Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2010>Čiastka č. 174/2010 Z. z.

Čiastka č. 174/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 09.12.2010
BigArrow
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
456/2010 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
457/2010 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre zdravotné poisťovne
458/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov
459/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ukončení platnosti dohôd o vzdelaní s Afganskou demokratickou republikou, Bulharskou ľudovou republikou, Indickou republikou, Irackou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou, Ukrajinou a Zväzom sovietskych socialistických republík
460/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) v znení Protokolu 1999 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave z 9. mája 1980
461/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien a doplnkov priložených predpisov k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách
462/2010 Z. z. Oznámenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy o vydaní výnosu o určení úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre