Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
23.05.2016 180/2016 Z. z. Vyhláška o potravinárskych kazeínoch a potravinárskych kazeinátoch
23.05.2016 179/2016 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na zahustené mlieko a sušené mlieko
19.05.2016 178/2016 Z. z. Novela vyhlášky o posudzovaní zariadení a systémov pri prevádzkovaní hazardných hier
19.05.2016 177/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov
17.05.2016 176/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí Medziamerického dohovoru o výkone trestných rozsudkov v cudzine
13.05.2016 175/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
13.05.2016 174/2016 Z. z. Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
13.05.2016 173/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode o spolupráci medzi MZ SR a Regionálnym úradom SZO pre Európu na r. 2016-2017
13.05.2016 172/2016 Z. z. Novela vyhlášky o predaji životne dôležitých výrobkov alebo tovarov
06.05.2016 171/2016 Z. z. Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
05.05.2016 170/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí Dodatku k Dohovoru o fyzickej ochrane jadrových materiálov
05.05.2016 169/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
05.05.2016 168/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Argentínou o vedecko-technickej spolupráci
29.04.2016 167/2016 Z. z. Novela zákona o zdravotnom poistení
29.04.2016 166/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní informácií z účtovníctva na účely hodnotenia plnenia rozpočtu VS
29.04.2016 165/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
29.04.2016 164/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí Dohovoru o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním
27.04.2016 163/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o skúšobnom poriadku na audítorske skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania
27.04.2016 162/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o zmene a doplnení výnosu zákona o štátnej službe colníkov
26.04.2016 161/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona
21.04.2016 160/2016 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
14.04.2016 159/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
14.04.2016 158/2016 Z. z. Novela vyhlášky o požiadavkách na nápoje
08.04.2016 157/2016 Z. z. Vyhláška o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva
08.04.2016 156/2016 Z. z. Vyhláška o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie
08.04.2016 155/2016 Z. z. Vyhláška o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu
08.04.2016 154/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
08.04.2016 153/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, koncesiu a pri súťaži návrhov
08.04.2016 152/2016 Z. z. Vyhláška o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu
08.04.2016 151/2016 Z. z. Vyhláška o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív
08.04.2016 150/2016 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti korunovácie Márie Terézie v Bratislave
08.04.2016 149/2016 Z. z. Nariadenie vlády o zariadeniach a systémoch na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
08.04.2016 148/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní elektrického zariadenia na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
08.04.2016 147/2016 Z. z. Oznámenie o Memorande medzi SR a USA o službách štátneho overovania kvality
08.04.2016 146/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Bulharskom v oblasti výmenných rekreačných pobytov
08.04.2016 145/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní meradiel na trhu
07.04.2016 144/2016 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
07.04.2016 143/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa mení výnos o vydávaní Kancelárskeho poriadku pre súdnych exekútorov
01.04.2016 142/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok
31.03.2016 141/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje zoznam hlásení do národných zdravotných registrov
31.03.2016 140/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o zadaní zákazky na rozvojovú spoluprácu
31.03.2016 139/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o poskytovaní finančného príspevku na rozvojovú spoluprácu.
31.03.2016 138/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o poskytovaní dotácií na rozvojovú spoluprácu
31.03.2016 137/2016 Z. z. Novela vyhlášky o administratívnej bezpečnosti
31.03.2016 136/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií
31.03.2016 135/2016 Z. z. Vyhláška o skúške bezpečnostného zamestnanca
31.03.2016 134/2016 Z. z. Vyhláška o personálnej bezpečnosti
31.03.2016 133/2016 Z. z. Oznámenie o Vykonávacom protokole medzi SR a Bosnou a Hercegovinou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt
31.03.2016 132/2016 Z. z. Vyhláška o postupe certifikácie systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie
31.03.2016 131/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní výbušnín na civilné použitie na trhu
29.03.2016 130/2016 Z. z. Oznámenie o Zmluve o európskom spolupracujúcom štáte medzi SR a Európskou vesmírnou agentúrou
24.03.2016 129/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády o požiadavkách na uvádzanie osiva obilnín na trh
23.03.2016 128/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí Nagojského protokolu k Dohovoru o biologickej diverzite
23.03.2016 127/2016 Z. z. Nariadenie vlády o elektromagnetickej kompatibilite
23.03.2016 126/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu
23.03.2016 125/2016 Z. z. Zákon o opatreniach Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku
19.03.2016 124/2016 Z. z. Oznámenie o Vykonávacom protokole medzi SR a Gruzínskom o readmisii osôb s neoprávneným pobytom
15.03.2016 123/2016 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády č. 8/2016 Z. z.
12.03.2016 122/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády ustanovujúca pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve
10.03.2016 121/2016 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve
10.03.2016 120/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na žiadosti o presun platobného účtu
10.03.2016 119/2016 Z. z. Vyhláška o výkone dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone dozoru
10.03.2016 118/2016 Z. z. Úplné znenie zákona o Národnej banke Slovenska
08.03.2016 117/2016 Z. z. Novela vyhlášky o osvedčení o evidencii časť I, II a technickom osvedčení vozidla
04.03.2016 116/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate
03.03.2016 115/2016 Z. z. Oznámenie o Dodatku k Dohode o MMF k reforme Výkonnej rady MMF
03.03.2016 114/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín
02.03.2016 113/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k DPH
26.02.2016 112/2016 Z. z. Vyhláška o hodnote služobnej rovnošaty pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
26.02.2016 111/2016 Z. z. Oznámenie o výnose o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov PZ na výkon služby v r. 2016
26.02.2016 110/2016 Z. z. Vyhláška o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe
26.02.2016 109/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch
26.02.2016 108/2016 Z. z. Novela vyhlášky o spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe
26.02.2016 107/2016 Z. z. Novela vyhlášky o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
26.02.2016 106/2016 Z. z. Novela vyhlášky o hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení
26.02.2016 105/2016 Z. z. Novela vyhlášky o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov
26.02.2016 104/2016 Z. z. Novela vyhlášky o systéme manažérstva kvality
26.02.2016 103/2016 Z. z. Novela vyhlášky o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť
26.02.2016 102/2016 Z. z. Novela vyhlášky o spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení k jednotlivým rozhodnutiam
26.02.2016 101/2016 Z. z. Novela vyhlášky o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, odpadmi a palivom
26.02.2016 100/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády o hygienických požiadavkách na predaj a dodávanie mlieka
26.02.2016 99/2016 Z. z. Novela vyhlášky o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
26.02.2016 98/2016 Z. z. Novela vyhláška o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia
26.02.2016 97/2016 Z. z. Vyhláška o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti
26.02.2016 96/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
26.02.2016 95/2016 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí s tematikou pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica
26.02.2016 94/2016 Z. z. Oznámenie o doplnení Dohovoru o rodičovských právach, povinnostiach a opatreniach na ochranu dieťaťa
25.02.2016 93/2016 Z. z. Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
25.02.2016 92/2016 Z. z. Oznámenie o vydaní rozhodnutia, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
25.02.2016 91/2016 Z. z. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
25.02.2016 90/2016 Z. z. Zákon o úveroch na bývanie