Vyhláška č. 39/2018 Z. z.Vyhlíška Ministerstva financií Slovenskej republiky o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo

Platnosť od 21.02.2018
Účinnosť od 23.02.2018
23.02.2018

39

23.02.2018

VYHLÁŠKA

23.02.2018

Ministerstva financií Slovenskej republiky

23.02.2018

z 14. februára 2018

23.02.2018

o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo

23.02.2018

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22a ods. 16 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2017 Z. z. ustanovuje:


23.02.2018

§ 1

23.02.2018

(1) Okruhy tém, ktoré sú obsahom osobitného finančného vzdelávania pre základný stupeň odbornej spôsobilosti, stredný stupeň odbornej spôsobilosti, vyšší stupeň odbornej spôsobilosti a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, v členení podľa jednotlivých sektorov, sú uvedené v prílohe č. 1.

23.02.2018

(2) Minimálny požadovaný počet hodín osobitného finančného vzdelávania pre jednotlivé sektory a jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 2.

23.02.2018

(3) Na základný stupeň odbornej spôsobilosti, stredný stupeň odbornej spôsobilosti a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti sa vzťahujú okruhy tém podľa prílohy č. 1 pre sektor

23.02.2018

a) poistenia alebo zaistenia uvedené v písmenách A a H,

23.02.2018

b) kapitálového trhu uvedené v písmenách B a H,

23.02.2018

c) starobného dôchodkového sporenia uvedené v písmenách C a H,

23.02.2018

d) doplnkového dôchodkového sporenia uvedené v písmenách D a H,

23.02.2018

e) prijímania vkladov uvedené v písmenách E a H,

23.02.2018

f) poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov uvedené v písmenách F a H.

23.02.2018

(4) Na najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti sa vzťahujú okruhy tém podľa prílohy č. 1 pre sektor

23.02.2018

a) poistenia alebo zaistenia uvedené v písmenách A, G a H,

23.02.2018

b) kapitálového trhu uvedené v písmenách B, G a H,

23.02.2018

c) starobného dôchodkového sporenia uvedené v písmenách C, G a H,

23.02.2018

d) doplnkového dôchodkového sporenia uvedené v písmenách D, G a H,

23.02.2018

e) prijímania vkladov uvedené v písmenách E, G a H,

23.02.2018

f) poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov uvedené v písmenách F, G a H.

23.02.2018

§ 2

23.02.2018

(1) Osobitné finančné vzdelávanie sa poskytuje pre príslušný sektor.

23.02.2018

(2) Osobitné finančné vzdelávanie možno absolvovať aj po častiach. Časťou osobitného finančného vzdelávania sa rozumie osobitné finančné vzdelávanie, v ktorom neboli absolvované všetky okruhy tém pre príslušný sektor a minimálny počet hodín osobitného finančného vzdelávania pre príslušný sektor a stupeň odbornej spôsobilosti.

23.02.2018

(3) Po ukončení osobitného finančného vzdelávania alebo po ukončení časti osobitného finančného vzdelávania sa jeho účastníkom vydáva potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania alebo potvrdenie o absolvovaní časti osobitného finančného vzdelávania; toto potvrdenie sa vydáva pre každý sektor osobitne.

23.02.2018

(4) Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania pre príslušný sektor a stupeň odbornej spôsobilosti obsahuje

23.02.2018

a) údaje o účastníkovi osobitného finančného vzdelávania v rozsahu

23.02.2018

1. meno a priezvisko,

23.02.2018

2. adresa trvalého pobytu a adresa prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak existuje,

23.02.2018

3. rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,

23.02.2018

b) počet hodín osobitného finančného vzdelávania, ktoré účastník absolvoval,

23.02.2018

c) dátum absolvovania osobitného finančného vzdelávania.

23.02.2018

(5) Potvrdenie o absolvovaní časti osobitného finančného vzdelávania pre príslušný sektor a stupeň odbornej spôsobilosti obsahuje

23.02.2018

a) údaje o účastníkovi časti osobitného finančného vzdelávania v rozsahu

23.02.2018

1. meno a priezvisko,

23.02.2018

2. adresa trvalého pobytu a adresa prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak existuje,

23.02.2018

3. rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,

23.02.2018

b) okruhy tém a počet hodín časti osobitného finančného vzdelávania, ktoré účastník absolvoval,

23.02.2018

c) dátum absolvovania časti osobitného finančného vzdelávania.

