Oznámenie č. 272/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. septembra 2018 č. MF/13135/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

Platnosť od 01.10.2018
Účinnosť od 01.10.2018 do31.12.2018 (za 16 dní)
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2018 okrem čl. I bodov 1 až 4, 6, 7, 9, 10, 12 až 15, 18 a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.

OBSAH

272

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 19. septembra 2018 č. MF/13135/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74 (oznámenie č. 102/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74 (oznámenie č. 526/2009 Z. z.), opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74 (oznámenie č. 456/2010 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74 (oznámenie č. 559/2011 Z. z.), opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74 (oznámenie č. 404/2013 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-74 (oznámenie č. 358/2014 Z. z.) a opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74 (oznámenie č. 22/2016 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2018 okrem čl. I bodov 1 až 4, 6, 7, 9, 10, 12 až 15, 18 a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 19/2018, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

ČI. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. M F/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. M F/10294/2009-74 (oznámenie č. 102/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. M F/25238/2009-74 (oznámenie č. 526/2009 Z. z.), opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74 (oznámenie č. 456/2010 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74 (oznámenie č. 559/2011 Z. z.), opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74 (oznámenie č. 404/2013 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-74 (oznámenie č. 358/2014 Z. z.) a opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74 (oznámenie č. 22/2016 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

5. V § 34 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na osobitne vytvorenom analytickom účte k účtu 251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie sa účtuje prírastok virtuálnej meny alebo úbytok virtuálnej meny. Úbytok virtuálnej meny do nákladov sa účtuje na ťarchu účtu 555 - Náklady na krátkodobý finančný majetok. Rozdiel, ktorý vznikne pri preceňovaní virtuálnej meny na reálnu hodnotu podľa § 27 ods. 13 zákona, sa účtuje na ťarchu účtu 555 - Náklady na krátkodobý finančný majetok alebo v prospech účtu 655 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku.".

8. V § 43 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Príspevok do kapitálového fondu z príspevkov47a) obchodnej spoločnosti sa účtuje v hodnote dohodnutej v príslušnej zmluve v prospech účtu 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov, a podľa vplyvu akcionára alebo spoločníka sa účtuje podľa § 24 ods. 3 alebo ods. 6 na vecne príslušnom účte finančného majetku.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:

47a) § 217a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 264/2017 Z. z.".

11. V § 49 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:

(8) V občianskom združení, ktoré je registrovaným sociálnym podnikom, sa tvorba nedeliteľného fondu z kapitálových vkladov účtuje na ťarchu účtu 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie so súvzťažným zápisom v prospech analytického účtu k účtu 412 - Fondy tvorené podľa osobitného predpisu. Tvorba nedeliteľného fondu z účtovného zisku sa účtuje na ťarchu účtu 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní alebo účtu 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov so súvzťažným zápisom v prospech analytického účtu k účtu 423 - Fondy tvorené zo zisku.

(9) V nadácií, neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby alebo v účelovom zariadení cirkvi, ktoré sú registrovaným sociálnym podnikom, sa tvorba rezervného fondu pri vzniku účtovnej jednotky alebo zvyšovaní základného imania zakladateľmi účtuje na ťarchu účtu 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie so súvzťažným zápisom v prospech analytického účtu k účtu 412 - Fondy tvorené podľa osobitného predpisu. Tvorba rezervného fondu z účtovného zisku sa účtuje na ťarchu účtu 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní alebo účtu 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov so súvzťažným zápisom v prospech analytického účtu k účtu 421 - Rezervný fond.".

Doterajšie odseky 8 až 12 sa označujú ako odseky 10 až 14.

16. V § 66 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Výnos z predaja virtuálnej meny sa účtuje v prospech účtu 655 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku. V prospech účtu 655 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku sa účtuje virtuálna mena nadobudnutá ťažbou ku dňu výmeny za majetok, inú virtuálnu menu alebo službu so súvzťažným zápisom na ťarchu osobitne vytvoreného analytického účtu k účtu 251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie.".

17. § 67 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) Použitie podielu zaplatenej dane ako vklad do nadačného imania sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je nadáciou, na ťarchu účtu

a) 665 - Príspevky z podielu zaplatenej dane a v prospech účtu 411 - Základné imanie alebo

b) 384 - Výnosy budúcich období a v prospech účtu 411 - Základné imanie, ak ide o zostatok nepoužitého podielu zaplatenej dane.".

20. V § 71 sa odsek 2 dopĺňa písmenom I), ktoré znie:

l) virtuálna mena nadobudnutá ťažbou.".


ČI. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2018 okrem či. I bodov 1 až 4, 6, 7, 9, 10, 12 až 15, 18 a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.


Peter Kazimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií SR