Oznámenie č. 358/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 5. decembra 2018 č. MF/16715/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

Platnosť od 18.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do31.01.2019 (za 13 dní)
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2018 okrem čl. I bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019 a čl. I bodu 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2019.

358

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 5. decembra 2018 č. MF/16715/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74 (oznámenie č. 102/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74 (oznámenie č. 526/2009 Z. z.), opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74 (oznámenie č. 456/2010 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74 (oznámenie č. 559/2011 Z. z.), opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74 (oznámenie č. 404/2013 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-74 (oznámenie č. 358/2014 Z. z.), opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74 (oznámenie č. 22/2016 Z. z.) a opatrenia z 19. septembra 2018 č. MF/13135/2018-74 (oznámenie č. 272/2018 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2018 okrem čl. I bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019 a čl. I bodu 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 29/2018, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.), v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74 (oznámenie č. 102/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74 (oznámenie č. 526/2009 Z. z.), opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74 (oznámenie č. 456/2010 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74 (oznámenie č. 559/2011 Z. z.), opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74 (oznámenie č. 404/2013 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-74 (oznámenie č. 358/2014 Z. z.), opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74 (oznámenie č. 22/2016 Z. z.) a opatrenia z 19. septembra 2018 č. MF/13135/2018-74 (oznámenie č. 272/2018 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠29a

Účtovanie garantovanej energetickej služby

(1) U prijímateľa energetickej služby s garantovanou úsporou energie34a) (ďalej len „garantovaná energetická služba“), ktorý uzavrel zmluvu o energetickej efektívnosti pre verejný sektor,34b) sa prijatie energetického zhodnotenia majetku účtuje ako technické zhodnotenie hmotného majetku34c) na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a v prospech účtu 479 – Ostatné dlhodobé záväzky.

(2) U prijímateľa garantovanej energetickej služby sa poskytovateľom fakturované služby počas trvania zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor účtujú na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby a v prospech účtu 321 – Dodávatelia.

(3) Ak sa nedosiahnu zmluvne určené hodnoty zlepšenia energetickej efektívnosti alebo poskytovateľ garantovanej energetickej služby poruší akúkoľvek svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, účtuje sa u prijímateľa garantovanej energetickej služby zníženie nároku na platby do hodnoty nákladov účtovaných v účtovnom období v prospech účtu 518 – Ostatné služby a nad hodnotu nákladov účtovaných v účtovnom období v prospech účtu 649 – Iné ostatné výnosy. Ak sa dosiahnu vyššie hodnoty zlepšenia energetickej efektívnosti, pri ktorých vzniká poskytovateľovi garantovanej energetickej služby nárok na odmenu, účtuje sa u prijímateľa garantovanej energetickej služby tento nárok na odmenu na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby a v prospech účtu 321 – Dodávatelia.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 34a, 34b a 34c znejú:

34a) § 15 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

34b) § 18 ods. 1 zákona č. 321/2014 Z. z. v znení zákona č. .../2018 Z. z.

34c) § 29 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 34 ods. 2 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a servisné poukážky.35a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:

35a) § 23 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3. V § 49 ods. 8 a 9 sa slová „353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie“ nahrádzajú slovami „378 – Iné pohľadávky“.

4. Za § 72g sa vkladá § 72h, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠72h

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2018

Zostatok účtu 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie sa k 31. decembra 2018 preúčtuje na účet 378 – Iné pohľadávky.“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2018 okrem čl. I bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019 a čl. I bodu 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2019.


Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Slovenskej republiky