Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
21.10.2016 280/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017
20.10.2016 279/2016 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 450. výročia narodenia Jána Jessenia
20.10.2016 278/2016 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh
20.10.2016 277/2016 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh
20.10.2016 276/2016 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh
20.10.2016 275/2016 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy na trh
20.10.2016 274/2016 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh
20.10.2016 273/2016 Z. z. Novela nariadenia o registrácii odrôd pestovaných rastlín
18.10.2016 272/2016 Z. z. Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
17.10.2016 271/2016 Z. z. Oznámenie, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky
12.10.2016 270/2016 Z. z. Novela vyhlášky o poskytnutí dotácií na územnoplánovaciu dokumentáciu obcí
11.10.2016 269/2016 Z. z. Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017
10.10.2016 268/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic a ciest s výberom mýta
07.10.2016 267/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o výsledkoch útvaru riadenia rizík poisťovne, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim
07.10.2016 266/2016 Z. z. Novela zákona o diaľničnej známke
05.10.2016 265/2016 Z. z. Oznámenie o uzavretí Dohody medzi SR a Nemeckom o zastupovaní vo vízovom konaní
05.10.2016 264/2016 Z. z. Oznámenie o zmene č. 3 Protokolu o Dohode medzi SR a ČR o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní
05.10.2016 263/2016 Z. z. Oznámenie o skončení platnosti medzinárodných zmlúv medzi SR a Macedónskom
01.10.2016 262/2016 Z. z. Nariadenie vlády o vybavení námorných lodí
30.09.2016 261/2016 Z. z. Nariadenie vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2017
30.09.2016 260/2016 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
28.09.2016 259/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu
27.09.2016 258/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien pre vnútroštátny poštový styk
27.09.2016 257/2016 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2017
27.09.2016 256/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
27.09.2016 255/2016 Z. z. Novela zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže
27.09.2016 254/2016 Z. z. Novela zákona o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
23.09.2016 253/2016 Z. z. Oznámenie o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
23.09.2016 252/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
16.09.2016 251/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a ČR o prepojení R5 v obci Svrčinovec a I/11 v obci Mosty u Jablunkova
16.09.2016 250/2016 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 400. výročia úmrtia Juraja Turza
09.09.2016 249/2016 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení č. 245/2016 Z. z.
06.09.2016 248/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
01.09.2016 247/2016 Z. z. Nariadenie o uplatňovaní právomocí Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
31.08.2016 246/2016 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške č. 232/2016 Z. z.
31.08.2016 245/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov
29.08.2016 244/2016 Z. z. Vyhláška o kvalite ovzdušia
24.08.2016 243/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
24.08.2016 242/2016 Z. z. Vyhláška o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní
23.08.2016 241/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o sume školného v externej forme na vysokých školách na rok 2017/2018
19.08.2016 240/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste
18.08.2016 239/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
18.08.2016 238/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
18.08.2016 237/2016 Z. z. Vyhláška o hraniciach horských oblastí, v ktorých vykonáva činnosť Horská záchranná služba
18.08.2016 236/2016 Z. z. Vyhláška o štandardoch kvality prenosu, distribúcie a dodávky elektriny
12.08.2016 235/2016 Z. z. Novela vyhlášky o kvalite dodávky pitnej vody vodovodom a odvádzania odpadovej vody
12.08.2016 234/2016 Z. z. Novela vyhlášky o štandardoch kvality dodávky tepla
12.08.2016 233/2016 Z. z. Novela vyhlášky o štandardoch uskladňovania, prepravy, distribúcie a dodávky plynu
12.08.2016 232/2016 Z. z. Novela vyhlášky o špeciálnych školách
12.08.2016 231/2016 Z. z. Novela vyhlášky o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
05.08.2016 230/2016 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
05.08.2016 229/2016 Z. z. Opatrenie o ročných a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou
05.08.2016 228/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o ročných a polročných správach predkladaných DDS
05.08.2016 227/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Prípravnou komisiou pre Organizáciu Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok
05.08.2016 226/2016 Z. z. Oznámenie o zmene v Dohode medzi SR a Poľskom o uznávaní štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností a titulov
27.07.2016 225/2016 Z. z. Vyhláška o cenovej regulácii výroby, dodávky pitnej a čistenia odpadovej vody
27.07.2016 224/2016 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu vody z vodných tokov
27.07.2016 223/2016 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve
26.07.2016 222/2016 Z. z. Oznámenie o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa