Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
20.07.2017 193/2017 Z. z. Novela vyhlášky o filmovom projekte
18.07.2017 192/2017 Z. z. Vyhláška o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní
18.07.2017 191/2017 Z. z. Novela vyhlášky na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok
18.07.2017 190/2017 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní
14.07.2017 189/2017 Z. z. Nariadenie o pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia a zeleniny v školských zariadeniach
13.07.2017 188/2017 Z. z. Novela vyhlášky o spotrebiteľskom balení
10.07.2017 187/2017 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)
10.07.2017 186/2017 Z. z. Novela vyhlášky o špeciálnych školách
10.07.2017 185/2017 Z. z. Novela vyhlášky o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
10.07.2017 184/2017 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
10.07.2017 183/2017 Z. z. Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní
10.07.2017 182/2017 Z. z. Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
10.07.2017 181/2017 Z. z. Novela zákona o obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
06.07.2017 180/2017 Z. z. Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice
06.07.2017 179/2017 Z. z. Novela zákona o pobyte cudzincov
04.07.2017 178/2017 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
04.07.2017 177/2017 Z. z. Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
04.07.2017 176/2017 Z. z. Novela zákona o vnútrozemskej plavbe
04.07.2017 175/2017 Z. z. Novela vyhlášky o denaturačných prostriedkoch a ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu
01.07.2017 174/2017 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti
30.06.2017 173/2017 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima
30.06.2017 172/2017 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic a ciest s výberom mýta
29.06.2017 171/2017 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy
28.06.2017 170/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu
28.06.2017 169/2017 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska
28.06.2017 168/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov bankami a obchodníkmi s cennými papiermi
28.06.2017 167/2017 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
28.06.2017 166/2017 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
28.06.2017 165/2017 Z. z. Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva
28.06.2017 164/2017 Z. z. Novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach
22.06.2017 163/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
22.06.2017 162/2017 Z. z. Vyhláška o odmeňovaní členov disciplinárnych senátov, ktorí nie sú sudcami
22.06.2017 161/2017 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu
22.06.2017 160/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu
16.06.2017 159/2017 Z. z. Oznámenie o Dohode o poskytnutí príspevku SR do OECD na audit protikorupčných právnych predpisov
15.06.2017 158/2017 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám
14.06.2017 157/2017 Z. z. Oznámenie o rizikách a systéme riadenia a merania rizík, výpočte celkového rizika a rizika protistrany v doplnkových dôchodkových fondoch
14.06.2017 156/2017 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 150. výročia narodenia B. S. Timravy
12.06.2017 155/2017 Z. z. Oznámenie o Dodatku k Dohode medzi SR a Ruskom o spolupráci v oblasti vzdelávania
12.06.2017 154/2017 Z. z. Oznámenie o podpísaní Protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Čiernej Hory
09.06.2017 153/2017 Z. z. Novela zákona o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách
09.06.2017 152/2017 Z. z. Novela zákona o sudcoch a prísediacich
07.06.2017 151/2017 Z. z. Novela zákona o posunkovej reči nepočujúcich osôb
07.06.2017 150/2017 Z. z. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
07.06.2017 149/2017 Z. z. Novela zákona o správnom konaní (správny poriadok)
07.06.2017 148/2017 Z. z. Novela zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
07.06.2017 147/2017 Z. z. Novela zákona o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia
07.06.2017 146/2017 Z. z. Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
06.06.2017 145/2017 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu
06.06.2017 144/2017 Z. z. Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov
06.06.2017 143/2017 Z. z. Novela zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave
06.06.2017 142/2017 Z. z. Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
06.06.2017 141/2017 Z. z. Novela zákona o obchodnom registri
02.06.2017 140/2017 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci zrušenia článkov V a VI rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky z 3. marca 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 55/1998 Z. z., rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky zo 7. júla 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 214/1998 Z. z. a rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky v konaní o milosť pre obvineného zo dňa 12. decembra 1997 č. k. 3573/96-72-2417 je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky
02.06.2017 139/2017 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach v príprave stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá
02.06.2017 138/2017 Z. z. Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
01.06.2017 137/2017 Z. z. Novela Ústavy Slovenskej republiky
31.05.2017 136/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení
31.05.2017 135/2017 Z. z. Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi
31.05.2017 134/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje typ transferovej licencie pre kategórie výrobkov obranného priemyslu
31.05.2017 133/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení o výške náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2017
31.05.2017 132/2017 Z. z. Vyhláška o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním
31.05.2017 131/2017 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení zákona č. 180/2014 Z. z.
31.05.2017 130/2017 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení zákona č. 180/2014 Z. z.
29.05.2017 129/2017 Z. z. Oznámenie o zmene výnosu o policajných stredných odborných školách
29.05.2017 128/2017 Z. z. Vyhláška o rozsahu údajov do registra výberových konaní, úspešných absolventov a nadbytočných štátnych zamestnancov
29.05.2017 127/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach
29.05.2017 126/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vzdelávaní štátnych zamestnancov
29.05.2017 125/2017 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
29.05.2017 124/2017 Z. z. Novela vyhlášky o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia
26.05.2017 123/2017 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje zoznam štátov so sťaženými životnými podmienkami
26.05.2017 122/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení o sťažených životných podmienkach štátneho zamestnanca
26.05.2017 121/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú krízové oblasti
26.05.2017 120/2017 Z. z. Oznámenie o Dodatku k Dohode medzi SR a Maďarskom o výstavbe cestného mosta nad riekou Hornád
26.05.2017 119/2017 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Čiernou horou o sociálnom zabezpečení
26.05.2017 118/2017 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok
26.05.2017 117/2017 Z. z. Oznámenie o doplnení zoznamu Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine
26.05.2017 116/2017 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Egyptskou arabskou republikou o spolupráci v oblasti vedy, školstva, kultúry a športu
26.05.2017 115/2017 Z. z. Oznámenie o zmene Dohody o partnerstve afrických, karibských a tichomorských štátov a Európskym spoločenstvom
25.05.2017 114/2017 Z. z. Nariadenie vlády na štátnozamestnanecké miesta, ktoré môže vykonávať len štátny občan SR
25.05.2017 113/2017 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby
24.05.2017 112/2017 Z. z. Oznámenie o výnose o odbornej spôsobilosti na výkon činností v štátnej službe profesionálnych vojakov
23.05.2017 111/2017 Z. z. Novela vyhlášky o náhradách za výkon funkcie prísediaceho
23.05.2017 110/2017 Z. z. Novela vyhlášky o práci komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách
23.05.2017 109/2017 Z. z. Novela nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh
23.05.2017 108/2017 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
12.05.2017 107/2017 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok
11.05.2017 106/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
05.05.2017 105/2017 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka
05.05.2017 104/2017 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hydiny a bežcov
05.05.2017 103/2017 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hydiny a bežcov
05.05.2017 102/2017 Z. z. Novela vyhlášky o identifikácii a registrácii oviec a kôz
04.05.2017 101/2017 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
04.05.2017 100/2017 Z. z. Novela vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole
03.05.2017 99/2017 Z. z. Oznámenie o prijatí Parížskej dohody
27.04.2017 98/2017 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi vládou SR a Kórejskou republikou o hospodárskej spolupráci.
27.04.2017 97/2017 Z. z. Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení
27.04.2017 96/2017 Z. z. Novela zákona o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon)
25.04.2017 95/2017 Z. z. Novela Zákonníka práce
25.04.2017 94/2017 Z. z. Novela zákona o sťažnostiach
25.04.2017 93/2017 Z. z. Novela zákona o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov
24.04.2017 92/2017 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch