Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1974>Čiastka č. 001/1974 Z. z.

Čiastka č. 001/1974 Z. z.

Vydaná dňa: 13.02.1974
BigArrow
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1974 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 57 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
2/1974 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 8 (České Budějovice) 13.02.1974
3/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave 28.02.1974
4/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou 28.02.1974
5/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o technickej a inej pomoci cestným vozidlám uskutočňujúcim medzinárodnú dopravu 28.02.1974
6/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Peruánskej republiky 28.02.1974
7/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva 28.02.1974
8/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Veľká Fatra 13.02.1974
9/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Vihorlat 13.02.1974
10/1974 Zb. Vyhláška Českého úradu geodetického a kartografického o geodetidkých prácach vo výstavbe
11/1974 Zb. Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie o geodetických prácach vo výstavbe 01.03.1974