Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1982>Čiastka č. 037/1982 Z. z.

Čiastka č. 037/1982 Z. z.

Vydaná dňa: 22.12.1982
BigArrow
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
173/1982 Zb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1983
174/1982 Zb. Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosua správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení
175/1982 Zb. Zákon České národní rady kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy
176/1982 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 40/1982 Zb. o dodatkovom odvode a postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov 01.01.1983
177/1982 Zb. Nařízení vlády České socialistické republiky kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 67/1982 Sb., o postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků u rozpočtových a příspěvkových organizací a o rozpočtovém určení výnosu dodatkovího odvodu za překročení závaznch limitů odběru některých drýhů ropných výrobků
178/1982 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 68/1982 Zb. o postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách a o rozpočtovom určení výnosu dodatkového odvodu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov 01.01.1983
179/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o rozsahu a podmienkach zmluvného poistenia socialistických organizácií 01.01.1983
180/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov 01.01.1983
181/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie vedecko-technického rozvoja 01.01.1983
182/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 70/1982 Zb. o oslobodení niektorých druhov obchodného tovaru od dovozného cla 01.01.1983
183/1982 Zb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádejí některá ustanovení občanského zákonníku, ve znění vyhlášky ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 66/1973 Sb.