Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
17.10.2018 291/2018 Z. z. Novela zákona o ochranných známkach
17.10.2018 290/2018 Z. z. Novela zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh
16.10.2018 289/2018 Z. z. Novela zákona o sociálnych službách
16.10.2018 288/2018 Z. z. Novela zákona o dráhach
16.10.2018 287/2018 Z. z. Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
16.10.2018 286/2018 Z. z. Zákon o výbere na funkciu európskeho a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre
15.10.2018 285/2018 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 6/2018
15.10.2018 284/2018 Z. z. Novela zákona o vnútrozemskej plavbe
11.10.2018 283/2018 Z. z. Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
11.10.2018 282/2018 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
11.10.2018 281/2018 Z. z. Novela zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
09.10.2018 280/2018 Z. z. Opatrenie o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona
08.10.2018 279/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch
08.10.2018 278/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach
04.10.2018 277/2018 Z. z. Novela zákona o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
03.10.2018 276/2018 Z. z. Oznámenie o podpísaní Dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irackou republikou
02.10.2018 275/2018 Z. z. Novela zákona o súdoch
01.10.2018 274/2018 Z. z. Vyhláška o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených
01.10.2018 273/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov
01.10.2018 272/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
27.09.2018 271/2018 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovenia § 5b zákona č. 250/2007 Z. z.
26.09.2018 270/2018 Z. z. Novela zákona o vysokých školách
26.09.2018 269/2018 Z. z. Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania
26.09.2018 268/2018 Z. z. Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
25.09.2018 267/2018 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 400. výročia korunovácie Ferdinanda II. v Bratislave
25.09.2018 266/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
25.09.2018 265/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov
24.09.2018 264/2018 Z. z. Novela nariadenia vlády na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh
21.09.2018 263/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o katastri nehnuteľností
20.09.2018 262/2018 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 232/2018 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
20.09.2018 261/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v JÚ pre podnikateľov a ZSČO
20.09.2018 260/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva
20.09.2018 259/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam
18.09.2018 258/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
18.09.2018 257/2018 Z. z. Oznámenie o podpísaní Dohody o spolupráci medzi SR a Spojených štátov mexických v oblasti školstva, mládeže, športu a kultúry
18.09.2018 256/2018 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
18.09.2018 255/2018 Z. z. Oznámenie o prijatí Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami
18.09.2018 254/2018 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
13.09.2018 253/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o sume školného v externej forme na vysokých školách na rok 2019/2020
13.09.2018 252/2018 Z. z. Vyhláška na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl
13.09.2018 251/2018 Z. z. Vyhláška o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
06.09.2018 250/2018 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk
06.09.2018 249/2018 Z. z. Oznámenie o registri bankových úverov a záruk
04.09.2018 248/2018 Z. z. Oznámenie o reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vrátane jej dodatkov
30.08.2018 247/2018 Z. z. Novela nariadenia o vydávaní Zoznamu neuhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných chorôb
30.08.2018 246/2018 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov
30.08.2018 245/2018 Z. z. Nariadenie vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019
30.08.2018 244/2018 Z. z. Novela nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania
28.08.2018 243/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
28.08.2018 242/2018 Z. z. Novela vyhlášky o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov
28.08.2018 241/2018 Z. z. Novela vyhlášky o stredných školách
23.08.2018 240/2018 Z. z. Oznámenie o doplnení Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
23.08.2018 239/2018 Z. z. Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
17.08.2018 238/2018 Z. z. Oznámenie o podpísaní Protokolu o zmene a doplnení Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a jej štatútu
17.08.2018 237/2018 Z. z. Novela vyhlášky, o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách
09.08.2018 236/2018 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia
08.08.2018 235/2018 Z. z. Oznámene o podpísaní Zmluvy medzi SR a Spojenými arabskými emirátmi o leteckých dopravných službách
07.08.2018 234/2018 Z. z. Oznámenie o uzatvorení reprezentatívnych kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov
07.08.2018 233/2018 Z. z. Opatrenie o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
07.08.2018 232/2018 Z. z. Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
07.08.2018 231/2018 Z. z. Opatrenie o ustanovení sumy rodičovského príspevku
06.08.2018 230/2018 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v nariadení č. 221/2018 Z. z.
02.08.2018 229/2018 Z. z. Oznámenie o podpísaní Protokolu o predĺžení Dohody medzi SR a USA o vedecko-technickej spolupráci
30.07.2018 228/2018 Z. z. Vyhláška o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
25.07.2018 227/2018 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Talianskom spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a techniky
25.07.2018 226/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt na podporu regionálneho rozvoja
25.07.2018 225/2018 Z. z. Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 204/2018 Z. z.
24.07.2018 224/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o spôsobe a forme poskytovania informácií jednotnému informačnému miestu
23.07.2018 223/2018 Z. z. Novela vyhlášky o postupe zisťovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie
23.07.2018 222/2018 Z. z. Novela vyhlášky o rozsahu odbornej prípravy a odbornej spôsobilosti
23.07.2018 221/2018 Z. z. Novela nariadenia o pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia a zeleniny v školských zariadeniach