Vyhláška č. 61/2017 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Platnosť od 23.03.2017
Účinnosť od 01.04.2017
01.04.2017

61

01.04.2017

VYHLÁŠKA

01.04.2017

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

01.04.2017

z 20. marca 2017

01.04.2017

o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

01.04.2017

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 51/2017 Z. z. ustanovuje:


01.04.2017

§ 1

01.04.2017

Výška poplatkov za poskytovanie slovenskej technickej normy, inej technickej normy a ich zmeny, za použitie slovenskej technickej normy a jej zmeny, za činnosti súvisiace s poskytovaním slovenskej technickej normy, inej technickej normy a ich zmeny je uvedená v prílohe.

01.04.2017

§ 2

01.04.2017

Na účely tejto vyhlášky je

01.04.2017

a) zmenou technickej normy dokument upravujúci technickú normu, ktorý obsahuje zmenu alebo doplnenie technického ustanovenia alebo technickej špecifikácie pôvodnej technickej normy,

01.04.2017

b) trvalým sledovaním zmien slovenských technických noriem prístup k zmenám a opravám slovenskej technickej normy vykonaným jedenkrát v kalendárnom mesiaci k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po oznámení slovenskej technickej normy vyhlásenej vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,

01.04.2017

c) službou STN-online elektronická služba poskytovaná úradom, ktorá umožňuje čítanie, ukladanie alebo tlač sprístupnených slovenských technických noriem a automatickú aktualizáciu sprístupnených slovenských technických noriem na základe ročného poplatku podľa prílohy,

01.04.2017

d) prístupom k službe STN-online sprístupnenie služby STN-online pre jeden počítač,

01.04.2017

e) rešeršnou službou vyhľadávanie v databázach normalizačných organizácií na základe požiadavky,

01.04.2017

f) triedou noriem základná klasifikácia slovenských technických noriem podľa technických oblastí,

01.04.2017

g) Infocentrom úradu verejne prístupný priestor, kde úrad sprístupňuje technické normy verejnosti za poplatok vrátane ich prezenčného štúdia.


01.04.2017

§ 3

01.04.2017

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2017.


01.04.2017

Pavol Pavlis v. r.


01.04.2017

01.04.2017

Príloha k vyhláške č. 61/2017 Z. z.

01.04.2017

I. Poplatky za technické normy

01.04.2017

A. Poplatok za slovenské technické normy poskytované v listinnej podobe

01.04.2017

Poplatok za slovenské technické normy poskytované v listinnej podobe sa určuje podľa počtu strán slovenských technických noriem.

01.04.2017

Tabuľka č. 1

01.04.2017
Poradové čísloPočet stránPoplatok
1do 21,90 eura
23 – 72,80 eura
38 – 159,70 eura
416 – 3114,10 eura
532 – 3917,20 eura
640 – 5118,90 eura
752 – 5921,40 eura
860 – 7124,40 eura
972 – 9128,80 eura
1092 – 11531,80 eura
11116 – 13135,00 eura
12132 – 39136,30 eura
13392 – 62140,40 eura
14622 – 93149,20 eura
15932 – 133162,60 eura
161332 a viac74,40 eura
01.04.2017

B. Poplatok za slovenské technické normy poskytované v elektronickej podobe

01.04.2017

Poplatok za slovenské technické normy poskytované v elektronickej podobe sa vypočíta ako súčin poplatku podľa tabuľky č. 1 a koeficientu podľa tabuľky č. 2.

01.04.2017

Tabuľka č. 2

01.04.2017
Slovenská technická normaKoeficient
pre 1
prístup
do 5
prístupov
do 10
prístupov
do 20
prístupov
do 50
prístupov
nad 50
prístupov
iba na čítanie0,91,31,72,53,05,0
na čítanie s prenosom textu alebo grafiky1,01,72,53,05,07,0
na čítanie s prenosom textu alebo grafiky, ak formát umožňuje prenos textu alebo grafiky, s možnosťou tlače1,32,53,05,07,09,0
01.04.2017

C. Poplatok za službu STN-online

01.04.2017

1. Poplatok za jednu slovenskú technickú normu v rámci služby STN-online sa vypočíta takto:

01.04.2017

01.04.2017

Vysvetlivky:

