Vyhláška č. 68/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 30.03.2017
Účinnosť od 01.04.2017
01.04.2017

68

01.04.2017

VYHLÁŠKA

01.04.2017

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

01.04.2017

z 27. marca 2017,

01.04.2017

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

01.04.2017

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 8, § 59 ods. 5, § 61b ods. 4 a § 199 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 2/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.04.2017

PRVÁ ČASŤ

01.04.2017

ÚVODNÉ USTANOVENIE

01.04.2017

§ 1

01.04.2017

Táto vyhláška upravuje

01.04.2017

a) podrobnosti o zisťovaní majetku povinného súdnym exekútorom (ďalej len „exekútor“),

01.04.2017

b) podrobnosti o zisťovaní pobytu povinného exekútorom,

01.04.2017

c) podrobnosti o obsahu správ exekútora oprávnenému,

01.04.2017

d) výšku trov exekútora a spôsob ich určenia,

01.04.2017

e) výšku preddavku na trovy exekútora a spôsob jeho určenia.

01.04.2017

DRUHÁ ČASŤ

01.04.2017

ZISŤOVANIE MAJETKU POVINNÉHO

01.04.2017

§ 2

01.04.2017

Ak sa má podľa zákona zisťovať majetok povinného, exekútor ho zisťuje najmä prostredníctvom osôb povinných mu poskytovať súčinnosť s nasledujúcou prioritou:

01.04.2017

a) účty povinného v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk,

01.04.2017

b) nehnuteľnosti povinného evidované v katastri nehnuteľností,

01.04.2017

c) evidencie Sociálnej poisťovne,

01.04.2017

d) pohľadávky povinného podľa Centrálneho registra exekúcií,

01.04.2017

e) obchodné podiely povinného podľa obchodného registra,

01.04.2017

f) vozidlá povinného podľa evidencie vozidiel,

01.04.2017

g) iné evidencie, v ktorých sa vedú záznamy o majetku povinného.

01.04.2017

TRETIA ČASŤ

01.04.2017

ZISŤOVANIE POBYTU POVINNÉHO

01.04.2017

§ 3

01.04.2017

Ak sa má podľa zákona zisťovať pobyt povinného, exekútor zisťuje údaje o jeho pobyte

01.04.2017

a) podľa registrov vedených podľa osobitného predpisu,1)

01.04.2017

b) podľa Centrálneho registra exekúcií,

01.04.2017

c) zistiteľné na obecnom úrade, ak je to účelné,

01.04.2017

d) podľa katastra nehnuteľností,

01.04.2017

e) podľa obchodného registra alebo

01.04.2017

f) podľa evidencie Sociálnej poisťovne.

01.04.2017

ŠTVRTÁ ČASŤ

01.04.2017

OBSAH SPRÁV EXEKÚTORA OPRÁVNENÉMU

01.04.2017

§ 4

01.04.2017

(1) Správa exekútora oprávnenému obsahuje

01.04.2017

a) označenie úkonov uskutočnených exekútorom pri zisťovaní majetku povinného od začatia konania alebo od podania poslednej správy,

01.04.2017

b) označenie majetku povinného, ktorý bol úkonmi podľa písmena a) zistený,

01.04.2017

c) dátum vymoženia plnenia a výšku vymoženého plnenia, spôsob jeho rozdelenia na jednotlivé uspokojované nároky a dátum poukázania vymoženého plnenia oprávnenému s uvedením zúčtovacích údajov umožňujúcich identifikáciu poukázaného plnenia.

01.04.2017

(2) Dohodou medzi exekútorom a oprávneným možno ustanoviť aj ďalšie náležitosti správy podľa odseku 1.

01.04.2017

PIATA ČASŤ

01.04.2017

TROVY EXEKÚTORA

01.04.2017

PRVÁ HLAVA

01.04.2017

ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

01.04.2017

§ 5

01.04.2017

Exekútorovi patrí odmena za

01.04.2017

a) výkon exekučnej činnosti

01.04.2017

1. pri exekúcii na peňažné plnenie,

01.04.2017

2. pri exekúcii na nepeňažné plnenie,

01.04.2017

b) ďalšiu činnosť exekútora podľa zákona za

01.04.2017

1. spisovanie návrhov na vykonanie exekúcie do zápisnice na požiadanie oprávneného,

01.04.2017

2. prijímanie peňazí, listín a iných hnuteľných vecí do úschovy v súvislosti s výkonom exekúcie,

01.04.2017

3. doručovanie súdnych písomností a mimosúdnych písomností, ak tak ustanoví osobitný predpis,2)

01.04.2017

4. vykonávanie inej činnosti na základe poverenia súdu alebo, ak tak ustanoví osobitný predpis.3)

01.04.2017

DRUHÁ HLAVA

01.04.2017

ODMENA EXEKÚTORA

01.04.2017

Prvý oddiel

01.04.2017

Odmena za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na peňažné plnenie

01.04.2017

§ 6

01.04.2017

Základ na určenie odmeny

01.04.2017

Základom na určenie odmeny exekútora za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na peňažné plnenie je výška vymoženého plnenia. To platí rovnako aj vtedy, ak ide o exekúciu na vymoženie výživného.

01.04.2017

§ 7

01.04.2017

Základné ustanovenie

01.04.2017

(1) Odmena exekútora je 20 % zo základu na jej určenie.

01.04.2017

(2) Ak sa vymáhaný nárok splní do uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má podľa zákona odkladný účinok, patrí exekútorovi odmena vo výške 10 % zo základu na jej určenie.

01.04.2017

§ 8

01.04.2017

Odmena za zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti

01.04.2017

Popri odmene určenej podľa § 7 patrí exekútorovi, ktorý uspokojuje pohľadávky podľa § 157 zákona, odmena vo výške 30 eur za ním zriadené exekučné záložné právo na nehnuteľnosti, ktorej výťažok zo speňažovania tvorí rozdeľovanú podstatu. Ak rozdeľovanú podstatu tvorí výťažok zo speňažovania viacerých nehnuteľností, patrí exekútorovi odmena len jedenkrát.

01.04.2017

§ 9

01.04.2017

Limit odmeny pri exekúcii na peňažné plnenie

01.04.2017

Celková odmena pri exekúcii na peňažné plnenie nemôže presiahnuť 33 000 eur; ustanovenie
§ 197 ods. 1 zákona tým nie je dotknuté.

01.04.2017

Druhý oddiel

01.04.2017

Odmena za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na nepeňažné plnenie

01.04.2017

§ 10

01.04.2017

Odmena za vykonanie exekúcie vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti

01.04.2017

Odmena za vykonanie exekúcie vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti je 200 eur za každú vypratanú nehnuteľnosť alebo jej časť vrátane príslušenstva nehnuteľnosti alebo jej časti, najviac však 2 000 eur za všetky vypratané nehnuteľnosti na základe jedného exekučného titulu.

01.04.2017

Odmena za vykonanie exekúcie odobratím veci

01.04.2017

§ 11

01.04.2017

(1) Za vykonanie exekúcie odobratím veci patrí exekútorovi odmena 30 eur za každú odobratú vec, najviac však 200 eur za všetky odobraté veci na základe jedného exekučného titulu.

01.04.2017

(2) Ak v exekučnom titule je určená hodnota odobratej veci, patrí exekútorovi odmena podľa prvého oddielu tejto hlavy.

01.04.2017

§ 12

01.04.2017

(1) Ak sa exekútorovi nepodarí vec odobrať a oprávnený si zabezpečí vec rovnakého druhu a rovnakej akosti, patrí exekútorovi odmena podľa § 11.

01.04.2017

(2) Ustanovenie odseku 1 sa použije aj vtedy, ak vec, ktorú treba odobrať, má pri sebe niekto iný. Ak však ten nevydá vec dobrovoľne a exekútor vykoná exekúciu prikázaním pohľadávky, patrí exekútorovi odmena podľa prvého oddielu tejto hlavy.

01.04.2017

§ 13

01.04.2017

Odmena za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci predajom

01.04.2017

Za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci predajom patrí exekútorovi odmena podľa prvého oddielu tejto hlavy.

01.04.2017

§ 14

01.04.2017

Odmena za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci inak než predajom

01.04.2017

Za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci inak než predajom patrí exekútorovi odmena 100 eur za každú rozdelenú vec.

01.04.2017

§ 15

01.04.2017

Odmena za vykonanie exekúcie uskutočnením prác a výkonov

01.04.2017

Za vykonanie exekúcie uskutočnením prác a výkonov patrí exekútorovi odmena 10 % z hodnoty prác a výkonov potrebných na splnenie vymáhanej povinnosti, najmenej 30 eur a najviac 1 000 eur.

01.04.2017

§ 16

01.04.2017

Spoločné ustanovenie

01.04.2017

Ak sa vymáhaný nárok splní do uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má podľa zákona odkladný účinok, patrí exekútorovi odmena vo výške 50 % z odmeny podľa § 11 až 15.

01.04.2017

Tretí oddiel

01.04.2017

Odmena za ďalšiu činnosť exekútora

01.04.2017

§ 17

01.04.2017

Odmena za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie do zápisnice

01.04.2017

Za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie do zápisnice a za zaslanie návrhu elektronickými prostriedkami súdu vrátane

01.04.2017

a) konverzie dokumentov potrebných na podanie návrhu,

01.04.2017

b) prijímania a odosielania písomností za oprávneného,

01.04.2017

c) informovania oprávneného o výzvach doručených súdom, a to až do vydania poverenia na vykonanie exekúcie,

01.04.2017

d) inej činnosti exekútora súvisiacej s podaním návrhu na vykonanie exekúcie prostredníctvom exekútora

01.04.2017

patrí exekútorovi odmena 16,50 eura.

01.04.2017

§ 18

01.04.2017

Odmena za prijatie do úschovy

01.04.2017

Za prijatie do úschovy patrí exekútorovi odmena, ak ide o

01.04.2017
a)listinu .............................................................................................16,50 eura,
b)cenný papier, peniaze alebo hnuteľnú vec v hodnote
do 330 eur .......................................................................................6,50 eura,
nad 330 eur do 3 300 eur ................................................................16,50 eura,
nad 3 300 eur do 16 600 eur ...........................................................83 eur,
nad 16 600 eur ................................................................................165 eur.
01.04.2017

§ 19

01.04.2017

Odmena za doručovanie súdnych písomností

01.04.2017

Ak súd poverí exekútora doručovaním súdnych písomností, patrí exekútorovi odmena 10 eur za každú súdnu písomnosť, ktorú sa adresátovi podarilo doručiť.

01.04.2017

§ 20

01.04.2017

Odmena za vykonávanie činnosti na základe poverenia súdu

01.04.2017

Výšku odmeny exekútora za vykonávanie činnosti na základe poverenia určí súd s prihliadnutím na povahu činnosti, ktorá sa má vykonať. Ak ide o súpis vecí,3) patrí exekútorovi odmena vo výške 30 eur za každú spísanú vec, najviac 200 eur. Ak sa súpis vecí3) vykonal v priestoroch určených na podnikanie, je odmena exekútora najviac 1 000 eur.

01.04.2017

TRETIA HLAVA

01.04.2017

NÁHRADA VÝDAVKOV

01.04.2017

§ 21

01.04.2017

Všeobecné ustanovenie

01.04.2017

(1) Exekútorovi patrí popri odmene za výkon exekučnej činnosti aj náhrada paušálnych výdavkov a náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania.

01.04.2017

(2) Náhrada paušálnych výdavkov patrí exekútorovi pri zastavení exekúcie alebo jej ukončení iným spôsobom ako zastavením exekúcie. Náhrada paušálnych výdavkov zahŕňa najmä

01.04.2017

a) náklady na vedenie spisu,

01.04.2017

b) náklady na cestovné, poštovné a za služby elektronických komunikácií,

01.04.2017

c) náklady na šetrenie majetkových pomerov povinného v informačných systémoch,

01.04.2017

d) náklady spojené s podávaním správ exekútora o zisťovaní majetku povinného zaslaných elektronickými prostriedkami,

01.04.2017

e) iné administratívne náklady.

01.04.2017

(3) Nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania sú preukázané, odôvodnené a účelne vynaložené výdavky pri exekúcii predajom hnuteľných vecí, predajom nehnuteľností, predajom podniku a pri exekúcii na nepeňažné plnenie, ktoré nie sú kryté paušálnymi výdavkami.

