Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
17.08.2018 238/2018 Z. z. Oznámenie o podpísaní Protokolu o zmene a doplnení Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a jej štatútu
17.08.2018 237/2018 Z. z. Novela vyhlášky, o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách
09.08.2018 236/2018 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia
08.08.2018 235/2018 Z. z. Oznámene o podpísaní Zmluvy medzi SR a Spojenými arabskými emirátmi o leteckých dopravných službách
07.08.2018 234/2018 Z. z. Oznámenie o uzatvorení reprezentatívnych kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov
07.08.2018 233/2018 Z. z. Opatrenie o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
07.08.2018 232/2018 Z. z. Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
07.08.2018 231/2018 Z. z. Opatrenie o ustanovení sumy rodičovského príspevku
06.08.2018 230/2018 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v nariadení č. 221/2018 Z. z.
02.08.2018 229/2018 Z. z. Oznámenie o podpísaní Protokolu o predĺžení Dohody medzi SR a USA o vedecko-technickej spolupráci
30.07.2018 228/2018 Z. z. Vyhláška o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
25.07.2018 227/2018 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Talianskom spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a techniky
25.07.2018 226/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt na podporu regionálneho rozvoja
25.07.2018 225/2018 Z. z. Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 204/2018 Z. z.
24.07.2018 224/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o spôsobe a forme poskytovania informácií jednotnému informačnému miestu
23.07.2018 223/2018 Z. z. Novela vyhlášky o postupe zisťovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie
23.07.2018 222/2018 Z. z. Novela vyhlášky o rozsahu odbornej prípravy a odbornej spôsobilosti
23.07.2018 221/2018 Z. z. Novela nariadenia o pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia a zeleniny v školských zariadeniach
20.07.2018 220/2018 Z. z. Novela zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii
19.07.2018 219/2018 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky
19.07.2018 218/2018 Z. z. Novela vyhlášky o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
18.07.2018 217/2018 Z. z. Novela zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
18.07.2018 216/2018 Z. z. Zákon o rybárstve
18.07.2018 215/2018 Z. z. Novela Autorského zákona
18.07.2018 214/2018 Z. z. Novela zákona o poisťovníctve
18.07.2018 213/2018 Z. z. Zákon o dani z poistenia
18.07.2018 212/2018 Z. z. Novela zákona o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
18.07.2018 211/2018 Z. z. Novela zákona o Audiovizuálnom fonde
18.07.2018 210/2018 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
18.07.2018 209/2018 Z. z. Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave
18.07.2018 208/2018 Z. z. Novela zákona o odpadoch
12.07.2018 207/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
12.07.2018 206/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve
12.07.2018 205/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
12.07.2018 204/2018 Z. z. Novela vyhlášky o cenovej regulácii výroby, dodávky pitnej a čistenia odpadovej vody
10.07.2018 203/2018 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
10.07.2018 202/2018 Z. z. Oznámenie o pozastavení dohody medzi ČSSR a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou o zrušení vízovej povinnosti pre príslušníkov zmluvných štátov na služobné cesty
09.07.2018 201/2018 Z. z. Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
04.07.2018 200/2018 Z. z. Vyhláška o nebezpečných látkach pri mimoriadnom zhoršení vôd
04.07.2018 199/2018 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
04.07.2018 198/2018 Z. z. Novela zákona o azyle
29.06.2018 197/2018 Z. z. Novela vyhlášky o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie do Národného emisného informačného systému
29.06.2018 196/2018 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima
29.06.2018 195/2018 Z. z. Nariadenie vlády na poskytnutie investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky
29.06.2018 194/2018 Z. z. Novela zákona o ovzduší
29.06.2018 193/2018 Z. z. Novela zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
29.06.2018 192/2018 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
28.06.2018 191/2018 Z. z. Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
28.06.2018 190/2018 Z. z. Novela zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
27.06.2018 189/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate
27.06.2018 188/2018 Z. z. Vyhláška o spotrebiteľskom balení
27.06.2018 187/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc
27.06.2018 186/2018 Z. z. Novela vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
26.06.2018 185/2018 Z. z. Nariadenie o výške príspevku v zariadeniach pre fyzické osoby odkázané na pomoc a ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2019
26.06.2018 184/2018 Z. z. Novela zákona o veterinárnej starostlivosti
25.06.2018 183/2018 Z. z. Novela nariadenie vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín
22.06.2018 182/2018 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 29. mája 2018 č. 8/2018, ktorým sa ustanovuje vzor dokumentu o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy
22.06.2018 181/2018 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí s tematikou nenásilného spontánneho odporu občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968
22.06.2018 180/2018 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
22.06.2018 179/2018 Z. z. Oznámenie o podpísaní Programu spolupráce medzi SR a Ruskom na roky 2018 – 2022
22.06.2018 178/2018 Z. z. Novela vyhlášky o vzoroch tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra
22.06.2018 177/2018 Z. z. Zákon proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
21.06.2018 176/2018 Z. z. Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške č. 142/2018 Z. z.
21.06.2018 175/2018 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení § 28a a § 38ab zákona č. 657/2004 Z. z.
19.06.2018 174/2018 Z. z. Novela vyhlášky na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia
19.06.2018 173/2018 Z. z. Vyhláška o zákonných meracích jednotkách
19.06.2018 172/2018 Z. z. Vyhláška o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného
19.06.2018 171/2018 Z. z. Novela zákona o vojnových veteránoch a o doplnení zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
19.06.2018 170/2018 Z. z. Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu
18.06.2018 169/2018 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie
18.06.2018 168/2018 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver
14.06.2018 167/2018 Z. z. Oznámenie o zmene výnosu, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku prostriedkov pre klientov Štátnej pokladnice
14.06.2018 166/2018 Z. z. Vyhláška pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov
14.06.2018 165/2018 Z. z. Vyhláška pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov
14.06.2018 164/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby)
14.06.2018 163/2018 Z. z. Novela zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní protialkoholických záchytných izieb
14.06.2018 162/2018 Z. z. Novela zákona o energetike
14.06.2018 161/2018 Z. z. Novela Trestného zákona
14.06.2018 160/2018 Z. z. Novela zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty
12.06.2018 159/2018 Z. z. Vyhláška o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného
07.06.2018 158/2018 Z. z. Vyhláška o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov
07.06.2018 157/2018 Z. z. Zákon o metrológii
07.06.2018 156/2018 Z. z. Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach
01.06.2018 155/2018 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
31.05.2018 154/2018 Z. z. Novela nariadenia vlády o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností SPF
31.05.2018 153/2018 Z. z. Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
31.05.2018 152/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2018
31.05.2018 151/2018 Z. z. Novela vyhlášky o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach
28.05.2018 150/2018 Z. z. Novela nariadenie vlády o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom
25.05.2018 149/2018 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 150. výročia narodenia Dušana Samuela Jurkoviča
25.05.2018 148/2018 Z. z. Opatrenie o sumách stravného
25.05.2018 147/2018 Z. z. Novela vyhlášky o požiadavkách na správnu výrobnú prax a požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax
25.05.2018 146/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam humánnych liekov, ktoré nie je možné predpísať na lekársky predpis s poznámkou „REPETETUR“