spôsobe výpočtu a hodnoty energetickej účinnosti zdrojov a rozvodov energie
29.04.201587/2015 Z. z.Novela Obchodného zákonníka a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
24.04.201586/2015 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Talianskom o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní
24.04.201585/2015 Z. z.Oznámenie o zmene č. 2 Protokolu medzi SR a ČR o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní
24.04.201584/2015 Z. z.Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy
24.04.201583/2015 Z. z.Novela nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami s karcinogénnym a mutagénnym faktorom
24.04.201582/2015 Z. z.Novela nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami s chemickým faktorom
21.04.201581/2015 Z. z.Oznámenie o opatrení o druhoch rizík neočakávanou zmenou úrokových mier na trhu
21.04.201580/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie
21.04.201579/2015 Z. z.Zákon o odpadoch
17.04.201578/2015 Z. z.Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami
16.04.201577/2015 Z. z.Novela zákona o zdravotnom poistení a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
15.04.201576/2015 Z. z.Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve
15.04.201575/2015 Z. z.Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory programu rozvoja vidieka
14.04.201574/2015 Z. z.Novela vyhlášky o preddavkoch, platení a ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie
14.04.201573/2015 Z. z.Novela Občianskeho súdneho poriadku a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
14.04.201572/2015 Z. z.Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR
14.04.201571/2015 Z. z.Novela zákona o ochrane pred povodňami
14.04.201570/2015 Z. z.Nariadenie vlády o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu
01.04.201569/2015 Z. z.Oznámenie o zmene opatrenia o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska
01.04.201568/2015 Z. z.Novela nariadenia vlády o technických požiadavkách na námorné vybavenie