Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové vyhlásené predpisy

Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnost odČísloNázov predpisu
26.07.2014212/2014 Z. z.Oznámeni o uzavretí Protokolu medzi SR a PL o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku
26.07.2014211/2014 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (pozemná doprava)
26.07.2014210/2014 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (hutníctvo, geológia a ťažobný priemysel)
26.07.2014209/2014 Z. z.Vyhláška o rozsahu odbornej prípravy, odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy
26.07.2014208/2014 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby
26.07.2014207/2014 Z. z.Novela zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve
26.07.2014206/2014 Z. z.Novela zákona o dlhopisoch
26.07.2014205/2014 Z. z.Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
26.07.2014204/2014 Z. z.Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
19.07.2014203/2014 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a ČR o spolupráci pri evidencii motorových vozidiel
19.07.2014202/2014 Z. z.Novela nariadenia o požiadavkách na ochranu zvierat počas usmrcovania
19.07.2014201/2014 Z. z.Novela nariadenia o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny
19.07.2014200/2014 Z. z.Novela nariadenia o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov
17.07.2014199/2014 Z. z.Novela zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
17.07.2014198/2014 Z. z.Novela zákona o ochrane prírody a krajiny
17.07.2014197/2014 Z. z.Novela zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
15.07.2014196/2014 Z. z.Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické a elektronické zariadenia
15.07.2014195/2014 Z. z.Novela zákona o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
15.07.2014194/2014 Z. z.Novela zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja
09.07.2014193/2014 Z. z.Vyhláška o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií na výkon štátnej správy
09.07.2014192/2014 Z. z.Novela nariadenia o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy
09.07.2014191/2014 Z. z.Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
28.06.2014190/2014 Z. z.Novela vyhláška, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
28.06.2014189/2014 Z. z.Novela vyhláška, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
28.06.2014188/2014 Z. z.Novela vyhláška, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia pitnej vody
28.06.2014187/2014 Z. z.Novela vyhláška, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve
28.06.2014186/2014 Z. z.Novela nariadenia o investičnej pomoci a miere nezamestnanosti v okresoch
28.06.2014185/2014 Z. z.Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
28.06.2014184/2014 Z. z.Novela zákona o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
28.06.2014183/2014 Z. z.Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení
28.06.2014182/2014 Z. z.Novela zákona o lesoch a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
26.06.2014181/2014 Z. z.Zákon o volebnej kampani
26.06.2014180/2014 Z. z.Zákon o podmienkach výkonu volebného práva
26.06.2014179/2014 Z. z.Oznámenie o výnose ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky
26.06.2014178/2014 Z. z.Novela opatrenia na základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny
26.06.2014177/2014 Z. z.Nariadenie zrušujúce niektoré nariadenia o požiadavkách typového schválenia ES motorových vozidiel
26.06.2014176/2014 Z. z.Novela nariadenia o požiadavkách na komponenty dvojkolesových a trojkolesových motorových vozidiel
26.06.2014175/2014 Z. z.Novela nariadenia o požiadavkách na osvetlenie na dvojkolesových, trojkolesových vozidlách
26.06.2014174/2014 Z. z.Novela nariadenia o typovom schválení ES dvojkolesových, trojkolesových vozidiel a štvorkoliek
24.06.2014173/2014 Z. z.Výnos o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
24.06.2014172/2014 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti
24.06.2014171/2014 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania
24.06.2014170/2014 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie
24.06.2014169/2014 Z. z.Vyhláška ustanovujúca hodnoty na určenie účinku dohody, postupu a rozhodnutia na hospodársku súťaž
24.06.2014168/2014 Z. z.Oznámenie o ukončení Dohody medzi SR a Maďarskom o zastupovaní pri vydávaní víz
24.06.2014167/2014 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Švédskom o zastupovaní vo vízovom konaní
24.06.2014166/2014 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Porugalskom o zastupovaní vo vízovom konaní
24.06.2014165/2014 Z. z.Vyhláška o filmovom projekte
24.06.2014164/2014 Z. z.Vyhláška označovania potravín obsahujúcich glykozidy steviolu a ich použitie na reklamné účely
24.06.2014163/2014 Z. z.Vyhláška dobrovoľného označovania potravín na účely informovania spotrebiteľa
24.06.2014162/2014 Z. z.Zákon o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
24.06.2014161/2014 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky
13.06.2014160/2014 Z. z.Novela zákona o geologických prácach
13.06.2014159/2014 Z. z.Vyhláška o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie a záchranné práce a škôd
13.06.2014158/2014 Z. z.Novela vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny
11.06.2014157/2014 Z. z.Novela vyhlášky o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl
