Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1979>Čiastka č. 011/1979 Z. z.

Čiastka č. 011/1979 Z. z.

Vydaná dňa: 19.06.1979
BigArrow
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
57/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 01.07.1979
58/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze alebo obmedzení vývozu niektorých druhov vecí v turistickom styku 01.07.1979
59/1979 Zb. Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa určujú vybrané prevádzkové meradlá, hlavné podnikové etalóny a prevádzkové meradlá (vyhláška o určených meradlách) 01.07.1979
60/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o inšpekcii výchovy a vzdelávania
61/1979 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o zřizování, zrušování, organizaci a řízení středních odborných učilišť 01.07.1979
62/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa určujú náležitosti poskytované pracovníkom získaným pre cukrovarskú kampaň a niektoré iné kampaňové práce 01.07.1979