01.04.2017

Pionline – poplatok za službu STN-online za jednu slovenskú technickú normu pričom i – jedna slovenská technická norma v balíku,

01.04.2017

Pip – poplatok za jednu slovenskú technickú normu v listinnej podobe podľa tabuľky č. 1,

01.04.2017

Mi,j,k – množstevný koeficient podľa počtu a typu prístupov k službe STN-online pričom j – počet prístupov pre i; k – typ prístupu (iba na čítanie; na čítanie s prenosom textu alebo grafiky; na čítanie s prenosom textu alebo grafiky s možnosťou tlače) podľa tabuľky č. 3 po zohľadnení tabuľky č. 4,

01.04.2017

Hi,l,m – hodnotový koeficient pričom l – celkový počet slovenských technických noriem v balíku; m – hodnotové zaradenie slovenskej technickej normy na základe tried slovenských technických noriem podľa tabuľky č. 5 a počtu objednaných slovenských technických noriem podľa tabuľky č. 6 po zohľadnení tabuľky č. 5 a tabuľky č. 7.

01.04.2017

2. Poplatok za balík slovenských technických noriem v rámci služby STN-online sa vypočíta podľa tohto vzorca:

01.04.2017

01.04.2017

Vysvetlivky:

01.04.2017

n – počet slovenských technických noriem v balíku.

01.04.2017

3. Množstevný koeficient je určený podľa tabuľky č. 3, pričom za každý ďalší prístup v rámci intervalov sa množstevný koeficient zvyšuje o množstevný koeficient uvedený v tabuľke č. 4. Ak za jednu slovenskú technickú normu je objednaná kombinácia viacerých prístupov, množstevný koeficient sa vypočíta ako vážený priemer koeficientov takto:

01.04.2017

01.04.2017

Vysvetlivky:

01.04.2017

PPčítanie – počet prístupov iba na čítanie,

01.04.2017

PPprenos textu – počet prístupov na čítanie s prenosom textu alebo grafiky,

01.04.2017

PPtlač – počet prístupov na čítanie s prenosom textu alebo grafiky s možnosťou tlače,

01.04.2017

Kčítanie – príslušný koeficient podľa tabuľky č. 3 po zohľadnení tabuľky č. 4 iba na čítanie,

01.04.2017

Kprenos textu – príslušný koeficient podľa tabuľky č. 3 po zohľadnení tabuľky č. 4 na čítanie s prenosom textu alebo grafiky,

01.04.2017

Ktlač – príslušný koeficient podľa tabuľky č. 3 po zohľadnení tabuľky č. 4 na čítanie s prenosom textu alebo grafiky s možnosťou tlače.

01.04.2017

Tabuľka č. 3 – množstevný koeficient

01.04.2017
Typ objednaného prístupuPočet prístupov
1205010010003000
a viac
iba na čítanie0,7302,0402,4504,0808,97012,230
na čítanie s prenosom textu alebo grafiky0,8202,4504,0805,71010,60013,860
na čítanie s prenosom textu alebo grafiky s možnosťou tlače1,0604,0805,7107,34012,23015,490
01.04.2017

Tabuľka č. 4 - množstevný koeficient pre ďalšie prístupy

01.04.2017
Typ objednaného prístupuPočet prístupov
do 19do 49do 99do 999do 2999
iba na čítanie0,06890,01366670,03260,00543330,000815
na čítanie s prenosom textu alebo grafiky0,08580,05433330,03260,00543330,000815
na čítanie s prenosom textu alebo grafiky s možnosťou tlače0,15890,05433330,03260,00543330,000815
01.04.2017

4. Triedy slovenských technických noriem zoradené do skupín podľa hodnotového koeficientu sú uvedené v tabuľke č. 5.

01.04.2017

Tabuľka č. 5

01.04.2017
Skupina
hodnotového
koeficientu
Triedy slovenských technických noriem
11, 33, 75
25, 27, 34 až 36, 42, 72,75, 83
36, 7, 13, 38, 69, 92
42, 3, 25, 25, 49, 56, 64, 65, 74, 94
511, 12, 18, 30, 37, 46, 48, 67, 70, 80, 85, 98
68, 14, 20, 21, 28, 50, 66, 77, 82, 91, 95
716, 32, 44, 45, 47, 51, 57, 58, 84, 88, 99
84, 9,10, 15, 17, 19, 22 až 24, 29, 31, 39 až 41, 43, 52 až 55, 59 až 63, 68,71, 76, 78, 79, 81, 86, 87, 89, 90, 93, 96, 97
01.04.2017

5. Hodnotový koeficient slovenskej technickej normy je uvedený v tabuľke č. 6 a za každú ďalšiu slovenskú technickú normu sa zvýši o hodnotový koeficient podľa tabuľky č. 7.

