Ústavný zákon č. 84/2017 Z. z.Ústavný zákon o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom

Platnosť od 20.04.2017
Účinnosť od 25.01.2016

OBSAH

25.01.2016

84

25.01.2016

ÚSTAVNÝ ZÁKON

25.01.2016

z 23. marca 2017

25.01.2016

o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom

25.01.2016

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:


25.01.2016

Čl. 1

25.01.2016

Národná rada Slovenskej republiky súhlasí so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom podľa Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o štátnej hranici podpísanej v Amsterdame 25. januára 2016.


25.01.2016

Čl. 2

25.01.2016

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom platnosti zmluvy uvedenej v článku 1.


25.01.2016

Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.