Vyhláška č. 67/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. ktorou sa ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci, vzor formulára na finančnú analýzu investičného zámeru, podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, záverečnej hodnotiacej správy a ročnej správy o využívaní investície a podrobnosti o informačnej tabuli

Platnosť od 29.03.2017
Účinnosť od 01.05.2017
01.05.2017

67

01.05.2017

VYHLÁŠKA

01.05.2017

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

01.05.2017

z 15. marca 2017,

01.05.2017

ktorou sa ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci, vzor formulára na finančnú analýzu investičného zámeru, podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, záverečnej hodnotiacej správy a ročnej správy o využívaní investície a podrobnosti o informačnej tabuli

01.05.2017

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 až 5 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


01.05.2017

§ 1

01.05.2017

(1) Vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci je uvedený v prílohe č. 1.

01.05.2017

(2) Vzor formulára na finančnú analýzu investičného zámeru je uvedený v prílohe č. 2.

01.05.2017

(3) Podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru sú uvedené v prílohe č. 3.

01.05.2017

(4) Podrobnosti a náležitosti na predkladanie záverečnej hodnotiacej správy sú uvedené v prílohe č. 4.

01.05.2017

(5) Podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o využívaní investície sú uvedené v prílohe č. 5.

01.05.2017

(6) Podrobnosti o informačnej tabuli sú uvedené v prílohe č. 6.

01.05.2017

(7) Ročná správa o priebehu realizácie investičného zámeru, záverečná hodnotiaca správa a ročná správa o využívaní investície spolu s prílohami sa predkladajú v jednom listinnom vyhotovení a v elektronickej forme na CD nosiči.

01.05.2017

§ 2

01.05.2017

Zrušujú sa:

01.05.2017

1. vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 123/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci, podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, záverečnej hodnotiacej správy a ročnej správy o využívaní investície,

01.05.2017

2. vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 156/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor formulára na finančnú analýzu investičného zámeru a podrobnosti o informačnej tabuli.


01.05.2017

§ 3

01.05.2017

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2017.


01.05.2017

Peter Žiga v. r.


01.05.2017

01.05.2017

Príloha č. 1 k vyhláške č. 67/2017 Z. z.

01.05.2017

VZOR

01.05.2017

FORMULÁR NA POSKYTNUTIE INVESTIČNEJ POMOCI

01.05.2017

01.05.2017

01.05.2017

Príloha č. 2 k vyhláške č. 67/2017 Z. z.

01.05.2017

VZOR

01.05.2017

FORMULÁR NA FINANČNÚ ANALÝZU INVESTIČNÉHO ZÁMER

01.05.2017


01.05.2017

01.05.2017

Príloha č. 3 k vyhláške č. 67/2017 Z. z.

01.05.2017

Ročná správa o priebehu realizácie investičného zámeru

01.05.2017

01.05.2017

01.05.2017

Príloha č. 4 k vyhláške č. 67/2017 Z. z.

01.05.2017

ZÁVEREČNÁ HODNOTIACA SPRÁVA

01.05.2017

01.05.2017

01.05.2017

Príloha č. 5 k vyhláške č. 67/2017 Z. z.

01.05.2017

ROČNÁ SPRÁVA O VYUŽÍVANÍ INVESTÍCIE

01.05.2017

01.05.2017

01.05.2017

Príloha č. 6 k vyhláške č. 67/2017 Z. z.

01.05.2017

INFORMAČNÁ TABUĽA

01.05.2017