Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
19.02.2018 38/2018 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 34/2018 Z. z.
16.02.2018 37/2018 Z. z. Novela vyhlášky o postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie
15.02.2018 36/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a poradcu
14.02.2018 35/2018 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o rozsahu regulácie cien v oblasti zdravotníctva
10.02.2018 34/2018 Z. z. Novela nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania
10.02.2018 33/2018 Z. z. Novela nariadenia o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
08.02.2018 32/2018 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí v pri príležitosti 200. výročia plavby prvého parníka na Dunaji v Bratislave
06.02.2018 31/2018 Z. z. Novela vyhlášky pre kvalifikačné predpoklady a požiadavky pedagogických a odborných zamestnancov
06.02.2018 30/2018 Z. z. Vyhláška o doplňujúcej skúške
06.02.2018 29/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a metód na účely dopingu v športe
03.02.2018 28/2018 Z. z. Oznámenie o dohode medzi SR a ČR o vykonávaní zmluvy o spolupráci pri ochrane vzdušného priestoru
03.02.2018 27/2018 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Holandskom o zastupovaní vo vízovom konaní
03.02.2018 26/2018 Z. z. Nariadenie vlády o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov
02.02.2018 25/2018 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Spojenými arabskými emirátmi o podpore a vzájomnej ochrane investícii
01.02.2018 24/2018 Z. z. Novela nariadenia o podmienkach podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb
31.01.2018 23/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení
31.01.2018 22/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
31.01.2018 21/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok
31.01.2018 20/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti
31.01.2018 19/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
30.01.2018 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov
30.01.2018 17/2018 Z. z. Zákon o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach
23.01.2018 16/2018 Z. z. Novela nariadenie, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra
19.01.2018 15/2018 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v opatrení č. 304/2017 Z. z.
18.01.2018 14/2018 Z. z. Nariadenie vlády o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov HaZZ a príslušníkov HZS
15.01.2018 13/2018 Z. z. Novela nariadenia vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
13.01.2018 12/2018 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnym zmluvám
12.01.2018 11/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa
12.01.2018 10/2018 Z. z. Novela zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh
11.01.2018 9/2018 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie
11.01.2018 8/2018 Z. z. Novela zákona o zahraničnej službe
09.01.2018 7/2018 Z. z. Oznámenie o doplnení Dohovoru o rodičovských právach, povinnostiach a opatreniach na ochranu dieťaťa
09.01.2018 6/2018 Z. z. Oznámenie o podpísaní Programu spolupráce medzi SR a Moldavskom
09.01.2018 5/2018 Z. z. Novela vyhlášky o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery
08.01.2018 4/2018 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch
05.01.2018 3/2018 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 300. výročia narodenia Adama Františka Kollára
05.01.2018 2/2018 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 1150. výročia slovanského liturgického jazyka
05.01.2018 1/2018 Z. z. Oznámenie o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane dodatku
30.12.2017 361/2017 Z. z. Novela nariadenia vlády o výške pracovnej odmeny obvineným a odsúdeným
30.12.2017 360/2017 Z. z. Novela nariadenia o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností
30.12.2017 359/2017 Z. z. Novela nariadenia platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
30.12.2017 358/2017 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
30.12.2017 357/2017 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu a výška sadzby mýta
30.12.2017 356/2017 Z. z. Novela nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
30.12.2017 355/2017 Z. z. Novela nariadenia o rozpise finančných prostriedkov zo ŠR pre školy a školské zariadenia
30.12.2017 354/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
30.12.2017 353/2017 Z. z. Oznámenie o zmene výnosu, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu.