01.04.2017

Tabuľka č. 6 – hodnotový koeficient v percentách

01.04.2017
Počet
slovenských
technických
noriem v
balíku
Zaradenie pre Hodnotový koeficient
12345678
10,000000,000000.000000,000000,000000,000000.000000,00000
162,519913,419554,320114,320115,220055,220055,220055,22005
305,879797,9789510,0802510,0802512,1801312.1801312,1801312,18013
5014,2794919,3774524.4806124.4806129,5803129,5803129.5803129,58031
10021,0828926,1808531.2840131,2840136,3837136,3837136.3837136,38371
15027,8862932,9842538,0874138.0874143.1871143,1871143.1871143.18711
20038,7696943,8676548,9708148,9708154,0705154,0705154,0705154,07051
40055,0896960,1876565,2908165,2908170,3905170,3905170,3905170,39051
90065,2896970,3876575,4908175,4908180,5905180,5905180,5905180,59051
100070,8996975,9976581.1008181,1008186,2005186,2005186.2005186,20051
200076.5096981.6076586,7108186,7108191.8105191.8105191,8105191,81051
300084,1500088,2300091,8000091.8000091,8105191,8105191,8105191,81051
3001 a viac84,1576488,2366291,8050991.8050991,8105191,8105191,8105191,81051
01.04.2017

Tabuľka č. 7 – zmena hodnotového koeficientu v percentách pre výpočet hodnotového koeficientu za počet slovenských technických noriem explicitne neuvedených v tabuľke č. 6, ale nachádzajúcich sa v niektorom z týchto intervalov:

01.04.2017
Počet
slovenských
technických
noriem v
balíku
Zaradenie pre Hodnotový koeficient
12345678
2-150,1679940,227970,2880070,2880070,3480040,3480040,3480040,348004
17-290,239990,325670,411440,411440,497150,497150,497150,49715
31-490,419990,569930,720020,720020,870010,870010,870010,87001
51-990,136070,136070,136070,136070,136070,136070,136070,13607
101-1490,136070,136070,136070,136070,136070,136070,136070,13607
151-1990,136070,136070,136070,136070,136070,136070,136070,13607
201-3990,081600,081600,081600,081600,081600,081600,081600,08160
401-8990,020400,020400,020400,020400,020400,020400.020400,02040
901-9990,056100,056100,056100,056100,056100,056100.056100,05610
1001-19990,005610,005610,005610,005610,005610,005610.005610,00561
2001-29990,007640,006620,005090,005090,000000,000000.000000,00000
01.04.2017

6. Služba STN-online sa sprístupňuje na základe objednávky služby STN-online alebo zmluvy o poskytovaní služby STN-online na obdobie jedného roka najmenej v hodnote 332 eur.

01.04.2017

7. Vypočítaný poplatok sa zaokrúhľuje matematicky na celé eurá.

01.04.2017

8. Poplatok za službu STN-online pre knižnice a informačné centrá škôl a univerzít v Slovenskej republike poskytnutú na jeden rok s možnosťou čítania slovenských technických noriem za všetky platné slovenské technické normy v sústave slovenských technických noriem sa určuje takto:

01.04.2017

Tabuľka č. 8

01.04.2017
Počet prístupovRočný poplatok
1649 eur
2 až 41 149 eur
5 až 102 149 eur
11 až 152 949 eur
01.04.2017

9. Poplatok za súbory slovenských technických noriem v rámci služby STN-online pre malé podniky,1) stredné podniky,2) komory3) a združenia.4)

