Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
27.07.2016 225/2016 Z. z. Vyhláška o cenovej regulácii výroby, dodávky pitnej a čistenia odpadovej vody
27.07.2016 224/2016 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu vody z vodných tokov
27.07.2016 223/2016 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve
26.07.2016 222/2016 Z. z. Oznámenie o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
21.07.2016 221/2016 Z. z. Nariadenie na uvádzanie množiteľského materiálu a ovocných drevín na výrobu ovocia na trh
21.07.2016 220/2016 Z. z. Nález ÚS SR o nesúlade časti ustanovenia § 26 ods. 23 vyhlášky č. 221/2013 Z. z.
20.07.2016 219/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Kazašskou republikou o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
20.07.2016 218/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh
19.07.2016 217/2016 Z. z. Novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
19.07.2016 216/2016 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
15.07.2016 215/2016 Z. z. Vyhláška o obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach
14.07.2016 214/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)
14.07.2016 213/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády o hodnotení chemického stavu útvaru podzemných vôd
13.07.2016 212/2016 Z. z. Novela vyhlášky o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona
12.07.2016 211/2016 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Malajziou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku
12.07.2016 210/2016 Z. z. Novela vyhlášky o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia
01.07.2016 209/2016 Z. z. Nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami s elektromagnetickým poľom
30.06.2016 208/2016 Z. z. Novela vyhlášky o odmenách a náhradách notárov
30.06.2016 207/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých
30.06.2016 206/2016 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy
30.06.2016 205/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu
30.06.2016 204/2016 Z. z. Oznámenie o dohode medzi SR a Cyprom o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
23.06.2016 203/2016 Z. z. Oznámenie o doplnení Dohovoru o rodičovských právach, povinnostiach a opatreniach na ochranu dieťaťa
23.06.2016 202/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode o pridružení medzi EÚ a ES pre atómovú energiu a Gruzínskom
23.06.2016 201/2016 Z. z. Vyhláška o vedení odbornej evidencie knižničných dokumentov
22.06.2016 200/2016 Z. z. Rokovací poriadok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
21.06.2016 199/2016 Z. z. Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
21.06.2016 198/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode o pridružení medzi EÚ a ES pre atómovú energiu a Moldavskou republikou
21.06.2016 197/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode o spolupráci na systéme satelitnej navigácie medzi EÚ a Nórskym kráľovstvom
15.06.2016 196/2016 Z. z. Novela nariadenie vlády o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu
14.06.2016 195/2016 Z. z. Vyhláška na technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania
14.06.2016 194/2016 Z. z. Nález ÚS SR vo veci nesúladu § 141a Občianskeho súdneho poriadku
11.06.2016 193/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu
10.06.2016 192/2016 Z. z. Vyhláška o monitorovaní energetickej náročnosti verejných budov
07.06.2016 191/2016 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Kazašskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
03.06.2016 190/2016 Z. z. Novela vyhlášky o preddavkoch, platení a ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie
01.06.2016 189/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Gruzínskom o spolupráci v boji proti trestnej činnosti
01.06.2016 188/2016 Z. z. Vyhláška o vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
31.05.2016 187/2016 Z. z. Novela vyhlášky o postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva
30.05.2016 186/2016 Z. z. Nález ÚS SR o nesúlade § 7 ods. 1, 2 a 11 zákona č. 2/1991 Zb.
26.05.2016 185/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o výške náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2016
26.05.2016 184/2016 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti prvého predsedníctva SR v Rade EÚ
26.05.2016 183/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom, ktorá sa týka GNSS
26.05.2016 182/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
26.05.2016 181/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore
23.05.2016 180/2016 Z. z. Vyhláška o potravinárskych kazeínoch a potravinárskych kazeinátoch
23.05.2016 179/2016 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na zahustené mlieko a sušené mlieko
19.05.2016 178/2016 Z. z. Novela vyhlášky o posudzovaní zariadení a systémov pri prevádzkovaní hazardných hier
19.05.2016 177/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov
17.05.2016 176/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí Medziamerického dohovoru o výkone trestných rozsudkov v cudzine
13.05.2016 175/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
13.05.2016 174/2016 Z. z. Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
13.05.2016 173/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode o spolupráci medzi MZ SR a Regionálnym úradom SZO pre Európu na r. 2016-2017
13.05.2016 172/2016 Z. z. Novela vyhlášky o predaji životne dôležitých výrobkov alebo tovarov
06.05.2016 171/2016 Z. z. Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
05.05.2016 170/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí Dodatku k Dohovoru o fyzickej ochrane jadrových materiálov
05.05.2016 169/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
05.05.2016 168/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Argentínou o vedecko-technickej spolupráci