Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2011>Čiastka č. 155/2011 Z. z.

Čiastka č. 155/2011 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.2011
BigArrow
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
564/2011 Z. z. Oznámenie o opatrení o údajoch z konsolidovanej účtovnej závierky pre banky a iné subjekty
565/2011 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v JÚ pre podnikateľov a ZSČO 01.01.2012
566/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení v znení neskorších predpisov
567/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov 31.12.2011
568/2011 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie, ŠF, obce a VÚC 01.01.2012
r1/c155/2011 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 367/2011 Z. z. 31.12.2011
r2/c155/2011 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 368/2011 Z. z. 31.12.2011
r3/c155/2011 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 369/2011 Z. z. 31.12.2011