23.02.2018

§ 3

23.02.2018

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

23.02.2018

§ 4

23.02.2018

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 600/2009 Z. z. o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo v znení vyhlášky č. 181/2013 Z. z.


23.02.2018

§ 5

23.02.2018

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 23. februára 2018.


23.02.2018

Peter Kažimír v. r.


23.02.2018

23.02.2018

Príloha č. 1 k vyhláške č. 39/2018 Z. z.

23.02.2018

OKRUHY TÉM OSOBITNÉHO FINANČNÉHO VZDELÁVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH SEKTOROV

23.02.2018

A.Sektor poistenia alebo zaistenia

23.02.2018

1. právna úprava poisťovníctva,

23.02.2018

2. poisťovníctvo, jeho regulácia a postavenie v ekonomike, poisťovacia činnosť,

23.02.2018

3. poistenie a jeho podstata, princípy poistných vzťahov a riziká,

23.02.2018

4. základné princípy zaistenia a spolupoistenie,

23.02.2018

5. zákonné poistenie, povinné zmluvné poistenie a zmluvné poistenie,

23.02.2018

6. poistná zmluva a jej náležitosti, poistné podmienky, pripoistenia a plnenia z poistných zmlúv,

23.02.2018

7. životné poistenie, základné princípy, základné typy poistných produktov,

23.02.2018

8. neživotné poistenie, základné princípy, základné typy poistných produktov,

23.02.2018

9. základná charakteristika ponúkaných poistných produktov vrátane garantovaných výhod a dodatočných rizík, ak sú predmetom týchto poistných produktov,

23.02.2018

10. základná charakteristika ponúkaných investičných produktov založených na poistení vrátane čistého poistného a garantovaných výhod alebo negarantovaných výhod, ak sú predmetom týchto investičných produktov,

23.02.2018

11. výhody a nevýhody rôznych investičných možností poistníkov pri ponúkaných investičných produktoch založených na poistení,

23.02.2018

12. finančné riziká pri ponúkaných investičných produktoch založených na poistení, ktoré nesie poistník,

23.02.2018

13. základná charakteristika ponúkaných investičných produktov založených na poistení kryjúcich životné riziká a ďalšie sporiace produkty,

23.02.2018

14. vybavovanie poistných nárokov,

23.02.2018

15. poistný trh a finančné trhy s príslušnými finančnými službami,

23.02.2018

16. analýza potrieb klienta a zisťovanie, hodnotenie a spracúvanie analýz poistného rizika v súvislosti s ponúkanými poistnými produktmi,

23.02.2018

17. vybavovanie sťažností klienta,

23.02.2018

18. etické normy pri vykonávaní činnosti v sektore poistenia alebo zaistenia,

23.02.2018

19. riadenie konfliktu záujmov pri predaji poistných produktov a sprostredkúvaní poistných produktov,

23.02.2018

20. náklady na sprostredkovanie poistenia alebo náklady na sprostredkovanie zaistenia, výška poplatkov a nákladov na poistenie alebo zaistenie,

23.02.2018

21. základy poistnej matematiky,

23.02.2018

22. organizácia a garantované výhody dôchodkového zabezpečenia,

23.02.2018

23. zdaňovanie v oblasti poistenia,

23.02.2018

24. princípy výkonu dohľadu a sankčný systém.

23.02.2018

B.Sektor kapitálového trhu

23.02.2018

1. právna úprava kapitálového trhu,

23.02.2018

2. subjekty kapitálového trhu a ich činnosť,

23.02.2018

3. podstata a formy investovania na finančnom trhu,

23.02.2018

4. trhové riziko, výnos a likvidita pri investovaní,

23.02.2018

5. ochrana klienta, garancie a garančné schémy,

23.02.2018

6. ciele investovania, rizikový profil klienta, investičný horizont a investičná stratégia,

23.02.2018

7. základy obchodovania s cennými papiermi,

23.02.2018

8. finančné nástroje, s ktorými sa obchoduje na kapitálovom trhu,

23.02.2018

9. kolektívne investovanie, správcovské spoločnosti, podielové fondy,

23.02.2018

10. alternatívne, garantované a štruktúrované formy investovania,

23.02.2018

11. sprostredkovanie investičných služieb,

23.02.2018

12. posudzovanie potrieb klienta, testy primeranosti a vhodnosti,

23.02.2018

13. vybavovanie sťažností klienta,

23.02.2018

14. etické normy pri vykonávaní činnosti v sektore kapitálového trhu,

23.02.2018

15. náklady na sprostredkovanie investícií, výška poplatkov a nákladov na investovanie vrátane stimulov,

