Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové vyhlásené predpisy

Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnost odČísloNázov predpisu
31.03.201567/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
31.03.201566/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách
31.03.201565/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o stredných školách
31.03.201564/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
31.03.201563/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom
31.03.201562/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
31.03.201561/2015 Z. z.Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
28.03.201560/2015 Z. z.Oznámenie o Zmluve medzi SR a ČR vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní
28.03.201559/2015 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Kubou o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov
28.03.201558/2015 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve
28.03.201557/2015 Z. z.Novela vyhlášky ustanovujúca podrobnosti zákona o prevádzke vozidiel na pozemných komunikáciách
28.03.201556/2015 Z. z.Novela nariadenia o zmene hraníc Vojenského obvodu Lešť a Valaškovce
28.03.201555/2015 Z. z.Nariadenie o podmienkach spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami
28.03.201554/2015 Z. z.Zákon o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí
28.03.201553/2015 Z. z.Novela zákona o zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
20.03.201552/2015 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve
20.03.201551/2015 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní správ obchodníkmi s CP na vykonávania dohľadu
20.03.201550/2015 Z. z.Novela vyhlášky o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka
20.03.201549/2015 Z. z.Novela vyhlášky o identifikácii a registrácii oviec a kôz
20.03.201548/2015 Z. z.Novela vyhlášky o identifikácii a registrácii ošípaných
14.03.201547/2015 Z. z.Oznámenie o novele výnosu o stimuloch pre výskum a vývoj
14.03.201546/2015 Z. z.Novela opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu
12.03.201545/2015 Z. z.Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
06.03.201544/2015 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
06.03.201543/2015 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní informácií investičných fondov na monitorovanie systémového rizika
06.03.201542/2015 Z. z.Novela vyhlášky o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok
06.03.201541/2015 Z. z.Novela nariadenia o technických požiadavkách posudzovania zhody na tlakové zariadenie
06.03.201540/2015 Z. z.Zákon o audiovízii
05.03.201539/2015 Z. z.Zákon o poisťovníctve
04.03.201538/2015 Z. z.Úplné znenie zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
28.02.201537/2015 Z. z.Oznámenie o Protokole medzi SR a ČR k zmluve o spolupráci evidencie obyvateľov a rodných čísel
28.02.201536/2015 Z. z.Nariadenie vlády ustanovujúce pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve
28.02.201535/2015 Z. z.Novela zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov
28.02.201534/2015 Z. z.Oznámenie o Zmluve medzi SR a ČR o spolupráci evidencie obyvateľov a rodných čísel
28.02.201533/2015 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia banského zákona
28.02.201532/2015 Z. z.Novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR
28.02.201531/2015 Z. z.Novela zákona o európskom zoskupení územnej spolupráce a o verejnom obstarávaní
28.02.201530/2015 Z. z.Novela zákona o potravinách
28.02.201529/2015 Z. z.Novela zákona o petičnom práve
25.02.2015r1/c9/2015 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške č. 9/2015 Z. z.
25.02.201528/2015 Z. z.Oznámenie o výnose o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov PZ na výkon služby v r. 2015
25.02.201527/2015 Z. z.Oznámenie o opatrení, ustanovujúce spôsob úpravy výsledku hospodárenia pre finančné výkazníctvo
25.02.201526/2015 Z. z.Oznámenie o výnose o projekte pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja
25.02.201525/2015 Z. z.Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
25.02.201524/2015 Z. z.Novela zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
25.02.201523/2015 Z. z.Novela zákona o stimuloch pre výskum a vývoj
20.02.201522/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva geologický zákon
14.02.201521/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic a ciest s výberom mýta
12.02.201520/2015 Z. z.Oznámenie o vykonávaní Protokolu a zmene Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky
12.02.201519/2015 Z. z.Oznámenie o Dohode o založení Medzinárodnej investičnej banky
12.02.201518/2015 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
12.02.201517/2015 Z. z.Novela vyhlášky o mede
12.02.201516/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú požiadavky pre skúšky odbornej spôsobilosti
12.02.201515/2015 Z. z.Novela vyhlášky o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa
12.02.201514/2015 Z. z.Novela Zákonníka práce a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
12.02.201513/2015 Z. z.Novela zákona o verejnom obstarávaní
31.01.201512/2015 Z. z.Oznámenie o Medzinárodnom dohovore o ochrane osôb pred nedobrovoľným zmiznutím
31.01.201511/2015 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Ruskom o spolupráci v oblasti dodávok ropy a tranzitu cez SR
31.01.201510/2015 Z. z.Novela vyhlášky o vzore tlačív, nálepiek a pečiatok STK a iných pracovísk
31.01.20159/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke
31.01.20158/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek
31.01.20157/2015 Z. z.Novela nariadenia vlády o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve
24.01.20156/2015 Z. z.Oznámenie o uzatvorení Zmluvy medzi SR a Guernsey o výmene informácií týkajúcich sa daní
24.01.20155/2015 Z. z.Oznámenie o skončení Dohody o železničnej preprave tovaru medzi SR, Ruskom a Ukrajinou
24.01.20154/2015 Z. z.Oznámenie o skončení Dohody medzi SR a Indonéziou o podpore a ochrane investícií
24.01.20153/2015 Z. z.Novela vyhlášky o integrovaných obslužných miestach a o sadzobníku úhrad
13.01.20152/2015 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve
13.01.20151/2015 Z. z.Oznámenie o uzavretí Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)
31.12.2014r1/c118/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení č. 342/2014 Z. z.
31.12.2014421/2014 Z. z.Nariadenie vlády o platových tarífách Hasičského zboru a zboru Horskej služby
31.12.2014420/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví
31.12.2014419/2014 Z. z.Nariadenie o limitoch na obstaranie automobilov štátnymi rozpočtovými a príspevkovými organizáciami
31.12.2014418/2014 Z. z.Novela nariadenia o rozpise finančných prostriedkov zo ŠR pre školy a školské zariadenia
31.12.2014417/2014 Z. z.Novela nariadenia o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
31.12.2014416/2014 Z. z.Novela nariadenia o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností SPF
31.12.2014r1/c117/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v opatrení č. 338/2014 Z. z.
31.12.2014415/2014 Z. z.Opatrenie o vzore informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia
31.12.2014414/2014 Z. z.Oznámenie o prijatí zmien k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok
31.12.2014413/2014 Z. z.Oznámenie o uzavretí Programu spolupráce medzi SR a Chorvátskom na r. 2014 - 2017
31.12.2014412/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní informácií z účtovníctva na účely hodnotenia plnenia rozpočtu VS
31.12.2014411/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o vzore daňového priznania k dani z motorových vozidiel
31.12.2014410/2014 Z. z.Nariadenie o výške úhrady diaľničnej známky za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest
31.12.2014409/2014 Z. z.Novela vodného zákona