01.04.2017

Tabuľka č. 9

01.04.2017
Súbory slovenských technických noriem v rámci služby STN-onlinePoplatok za jeden prístup
iba na čítaniena čítanie s prenosom
textu alebo grafiky
na čítanie s prenosom textu
alebo grafiky s možnosťou tlače
výber technických noriem z oblasti energetickej hospodárnosti budov70 eur
33 až 38 súbor technických noriem z oblasti elektrotechniky1 518 eur1 705 eur2 211 eur
72 až 74 súbor technických noriem z oblasti stavebníctva589 eur649 eur849 eur
46, 47, 51 ,53, 54, 56, 57, 58 súbor technických noriem z oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva257 eur289 eur373 eur
01.04.2017

10. Zľava z poplatku za službu STN-online pre malé podniky,1) stredné podniky,2) komory3) a združenia4) k poplatku za službu STN-online určenému podľa bodu 1.

01.04.2017

Tabuľka č. 10

01.04.2017
Výška poplatkuZľava
332 eur – 1 000 eur0 %
1 001 eur – 3 000 eur5 %
3 001 eur – 5 000 eur10 %
5 001 eur – 10 000 eur15 %
10 001 eur -– 20 000 eur20 %
20 001 eur – 35 000 eur30 %
35 001 eur – 50 000 eur40 %
od 50 001 eur50 %
01.04.2017

11. Zľava z poplatku za službu STN-online pre iných užívateľov ako užívateľov podľa bodu 10. k poplatku za službu STN-online určenému podľa bodu 1.

01.04.2017

Tabuľka č. 11

01.04.2017
Výška poplatkuZľava
332 eur – 5 000 eur0 %
5 001 eur – 10 000 eur5 %
10 001 eur – 20 000 eur10 %
20 001 eur – 30 000 eur20 %
30 001 eur – 40 000 eur30 %
40 001 eur – 50 000 eur40 %
od 50 001 eur50 %
01.04.2017

D. Poplatok za poskytovanie slovenských technických noriem pre študenta denného štúdia alebo interného doktoranda

01.04.2017

Študentovi denného štúdia alebo internému doktorandovi, ktorý pre svoju bakalársku prácu, diplomovú prácu alebo dizertačnú prácu potrebuje slovenské technické normy, sa poskytne pri sprístupnení zľava 80 % z poplatku vypočítaného podľa časti B. pre bakalára a diplomanta a
50 % z poplatku vypočítaného podľa časti B. pre interného doktoranda na slovenské technické normy v elektronickej podobe (verzia iba na čítanie) na základe potvrdenia školy alebo školiteľa, že požadované slovenské technické normy študent denného štúdia alebo interný doktorand potrebuje na vypracovanie bakalárskej práce, diplomovej práce alebo dizertačnej práce.

01.04.2017

E. Poplatok za udelenie súhlasu na doslovné uvádzanie obsahu slovenských technických noriem

01.04.2017

1. Poplatok za udelenie súhlasu na doslovné uvádzanie obsahu slovenskej technickej normy sa vypočíta podľa tabuľky č. 12.

01.04.2017

2. Poplatok za jednu aj začatú stranu slovenskej technickej normy, z ktorej sa doslovne uvádza obsah, je 0,10 eura.

01.04.2017

Tabuľka č. 12

01.04.2017

01.04.2017

3. Poplatok za udelenie súhlasu na doslovné uvedenie obsahu slovenskej technickej normy je
0 eur, ak ide o použitie doslovného uvedenia obsahu slovenskej technickej normy

01.04.2017

a) na vyučovacie, vzdelávacie a vedecko-výskumné účely súvisiace so štúdiom podľa osobitného predpisu,5)

01.04.2017

b) na vypracovanie odbornej ročníkovej práce, záverečnej práce, bakalárskej práce, diplomovej práce alebo dizertačnej práce študentov stredného odborného štúdia alebo vysokoškolského štúdia, interného vysokoškolského štúdia doktorandov.

01.04.2017

4. Za doslovné uvedenie obsahu technickej normy sa nepovažuje uvedenie názvu slovenskej technickej normy.

01.04.2017

F. Poplatok za poskytovanie iných technických noriem

01.04.2017

1. Výška poplatku, za ktorú úrad poskytuje inú technickú normu v listinnej podobe, sa rovná výške poplatku, za ktorý bola iná technická norma poskytnutá úradu príslušnou normalizačnou organizáciou, prepočítaného na euro podľa menového kurzu vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platného ku dňu podania žiadosti o poskytnutie inej technickej normy.

