Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové vyhlásené predpisy

Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnost odČísloNázov predpisu
28.05.2015108/2015 Z. z.Oznámenie o uzavretí Memoranda o porozumení medzi SR a SAE o založení Spoločného hospodárskeho výboru
28.05.2015107/2015 Z. z.Vyhláška o štandardoch zdravotníckej informatiky a lehotách poskytovania údajov
28.05.2015106/2015 Z. z.Novela nariadenia o zozname prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám a dojčiacim ženám
28.05.2015105/2015 Z. z.Novela nariadenia o zozname prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom
28.05.2015104/2015 Z. z.Novela nariadenia o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
27.05.2015103/2015 Z. z.Úplné znenie zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
26.05.2015102/2015 Z. z.Oznámenie o opatrení o výške náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2015
26.05.2015101/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek
26.05.2015100/2015 Z. z.Novela vyhlášky o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
26.05.201599/2015 Z. z.Vyhláška ustanovujúca podrobnosti pri poskytovaní podpornej a garantovanej energetickej služby
19.05.201598/2015 Z. z.Oznámenie o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu
19.05.201597/2015 Z. z.Oznámenie o potvrdení vykonávania Zmluvy medzi Československom a Veľkej Británie a Írska o vzájomnom vydávaní zločincov
19.05.201596/2015 Z. z.Oznámenie o zmenách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečných tovarov
07.05.201595/2015 Z. z.Oznámenie o vykonávaní Dohody medzi SR a Medzinárodnou investičnou bankou o zriadení kancelárie v SR
07.05.201594/2015 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Švédskom o spolupráci v oblasti obrany
07.05.201593/2015 Z. z.Oznámenie o uložení Vyhlásenia SR v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa vo vzťahu s Poľskom
07.05.201592/2015 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
07.05.201591/2015 Z. z.Novela vyhlášky o vzoroch tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra
07.05.201590/2015 Z. z.Nariadenie vlády o zániku daňového nedoplatku nezaplatenej sankcii k zaplatenej DPH
29.04.201589/2015 Z. z.Oznámenie o výnose o vedení námorného registra SR a lodných listín, denníkov a iných dokladov
29.04.201588/2015 Z. z.Vyhláška o rozsahu hodnotenia, spôsobe výpočtu a hodnoty energetickej účinnosti zdrojov a rozvodov energie
29.04.201587/2015 Z. z.Novela Obchodného zákonníka a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
24.04.201586/2015 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Talianskom o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní
24.04.201585/2015 Z. z.Oznámenie o zmene č. 2 Protokolu medzi SR a ČR o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní
24.04.201584/2015 Z. z.Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy
24.04.201583/2015 Z. z.Novela nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami s karcinogénnym a mutagénnym faktorom
24.04.201582/2015 Z. z.Novela nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami s chemickým faktorom
21.04.201581/2015 Z. z.Oznámenie o opatrení o druhoch rizík neočakávanou zmenou úrokových mier na trhu
21.04.201580/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie
21.04.201579/2015 Z. z.Zákon o odpadoch
17.04.201578/2015 Z. z.Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami
16.04.201577/2015 Z. z.Novela zákona o zdravotnom poistení a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
15.04.201576/2015 Z. z.Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve
15.04.201575/2015 Z. z.Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory programu rozvoja vidieka
14.04.201574/2015 Z. z.Novela vyhlášky o preddavkoch, platení a ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie
14.04.201573/2015 Z. z.Novela Občianskeho súdneho poriadku a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
14.04.201572/2015 Z. z.Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR
14.04.201571/2015 Z. z.Novela zákona o ochrane pred povodňami
14.04.201570/2015 Z. z.Nariadenie vlády o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu
01.04.201569/2015 Z. z.Oznámenie o zmene opatrenia o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska
01.04.201568/2015 Z. z.Novela nariadenia vlády o technických požiadavkách na námorné vybavenie
31.03.201567/2015 Z. z.Oznámenie o výnose ustanovujúcom zoznam zdravotných výkonov diagnosticko-terapeutických skupín
31.03.201566/2015 Z. z.Novela vyhlášky o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách
31.03.201565/2015 Z. z.Vyhláška o stredných školách
31.03.201564/2015 Z. z.Vyhláška o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
31.03.201563/2015 Z. z.Nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory trhu s vínom
31.03.201562/2015 Z. z.Novela zákona o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
31.03.201561/2015 Z. z.Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
28.03.201560/2015 Z. z.Oznámenie o Zmluve medzi SR a ČR vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní
28.03.201559/2015 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Kubou o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov
28.03.201558/2015 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve
28.03.201557/2015 Z. z.Novela vyhlášky ustanovujúca podrobnosti zákona o prevádzke vozidiel na pozemných komunikáciách
28.03.201556/2015 Z. z.Novela nariadenia o zmene hraníc Vojenského obvodu Lešť a Valaškovce
28.03.201555/2015 Z. z.Nariadenie o podmienkach spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami
28.03.201554/2015 Z. z.Zákon o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí
28.03.201553/2015 Z. z.Novela zákona o zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
20.03.201552/2015 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve
20.03.201551/2015 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní správ obchodníkmi s CP na vykonávania dohľadu
20.03.201550/2015 Z. z.Novela vyhlášky o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka
20.03.201549/2015 Z. z.Novela vyhlášky o identifikácii a registrácii oviec a kôz
20.03.201548/2015 Z. z.Novela vyhlášky o identifikácii a registrácii ošípaných
14.03.201547/2015 Z. z.Oznámenie o novele výnosu o stimuloch pre výskum a vývoj
14.03.201546/2015 Z. z.Novela opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu
12.03.201545/2015 Z. z.Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
06.03.201544/2015 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
06.03.201543/2015 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní informácií investičných fondov na monitorovanie systémového rizika
06.03.201542/2015 Z. z.Novela vyhlášky o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok
06.03.201541/2015 Z. z.Novela nariadenia o technických požiadavkách posudzovania zhody na tlakové zariadenie
06.03.201540/2015 Z. z.Zákon o audiovízii
05.03.201539/2015 Z. z.Zákon o poisťovníctve
04.03.201538/2015 Z. z.Úplné znenie zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
28.02.201537/2015 Z. z.Oznámenie o Protokole medzi SR a ČR k zmluve o spolupráci evidencie obyvateľov a rodných čísel
28.02.201536/2015 Z. z.Nariadenie vlády ustanovujúce pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve
28.02.201535/2015 Z. z.Novela zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov
28.02.201534/2015 Z. z.Oznámenie o Zmluve medzi SR a ČR o spolupráci evidencie obyvateľov a rodných čísel
28.02.201533/2015 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia banského zákona
28.02.201532/2015 Z. z.Novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR
28.02.201531/2015 Z. z.Novela zákona o európskom zoskupení územnej spolupráce a o verejnom obstarávaní
28.02.201530/2015 Z. z.Novela zákona o potravinách
28.02.201529/2015 Z. z.Novela zákona o petičnom práve