23.02.2018

16. charakteristiky finančných nástrojov ponúkaných obchodníkmi s cennými papiermi vrátane potenciálnych rizík,

23.02.2018

17. riadenie konfliktu záujmov pri poskytovaní investičných služieb,

23.02.2018

18. zneužívanie trhu,

23.02.2018

19. zdaňovanie v oblasti investovania,

23.02.2018

20. princípy výkonu dohľadu a sankčný systém.

23.02.2018

C.Sektor starobného dôchodkového sporenia

23.02.2018

1. právna úprava starobného dôchodkového sporenia,

23.02.2018

2. základy nemocenského poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti vo väzbe na starobné dôchodkové sporenie,

23.02.2018

3. starobné poistenie a invalidné poistenie,

23.02.2018

4. zmluva o starobnom dôchodkovom sporení,

23.02.2018

5. osobný rozsah starobného dôchodkového sporenia a platenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

23.02.2018

6. dôchodky starobného dôchodkového sporenia, podmienky ich vyplácania, centrálny informačný ponukový systém a dedenie v starobnom dôchodkovom sporení,

23.02.2018

7. dôchodková správcovská spoločnosť a odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

23.02.2018

8. dôchodkové fondy, investovanie v dôchodkových fondoch a osobné dôchodkové účty,

23.02.2018

9. sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia,

23.02.2018

10. informačné povinnosti v starobnom dôchodkovom sporení,

23.02.2018

11. propagačná činnosť a reklama v starobnom dôchodkovom sporení,

23.02.2018

12. posudzovanie potrieb klienta,

23.02.2018

13. vybavovanie sťažností klienta,

23.02.2018

14. etické normy pri vykonávaní činnosti v sektore starobného dôchodkového sporenia,

23.02.2018

15. zdaňovanie v oblasti starobného dôchodkového sporenia,

23.02.2018

16. princípy výkonu dohľadu a sankčný systém.

23.02.2018

D.Sektor doplnkového dôchodkového sporenia

23.02.2018

1. právna úprava doplnkového dôchodkového sporenia,

23.02.2018

2. sociálne poistenie a základy dôchodkového zabezpečenia,

23.02.2018

3. príspevky účastníka a zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie,

23.02.2018

4. osobitné postavenie zamestnanca vykonávajúceho rizikové práce v systéme doplnkového dôchodkového sporenia,

23.02.2018

5. dávky doplnkového dôchodkového sporenia a podmienky ich vyplácania,

23.02.2018

6. doplnková dôchodková spoločnosť a odplata doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

23.02.2018

7. doplnkové dôchodkové fondy, investovanie v doplnkových dôchodkových fondoch a osobné účty účastníka a poberateľa dávky,

23.02.2018

8. účastnícka zmluva, zamestnávateľská zmluva a dávkový plán,

23.02.2018

9. sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia,

23.02.2018

10. informačné povinnosti v doplnkovom dôchodkovom sporení,

23.02.2018

11. posudzovanie potrieb klienta,

23.02.2018

12. vybavovanie sťažností klienta,

23.02.2018

13. etické normy pri vykonávaní činnosti v sektore doplnkového dôchodkového sporenia,

23.02.2018

14. zdaňovanie v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia,

23.02.2018

15. princípy výkonu dohľadu a sankčný systém.

23.02.2018

E.Sektor prijímania vkladov

23.02.2018

1. právna úprava bankovníctva, bankový systém a centrálne banky,

23.02.2018

2. bankové produkty a stavebné sporenie,

23.02.2018

3. ochrana vkladov, garancie a garančné schémy,

23.02.2018

4. úročenie, pasívne operácie bánk, platobné služby,

23.02.2018

5. náklady na sprostredkovanie prijímania vkladov a výška poplatkov a nákladov na vkladové produkty,

23.02.2018

6. eurozóna a postavenie Európskej centrálnej banky,

23.02.2018

7. zdaňovanie v oblasti vkladov,

23.02.2018

8. princípy výkonu dohľadu a sankčný systém.

