Vyhláška č. 67/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie

Platnosť od 08.03.2018
Účinnosť od 10.03.2018
10.03.2018

67

10.03.2018

VYHLÁŠKA

10.03.2018

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

10.03.2018

zo 14. februára 2018,

10.03.2018

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie

10.03.2018

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 16 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:


10.03.2018

§ 1

10.03.2018

Oznamovanie údajov za kalendárny mesiac

10.03.2018

(1) Údaje podľa § 27 ods. 2 písm. a) až c) zákona sa oznamujú na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1, takto:

10.03.2018

a) celková suma podľa § 27 ods. 2 písm. a) zákona zaokrúhlená matematicky na celé eurá,

10.03.2018

b) počet poistencov podľa pohlavia a veku od 0 do 79 rokov veku v skupinách po piatich rokoch a osobitne v skupine od 80 rokov veku (ďalej len „počet poistencov podľa pohlavia a veku“), za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona za kalendárny mesiac, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné (ďalej len „mesačné prerozdeľovanie“) vykonáva, vypočítaný ako súčet denných stavov týchto poistencov v kalendárnom mesiaci vydelený počtom dní v kalendárnom mesiaci, zaokrúhlený na celé čísla smerom nadol; poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa prílohy č. 1 od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny,

10.03.2018

c) počet poistencov podľa pohlavia a veku uvedených v § 27 ods. 2 písm. c) zákona, za ktorých platiteľom poistného je štát, vypočítaný ako súčet denných stavov týchto poistencov v kalendárnom mesiaci vydelený počtom dní v kalendárnom mesiaci, zaokrúhlený na celé čísla smerom nadol; poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa prílohy č. 1 od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.

10.03.2018

(2) Údaj o počte poistencov zaradených do jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín podľa § 27b ods. 2 a 3 zákona za kalendárny mesiac, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva podľa § 27 ods. 2 písm. d) zákona, sa oznamuje na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.

10.03.2018

(3) Údaje podľa § 27 ods. 2 písm. e) zákona sa zasielajú v elektronickej podobe podľa prílohy č. 3.

10.03.2018

(4) Údaje podľa § 27 ods. 2 písm. f) zákona sa zasielajú v elektronickej podobe podľa prílohy č. 4.

10.03.2018

(5) Za celkovú sumu podľa odseku 1 písm. a) sa považuje preddavok na poistné splatný za rozhodujúce obdobie kalendárneho roka, do ktorého patrí aj kalendárny mesiac, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva; do celkovej sumy podľa odseku 1 písm. a) vstupuje suma zaplateného preddavku v lehote splatnosti, pred lehotou splatnosti, ako aj zaplatený preddavok po lehote splatnosti.

10.03.2018

(6) Údaje podľa odsekov 1 a 2 sa zasielajú v listinnej podobe a elektronickej podobe.

10.03.2018

§ 2

10.03.2018

Výpočet mesačného prerozdeľovania

10.03.2018

Na základe údajov podľa § 1 ods. 1 a 2 sa vykonáva mesačné prerozdeľovanie podľa § 27 a § 28 ods. 1 zákona. Výpočet mesačného prerozdeľovania je uvedený v prílohe č. 5.

10.03.2018

§ 3

10.03.2018

Oznamovanie údajov za kalendárny rok

10.03.2018

(1) Celková suma poistného podľa § 27a ods. 2 písm. a) zákona zaokrúhlená matematicky na celé eurá sa oznamuje do 30. novembra kalendárneho roka nasledujúceho po rozhodujúcom období, za ktoré sa uskutoční ročné prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „ročné prerozdeľovanie“), na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6.

10.03.2018

(2) Údaj o počte poistencov zaradených do jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín podľa § 27b ods. 2 a 3 zákona za rozhodujúce obdobie podľa § 27a ods. 2 písm. b) zákona, ktorý je vypočítaný ako súčet poistencov nahlásených zdravotnou poisťovňou podľa § 1 ods. 2 za jednotlivé kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia, sa oznamuje do 30. novembra kalendárneho roka nasledujúceho po rozhodujúcom období, za ktoré sa uskutoční ročné prerozdeľovanie, na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7.

10.03.2018

(3) Údaje podľa § 27a ods. 12 zákona v členení podľa pohlavia a veku poistencov, za ktorých platiteľom poistného je štát a za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona, sa získavajú v rozsahu podľa prílohy č. 8 takto:

10.03.2018

a) počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát, vypočítaný ako súčet týchto poistencov podľa pohlavia a veku za jednotlivé kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia; za jednotlivé kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia sa počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát, vypočíta ako súčet denných stavov týchto poistencov v kalendárnom mesiaci vydelený počtom dní v kalendárnom mesiaci, zaokrúhlený na celé čísla smerom nadol,

10.03.2018

b) počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát, vypočítaný ako súčet týchto poistencov podľa pohlavia a veku za jednotlivé kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia; za jednotlivé kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia sa počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát, vypočíta ako súčet denných stavov týchto poistencov v kalendárnom mesiaci vydelený počtom dní v kalendárnom mesiaci, zaokrúhlený na celé čísla smerom nadol.

10.03.2018

(4) Vekom poistenca sa rozumie jeho vek v rozhodujúcom období. Poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.

10.03.2018

(5) Údaje podľa odsekov 1 a 2 sa zasielajú v listinnej podobe a elektronickej podobe.

10.03.2018

§ 4

10.03.2018

Výpočet ročného prerozdeľovania

10.03.2018

Na základe údajov podľa § 3 sa vykonáva ročné prerozdeľovanie podľa § 27a a § 28 ods. 1 zákona. Výpočet ročného prerozdeľovania je uvedený v prílohe č. 9.

10.03.2018

§ 5

10.03.2018

Prechodné ustanovenia

10.03.2018

(1) Podľa tejto vyhlášky sa vykoná mesačné prerozdeľovanie prvýkrát v marci 2018 za mesiac január 2018.

10.03.2018

(2) Pre ročné prerozdeľovanie za kalendárny rok 2017, ktoré sa vykoná v roku 2018, sa vo výpočte pre všetky zdravotné poisťovne použije hodnota nadlimitnej sumy 0 eur.

10.03.2018

§ 6

10.03.2018

Zrušovacie ustanovenie

10.03.2018

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 267/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 127/2013 Z. z.


10.03.2018

§ 7

10.03.2018

Účinnosť

10.03.2018

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. marca 2018.


10.03.2018

Tomáš Drucker v. r.


10.03.2018

10.03.2018

Príloha č. 1 k vyhláške č. 67/2018 Z. z.

10.03.2018

10.03.2018

10.03.2018

Príloha č. 2 k vyhláške č. 67/2018 Z. z.

10.03.2018

10.03.2018

10.03.2018

Príloha č. 3 k vyhláške č. 67/2018 Z. z.

10.03.2018

10.03.2018

10.03.2018

Príloha č. 4 k vyhláške č. 67/2018 Z. z.

10.03.2018

10.03.2018

10.03.2018

Príloha č. 5 k vyhláške č. 67/2018 Z. z.

10.03.2018

10.03.2018

10.03.2018

Príloha č. 6 k vyhláške č. 67/2018 Z. z.

10.03.2018

10.03.2018

10.03.2018

Príloha č. 7 k vyhláške č. 67/2018 Z. z.

10.03.2018

10.03.2018

10.03.2018

Príloha č. 8 k vyhláške č. 67/2018 Z. z.

10.03.2018

10.03.2018

10.03.2018

Príloha č. 9 k vyhláške č. 67/2018 Z. z.

10.03.2018