01.04.2017

§ 22

01.04.2017

Náhrada paušálnych výdavkov

01.04.2017

(1) Exekútorovi patrí náhrada paušálnych výdavkov vo výške 60 eur.

01.04.2017

(2) Ak sa vymáhaný nárok splní do uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má podľa zákona odkladný účinok, alebo do uplynutia tejto lehoty nastane iný dôvod na ukončenie exekúcie, patrí exekútorovi náhrada paušálnych výdavkov podľa odseku 1 v rozsahu
50 %.

01.04.2017

Náhrada nevyhnutných výdavkov

01.04.2017

§ 23

01.04.2017

Náhrada nevyhnutných výdavkov pri niektorých spôsoboch vykonávania exekúcie na peňažné plnenie

01.04.2017

Ak sa exekúcia vykonáva predajom hnuteľných vecí, predajom nehnuteľností alebo predajom podniku, patrí exekútorovi náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania v rozsahu, v akom ich vynaložil podľa § 21 ods. 3.

01.04.2017

§ 24

01.04.2017

Náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania pri exekúcii na nepeňažné plnenie

01.04.2017

Pri exekúcii na nepeňažné plnenie patrí exekútorovi náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania v rozsahu, v akom ich vynaložil podľa § 21 ods. 3.

01.04.2017

§ 25

01.04.2017

Náhrada výdavkov za konverziu dokumentov

01.04.2017

Za konverziu dokumentov potrebných na podanie návrhu patrí exekútorovi náhrada paušálnych výdavkov spojená s týmito činnosťami takto:

01.04.2017

a) 0,10 eura za každú naskenovanú stranu a

01.04.2017

b) 0,50 eura za každý dokument.

01.04.2017

§ 26

01.04.2017

Náhrada výdavkov za poskytnutie súčinnosti

01.04.2017

Za poskytnutie súčinnosti predbežnému správcovi alebo správcovi podľa osobitného predpisu4) ohľadom bankových účtov dlžníka, ich stavov a zmien uskutočnenej prostriedkami elektronickej komunikácie patrí exekútorovi náhrada paušálnych výdavkov podľa dohody so správcom alebo predbežným správcom, najviac však vo výške 100 eur.

01.04.2017

§ 27

01.04.2017

Náhrada výdavkov za manipuláciu so spismi

01.04.2017

Exekútorovi patrí náhrada výdavkov za

01.04.2017

a) vydanie odpisu alebo potvrdenia zo spisov za každú aj začatú stranu vydaného textu vo výške 0,66 eura,

01.04.2017

b) nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami za každú aj začatú hodinu vo výške jedného eura.

01.04.2017

ŠIESTA ČASŤ

01.04.2017

PREDDAVOK NA NEVYHNUTNÉ VÝDAVKY SPOJENÉ S VEDENÍM KONANIA

01.04.2017

§ 28

01.04.2017

Pri exekúcii na nepeňažné plnenie je exekútor oprávnený požadovať zloženie preddavku na nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania v rozsahu 50 % predpokladaných výdavkov podľa § 24.

01.04.2017

SIEDMA ČASŤ

01.04.2017

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

01.04.2017

§ 29

01.04.2017

Základ na určenie odmeny podľa tejto vyhlášky sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor a vypočítaná odmena na najbližších 50 eurocentov nahor.

01.04.2017

§ 30

01.04.2017

V exekučných konaniach začatých do 31. marca 2017 patrí exekútorovi odmena a náhrady podľa predpisov účinných do 31. marca 2017.

01.04.2017

§ 31

01.04.2017

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 405/2006 Z. z., vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 141/2008 Z. z. a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 569/2008 Z. z.


01.04.2017

§ 32

01.04.2017

Účinnosť

01.04.2017

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2017.


01.04.2017

Lucia Žitňanská v. r.

Poznámky pod čiarou

01.04.2017

1) Napríklad zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.04.2017

2) Napríklad Civilný sporový poriadok.

01.04.2017

3) Napríklad § 672 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

01.04.2017

4) § 75 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.