Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
14.12.2018 353/2018 Z. z. Novela zákona o geologických prácach (geologický zákon)
14.12.2018 352/2018 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja
14.12.2018 351/2018 Z. z. Novela zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
12.12.2018 350/2018 Z. z. Zákon o ochrane majetku v plynárenstve
10.12.2018 349/2018 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
10.12.2018 348/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami
10.12.2018 347/2018 Z. z. Novela zákona o podpore cestovného ruchu
10.12.2018 346/2018 Z. z. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií
06.12.2018 345/2018 Z. z. Novela zákona o verejnom obstarávaní
06.12.2018 344/2018 Z. z. Zákon zákona o politických stranách
05.12.2018 343/2018 Z. z. Novela Občianského zákonníka
04.12.2018 342/2018 Z. z. Nariadenie o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách
30.11.2018 341/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
30.11.2018 340/2018 Z. z. Oznámenie o prijatí Kigalského dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu
29.11.2018 339/2018 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Mnohostranného dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami
29.11.2018 338/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
29.11.2018 337/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení neskorších predpisov
28.11.2018 336/2018 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd, podpísanej 27. februára 2012
28.11.2018 335/2018 Z. z. Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
28.11.2018 334/2018 Z. z. Novely vyhlášky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
28.11.2018 333/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 629/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch
28.11.2018 332/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach
28.11.2018 331/2018 Z. z. Vyhláška pre investície a informatizáciu o zaručenej konverzii
28.11.2018 330/2018 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov
28.11.2018 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov
22.11.2018 328/2018 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk
22.11.2018 327/2018 Z. z. Oznámenie o predkladaní hlásenia z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték na účely vykonávania dohľadu
22.11.2018 326/2018 Z. z. Oznámenie o registri krytých dlhopisov
22.11.2018 325/2018 Z. z. Novela opatrenia, ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok
21.11.2018 324/2018 Z. z. Vyhláška o chorobách vylučujúcich pobyt v penzióne pre vojnových veteránov
20.11.2018 323/2018 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
20.11.2018 322/2018 Z. z. Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
20.11.2018 321/2018 Z. z. Novela zákona o probačných a mediačných úradníkoch
20.11.2018 320/2018 Z. z. Novela zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
20.11.2018 319/2018 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
20.11.2018 318/2018 Z. z. Novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
19.11.2018 317/2018 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
16.11.2018 316/2018 Z. z. Oznámenie Dohode medzi EÚ a Islandom na spoločnom plnení záväzkov Kjótskeho protokolu o zmene klímy
16.11.2018 315/2018 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu
14.11.2018 314/2018 Z. z. Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky
14.11.2018 313/2018 Z. z. Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
14.11.2018 312/2018 Z. z. Novela zákona o odpadoch
14.11.2018 311/2018 Z. z. Novela výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
13.11.2018 310/2018 Z. z. Novela zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi
13.11.2018 309/2018 Z. z. Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
13.11.2018 308/2018 Z. z. Zákon o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
13.11.2018 307/2018 Z. z. Zákon o dohľade nad dodržiavaním povinností pri štítkovaní energeticky významných výrobkov
13.11.2018 306/2018 Z. z. Novela Autorského zákona
13.11.2018 305/2018 Z. z. Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd
09.11.2018 304/2018 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a ČR o automatickej výmene informácií v oblasti DPH
09.11.2018 303/2018 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky
09.11.2018 302/2018 Z. z. Novela zákona o poskytovaní dotácií
06.11.2018 301/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
06.11.2018 300/2018 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019
25.10.2018 299/2018 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v opatrení č. 304/2017 Z. z.
25.10.2018 298/2018 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov
22.10.2018 297/2018 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 10. výročia zavedenia eura v Slovenskej republike
22.10.2018 296/2018 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o informácii o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia
22.10.2018 295/2018 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
22.10.2018 294/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok v znení vyhlášky č. 21/2018 Z. z.
22.10.2018 293/2018 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
22.10.2018 292/2018 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 25. septembra 2018 č. 12/2018 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie
17.10.2018 291/2018 Z. z. Novela zákona o ochranných známkach
17.10.2018 290/2018 Z. z. Novela zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh
16.10.2018 289/2018 Z. z. Novela zákona o sociálnych službách
16.10.2018 288/2018 Z. z. Novela zákona o dráhach
16.10.2018 287/2018 Z. z. Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
16.10.2018 286/2018 Z. z. Zákon o výbere na funkciu európskeho a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre
15.10.2018 285/2018 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 6/2018
15.10.2018 284/2018 Z. z. Novela zákona o vnútrozemskej plavbe
11.10.2018 283/2018 Z. z. Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
11.10.2018 282/2018 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
11.10.2018 281/2018 Z. z. Novela zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
09.10.2018 280/2018 Z. z. Opatrenie o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona
08.10.2018 279/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch
08.10.2018 278/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach
04.10.2018 277/2018 Z. z. Novela zákona o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
03.10.2018 276/2018 Z. z. Oznámenie o podpísaní Dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irackou republikou
02.10.2018 275/2018 Z. z. Novela zákona o súdoch
01.10.2018 274/2018 Z. z. Vyhláška o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených
01.10.2018 273/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov
01.10.2018 272/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
27.09.2018 271/2018 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovenia § 5b zákona č. 250/2007 Z. z.
26.09.2018 270/2018 Z. z. Novela zákona o vysokých školách
26.09.2018 269/2018 Z. z. Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania
26.09.2018 268/2018 Z. z. Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
25.09.2018 267/2018 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 400. výročia korunovácie Ferdinanda II. v Bratislave
25.09.2018 266/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
25.09.2018 265/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov
24.09.2018 264/2018 Z. z. Novela nariadenia vlády na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh
21.09.2018 263/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o katastri nehnuteľností
20.09.2018 262/2018 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 232/2018 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
20.09.2018 261/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v JÚ pre podnikateľov a ZSČO
20.09.2018 260/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva
20.09.2018 259/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam
18.09.2018 258/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
18.09.2018 257/2018 Z. z. Oznámenie o podpísaní Dohody o spolupráci medzi SR a Spojených štátov mexických v oblasti školstva, mládeže, športu a kultúry
18.09.2018 256/2018 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
18.09.2018 255/2018 Z. z. Oznámenie o prijatí Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami
18.09.2018 254/2018 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru