Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
10.02.2016 86/2016 Z. z. Oznámenie o spôsobe úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním
10.02.2016 85/2016 Z. z. Oznámenie o podpísaní Programu spolupráce medzi SR a Bulharskom na roky 2015 – 2020.
09.02.2016 84/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
09.02.2016 83/2016 Z. z. Vyhláška o mäsových výrobkoch
30.01.2016 82/2016 Z. z. Oznámenie o novele opatrenia , ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
28.01.2016 81/2016 Z. z. Oznámenie o uzavretí Dohody o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku
28.01.2016 80/2016 Z. z. Oznámenie o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskom a Maďarskom o predchádzaní cezhraničnej a organizovanej trestnej činnosti
28.01.2016 79/2016 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
28.01.2016 78/2016 Z. z. Oznámenie o podpísaní Dohody o príspevkoch do jednotného fondu na riešenie krízových situácií
23.01.2016 77/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu
19.01.2016 76/2016 Z. z. Oznámenie o zmene a doplnení Dohody medzi SR a Ukrajinou o železničnej doprave cez štátnu hranicu
19.01.2016 75/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Srbskom o medzinárodnej kombinovanej doprave
19.01.2016 74/2016 Z. z. Vyhláška o spôsobe poskytnutia a výška štátneho príspevku odberateľovi plynu
13.01.2016 73/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov
13.01.2016 72/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov bankami a obchodníkmi s cennými papiermi
13.01.2016 71/2016 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
13.01.2016 70/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
13.01.2016 69/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo
01.01.2016 68/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne
01.01.2016 67/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov a hlásení poisťovňou, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim
01.01.2016 66/2016 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska
01.01.2016 65/2016 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov
01.01.2016 64/2016 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazov burzou a centrálnym depozitárom CP na účely dohľadu nad finančným trhom
01.01.2016 63/2016 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazov obchodníkmi s CP na účely vykonávania dohľadu
01.01.2016 62/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v DDF
01.01.2016 61/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o poskytovaní informácií o stave majetku v DDF
01.01.2016 60/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku DF a DDF
01.01.2016 59/2016 Z. z. Oznámenie o výnose o poskytovaní finančnej pomoci občanom SR a EÚ v mimoriadnych prípadoch
01.01.2016 58/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Ukrajinou o vojnových hroboch
01.01.2016 57/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľnosti
01.01.2016 56/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení na predkladanie informácií na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy
01.01.2016 55/2016 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o postupoch účtovania pre RO, PO, ŠF, obce a VÚC
01.01.2016 54/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
01.01.2016 53/2016 Z. z. Oznámenie o výnose, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a zdravotných výkonov
01.01.2016 52/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu
01.01.2016 51/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony lekárskej prehliadky vrcholového a talentovaného športovca
01.01.2016 50/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní vládneho štipendia
01.01.2016 49/2016 Z. z. Oznámenie o zmenách Vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane a zápise označení pôvodu
01.01.2016 48/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a USA na dodržiavanie predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA
01.01.2016 47/2016 Z. z. Oznámenie o pristúpení SR k Dohovoru o kazetovej munícii
01.01.2016 46/2016 Z. z. Oznámenie o Protokole medzi SR a Čiernou Horou k Zmluve medzi ČSSR a Juhosláviou z 20. 1. 1964
01.01.2016 45/2016 Z. z. Vyhláška o autoškolách
01.01.2016 44/2016 Z. z. Vyhláška o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
01.01.2016 43/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave
01.01.2016 42/2016 Z. z. Vyhláška o platobnom účte so základnými funkciami
01.01.2016 41/2016 Z. z. Vyhláška o základnom bankovom produkte
01.01.2016 40/2016 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 150. výročia narodenia Ladislava Nádašiho-Jégého
01.01.2016 39/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti
01.01.2016 38/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami a inštitúciami elektronických peňazí
01.01.2016 37/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, DSS a DDS
