Vyhláška č. 29/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore

Platnosť od 21.02.2017
Účinnosť od 01.03.2017
01.03.2017

29

01.03.2017

VYHLÁŠKA

01.03.2017

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

01.03.2017

z 15. februára 2017,

01.03.2017

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore

01.03.2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 59 ods. 3 písm. a) až c) a f) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.03.2017

§ 1

01.03.2017

(1) Alternatívny autentifikátor podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona má formu karty s elektronickým čipom spolu s bezpečnostným osobným kódom. Bezpečnostný osobný kód je kombinácia šiestich číslic.

01.03.2017

(2) O vydanie alternatívneho autentifikátora môže požiadať fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu právnickej osoby so sídlom na území Slovenskej republiky zapísanej v obchodnom registri alebo ktorá je vedúcim jej organizačnej zložky zapísanej v obchodnom registri a nemôže byť držiteľom úradného autentifikátora podľa § 21 ods. 1 písm. a) zákona (ďalej len „žiadateľ“).

01.03.2017

(3) Alternatívny autentifikátor obsahuje

01.03.2017

a) meno a priezvisko žiadateľa,

01.03.2017

b) číslo karty,

01.03.2017

c) dátum vydania karty,

01.03.2017

d) dátum uplynutia platnosti karty,

01.03.2017

e) poznámky.

01.03.2017

(4) Alternatívny autentifikátor obsahuje na elektronickom čipe

01.03.2017

a) meno a priezvisko žiadateľa,

01.03.2017

b) identifikátor žiadateľa zapísaný v registri fyzických osôb,

01.03.2017

c) dátum narodenia, štátnu príslušnosť a štát pobytu žiadateľa,

01.03.2017

d) číslo karty,

01.03.2017

e) dátum vydania karty.

01.03.2017

(5) Alternatívny autentifikátor sa vydáva s dobou platnosti tri roky.

01.03.2017

§ 2

01.03.2017

(1) Žiadateľ podáva žiadosť podľa § 22 ods. 2 zákona osobne na pracovisku Policajného zboru podľa zoznamu zverejnenom na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

01.03.2017

(2) Pri podaní žiadosti žiadateľ uvedie

01.03.2017

a) meno a priezvisko žiadateľa,

01.03.2017

b) dátum narodenia žiadateľa,

01.03.2017

c) štátnu príslušnosť žiadateľa,

01.03.2017

d) štát a adresu miesta pobytu žiadateľa,

01.03.2017

e) bezpečnostný osobný kód,

01.03.2017

f) obchodné meno a adresu sídla právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri na území Slovenskej republiky, ak je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu; ak je vedúci organizačnej zložky podniku, aj označenie organizačnej zložky podniku a adresu jej umiestnenia.

01.03.2017

(3) Na overenie údajov podľa odseku 2 písm. a) až d) je vydávajúci orgán oprávnený požadovať predloženie verejnej listiny, z ktorej možno overiť tieto údaje. Ak údaje podľa odseku 2 písm. a) a d) uvedené na verejnej listine nie sú zhodné s údajmi v obchodnom registri a v registri právnických osôb alebo údaje podľa odseku 2 písm. f) nie sú aktuálne, oprava hodnôt zdrojových údajov a referenčných údajov sa vykonáva podľa § 53 zákona. Žiadateľ zadáva bezpečnostný osobný kód až po vykonaní opravy hodnôt zdrojových údajov a referenčných údajov v obchodnom registri a v registri právnických osôb.

01.03.2017

§ 3

01.03.2017

Alternatívny autentifikátor sa doručuje žiadateľovi na adresu podľa § 2 ods. 2 písm. f) alebo na inú adresu na území Slovenskej republiky uvedenú žiadateľom.

01.03.2017

§ 4

01.03.2017

Pri strate, odcudzení, poškodení, zničení, zneužití alternatívneho autentifikátora alebo pri zmene údajov, ktoré sa uvádzajú pri podaní žiadosti podľa § 2 ods. 2 písm. a) až e), žiadateľ postupuje podľa § 2.


01.03.2017

§ 5

01.03.2017

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2017.


01.03.2017

Robert Kaliňák v. r.