Vyhláška č. 20/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a výpočet minimálneho počtu lôžok pre príslušnú zdravotnú poisťovňu podľa podielu jej poistencov na celkovom počte poistencov podľa príslušného samosprávneho kraja

Platnosť od 31.01.2018
Účinnosť od 31.01.2018
31.01.2018

20

31.01.2018

VYHLÁŠKA

31.01.2018

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

31.01.2018

zo 16. januára 2018,

31.01.2018

ktorou sa ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a výpočet minimálneho počtu lôžok pre príslušnú zdravotnú poisťovňu podľa podielu jej poistencov na celkovom počte poistencov podľa príslušného samosprávneho kraja

31.01.2018

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 7a ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2017 Z. z. po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanovuje:


31.01.2018

§ 1

31.01.2018

(1) Minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa samosprávnych krajov je uvedený v prílohe.

31.01.2018

(2) Minimálny počet lôžok pre príslušnú zdravotnú poisťovňu v príslušnom samosprávnom kraji sa vypočíta ako súčin minimálneho počtu lôžok uvedeného v prílohe pre príslušný samosprávny kraj a podielu poistencov príslušnej zdravotnej poisťovne a celkového počtu poistencov podľa príslušného samosprávneho kraja.

31.01.2018

(3) Podiel poistencov podľa odseku 2 sa vypočítava každoročne k 1. februáru.


31.01.2018

§ 2

31.01.2018

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. januára 2018.


31.01.2018

Tomáš Drucker v. r.


31.01.2018

31.01.2018

Príloha k vyhláške č. 20/2018 Z. z.

31.01.2018
Minimálny počet lôžok
v zariadeniach sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately
Minimálny počet lôžok
v zariadeniach sociálnych služieb
Bratislavský kraj371 252
Trnavský kraj621 061
Trenčiansky kraj151 194
Nitriansky kraj471 370
Žilinský kraj521 207
Banskobystrický kraj391 255
Prešovský kraj941 312
Košický kraj1421 349