Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
21.09.2017 219/2017 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018
21.09.2017 218/2017 Z. z. Vyhláška o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch
07.09.2017 217/2017 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače
06.09.2017 216/2017 Z. z. Novela vyhlášky o podpore obnoviteľných zdrojov energie
06.09.2017 215/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa zrušuje vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah kyseliny erukovej v olejoch a tukoch alebo v ich zmesiach
05.09.2017 214/2017 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Bieloruskom o vedeckej a technickej spolupráci
31.08.2017 213/2017 Z. z. Novela vyhlášky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
30.08.2017 212/2017 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Bieloruskom o spolupráci pri mimoriadnych udalostiach
30.08.2017 211/2017 Z. z. Oznámenie o skončení platnosti Dohody o zdaňovaní príjmu z úspor medzi SR a Jersey
30.08.2017 210/2017 Z. z. Oznámenie o skončení platnosti Dohody o zdaňovaní príjmu z úspor medzi SR a Guernsey
30.08.2017 209/2017 Z. z. Oznámenie o skončení Dohovoru medzi SR a Holandskom týkajúceho sa výmeny informácií príjmu z úspor vo forme výplat úroku
30.08.2017 208/2017 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
28.08.2017 207/2017 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Iránskou islamskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
22.08.2017 206/2017 Z. z. Opatrenie o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
15.08.2017 205/2017 Z. z. Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
15.08.2017 204/2017 Z. z. Oznámenie o Dohode o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Moldavskou republikou.
09.08.2017 203/2017 Z. z. Oznámenie o Dohode o pridružení medzi EÚ a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Ukrajinou
09.08.2017 202/2017 Z. z. Novela nariadenia platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
03.08.2017 201/2017 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
02.08.2017 200/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení o náležitostiach žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí
02.08.2017 199/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení na zistenie ďalších osôb, ktoré majú k banke alebo k pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah
01.08.2017 198/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení o sume školného v externej forme na vysokých školách na rok 2018/2019
27.07.2017 197/2017 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona
25.07.2017 196/2017 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške č. 192/2017
25.07.2017 195/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia
25.07.2017 194/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení ktoré ustanovuje vzory ponukových listov v súvislosti so zmenou zákona o starobnom dôchodkovom sporení
20.07.2017 193/2017 Z. z. Novela vyhlášky o filmovom projekte
18.07.2017 192/2017 Z. z. Vyhláška o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní
18.07.2017 191/2017 Z. z. Novela vyhlášky na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok
18.07.2017 190/2017 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní
14.07.2017 189/2017 Z. z. Nariadenie o pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia a zeleniny v školských zariadeniach
13.07.2017 188/2017 Z. z. Novela vyhlášky o spotrebiteľskom balení
10.07.2017 187/2017 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)
10.07.2017 186/2017 Z. z. Novela vyhlášky o špeciálnych školách
10.07.2017 185/2017 Z. z. Novela vyhlášky o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
10.07.2017 184/2017 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
10.07.2017 183/2017 Z. z. Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní
10.07.2017 182/2017 Z. z. Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
10.07.2017 181/2017 Z. z. Novela zákona o obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
06.07.2017 180/2017 Z. z. Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice
06.07.2017 179/2017 Z. z. Novela zákona o pobyte cudzincov
04.07.2017 178/2017 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
04.07.2017 177/2017 Z. z. Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
04.07.2017 176/2017 Z. z. Novela zákona o vnútrozemskej plavbe
04.07.2017 175/2017 Z. z. Novela vyhlášky o denaturačných prostriedkoch a ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu
01.07.2017 174/2017 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti
30.06.2017 173/2017 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima
30.06.2017 172/2017 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic a ciest s výberom mýta
29.06.2017 171/2017 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy
28.06.2017 170/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu
28.06.2017 169/2017 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska
28.06.2017 168/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov bankami a obchodníkmi s cennými papiermi
28.06.2017 167/2017 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
28.06.2017 166/2017 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
28.06.2017 165/2017 Z. z. Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva
28.06.2017 164/2017 Z. z. Novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach