Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové vyhlásené predpisy

Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnost odČísloNázov predpisu
24.10.2014294/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení neskorších predpisov
24.10.2014293/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
24.10.2014292/2014 Z. z.Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
23.10.2014291/2014 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017
23.10.2014r1/c88/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 26/2013 Z. z.
23.10.2014290/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o obrannej spolupráci
23.10.2014289/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi
23.10.2014288/2014 Z. z.Opatrenie ustanovujúce obsah a štruktúru výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa
23.10.2014287/2014 Z. z.Novela vyhlášky o odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla
23.10.2014286/2014 Z. z.Vyhláška o technickej spôsobilosti námornej jachty a odbornej spôsobilosti členov posádky
23.10.2014285/2014 Z. z.Novela zákona o ochrane a využití nerastného bohatstva
23.10.2014284/2014 Z. z.Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona o poskytovaní dotácií
23.10.2014283/2014 Z. z.Novela zákona o autorskom práve
15.10.2014282/2014 Z. z.Oznámenie o obsahu individuálnej účtovnej závierky pre podnikateľov v sústave PÚ
15.10.2014281/2014 Z. z.Oznámenie o obsahu individuálnej účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky
15.10.2014280/2014 Z. z.Oznámenie o postupoch účtovania pre podielové a dôchodkové fondy
15.10.2014279/2014 Z. z.Oznámenie o postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov a Garančný fond
15.10.2014278/2014 Z. z.Oznámenie o postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi
15.10.2014277/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v JÚ pre podnikateľov a ZSČO
15.10.2014276/2014 Z. z.Novela výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
15.10.2014275/2014 Z. z.Vyhláška o zaručenej konverzii
15.10.2014274/2014 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme
11.10.2014273/2014 Z. z.Oznámenie o rodičovských právach, povinnostiach a opatreniach na ochranu dieťaťa
10.10.2014272/2014 Z. z.Oznámenie o Dohody medzi SR a Moldavskou republikou o rozvojovej spolupráci
10.10.2014271/2014 Z. z.Oznámenie o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu
10.10.2014270/2014 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
10.10.2014269/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o technických požiadavkách na strelné zbrane a strelivo
10.10.2014268/2014 Z. z.Novela zákona o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
01.10.2014267/2014 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Poľskom o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
01.10.2014266/2014 Z. z.Novela vyhlášky o spôsobe označovania platby dane
01.10.2014265/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o technickej a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel
01.10.2014264/2014 Z. z.Zákon o poskytnutí jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám
01.10.2014263/2014 Z. z.Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
01.10.2014262/2014 Z. z.Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín
26.09.2014261/2014 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 21/2014 zo 17. septembra 2014 vo veci pozastavenia účinnosti ustanovení § 5 ods. 7 v časti slov „sudca alebo“ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 74da, § 74db a § 74dc zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, § 31 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 69a ods. 2 v časti slov „o sudcovi alebo“, § 70 ods. 1 písm. d) v časti slov „o sudcovi a“ a § 84b zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
26.09.2014260/2014 Z. z.Nález ÚS SR o súlade ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. s Ústavou SR
25.09.2014259/2014 Z. z.Oznámenie o rodičovských právach, povinnostiach a opatreniach na ochranu dieťaťa
25.09.2014258/2014 Z. z.Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2015
25.09.2014257/2014 Z. z.Vyhláška ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy)
25.09.2014256/2014 Z. z.Vyhláška o označovaní balení kontrolných známok na balenia liehu
25.09.2014255/2014 Z. z.Vyhláška o označovaní balení kontrolných známok na balenia tabakových výrobkov
25.09.2014254/2014 Z. z.Vyhláška na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov
25.09.2014253/2014 Z. z.Vyhláška o splnení podmienky pre sadzbu osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií
25.09.2014252/2014 Z. z.Vyhláška na označovanie spotrebiteľského balenia liehu
25.09.2014251/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády spôsobu určenia ekvivalentu nároku na starobný dôchodok
24.09.2014250/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny
19.09.2014249/2014 Z. z.Oznámenie o vydaní euromincí na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Rastislava
19.09.2014248/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazu faktoringovou alebo lízingovou spoločnosťou
19.09.2014247/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazu správcovskou spoločnosťou za podielový fond
19.09.2014246/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov bankami na štatistické účely
19.09.2014245/2014 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (elektrotechnický priemysel)
19.09.2014244/2014 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (stavebníctvo)
19.09.2014243/2014 Z. z.Nariadenie vlády o typovom schválení ES poľnohospodárskych a lesných traktorov
19.09.2014242/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o opatreniach proti emisiám na pohon traktorov
19.09.2014241/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o povinnom používaní bezpečnostných pásov vo vozidlách
19.09.2014240/2014 Z. z.Novela zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku
17.09.2014239/2014 Z. z.Uznesenie vo veci pozastavenia účinnosti čl. III a čl. IV zákona č. 180/2014 Z.