11.06.2014156/2014 Z. z.Novela vyhlášky o stredných školách
07.06.2014155/2014 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
07.06.2014154/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk
07.06.2014153/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní správ vedúceho zamestnanca vo finančnom sprostredkovaní a poradenstve
07.06.2014152/2014 Z. z.Novela zákona o námornej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
07.06.2014151/2014 Z. z.Novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niekorých zákonov
05.06.2014150/2014 Z. z.Oznámenie o Programe spolupráce medzi SR a Izraelom v oblasti školstva, vedy, kultúry, mládeže a športu
05.06.2014149/2014 Z. z.Oznámenie k Dohovoru týkajúceho sa elektronického nákladného listu
05.06.2014148/2014 Z. z.Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
05.06.2014147/2014 Z. z.Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
05.06.2014146/2014 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Nemeckom o medzinárodnej doprave
31.05.2014145/2014 Z. z.Oznámenie o výnose o podmienkach uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície
31.05.2014144/2014 Z. z.Oznámenie o výnose o identifikácii výbušnín, výbušných predmetov a munície
31.05.2014143/2014 Z. z.Oznámenie o výnose o podmienkach a lehotách preskúšania výbušnín
31.05.2014142/2014 Z. z.Oznámenie o Dodatku k Dohode medzi SR a Lotyšskom o zastupovaní pri vydávaní víz
31.05.2014141/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
31.05.2014140/2014 Z. z.Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
30.05.2014139/2014 Z. z.Oznámenie o Dodatku k Rímskemu štatútu Medzinárodného trestného súdu k zločinu agresie
30.05.2014138/2014 Z. z.Oznámenie o Dodatku k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu
30.05.2014137/2014 Z. z.Oznámenie o uzavretí Rámcovej dohody medzi EÚ a Kórejskou republikou
30.05.2014136/2014 Z. z.Úplné znenie zákona o ochrane osobných údajov
29.05.2014r2/c45/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 107/2014 Z. z.
29.05.2014r1/c45/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 106/2014 Z. z.
29.05.2014135/2014 Z. z.Oznámenie o uložení Dodatku č. 4 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
29.05.2014134/2014 Z. z.Oznámenie o ustanovení denného limitu finančných prostriedkov pre klientov Štátnej pokladnice
29.05.2014133/2014 Z. z.Oznámenie o výške náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2014
29.05.2014132/2014 Z. z.Vyhláška o spracovanom ovocí a zelenine, hubách, olejninách, zemiakoch a výrobkoch z nich
29.05.2014131/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín
29.05.2014130/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o ochranných opatreniach pre rastliny alebo rastlinné produkty
22.05.2014129/2014 Z. z.Oznámenie o nadobudnutí platnosti Aktov Svetovej poštovej únie
20.05.2014128/2014 Z. z.Uznesenie vo veci pozastavenia účinnosti § 58 ods. 5 až ods. 7 a § 63 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z.
16.05.2014127/2014 Z. z.Vyhláška ustanovujúca zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje dispenzarizácia
16.05.2014126/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o environmentálnych normách v oblasti vodnej politiky
10.05.2014125/2014 Z. z.Oznámenie o výnose o požiadavkách na zabezpečenie a vybavenie zdravotníckych zariadení
10.05.2014124/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov Slovenskou kanceláriou poisťovateľov
10.05.2014123/2014 Z. z.Opatrenie, ktorým sa ustanovuje zoznam krajín so sťaženými životnými podmienkami
10.05.2014122/2014 Z. z.Opatrenie, ktorým sa ustanovuje zoznam štátov so sťaženými životnými podmienkami
10.05.2014121/2014 Z. z.Novela vyhlášky o forme a náležitostiach pitevného protokolu a zozname pracovísk
10.05.2014120/2014 Z. z.Novela vyhlášky o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady
10.05.2014119/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o podrobnostiach o odberoch, darcovstve tkanív a buniek
30.04.2014118/2014 Z. z.Oznámenie o ukončení platnosti Dohody INTERELEKTRO vo vzťahu k SR
30.04.2014117/2014 Z. z.Novela vyhlášky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení
30.04.2014116/2014 Z. z.Vyhláška o preddavkoch, platení a ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie
30.04.2014115/2014 Z. z.Novela zákona o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách
29.04.2014114/2014 Z. z.Oznámenie o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
29.04.2014113/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu podľa zákona o poisťovníctve
29.04.2014112/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o náležitostiach žiadosti o udelenie súhlasu NBS o DDS
29.04.2014111/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení na povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
29.04.2014110/2014 Z. z.Oznámenie o Dodatku k Dohode medzi SR a Belgickom o zastupovaní vo vízovom konaní
29.04.2014109/2014 Z. z.Opatrenie o suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2013
29.04.2014108/2014 Z. z.Novela vyhlášky ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín
29.04.2014107/2014 Z. z.Nariadenie o poskytovaní pomoci pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi
29.04.2014106/2014 Z. z.Novela Občianskeho zákonníka a o zmene a doplnení niektorých zákonov