Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové vyhlásené predpisy

Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnost odČísloNázov predpisu
28.07.2015177/2015 Z. z.Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh
28.07.2015176/2015 Z. z.Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím
28.07.2015175/2015 Z. z.Novela zákona o rodine
28.07.2015174/2015 Z. z.Novela Trestného zákona
28.07.2015173/2015 Z. z.Novela zákona o hospodárskej mobilizácii
28.07.2015172/2015 Z. z.Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
28.07.2015171/2015 Z. z.Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
22.07.2015170/2015 Z. z.Vyhláška o zozname rádioaktívnych materiálov, ich množstvá a parametre odôvodňujúce nízke riziko jadrovej škody
22.07.2015169/2015 Z. z.Vyhláška o technickom postupe pri úprave zbrane kategórie A, B, C na expanznú zbraň kategórie D
22.07.2015168/2015 Z. z.Novela vyhlášky o postupoch zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike
22.07.2015167/2015 Z. z.Nariadenie vlády o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky
22.07.2015166/2015 Z. z.Novela nariadenia vlády o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov
22.07.2015165/2015 Z. z.Nariadenie vlády na vykonanie zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií
22.07.2015164/2015 Z. z.Novela nariadenia vlády o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy
22.07.2015163/2015 Z. z.Novela nariadenia vlády o pravidlách poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka
17.07.2015162/2015 Z. z.Správny súdny poriadok
17.07.2015161/2015 Z. z.Civilný mimosporový poriadok
17.07.2015160/2015 Z. z.Civilný sporový poriadok
15.07.2015159/2015 Z. z.Novela vyhlášky o vymedzení úsekov diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I., II. a III. triedy s výberom mýta
15.07.2015158/2015 Z. z.Vyhláška o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov
10.07.2015157/2015 Z. z.Opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu
10.07.2015156/2015 Z. z.Novela opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia
07.07.2015155/2015 Z. z.Výnos o poskytovaní dotácií zo ŠR na úhradu nákladov na úseku registra adries
07.07.2015154/2015 Z. z.Novela zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií
07.07.2015153/2015 Z. z.Oznámenie o zmene k Dohode o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)
07.07.2015152/2015 Z. z.Oznámenie o zmene k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru
07.07.2015151/2015 Z. z.Oznámenie o prijatí zmien k dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
07.07.2015150/2015 Z. z.Oznámenie o vydaní výnosu na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie
07.07.2015149/2015 Z. z.Oznámenie o uložení dodatku a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
07.07.2015148/2015 Z. z.Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
30.06.2015147/2015 Z. z.Opatrenie, ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny
30.06.2015146/2015 Z. z.Oznámenie o prístupe SR k Protokolu z roku 2002 k Aténskemu dohovoru (PAL PROT 2002)
30.06.2015145/2015 Z. z.Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie
27.06.2015144/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
27.06.2015143/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
27.06.2015142/2015 Z. z.Vyhláška o registri adries
27.06.2015141/2015 Z. z.Novela vyhlášky o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
27.06.2015140/2015 Z. z.Novela zákona o sociálnom poistení
23.06.2015139/2015 Z. z.Nález ÚS SR o nesúlade ustanovení zákona o elektronických komunikáciách, Trestného zákona a zákona o Policajnom zbore.