30.12.2017 352/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení na predkladanie informácií na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy
30.12.2017 351/2017 Z. z. Novela zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
29.12.2017 350/2017 Z. z. Oznámenie o prijatí Aktov Svetovej poštovej únie
28.12.2017 349/2017 Z. z. Vyhláška o náležitostiach žiadosti na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
28.12.2017 348/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení o zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
28.12.2017 347/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2018
28.12.2017 346/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2018
28.12.2017 345/2017 Z. z. Oznámenie o uzavretí zmeny Protokolu medzi SR a ČR o vykonávaní Dohody o zastupovaní vo vízovom konaní
28.12.2017 344/2017 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
28.12.2017 343/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
28.12.2017 341/2017 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazov obchodníkmi s CP na účely vykonávania dohľadu
28.12.2017 340/2017 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
28.12.2017 339/2017 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
28.12.2017 338/2017 Z. z. Oznámenie o výkaze veriteľa poskytujúceho spotrebiteľské úvery v obmedzenom rozsahu
28.12.2017 337/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní správ bankami na účely vykonávania dohľadu
28.12.2017 336/2017 Z. z. Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach
23.12.2017 335/2017 Z. z. Novela zákona o športe
23.12.2017 334/2017 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
23.12.2017 333/2017 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2018
23.12.2017 332/2017 Z. z. Novela zákona, o obchodovaní s emisnými kvótami
23.12.2017 331/2017 Z. z. Novela zákona o sociálnych službách
21.12.2017 330/2017 Z. z. Oznámenie o zmene výnosu, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a zdravotných výkonov
21.12.2017 329/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov
21.12.2017 328/2017 Z. z. Oznámenie o obsahu individuálnej účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky
21.12.2017 327/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky
21.12.2017 326/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu
21.12.2017 325/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného minerálneho zdroja v Kamienke
21.12.2017 324/2017 Z. z. Novela vyhlášky o zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
21.12.2017 323/2017 Z. z. Novela vyhlášky o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
21.12.2017 322/2017 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
21.12.2017 321/2017 Z. z. Novela vyhlášky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
21.12.2017 320/2017 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
21.12.2017 319/2017 Z. z. Novela zákona, o elektronických komunikáciách a zákona o integrovanom záchrannom systéme
19.12.2017 318/2017 Z. z. Vyhláška o vzore daňového a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja
19.12.2017 317/2017 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
18.12.2017 316/2017 Z. z. Novela vyhlášky o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí
18.12.2017 315/2017 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
18.12.2017 314/2017 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov
18.12.2017 313/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou
18.12.2017 312/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov bankami na štatistické účely
18.12.2017 311/2017 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o postupoch účtovania pre Exportno-importnú banku
18.12.2017 310/2017 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon
16.12.2017 309/2017 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a ČR o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru.
16.12.2017 308/2017 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Jordánskom o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov
16.12.2017 307/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
16.12.2017 306/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver
16.12.2017 305/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení o národných voľbách pre inštitúcie podľa osobitného predpisu
13.12.2017 304/2017 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
12.12.2017 303/2017 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a USA, týkajúcej sa Komisie J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny
12.12.2017 302/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest
08.12.2017 301/2017 Z. z. Vyhláška o zložení, organizácii práce a postupe hodnotiacej komisie
08.12.2017 300/2017 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o matrikách
07.12.2017 299/2017 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 279/2017 Z. z.
05.12.2017 298/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na petičný systém
05.12.2017 297/2017 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic a ciest s výberom mýta
29.11.2017 296/2017 Z. z. Novela vyhlášky o kvalite ovzdušia
29.11.2017 295/2017 Z. z. Novela vyhlášky o potravinárskych kazeínoch a potravinárskych kazeinátoch
29.11.2017 294/2017 Z. z. Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
29.11.2017 293/2017 Z. z. Novela zákona o ovzduší
29.11.2017 292/2017 Z. z. Novela zákona o odpadoch
28.11.2017 291/2017 Z. z. Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
28.11.2017 290/2017 Z. z. Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
28.11.2017 289/2017 Z. z. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
28.11.2017 288/2017 Z. z. Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
24.11.2017 287/2017 Z. z. Oznámenie o Protokole, ktorým sa mení Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach
24.11.2017 286/2017 Z. z. Novela nariadenia o opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny
23.11.2017 285/2017 Z. z. Vyhláška o identifikácii a registrácii včelstiev