Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
30.03.2017 68/2017 Z. z. Vyhláška o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
29.03.2017 67/2017 Z. z. Vyhláška o vzore formulára na poskytnutie investičnej pomoci a finančnú analýzu investičného zámeru
27.03.2017 66/2017 Z. z. Oznámenie o zmene výnosu o dennom limite zostatku finančných prostriedkov pre klientov Štátnej pokladnice
24.03.2017 65/2017 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Maďarskom o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní
24.03.2017 64/2017 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí s tematikou pamiatkovej rezervácie Levoča a 500. výročia dokončenia hlavného oltára
24.03.2017 63/2017 Z. z. Vyhláška o vzore tlačiva daňového a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku
23.03.2017 62/2017 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Vietnamom o spolupráci v oblasti boja proti trestnej činnosti
23.03.2017 61/2017 Z. z. Vyhláška o poplatkoch za poskytovanie technickej normy
22.03.2017 60/2017 Z. z. Nariadenie vlády o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu
21.03.2017 59/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
21.03.2017 58/2017 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Spojenými arabskými emirátmi o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku
10.03.2017 57/2017 Z. z. Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
10.03.2017 56/2017 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní
10.03.2017 55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe
09.03.2017 54/2017 Z. z. Zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov
08.03.2017 53/2017 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien k dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
08.03.2017 52/2017 Z. z. Oznámenie o zmene k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru
08.03.2017 51/2017 Z. z. Novela zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
03.03.2017 50/2017 Z. z. Novela nariadenia vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín
01.03.2017 49/2017 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám
28.02.2017 48/2017 Z. z. Novela nariadenie ustanovujúce pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve
28.02.2017 47/2017 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve
28.02.2017 46/2017 Z. z. Nariadenie vlády o zavedení letného času v rokoch 2017 až 2021
28.02.2017 45/2017 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii
27.02.2017 44/2017 Z. z. Novela Ústavy Slovenskej republiky
27.02.2017 43/2017 Z. z. Novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
27.02.2017 42/2017 Z. z. Novela zákona o metrológii
27.02.2017 41/2017 Z. z. Novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme
27.02.2017 40/2017 Z. z. Novela zákona o sociálnych službách
24.02.2017 39/2017 Z. z. Novela zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností
24.02.2017 38/2017 Z. z. Novela zákona o registri partnerov verejného sektora
23.02.2017 37/2017 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Uzbeckou republikou v boji proti obchodovaniu s omamnými, psychotropnými látkami a drogovými prekurzormi
23.02.2017 36/2017 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona
23.02.2017 35/2017 Z. z. Vyhláška o poskytovaní podpory v sektore mlieka a bravčového mäsa
22.02.2017 34/2017 Z. z. Oznámenie o doplnení Dohovoru o rodičovských právach, povinnostiach a opatreniach na ochranu dieťaťa
22.02.2017 33/2017 Z. z. Novela vyhlášky o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie
21.02.2017 32/2017 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 317/2016 Z. z.
21.02.2017 31/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov PZ na výkon služby v r. 2017
21.02.2017 30/2017 Z. z. Novela vyhlášky o hasičských jednotkách
21.02.2017 29/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore
21.02.2017 28/2017 Z. z. Novela vyhlášky o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach
21.02.2017 27/2017 Z. z. Novela vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
21.02.2017 26/2017 Z. z. Vyhláška o hodnote služobnej rovnošaty pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
21.02.2017 25/2017 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii
17.02.2017 24/2017 Z. z. Oznámenie o skončení Zmluvy medzi SR a Indickou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
17.02.2017 23/2017 Z. z. Novela vyhlášky o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
17.02.2017 22/2017 Z. z. Novela nariadenie vlády o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov
16.02.2017 21/2017 Z. z. Vyhláška o cenovej regulácii výroby, dodávky pitnej a čistenia odpadovej vody
15.02.2017 20/2017 Z. z. Oznámenie o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup a používanie železničnej infraštruktúry
14.02.2017 19/2017 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení č. 388/2016 Z. z.
10.02.2017 18/2017 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
07.02.2017 17/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak
02.02.2017 16/2017 Z. z. Novela nariadenie vlády o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode
01.02.2017 15/2017 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
01.02.2017 14/2017 Z. z. Novela vyhlášky o zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
27.01.2017 13/2017 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Gruzínskom o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
27.01.2017 12/2017 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
26.01.2017 11/2017 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek
25.01.2017 10/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení o zmene výnosu, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov
24.01.2017 9/2017 Z. z. Oznámenie o zmenách k dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN)
24.01.2017 8/2017 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy
18.01.2017 7/2017 Z. z. Novela vyhlášky o ovocných džemoch, rôsoloch, marmeládach a sladenom gaštanovom pyré
13.01.2017 6/2017 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Arménskom o zamedzení dvojitého zdanenia
13.01.2017 5/2017 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
03.01.2017 4/2017 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v opatrení č. 345/2016 Z. z.
03.01.2017 3/2017 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády č. 369/2016 Z. z.
01.01.2017 2/2017 Z. z. Novela zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
01.01.2017 1/2017 Z. z. Novela zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
31.12.2016 395/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností
31.12.2016 394/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády o výške platieb súvisiacich s spoplatňovaním užívania vôd
31.12.2016 393/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra
30.12.2016 392/2016 Z. z. Oznámenie o kolektívnom vyjednávaní
30.12.2016 391/2016 Z. z. Oznámenie o Rámcovej dohode o komplexnom partnerstve medzi EÚ a Vietnamskou socialistickou republikou
30.12.2016 390/2016 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
30.12.2016 389/2016 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
30.12.2016 388/2016 Z. z. Oznámenie o zozname pre klasifikačný systém diagnosticko – terapeutických skupín.
30.12.2016 387/2016 Z. z. Novela vyhláška, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
30.12.2016 386/2016 Z. z. Novela zákona o hazardných hrách