Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2010>Čiastka č. 145/2010 Z. z.

Čiastka č. 145/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 30.09.2010
BigArrow
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
380/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí EFSF Rámcovej zmluvy medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Helénskou republikou a Európskym finančným stabilizačným nástrojom