01.01.2016 36/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov bankami na štatistické účely
01.01.2016 35/2016 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazu správcovskou spoločnosťou za podielový fond
01.01.2016 34/2016 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazu faktoringovou alebo lízingovou spoločnosťou
01.01.2016 33/2016 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou
01.01.2016 32/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov Slovenskou kanceláriou poisťovateľov
01.01.2016 31/2016 Z. z. Oznámenie opatrení o maximálnej výške technickej úrokovej miery
01.01.2016 30/2016 Z. z. Oznámenie o Programe medzi SR a Čínou v oblasti školstva roky 2016 - 2019
01.01.2016 29/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Slovinskom o vytvorení spoločných hliadok na území Slovinska
01.01.2016 28/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Maďarskom o vytvorení spoločných hliadok na území Maďarska
01.01.2016 27/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva
01.01.2016 26/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v JÚ pre podnikateľov a ZSČO
01.01.2016 25/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky
01.01.2016 24/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o účtovnej závierke pre Sociálnu poisťovňu
01.01.2016 23/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
01.01.2016 22/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
01.01.2016 21/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o vinohradníctve a vinárstve
01.01.2016 20/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
01.01.2016 19/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o diaľničnej známke
01.01.2016 18/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o vysokých školách
01.01.2016 17/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a metód na účely dopingu v športe
01.01.2016 16/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie
01.01.2016 15/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny
01.01.2016 14/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody
01.01.2016 13/2016 Z. z. Vyhláška o súbore údajov poskytovaných do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti
01.01.2016 12/2016 Z. z. Vyhláška o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím
01.01.2016 11/2016 Z. z. Vyhláška o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
01.01.2016 10/2016 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve
01.01.2016 9/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády o spracovaní, uschovaní, skladovaní a distribúcii tkanív a buniek
01.01.2016 8/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu
01.01.2016 7/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností SPF
01.01.2016 6/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch
01.01.2016 5/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z.
01.01.2016 4/2016 Z. z. Nariadenie vlády o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov HsZZ a príslušníkov HZS
01.01.2016 3/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády o osobných požitkoch duchovných cirkví a náboženských spoločností
01.01.2016 2/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra
01.01.2016 1/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu
31.12.2015 450/2015 Z. z. Novela vyhlášky ustanovujúca podrobnosti zákona o prevádzke vozidiel na pozemných komunikáciách
31.12.2015 449/2015 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy
31.12.2015 448/2015 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu a výška sadzby mýta
31.12.2015 447/2015 Z. z. Zákon o miestnom poplatku za rozvoj
30.12.2015 446/2015 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami
30.12.2015 445/2015 Z. z. Novela nariadenia vlády o výške odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným
30.12.2015 444/2015 Z. z. Novela Trestného zákona
29.12.2015 443/2015 Z. z. Nález ÚS SR o nesúlade ustanovení zákona o platových pomeroch ústavných činiteľov a zákona o sudcoch a prísediacich
29.12.2015 442/2015 Z. z. Novela opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu
29.12.2015 441/2015 Z. z. Opatrenie o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti
29.12.2015 440/2015 Z. z. Zákon o športe
29.12.2015 439/2015 Z. z. Novela zákona o tepelnej energetike
23.12.2015 438/2015 Z. z. Novela Občianskeho súdneho poriadku
23.12.2015 437/2015 Z. z. Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu
23.12.2015 436/2015 Z. z. Opatrenie o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde
23.12.2015 435/2015 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
23.12.2015 434/2015 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
23.12.2015 433/2015 Z. z. Novela vyhláška o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov a rozdeľovania na súdy
23.12.2015 432/2015 Z. z. Nariadenie o platových tarifách zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
23.12.2015 431/2015 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
23.12.2015 430/2015 Z. z. Novela zákona o cestnej premávke
23.12.2015 429/2015 Z. z. Novela zákona o zdravotnom poistení
23.12.2015 428/2015 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
23.12.2015 427/2015 Z. z. Novela Ústavy Slovenskej republiky
22.12.2015 426/2015 Z. z. Vyhláška o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka
22.12.2015 425/2015 Z. z. Oznámenie o novele opatrenia o predkladaní výkazov, hlásení a správ bankami
22.12.2015 424/2015 Z. z. Vyhláška o ďalšom vzdelávaní a preskúšaní mediátorov
22.12.2015 423/2015 Z. z. Zákon o štatutárnom audite
22.12.2015 422/2015 Z. z. Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií
22.12.2015 421/2015 Z. z. Oznámenie o opatrení o informáciách s odplatami klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky
22.12.2015 420/2015 Z. z. Oznámenie o výnose o stupňoch vojenských vyznamenaní
22.12.2015 419/2015 Z. z. Oznámenie o výnose o požadovaných študijných odboroch v štátnej službe profesionálnych vojakov
22.12.2015 418/2015 Z. z. Oznámenie o výnose o dennom limite zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice
22.12.2015 417/2015 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu
22.12.2015 416/2015 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov
22.12.2015 415/2015 Z. z. Novela opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o dotácie na rozvoj bývania
22.12.2015 414/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2016
22.12.2015 413/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2016
22.12.2015 412/2015 Z. z. Novela zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
19.12.2015 411/2015 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2016
19.12.2015 410/2015 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu
19.12.2015 409/2015 Z. z. Novela zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
19.12.2015 408/2015 Z. z. Novela zákona o osobitnom príspevku baníkom
19.12.2015 407/2015 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
19.12.2015 406/2015 Z. z. Novela zákona o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS a Železničnej polície
19.12.2015 405/2015 Z. z. Novela zákona o platobných službách
19.12.2015 404/2015 Z. z. Novela zákona o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov
19.12.2015 403/2015 Z. z. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
19.12.2015 402/2015 Z. z. Novela zákona o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky
19.12.2015 401/2015 Z. z. Novela zákona o prokuratúre
19.12.2015 400/2015 Z. z. Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
19.12.2015 399/2015 Z. z. Novela zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
19.12.2015 398/2015 Z. z. Zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach
19.12.2015 397/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom
18.12.2015 396/2015 Z. z. Uznesenie k návrhu na vyhlásenie obce Turany za mesto
18.12.2015 395/2015 Z. z. Uznesenie k návrhu na vyhlásenie obce Gabčíkovo za mesto
18.12.2015 394/2015 Z. z. Novela zákona o hnojivách
18.12.2015 393/2015 Z. z. Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach
18.12.2015 392/2015 Z. z. Zákon o rozvojovej spolupráci
18.12.2015 391/2015 Z. z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
18.12.2015 390/2015 Z. z. Novela zákona o mediácii
18.12.2015 389/2015 Z. z. Novela Obchodného zákonníka
18.12.2015 388/2015 Z. z. Novela zákona o burze cenných papierov
18.12.2015 387/2015 Z. z. Zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave
18.12.2015 386/2015 Z. z. Novela zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže
16.12.2015 385/2015 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017
16.12.2015 384/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní
16.12.2015 383/2015 Z. z. Oznámenie o výnose o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu príslušnej krajiny
16.12.2015 382/2015 Z. z. Oznámenie o výnose o druhoch vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov
16.12.2015 381/2015 Z. z. Oznámenie o výnose na účely nároku na dodatkovú dovolenku
16.12.2015 380/2015 Z. z. Vyhláška o posudzovaní spôsobilosti na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy
15.12.2015 379/2015 Z. z. Novela nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania
15.12.2015 378/2015 Z. z. Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave
15.12.2015 377/2015 Z. z. Novela zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
15.12.2015 376/2015 Z. z. Novela zákona o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov
15.12.2015 375/2015 Z. z. Zákon o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky
12.12.2015 374/2015 Z. z. Nález ÚS SR o nesúlade ustanovení zákona č. 467/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z.