20.06.2015138/2015 Z. z.Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
19.06.2015137/2015 Z. z.Novela výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
19.06.2015136/2015 Z. z.Novela vyhláška, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody
19.06.2015135/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby
19.06.2015134/2015 Z. z.Novela nariadenia o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní pozemkov
11.06.2015133/2015 Z. z.Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
11.06.2015132/2015 Z. z.Oznámenie o opatrení na udelenie predchádzajúceho súhlasu NBS podľa § 77 ods. 1 zákona o poisťovníctve
11.06.2015131/2015 Z. z.Novela zákona o azyle
11.06.2015130/2015 Z. z.Novela zákona o účtovníctve
11.06.2015129/2015 Z. z.Novela zákona o ochrane pred požiarmi
11.06.2015128/2015 Z. z.Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií
10.06.2015127/2015 Z. z.Oznámenie o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
10.06.2015126/2015 Z. z.Zákon o knižniciach a o zmene a doplnení zákona o múzeách a o galériách
10.06.2015125/2015 Z. z.Zákon o registri adries
10.06.2015124/2015 Z. z.Novela zákona o matrikách
10.06.2015123/2015 Z. z.Novela zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
10.06.2015122/2015 Z. z.Novela zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
05.06.2015121/2015 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok
05.06.2015120/2015 Z. z.Novela zákona o strelných zbraniach a strelive a zákona o správnych poplatkoch
05.06.2015119/2015 Z. z.Novela zákona o vojenských obvodoch
05.06.2015118/2015 Z. z.Novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
05.06.2015117/2015 Z. z.Novela zákona o cenných papieroch a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
03.06.2015r1/c37/2015 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
03.06.2015116/2015 Z. z.Oznámenie o Memorande medzi SR a Spojenými arabskými emirátmi o bezpečnostnej spolupráci a boji proti terorizmu
03.06.2015115/2015 Z. z.Oznámenie o Memorande medzi SR a Spojenými arabskými emirátmi o uznávaní vodičských preukazov
03.06.2015114/2015 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
03.06.2015113/2015 Z. z.Novela vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách
03.06.2015112/2015 Z. z.Zákon o príspevku športovému reprezentantovi
30.05.2015111/2015 Z. z.Oznámenie o uzavretí Dohody o stabilizácii a pridružení medzi ES a Bosnou a Hercegovinou
29.05.2015110/2015 Z. z.Oznámenie o Protokole o trvalo udržateľnom cestovnom ruchu
29.05.2015109/2015 Z. z.Oznámenie o vykonávaní Dohody medzi ES a Macedónskom o readmisii osôb bez povolenia na pobyt
28.05.2015108/2015 Z. z.Oznámenie o uzavretí Memoranda o porozumení medzi SR a SAE o založení Spoločného hospodárskeho výboru
28.05.2015107/2015 Z. z.Vyhláška o štandardoch zdravotníckej informatiky a lehotách poskytovania údajov
28.05.2015106/2015 Z. z.Novela nariadenia o zozname prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám a dojčiacim ženám
28.05.2015105/2015 Z. z.Novela nariadenia o zozname prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom
28.05.2015104/2015 Z. z.Novela nariadenia o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
27.05.2015103/2015 Z. z.Úplné znenie zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
26.05.2015102/2015 Z. z.Oznámenie o opatrení o výške náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2015
26.05.2015101/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek
26.05.2015100/2015 Z. z.Novela vyhlášky o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
26.05.201599/2015 Z. z.Vyhláška ustanovujúca podrobnosti pri poskytovaní podpornej a garantovanej energetickej služby
19.05.201598/2015 Z. z.Oznámenie o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu
19.05.201597/2015 Z. z.Oznámenie o potvrdení vykonávania Zmluvy medzi Československom a Veľkej Británie a Írska o vzájomnom vydávaní zločincov
19.05.201596/2015 Z. z.Oznámenie o zmenách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečných tovarov
07.05.201595/2015 Z. z.Oznámenie o vykonávaní Dohody medzi SR a Medzinárodnou investičnou bankou o zriadení kancelárie v SR
07.05.201594/2015 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Švédskom o spolupráci v oblasti obrany
07.05.201593/2015 Z. z.Oznámenie o uložení Vyhlásenia SR v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa vo vzťahu s Poľskom
07.05.201592/2015 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
07.05.201591/2015 Z. z.Novela vyhlášky o vzoroch tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra
07.05.201590/2015 Z. z.Nariadenie vlády o zániku daňového nedoplatku nezaplatenej sankcii k zaplatenej DPH