01.04.2017

2. Za inú technickú normu sa považuje česká technická norma, nemecká technická norma, technická norma Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu, technická norma Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu v elektrotechnike alebo technická norma medzinárodnej organizácie ASTM International.

01.04.2017

II. Poplatky za činnosti súvisiace s poskytovaním slovenskej technickej normy

01.04.2017

A. Poštovné a balné

01.04.2017

1. Poštovné a balné v rámci Slovenskej republiky sa určuje takto:

01.04.2017

Tabuľka č. 13

01.04.2017
Poštovné a balnédo 1,0 kg = 3,40 eurado 5,0 kg = 5,20 euranad 5,0 kg = 7 eur
01.04.2017

2. Poštovné a balné do zahraničia sa určuje na základe individuálnej kalkulácie.

01.04.2017

B. Poplatok za poskytnutie zoznamu slovenských technických noriem na dátovom nosiči CD s aktualizáciou vo formáte PDF

01.04.2017

Tabuľka č. 14

01.04.2017
AktualizáciaRočný poplatok
mesačná274,40 eura
štvrťročná166,30 eura
polročná109,50 eura
ročná80,30 eura
01.04.2017

C. Poplatok za trvalé sledovanie zmien slovenských technických noriem a rešeršné služby

01.04.2017

1. Tabuľka č. 15

01.04.2017
Podľa vlastnej
špecifikácie tried
Bez uvedenia
špecifikácie tried
zaslanie zoznamu nových slovenských technických noriemv listinnej podobe
(ročný poplatok za
mesačné zasielanie zoznamu)
93,60 eura62,40 eura
v elektronickej podobe
(ročný poplatok za
mesačné zasielanie zoznamu)
76,60 eura51,10 eura
v elektronickej podobe
v tvare vestníkovej zostavy
(jednorázové rešerše)

102,20 eura
zaslanie zoznamu nových zmien slovenských technických noriemv listinnej podobe
(ročný poplatok za
mesačné zasielanie
zoznamu)
20,20 eura20,20 eura
v elektronickej podobe (ročný poplatok za mesačné zasielanie zoznamu)16,50 eura16,50 eura
v elektronickej podobe
v tvare vestníkovej zostavy
(jednorazové rešerše)

21,90 eura
01.04.2017

2. Poplatok za trvalé sledovanie zmien iných technických noriem poskytovaných na jeden rok s mesačným zasielaním informácií o zmenách iných technických noriem v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe.

01.04.2017

Tabuľka č. 16

01.04.2017
Počet kľúčových slov podľa Medzinárodného
normalizačného triedenia technických noriem
Ročný poplatok
do 10 kľúčových slov vrátane131,40 eura
do 50 kľúčových slov vrátane167,90 eura
za každú ďalšiu aj začatú päťdesiatku kľúčových slov18,60 eura
01.04.2017

D. Poplatky v Infocentre úradu

01.04.2017

1. Poplatok za poskytovanie slovenských technických noriem v Infocentre úradu na základe ročného čitateľského preukazu

01.04.2017

Tabuľka č. 17

01.04.2017
Čitateľský preukazprávnická osobaštudent alebo dôchodcainá fyzická osoba
poplatok za zápis19,90 eura7,90 eura11,90 eura
poplatok za obnovenie po roku11,90 eura3,90 eura7,90 eura
poplatok za vystavenie nového preukazu v prípade straty3,90 eura3,90 eura3,90 eura
01.04.2017

2. Poplatok za poskytovanie slovenských technických noriem v Infocentre úradu bez čitateľského preukazu

01.04.2017

Tabuľka č. 18

01.04.2017
Jednorazový poplatok bez čitateľského preukazuprávnická osobaštudent alebo dôchodcainá fyzická osoba
prezenčná výpožička jedného dokumentu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe0,30 eura0,10 eura0,30 eura

Poznámky pod čiarou

01.04.2017

1) Čl. 2 ods. 2 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy.

01.04.2017

2) Čl. 2 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.

01.04.2017

3) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

01.04.2017

4) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

01.04.2017

5) Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.