Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové vyhlásené predpisy

Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnost odČísloNázov predpisu
06.03.201544/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
06.03.201543/2015 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní informácií správcami alternatívnych investičných fondov na účely dohľadu a monitorovanie systémového rizika
06.03.201542/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 60/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja
06.03.201541/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády č. 329/2003 Z. z.
06.03.201540/2015 Z. z.Zákon o audiovízii
05.03.201539/2015 Z. z.Zákon o poisťovníctve
04.03.201538/2015 Z. z.Úplné znenie zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
28.02.201537/2015 Z. z.Oznámenie o Protokole medzi SR a ČR k zmluve o spolupráci evidencie obyvateľov a rodných čísel
28.02.201536/2015 Z. z.Nariadenie vlády ustanovujúce pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve
28.02.201535/2015 Z. z.Novela zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov
28.02.201534/2015 Z. z.Oznámenie o Zmluve medzi SR a ČR o spolupráci evidencie obyvateľov a rodných čísel
28.02.201533/2015 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia banského zákona
28.02.201532/2015 Z. z.Novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR
28.02.201531/2015 Z. z.Novela zákona o európskom zoskupení územnej spolupráce a o verejnom obstarávaní
28.02.201530/2015 Z. z.Novela zákona o potravinách
28.02.201529/2015 Z. z.Novela zákona o petičnom práve
25.02.2015r1/c9/2015 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške č. 9/2015 Z. z.
25.02.201528/2015 Z. z.Oznámenie o výnose o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov PZ na výkon služby v r. 2015
25.02.201527/2015 Z. z.Oznámenie o opatrení, ustanovujúce spôsob úpravy výsledku hospodárenia pre finančné výkazníctvo
25.02.201526/2015 Z. z.Oznámenie o výnose o projekte pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja
25.02.201525/2015 Z. z.Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
25.02.201524/2015 Z. z.Novela zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
25.02.201523/2015 Z. z.Novela zákona o stimuloch pre výskum a vývoj
20.02.201522/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva geologický zákon
14.02.201521/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic a ciest s výberom mýta
12.02.201520/2015 Z. z.Oznámenie o vykonávaní Protokolu a zmene Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky
12.02.201519/2015 Z. z.Oznámenie o Dohode o založení Medzinárodnej investičnej banky
12.02.201518/2015 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
12.02.201517/2015 Z. z.Novela vyhlášky o mede
12.02.201516/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú požiadavky pre skúšky odbornej spôsobilosti
12.02.201515/2015 Z. z.Novela vyhlášky o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa
12.02.201514/2015 Z. z.Novela Zákonníka práce a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
12.02.201513/2015 Z. z.Novela zákona o verejnom obstarávaní
31.01.201512/2015 Z. z.Oznámenie o Medzinárodnom dohovore o ochrane osôb pred nedobrovoľným zmiznutím
31.01.201511/2015 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Ruskom o spolupráci v oblasti dodávok ropy a tranzitu cez SR
31.01.201510/2015 Z. z.Novela vyhlášky o vzore tlačív, nálepiek a pečiatok STK a iných pracovísk
31.01.20159/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke
31.01.20158/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek
31.01.20157/2015 Z. z.Novela nariadenia vlády o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve
24.01.20156/2015 Z. z.Oznámenie o uzatvorení Zmluvy medzi SR a Guernsey o výmene informácií týkajúcich sa daní
24.01.20155/2015 Z. z.Oznámenie o skončení Dohody o železničnej preprave tovaru medzi SR, Ruskom a Ukrajinou
24.01.20154/2015 Z. z.Oznámenie o skončení Dohody medzi SR a Indonéziou o podpore a ochrane investícií
24.01.20153/2015 Z. z.Novela vyhlášky o integrovaných obslužných miestach a o sadzobníku úhrad
13.01.20152/2015 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve
13.01.20151/2015 Z. z.Oznámenie o uzavretí Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)
31.12.2014r1/c118/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení č. 342/2014 Z. z.
31.12.2014421/2014 Z. z.Nariadenie vlády o platových tarífách Hasičského zboru a zboru Horskej služby
31.12.2014420/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví
31.12.2014419/2014 Z. z.Nariadenie o limitoch na obstaranie automobilov štátnymi rozpočtovými a príspevkovými organizáciami
31.12.2014418/2014 Z. z.Novela nariadenia o rozpise finančných prostriedkov zo ŠR pre školy a školské zariadenia
31.12.2014417/2014 Z. z.Novela nariadenia o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
31.12.2014416/2014 Z. z.Novela nariadenia o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností SPF
31.12.2014r1/c117/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v opatrení č. 338/2014 Z. z.
31.12.2014415/2014 Z. z.Opatrenie o vzore informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia
31.12.2014414/2014 Z. z.Oznámenie o prijatí zmien k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok
31.12.2014413/2014 Z. z.Oznámenie o uzavretí Programu spolupráce medzi SR a Chorvátskom na r. 2014 - 2017
31.12.2014412/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní informácií z účtovníctva na účely hodnotenia plnenia rozpočtu VS
31.12.2014411/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o vzore daňového priznania k dani z motorových vozidiel
31.12.2014410/2014 Z. z.Nariadenie o výške úhrady diaľničnej známky za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest
31.12.2014409/2014 Z. z.Novela vodného zákona
30.12.2014408/2014 Z. z.Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
30.12.2014407/2014 Z. z.Oznámenie o novele opatrenia o predkladaní výkazov, hlásení a správ bankami
30.12.2014406/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami a inštitúciami elektronických peňazí
30.12.2014405/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o národných voľbách pre inštitúcie podľa osobitného predpisu
30.12.2014404/2014 Z. z.Oznámenie o novele opatrenia o postupoch účtovania pre RO, PO, ŠF, obce a VÚC
30.12.2014403/2014 Z. z.Oznámenie o novele opatrenia o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe
30.12.2014402/2014 Z. z.Oznámenie o novele opatrenia o položkách individuálnej účtovnej závierky pre RO, PO, ŠF, obce a VÚC
30.12.2014401/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
30.12.2014400/2014 Z. z.Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
30.12.2014399/2014 Z. z.Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami
23.12.2014398/2014 Z. z.Oznámenie o Programe kultúrnej spolupráce 2015 – 2019 medzi SR a Čínou
23.12.2014397/2014 Z. z.Vyhláška o zozname farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2015
23.12.2014396/2014 Z. z.Vyhláška o indexe rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2015
23.12.2014395/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o výške pracovnej odmeny obvineným a odsúdeným
23.12.2014394/2014 Z. z.Nariadenie vlády o platových tarifách štátnych zamestnancov
23.12.2014393/2014 Z. z.Nariadenie o platových tarifách zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
23.12.2014392/2014 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
23.12.2014391/2014 Z. z.Oznámenie o novele výnosu o transferovej licencii pre výrobky obranného priemyslu
23.12.2014390/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov
23.12.2014389/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky
23.12.2014388/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu
23.12.2014387/2014 Z. z.Oznámenie o vzore oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky
23.12.2014386/2014 Z. z.Novela zákona o meste Košice
23.12.2014385/2014 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 2015
20.12.2014384/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o konsolidovanej účtovnej závierke pre banky
20.12.2014383/2014 Z. z.Oznámenie o výnose o dennom limite zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice
20.12.2014382/2014 Z. z.Oznámenie o výnose, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien
20.12.2014381/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o kritériach pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
20.12.2014380/2014 Z. z.Vyhláška ku zákonu o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
20.12.2014379/2014 Z. z.Vyhláška o podmienkach on-line pripojenia ERP s IS finančnej správy
20.12.2014378/2014 Z. z.Nariadenie o zrušení nariadenia o podrobnosti označovania elektrických rúr
20.12.2014377/2014 Z. z.Novela školského zákona
20.12.2014376/2014 Z. z.Novela zákona o sociálnych službách
20.12.2014375/2014 Z. z.Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
20.12.2014374/2014 Z. z.Zákon o pohľadávkach štátu
20.12.2014373/2014 Z. z.Novela zákona o dohľade nad finančným trhom
20.12.2014372/2014 Z. z.Novela nariadenia, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra
20.12.2014371/2014 Z. z.Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu
19.12.2014370/2014 Z. z.Oznámenie o Protokole medzi SR a Maďarskom na vykonávanie Dohody o readmisii osôb
19.12.2014369/2014 Z. z.Oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v hodnote 10 eur
19.12.2014368/2014 Z. z.Oznámenie o výnose o podpore v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve
19.12.2014367/2014 Z. z.Výnos o hodnote služobnej rovnošaty pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
19.12.2014366/2014 Z. z.Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy
19.12.2014365/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely
19.12.2014364/2014 Z. z.Novela zákona o zdravotnom poistení a zákona o dani z príjmov
19.12.2014363/2014 Z. z.Novela zákona o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách
19.12.2014362/2014 Z. z.Novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov
19.12.2014361/2014 Z. z.Zákon o dani z motorových vozidiel
17.12.2014360/2014 Z. z.Oznámenie o Protokole o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy
17.12.2014359/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o ukladaní výkazu z individuálnej účtovnej závierky pre poisťovne a zaisťovne
17.12.2014358/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
17.12.2014357/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre Exportno-importnú banku
17.12.2014356/2014 Z. z.Oznámenie o vydaní opatrenia o postupoch účtovania pre Exportno-importnú banku
17.12.2014355/2014 Z. z.Vyhláška o centrálnom registri exekúcií
17.12.2014354/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu
17.12.2014353/2014 Z. z.Novela Občianskeho súdneho poriadku
13.12.2014352/2014 Z. z.Oznámenie o uzavretí Zmluvy o obchodovaní so zbraňami
13.12.2014351/2014 Z. z.Oznámenie o uzavretí Protokolu o pyrotechnickom vzdelávaní
13.12.2014350/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou
13.12.2014349/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a správ poisťovňami
13.12.2014348/2014 Z. z.Oznámenie o výnose o požiadavkách na personálne zabezpečenie zdravotníckych zariadení
13.12.2014347/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o vzoroch priznaní k dani z nehnuteľností, za psa, za automaty
13.12.2014346/2014 Z. z.Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické a elektronické zariadenia
13.12.2014345/2014 Z. z.Vyhláška o ohňostrojných prácach
13.12.2014344/2014 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach o odbornej spôsobilosti pri prácach s výbušninami
13.12.2014343/2014 Z. z.Vyhláška o podmienkach prepravy a prenášania výbušnín, výbušných predmetov a munície
10.12.2014342/2014 Z. z.Nariadenie vlády o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve - priame platby