12.12.2015 373/2015 Z. z. Vyhláška o zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
12.12.2015 372/2015 Z. z. Vyhláška o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
12.12.2015 371/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
12.12.2015 370/2015 Z. z. Vyhláška pre výpočet príspevkov, zozname výrobkov a obsahu žiadosti poskytnutia prostriedkov z Recyklačného fondu
11.12.2015 369/2015 Z. z. Oznámenie o uzatvorení Dohody o Vyšehradskom patentovom inštitúte
11.12.2015 368/2015 Z. z. Oznámenie o vydaní výnosu o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov
11.12.2015 367/2015 Z. z. Novela vyhlášky, o požiadavkách na kvalitu a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách
11.12.2015 366/2015 Z. z. Vyhláška o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
11.12.2015 365/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
11.12.2015 364/2015 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic a ciest s výberom mýta
09.12.2015 363/2015 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
09.12.2015 r1/c98/2015 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
09.12.2015 362/2015 Z. z. Novela zákona o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
09.12.2015 361/2015 Z. z. Novela zákona o kolektívnom investovaní
09.12.2015 360/2015 Z. z. Novela Colného zákona
09.12.2015 359/2015 Z. z. Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní
09.12.2015 358/2015 Z. z. Zákon o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci
09.12.2015 357/2015 Z. z. Zákon o finančnej kontrole a audite
09.12.2015 356/2015 Z. z. Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva
05.12.2015 355/2015 Z. z. Novela nariadenia vlády o technických požiadavkách na námorné vybavenie
05.12.2015 354/2015 Z. z. Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
05.12.2015 353/2015 Z. z. Novela zákona o službách zamestnanosti
05.12.2015 352/2015 Z. z. Oznámenie o odvolaní vyhlásenia SR o neuplatňovaní dodatkov CUI, APTU a ATMF k Dohovoru (COTIF)
05.12.2015 351/2015 Z. z. Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb
05.12.2015 350/2015 Z. z. Novela zákona o ovzduší
05.12.2015 349/2015 Z. z. Novela zákona o vinohradníctve a vinárstve
05.12.2015 348/2015 Z. z. Novela zákona o fluórovaných skleníkových plynoch
05.12.2015 347/2015 Z. z. Novela zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa
05.12.2015 346/2015 Z. z. Novela zákona o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru
05.12.2015 345/2015 Z. z. Novela zákona o sociálnych službách
05.12.2015 344/2015 Z. z. Novela ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového, výnimočného a núdzového stavu
03.12.2015 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní
03.12.2015 342/2015 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu
03.12.2015 341/2015 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania
03.12.2015 340/2015 Z. z. Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám
03.12.2015 339/2015 Z. z. Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
03.12.2015 338/2015 Z. z. Novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky
03.12.2015 337/2015 Z. z. Novela zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
03.12.2015 336/2015 Z. z. Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov
02.12.2015 335/2015 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
02.12.2015 334/2015 Z. z. Novela vyhlášky o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov
02.12.2015 333/2015 Z. z. Novela zákona o pohľadávkach štátu
02.12.2015 332/2015 Z. z. Novela zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
02.12.2015 331/2015 Z. z. Novela zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii
01.12.2015 330/2015 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi vládami členských štátov Európskej únie o ochrane utajovaných skutočností
01.12.2015 329/2015 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Švajčiarskom o zastupovaní vo vízovom konaní
01.12.2015 328/2015 Z. z. Vyhláška o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov
01.12.2015 327/2015 Z. z. Vyhláška o výpočte a plnení cieľov energetickej efektívnosti
01.12.2015 326/2015 Z. z. Vyhláška o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu
01.12.2015 325/2015 Z. z. Novela vyhlášky o odmenách a náhradách notárov
01.12.2015 324/2015 Z. z. Vyhláška o Kancelárskom poriadku pre notárov
01.12.2015 323/2015 Z. z. Zákon o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov
26.11.2015 322/2015 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o leteckých dopravných službách
26.11.2015 321/2015 Z. z. Oznámenie o postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov a Garančný fond
26.11.2015 320/2015 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o Horskej záchrannej službe
26.11.2015 319/2015 Z. z. Vyhláška o skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora
24.11.2015 318/2015 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Ukrajinou o uznávaní dokladov o akademickom vzdelaní
24.11.2015 317/2015 Z. z. Oznámenie o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi SR a Peruánskej republiky
24.11.2015 316/2015 Z. z. Novela vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole
24.11.2015 315/2015 Z. z. Novela vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole
24.11.2015 314/2015 Z. z. Novela vyhlášky o integrovaných obslužných miestach
20.11.2015 313/2015 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o individuálnej účtovnej závierke pre Exportno-importnú banku
20.11.2015 312/2015 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o postupoch účtovania pre Exportno-importnú banku
20.11.2015 311/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
20.11.2015 310/2015 Z. z. Oznámenie o uzatvorení Zmluvy medzi SR a Macedónskom o sociálnom zabezpečení
20.11.2015 309/2015 Z. z. Vyhláška o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, polievkových prípravkoch a o ochucovadlách
14.11.2015 r1/c87/2015 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 287/2015 Z. z.
14.11.2015 308/2015 Z. z. Vyhláška o výdavkoch spojených s voľbami