17.09.2014238/2014 Z. z.Úplné znenie zákona o ochrane pamiatkového fondu
11.09.2014237/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk
11.09.2014236/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení ustanovujúce náležitosti štatútu doplnkového dôchodkového fondu
28.08.2014235/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o sume školného v externej forme na vysokých školách na rok 2015/2016
28.08.2014234/2014 Z. z.Novela vyhlášky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami
28.08.2014233/2014 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie
28.08.2014232/2014 Z. z.Vyhláška o postupe pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
22.08.2014r1/c75/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške č. 172/2014 Z. z.
22.08.2014231/2014 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu
22.08.2014230/2014 Z. z.Vyhláška o rozsahu vybraných informácií požadovaných od divadiel a hudobných inštitúcií
22.08.2014229/2014 Z. z.Vyhláška ustanovujúca rozsah daňových predpisov k možnosti vydať záväzné stanovisko
22.08.2014228/2014 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív
15.08.2014227/2014 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
15.08.2014226/2014 Z. z.Novela vyhlášky o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery
12.08.2014225/2014 Z. z.Oznámenie o dohode o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Indonézskou republikou
12.08.2014224/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov na účely zabezpečenia zberu údajov
12.08.2014223/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní správ obchodníkmi s CP na vykonávania dohľadu
12.08.2014222/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o predkladaní správ bankami na účely vykonávania dohľadu
12.08.2014221/2014 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
05.08.2014220/2014 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov
05.08.2014219/2014 Z. z.Zákon o sociálnej práci a odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny
05.08.2014218/2014 Z. z.Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
01.08.2014217/2014 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 105/2011 zo 7. mája 2014 vo veci vyslovenia nesúladu slovného spojenia „na návrh Komisie pre vydávanie stanovísk (ďalej len „komisia“)“ v § 6a zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, ustanovení § 7a ods. 1, 2 a 5, slovného spojenia „; na výberové konanie sa použijú ustanovenia § 7 a 7a rovnako“ v § 10 ods. 5, ustanovenia § 20 ods. 1 a ustanovenia § 192 ods. 2 tretej vety zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov s čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky, slovného spojenia „okrem stanovísk podľa § 6a“ v § 10 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou Ústavy Slovenskej republiky a ustanovenia § 197 ods. 1 písm. b) zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky
01.08.2014216/2014 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 102/2011 zo 7. mája 2014 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 29 ods. 1 druhej a tretej vety zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ustanovení § 38 ods. 5 druhej a tretej vety zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a čl. 141 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a ustanovenia § 151q zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
30.07.2014215/2014 Z. z.Oznámenie o protokole medzi SR a Chorvátskom o spolupráci v turistickej sezóne 2014
30.07.2014214/2014 Z. z.Zákon o správe a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok
30.07.2014213/2014 Z. z.Novela zákona o bankách
26.07.2014212/2014 Z. z.Oznámeni o uzavretí Protokolu medzi SR a PL o zamedzení dvojakého zdanenia
26.07.2014211/2014 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (pozemná doprava)
26.07.2014210/2014 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (hutníctvo)
26.07.2014209/2014 Z. z.Vyhláška o rozsahu odbornej prípravy a odbornej spôsobilosti
26.07.2014208/2014 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby
26.07.2014207/2014 Z. z.Novela zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve
26.07.2014206/2014 Z. z.Novela zákona o dlhopisoch
26.07.2014205/2014 Z. z.Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
26.07.2014204/2014 Z. z.Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia