Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
21.11.2017 280/2017 Z. z. Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21.11.2017 279/2017 Z. z. Novela zákona o bankách
15.11.2017 278/2017 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018
15.11.2017 277/2017 Z. z. Novela zákona o hnojivách
15.11.2017 276/2017 Z. z. Novela zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií
15.11.2017 275/2017 Z. z. Novela zákona o účtovníctve
15.11.2017 274/2017 Z. z. Zákon o obetiach trestných činov
14.11.2017 273/2017 Z. z. Nariadenie vlády o podmienkach vykonávania opatrení organizácie trhov v sektore ovocia a zeleniny
14.11.2017 272/2017 Z. z. Novela Colného zákona
13.11.2017 271/2017 Z. z. Novela vyhlášky o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie
13.11.2017 270/2017 Z. z. Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice
13.11.2017 269/2017 Z. z. Novela zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
10.11.2017 268/2017 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja
10.11.2017 267/2017 Z. z. Novela zákona o správe daní (daňový poriadok)
09.11.2017 266/2017 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
08.11.2017 265/2017 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov
08.11.2017 264/2017 Z. z. Novela Obchodného zákonníka
04.11.2017 263/2017 Z. z. Oznámenie o Memorande o porozumení pri implementácii finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014–2021 medzi SR a Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom.
04.11.2017 262/2017 Z. z. Oznámenie o Memorande o porozumení pri implementácii nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 medzi SR a Nórskym kráľovstvom.
31.10.2017 261/2017 Z. z. Zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka
27.10.2017 260/2017 Z. z. Novela zákona o sprístupnení dokumentov bezpečnostných zložiek 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa
26.10.2017 259/2017 Z. z. Oznámenie o podpísaní Dohovoru Rady Európy o filmovej koprodukcii (revidovaný).
26.10.2017 258/2017 Z. z. Oznámenie o zmene výnosu, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov
25.10.2017 257/2017 Z. z. Novela zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
25.10.2017 256/2017 Z. z. Novela zákona o zdravotnom poistení
24.10.2017 255/2017 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
21.10.2017 254/2017 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii
20.10.2017 253/2017 Z. z. Oznámenie o Dvojročnej dohode medzi SR a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu na roky 2018 – 2019
20.10.2017 252/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení o zmene výnosu, ktorým sa vydáva Potravinový kódex na minerálnu, pramenitú a balenú vodu
20.10.2017 251/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore
20.10.2017 250/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
17.10.2017 249/2017 Z. z. Novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
17.10.2017 248/2017 Z. z. Novela zákona o verejnom obstarávaní
13.10.2017 247/2017 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou
13.10.2017 246/2017 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
12.10.2017 245/2017 Z. z. Nariadenie vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2018
12.10.2017 244/2017 Z. z. Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania
12.10.2017 243/2017 Z. z. Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii
12.10.2017 242/2017 Z. z. Novela zákona o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach
12.10.2017 241/2017 Z. z. Novela zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách
12.10.2017 240/2017 Z. z. Novela zákona o ochrane prírody a krajiny
12.10.2017 239/2017 Z. z. Novela zákona o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí
12.10.2017 238/2017 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
11.10.2017 237/2017 Z. z. Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách
04.10.2017 236/2017 Z. z. Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach
03.10.2017 235/2017 Z. z. Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívne zmluvy vyššieho stupňa
03.10.2017 234/2017 Z. z. Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
03.10.2017 233/2017 Z. z. Opatrenie o ustanovení sumy rodičovského príspevku
03.10.2017 232/2017 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá
30.09.2017 231/2017 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR, ČR a Rakúskom o trojštátnom hraničnom bode Dyje – Morava
30.09.2017 230/2017 Z. z. Oznámenie o vydaní pamätných euromincí pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky
30.09.2017 229/2017 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky
30.09.2017 228/2017 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu
29.09.2017 227/2017 Z. z. Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018
29.09.2017 226/2017 Z. z. Vyhláška o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
29.09.2017 225/2017 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie zdravotníckych zariadení
25.09.2017 224/2017 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu
23.09.2017 223/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení preukazovania splnenia podmienok na poisťovaciu činnosť pre subjekty, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim
23.09.2017 222/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení preukazovania splnenia podmienok na poisťovaciu činnosť pre subjekty, na ktoré sa neuplatňuje osobitný režim
23.09.2017 221/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení o preukazovaní splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu NBS
22.09.2017 220/2017 Z. z. Oznámenie o prijatí Minamatského dohovoru o ortuti
21.09.2017 219/2017 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018
21.09.2017 218/2017 Z. z. Vyhláška o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch
07.09.2017 217/2017 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače
06.09.2017 216/2017 Z. z. Novela vyhlášky o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
06.09.2017 215/2017 Z. z. Vyhláška o zrušení vyhlášky, ktorou sa ustanovuje obsah kyseliny erukovej v olejoch a tukoch
05.09.2017 214/2017 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Bieloruskom o vedeckej a technickej spolupráci
31.08.2017 213/2017 Z. z. Novela vyhlášky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
30.08.2017 212/2017 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Bieloruskom o spolupráci pri mimoriadnych udalostiach
30.08.2017 211/2017 Z. z. Oznámenie o skončení platnosti Dohody o zdaňovaní príjmu z úspor medzi SR a Jersey
30.08.2017 210/2017 Z. z. Oznámenie o skončení platnosti Dohody o zdaňovaní príjmu z úspor medzi SR a Guernsey
30.08.2017 209/2017 Z. z. Oznámenie o skončení Dohovoru medzi SR a Holandskom týkajúceho sa výmeny informácií príjmu z úspor vo forme výplat úroku
30.08.2017 208/2017 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
28.08.2017 207/2017 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Iránskou islamskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií