Nariadenie vlády č. 46/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 2017 až 2021

Platnosť od 28.02.2017
Účinnosť od 01.03.2017
01.03.2017

46

01.03.2017

NARIADENIE VLÁDY

01.03.2017

Slovenskej republiky

01.03.2017

z 8. februára 2017

01.03.2017

o zavedení letného času v rokoch 2017 až 2021

01.03.2017

Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 zákona č. 54/1946 Zb. o letnom čase nariaďuje:


01.03.2017

§ 1

01.03.2017

(1) Letný čas sa začína

01.03.2017

a) v roku 2017 v nedeľu 26. marca,

01.03.2017

b) v roku 2018 v nedeľu 25. marca,

01.03.2017

c) v roku 2019 v nedeľu 31. marca,

01.03.2017

d) v roku 2020 v nedeľu 29. marca,

01.03.2017

e) v roku 2021 v nedeľu 28. marca.

01.03.2017

(2) V dňoch uvedených v odseku 1 sa o druhej hodine stredoeurópskeho času posunú hodiny na tretiu hodinu letného času.

01.03.2017

§ 2

01.03.2017

(1) Letný čas sa končí

01.03.2017

a) v roku 2017 v nedeľu 29. októbra,

01.03.2017

b) v roku 2018 v nedeľu 28. októbra,

01.03.2017

c) v roku 2019 v nedeľu 27. októbra,

01.03.2017

d) v roku 2020 v nedeľu 25. októbra,

01.03.2017

e) v roku 2021 v nedeľu 31. októbra.

01.03.2017

(2) V dňoch uvedených v odseku 1 sa o tretej hodine letného času posunú hodiny na druhú hodinu stredoeurópskeho času.

01.03.2017

§ 3

01.03.2017

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


01.03.2017

§ 4

01.03.2017

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2017.


01.03.2017

Robert Fico v. r.


01.03.2017

01.03.2017

Príloha k nariadeniu vlády č. 46/2017 Z. z.

01.03.2017

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

01.03.2017

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/84/ES z 19. januára 2001 o úprave letného času (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 2; Ú. v. ES L 31, 2. 2. 2001).