23.02.2018

F.Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

23.02.2018

1. právna úprava a teória poskytovania úverov,

23.02.2018

2. poskytovatelia úverov a úverový register,

23.02.2018

3. úverové produkty, doplnkové služby k úverovým produktom a investičné nástroje,

23.02.2018

4. úver na bývanie, hypotekárny úver, stavebný úver, spotrebiteľský úver a lízing,

23.02.2018

5. pôžičky podľa Občianskeho zákonníka a úvery poskytované z vlastných zdrojov,

23.02.2018

6. úverové riziko,

23.02.2018

7. náklady na sprostredkovanie úverov a výška poplatkov a nákladov na úverové produkty,

23.02.2018

8. postupy pri kúpe nehnuteľnosti, oceňovanie zábezpeky, organizácia a fungovanie katastra nehnuteľností v súvislosti s poskytovaním úverov na bývanie,

23.02.2018

9. posudzovanie potrieb klienta a jeho schopnosti splácať úver,

23.02.2018

10. vybavovanie sťažností klienta,

23.02.2018

11. etické normy pri vykonávaní činnosti v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov,

23.02.2018

12. zdaňovanie v oblasti úverov,

23.02.2018

13. princípy výkonu dohľadu a sankčný systém.

23.02.2018

G.Finančné poradenstvo

23.02.2018

1. právna úprava a základy finančného poradenstva,

23.02.2018

2. rizikový manažment,

23.02.2018

3. zisťovanie, hodnotenie a spracúvanie analýz finančného rizika,

23.02.2018

4. zostavenie individuálneho finančného plánu,

23.02.2018

5. plánovanie obchodnej činnosti,

23.02.2018

6. finančné plánovanie pre fyzické osoby, podnikateľov, právnické osoby, malé podniky a stredné podniky,

23.02.2018

7. základné pojmy z účtovníctva,

23.02.2018

8. účtovníctvo podniku, zobrazenie majetku v účtovníctve podniku,

23.02.2018

9. financovanie podniku, finančná situácia podniku,

23.02.2018

10. posudzovanie potrieb klienta,

23.02.2018

11. vybavovanie sťažností klienta,

23.02.2018

12. etické normy pri vykonávaní finančného poradenstva,

23.02.2018

13. zdaňovanie v oblasti finančného trhu vrátane správy daní.

23.02.2018

H.Všeobecné znalosti a právne aspekty finančného trhu

23.02.2018

1. základy právneho systému Slovenskej republiky, právne odvetvia, pramene práva,

23.02.2018

2. právna úprava finančného trhu,

23.02.2018

3. finančný trh v Slovenskej republike a jeho členenie,

23.02.2018

4. základné znalosti o retailových finančných službách,

23.02.2018

5. zmluvy o finančných službách,

23.02.2018

6. distribúcia finančných služieb a základné princípy distribučných kanálov,

23.02.2018

7. etické normy a ochrana spotrebiteľa pri finančných službách,

23.02.2018

8. princípy Európskej únie v oblasti voľného poskytovania služieb a kapitálu,

23.02.2018

9. ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu,

23.02.2018

10. všeobecné informácie o najnovších trendoch v oblasti elektronického poskytovania finančných služieb,

23.02.2018

11. základné informácie o ochrane osobných údajov klienta a o bezpečnosti pri elektronickom poskytovaní finančných služieb.

23.02.2018

23.02.2018

Príloha č. 2 k vyhláške č. 39/2018 Z. z.

23.02.2018

MINIMÁLNY POŽADOVANÝ POČET HODÍN OSOBITNÉHO FINANČNÉHO VZDELÁVANIA

23.02.2018
Stupeň
odbornej
spôsobilosti
Sektor
poistenia
alebo
zaistenia
Sektor
kapitálového
trhu
Sektor starobného
dôchodkového
sporenia
Sektor
doplnkového
dôchodkového
sporenia
Sektor
prijímania
vkladov
Sektor
poskytovania
úverov, úverov
na bývanie a
spotrebiteľských
úverov
Základný15157777
Stredný15157777
Vyšší202010101010
Najvyšší202020202020
23.02.2018

23.02.2018

Príloha č. 3 k vyhláške č. 39/2018 Z. z.

23.02.2018

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

23.02.2018

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2018/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 60, 28. 2. 2014) v znení nariadenia (EÚ) 2016/1011 (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2016).

23.02.2018

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 26, 2. 2. 2016).