Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
14.06.2018 167/2018 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 30. mája 2018 č. MF/007021/2018-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
14.06.2018 166/2018 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o podrobnostiach o technickom, technologickom a personálnom vybavení jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov
14.06.2018 165/2018 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov
14.06.2018 164/2018 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby)
14.06.2018 163/2018 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov
14.06.2018 162/2018 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
14.06.2018 161/2018 Z. z. Novela Trestného zákona
14.06.2018 160/2018 Z. z. Novela zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty
12.06.2018 159/2018 Z. z. Vyhláška o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného
07.06.2018 158/2018 Z. z. Vyhláška o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov
07.06.2018 157/2018 Z. z. Zákon o metrológii
07.06.2018 156/2018 Z. z. Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach
01.06.2018 155/2018 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
31.05.2018 154/2018 Z. z. Novela nariadenia vlády o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností SPF
31.05.2018 153/2018 Z. z. Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
31.05.2018 152/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2018
31.05.2018 151/2018 Z. z. Novela vyhlášky o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach
28.05.2018 150/2018 Z. z. Novela nariadenie vlády o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom
25.05.2018 149/2018 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Dušana Samuela Jurkoviča
25.05.2018 148/2018 Z. z. Opatrenie o sumách stravného
25.05.2018 147/2018 Z. z. Novela vyhlášky o požiadavkách na správnu výrobnú prax a požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax
25.05.2018 146/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam humánnych liekov, ktoré nie je možné predpísať na lekársky predpis s poznámkou „REPETETUR“
21.05.2018 145/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o službách zamestnanosti
18.05.2018 144/2018 Z. z. Oznámenie o prijatí Doplnkového protokolu z Nagoje a Kuala Lumpuru o zodpovednsoti a náhrade škôd ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti
18.05.2018 143/2018 Z. z. Oznámenie o podpísaní Dohody medzi SR a Kuvajtským štátom o ekonomickej a technickej spolupráci
18.05.2018 142/2018 Z. z. Novela vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách
15.05.2018 141/2018 Z. z. Vyhláška o štátnom odbornom dozore a odbornom dozore technických služieb na úseku prevádzky vozidiel
15.05.2018 140/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení
15.05.2018 139/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality
15.05.2018 138/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly
15.05.2018 137/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly
15.05.2018 136/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej službe overovania
15.05.2018 135/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole
15.05.2018 134/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
15.05.2018 133/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla
15.05.2018 132/2018 Z. z. Vyhláška o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania
15.05.2018 131/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel
09.05.2018 130/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek
04.05.2018 129/2018 Z. z. Novela nariadenia o zariadeniach obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií vozidiel
04.05.2018 128/2018 Z. z. Novela nariadenia o požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku
04.05.2018 127/2018 Z. z. Novela nariadenia o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a prípojných vozidiel
01.05.2018 126/2018 Z. z. Nariadenie o zrušení niektorých nariadení typového schválenia ES dvojkolesových, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek
01.05.2018 125/2018 Z. z. Nariadenie o zrušení niektorých nariadení o technických požiadavkách typového schválenia ES poľnohospodárskych a lesných kolesových traktorov
01.05.2018 124/2018 Z. z. Nariadenie o technických požiadavkách na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu
27.04.2018 123/2018 Z. z. Oznámenie o podpísaní Zmluvy medzi SR a Etiópiou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov.
26.04.2018 122/2018 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Iránom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňového úniku v odbore daní z príjmov
24.04.2018 121/2018 Z. z. Oznámenie o Mnohostrannej dohode o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (ECAA)
24.04.2018 120/2018 Z. z. Oznámenie o dohode medzi SR a Maďarskom o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov
19.04.2018 119/2018 Z. z. Oznámenie o dojednaní Dohody o zriadení Európskeho laboratória molekulárnej biológie
18.04.2018 118/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, nadlimitnú koncesiu a pri súťaži návrhov
18.04.2018 117/2018 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky
18.04.2018 116/2018 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív
14.04.2018 115/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad
14.04.2018 114/2018 Z. z. Úplne znenie zákona o dohľade nad finančným trhom
14.04.2018 113/2018 Z. z. Zákon o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh
14.04.2018 112/2018 Z. z. Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
13.04.2018 111/2018 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
13.04.2018 110/2018 Z. z. Novela zákona o pozemkových spoločenstvách
13.04.2018 109/2018 Z. z. Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení
13.04.2018 108/2018 Z. z. Novela zákona o pobyte cudzincov
13.04.2018 107/2018 Z. z. Novela zákona o brannej povinnosti
13.04.2018 106/2018 Z. z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
07.04.2018 105/2018 Z. z. Oznámenie o Rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Mongolskom
07.04.2018 104/2018 Z. z. Oznámenie o Rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Filipínskou republikou
31.03.2018 103/2018 Z. z. Vyhláška o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
31.03.2018 102/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú diagnostické referenčné úrovne lekárskeho ožiarenia
31.03.2018 101/2018 Z. z. Vyhláška o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia
31.03.2018 100/2018 Z. z. Vyhláška o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej, z prírodnej minerálnej a z pramenitej vody
31.03.2018 99/2018 Z. z. Vyhláška o zabezpečení radiačnej ochrany
31.03.2018 98/2018 Z. z. Vyhláška o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia
31.03.2018 97/2018 Z. z. Novela vyhlášky o kvalite, kontrole, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou
31.03.2018 96/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o činnosti radiačnej monitorovacej siete
31.03.2018 95/2018 Z. z. Vyhláška o rozsahu ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou a pôrodnou asistentkou
31.03.2018 94/2018 Z. z. Noleva vyhlášky, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve
31.03.2018 93/2018 Z. z. Vyhláška, o kritériách na stanovenie významnosti vplyvu lieku na prostriedky verejného zdravotného poistenia
31.03.2018 92/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti
31.03.2018 91/2018 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia
31.03.2018 90/2018 Z. z. Oznámenie o zmene výnosu ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe
31.03.2018 89/2018 Z. z. Vyhláška o zozname zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka
31.03.2018 88/2018 Z. z. Novela nariadenia o opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny
31.03.2018 87/2018 Z. z. Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov
27.03.2018 86/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu.
23.03.2018 85/2018 Z. z. Vyhláška o spôsobe vyhotovenia listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu
22.03.2018 84/2018 Z. z. Oznámenie o zmene výnosu o dotácií zo ŠR na úhradu nákladov na úseku stavebného poriadku a bývania
22.03.2018 83/2018 Z. z. Novela vyhlášky o vinohradníctve a vinárstve
22.03.2018 82/2018 Z. z. Vyhláška o mrazených potravinách a mrazených výrobkoch
22.03.2018 81/2018 Z. z. Novela vyhlášky o požiadavkách na označovanie potravín