Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové vyhlásené predpisy

Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnost odČísloNázov predpisu
01.12.2015330/2015 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi vládami členských štátov Európskej únie o ochrane utajovaných skutočností
01.12.2015329/2015 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Švajčiarskom o zastupovaní vo vízovom konaní
01.12.2015328/2015 Z. z.Vyhláška o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov
01.12.2015327/2015 Z. z.Vyhláška o výpočte a plnení cieľov energetickej efektívnosti
01.12.2015326/2015 Z. z.Vyhláška o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu
01.12.2015325/2015 Z. z.Novela vyhlášky o odmenách a náhradách notárov
01.12.2015324/2015 Z. z.Vyhláška o Kancelárskom poriadku pre notárov
01.12.2015323/2015 Z. z.Zákon o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov
26.11.2015322/2015 Z. z.Oznámenie o Zmluve medzi SR a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o leteckých dopravných službách
26.11.2015320/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o Horskej záchrannej službe
26.11.2015319/2015 Z. z.Vyhláška o skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora
24.11.2015318/2015 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Ukrajinou o uznávaní dokladov o akademickom vzdelaní
24.11.2015317/2015 Z. z.Oznámenie o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi SR a Peruánskej republiky
24.11.2015316/2015 Z. z.Novela vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole
24.11.2015314/2015 Z. z.Novela vyhlášky o integrovaných obslužných miestach
20.11.2015313/2015 Z. z.Oznámenie o zmene opatrenia o individuálnej účtovnej závierke pre Exportno-importnú banku
20.11.2015312/2015 Z. z.Oznámenie o zmene opatrenia o postupoch účtovania pre Exportno-importnú banku
20.11.2015311/2015 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
20.11.2015310/2015 Z. z.Oznámenie o uzatvorení Zmluvy medzi SR a Macedónskom o sociálnom zabezpečení
20.11.2015309/2015 Z. z.Vyhláška o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, polievkových prípravkoch a o ochucovadlách
14.11.2015r1/c87/2015 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 287/2015 Z. z.
14.11.2015308/2015 Z. z.Vyhláška o výdavkoch spojených s voľbami
12.11.2015307/2015 Z. z.Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
11.11.2015306/2015 Z. z.Oznámenie o vydaní pamätných euromincí pri príležitosti prvého predsedníctva SR v Rade Európskej únie
11.11.2015305/2015 Z. z.Oznámenie o opatrení o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností
11.11.2015304/2015 Z. z.Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje vzor formulára poistnej zmluvy
11.11.2015303/2015 Z. z.Oznámenie o opatrení o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk
11.11.2015302/2015 Z. z.Oznámenie o skončení platnosti Dohody medzi ČSSR a Jordánskym hášimovským kráľovstvom v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
11.11.2015301/2015 Z. z.Oznámenie o uzatvorení Protokolu medzi SR a Ukrajinou o hraničných priechodoch
11.11.2015300/2015 Z. z.Oznámenie o uzavretí Vnútornej dohody medzi EÚ o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám
11.11.2015299/2015 Z. z.Oznámenie o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi SR a Čiernou Horou
06.11.2015298/2015 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Čiernou horou o hospodárskej spolupráci
06.11.2015297/2015 Z. z.Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre zdravotné poisťovne
06.11.2015296/2015 Z. z.Oznámenie o zmene opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne
06.11.2015295/2015 Z. z.Novela vyhlášky o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia
06.11.2015294/2015 Z. z.Novela nariadenia vlády o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými
06.11.2015293/2015 Z. z.Novela nariadenia vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín
06.11.2015292/2015 Z. z.Novela nariadenia vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia
03.11.2015291/2015 Z. z.Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
03.11.2015290/2015 Z. z.Oznámenie o doplnení zoznamu Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine
03.11.2015289/2015 Z. z.Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
03.11.2015288/2015 Z. z.Vyhláška na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín
03.11.2015287/2015 Z. z.Novela vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole
31.10.2015286/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní mimoriadnej podpory v sektore mlieka a bravčového mäsa
31.10.2015285/2015 Z. z.Novela nariadenia vlády o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy
29.10.2015284/2015 Z. z.Oznámenie o zmene opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
29.10.2015283/2015 Z. z.Opatrenie o sume dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v r. 2016
29.10.2015282/2015 Z. z.Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim
29.10.2015281/2015 Z. z.Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov
27.10.2015280/2015 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (strojárstvo)
27.10.2015279/2015 Z. z.Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016
27.10.2015278/2015 Z. z.Novela zákona o telekomunikáciách
27.10.2015277/2015 Z. z.Novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
27.10.2015276/2015 Z. z.Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania
23.10.2015275/2015 Z. z.Vyhláška o vzore daňového a dodatočného daňového priznania k dani z tabakových výrobkov
23.10.2015274/2015 Z. z.Novela zákona o Horskej záchrannej službe
23.10.2015273/2015 Z. z.Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
23.10.2015272/2015 Z. z.Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
22.10.2015271/2015 Z. z.Novela vyhlášky o označovaní balení kontrolných známok spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov
22.10.2015270/2015 Z. z.Novela vyhlášky o označovaní balení kontrolných známok spotrebiteľského balenia liehu
22.10.2015269/2015 Z. z.Novela zákona o správe daní (daňový poriadok)
22.10.2015268/2015 Z. z.Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
22.10.2015267/2015 Z. z.Novela zákona o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
22.10.2015266/2015 Z. z.Novela zákona o archívoch a registratúrach
22.10.2015265/2015 Z. z.Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
20.10.2015264/2015 Z. z.Opatrenie o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona
20.10.2015263/2015 Z. z.Zákon o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom
20.10.2015262/2015 Z. z.Novela zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
20.10.2015261/2015 Z. z.Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
20.10.2015260/2015 Z. z.Novela nariadenia vlády o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu
20.10.2015259/2015 Z. z.Novela zákona o dráhach
17.10.2015258/2015 Z. z.Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí Svetové prírodné dedičstvo – Karpatské bukové pralesy
17.10.2015257/2015 Z. z.Oznámenie o opatrení pre limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve
17.10.2015256/2015 Z. z.Oznámenie o opatrení o solventnosti pre poisťovne
17.10.2015255/2015 Z. z.Oznámenie o opatrení o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o metódach výpočtu
17.10.2015254/2015 Z. z.Novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
17.10.2015253/2015 Z. z.Novela zákona o dani z príjmov
17.10.2015252/2015 Z. z.Novela zákona o verejnom obstarávaní
15.10.2015251/2015 Z. z.Oznámenie o výkaze veriteľa poskytujúceho spotrebiteľské úvery v obmedzenom rozsahu
15.10.2015250/2015 Z. z.Oznámenie o zmene opatrenia individuálnej účtovnej závierky pre banky a platobné inštitúcie
15.10.2015249/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic a ciest s výberom mýta
15.10.2015248/2015 Z. z.Novela vyhlášky o používaní elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku
15.10.2015247/2015 Z. z.Novela zákona o elektronických komunikáciách
15.10.2015246/2015 Z. z.Zákon o správcoch bytových domov
14.10.2015245/2015 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
14.10.2015244/2015 Z. z.Oznámenie o zmene Rozhodnutia, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
14.10.2015243/2015 Z. z.Vyhláška o požiadavkách na označovanie potravín
14.10.2015242/2015 Z. z.Novela zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku
14.10.2015241/2015 Z. z.Novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
14.10.2015240/2015 Z. z.Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
14.10.2015239/2015 Z. z.Novela zákona o ochrane vkladov
03.10.2015238/2015 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Ruskom o spolupráci v boji proti nelegálnej migrácii
03.10.2015237/2015 Z. z.Oznámenie o opatrení, ktorým sa mení a dopĺňa výkaz z individuálnej účtovnej závierky pre podnikateľov
03.10.2015236/2015 Z. z.Nariadenie vlády o technických požiadavkách teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné alebo plynné palivá
03.10.2015235/2015 Z. z.Nariadenie vlády o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov
03.10.2015234/2015 Z. z.Nariadenie o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu
01.10.2015233/2015 Z. z.Úplné znenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže
30.09.2015232/2015 Z. z.Oznámenie o Zmluve medzi SR a Rakúskom, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o policajnej spolupráci
30.09.2015231/2015 Z. z.Oznámenie o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
29.09.2015r1/c67/2015 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 167/2015 Z. z.
29.09.2015230/2015 Z. z.Oznámenie o opatrení o ukladaní výkazu z individuálnej účtovnej závierky pre poisťovne a zaisťovne
29.09.2015229/2015 Z. z.Oznámenie o výnose, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách
29.09.2015228/2015 Z. z.Oznámenie o výnose, ktorým sa vydáva Slovenský farmaceutický kódex, druhé vydanie
29.09.2015227/2015 Z. z.Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2016
29.09.2015226/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
29.09.2015225/2015 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovuje suma náhrady nákladov výkonu kontroly technickými prostriedkami
29.09.2015224/2015 Z. z.Novela vyhlášky o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním
29.09.2015223/2015 Z. z.Novela vyhláška o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov a rozdeľovania na súdy
29.09.2015222/2015 Z. z.Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy
18.09.2015221/2015 Z. z.Novela nariadenia vlády o opatreniach na kontrolu moru hydiny
18.09.2015220/2015 Z. z.Nariadenie vlády o podmienkach vydávania povolení na dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
11.09.2015219/2015 Z. z.Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita a výška investičnej pomoci
10.09.2015218/2015 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (elektrotechnický priemysel)
10.09.2015217/2015 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (stavebníctvo)
10.09.2015216/2015 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (pozemná doprava)
10.09.2015215/2015 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (hutníctvo, ťažobný priemysel a geológia)
10.09.2015214/2015 Z. z.Novela vyhlášky ustanovujúcej rozsah daňových predpisov k možnosti vydať záväzné stanovisko
09.09.2015213/2015 Z. z.Úplné znenie zákona o európskom zoskupení územnej spolupráce